Ефективність використання інноваційних технологій у лекційній формі викладання фармакології лекціяСкачати 50.97 Kb.
Дата конвертації29.11.2016
Розмір50.97 Kb.
Ганзій Т.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЛЕКЦІЙНІЙ ФОРМІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ


Лекція є однією з традиційних форм навчання. Лекторами завжди були високоосвічені люди, добре обізнані з галуззю науки, яку вони викладали у своєму лекційному курсі. Саме тому лекція була провідною формою навчання у вищих навчальних закладах. Але, починаючи з минулого століття й понині, лекція піддається критиці як форма навчання, що забезпечує односторонній рух інформації, де є монолог лектора і пасивні слухачі – студенти. Опоненти лекційної форми вважають, що вона є пасивною і малопродуктивною формою навчання. З їх точки зору, лекція не сприяє розвиткові творчості та самостійності студентів в набутті необхідних знань. У зв’язку з цим у деяких зарубіжних вищих навчальних закладах з’явилася тенденція до скорочення часу, що відводиться на лекції. Професори стенфордського університету упевнені, що для більш ефективного використання ресурсу навчального часу, відведеного для підготовки лікарів, необхідні суттєві зміни в медичній освіті, включаючи переосмислення традиційного формату лекції. Вони запропонували «лекційні зали без лекцій», де формат лекції замінений короткими онлайн-відео, які студенти можуть дивитися в зручний для них час. Автори ідеї запевняють, що студенти будуть мати більше можливостей для аналізу клінічних випадків, вирішення проблемних ситуацій, сумісного відпрацювання навичок, а викладачі зможуть фактично навчати, а не просто «виступати з промовами» [1]. Прихильники лекційної форми вбачають її переваги над іншими формами в тому, що вона дозволяє передавати інформацію одночасно великій кількості студентів, є дороговказом, який дає студенту можливість зорієнтуватись у величезному потоці сучасної інформації і відібрати найбільш необхідну і корисну. Виходячи з цього, лекція, на їх думку, була і залишається однією з провідних форм навчання у вищих навчальних закладах [2,3]. Прихильники лекційної форми розуміли, що необхідно змінювати методику подавання матеріалу на лекції з метою підвищення пізнавальної активності студентів. Для збільшення уваги до матеріалу лекції вдосконалювалася візуалізація, деякі лектори починали лекцію з проблеми, яку потім аналізували й описyвали шлях до її вирішення. В Англії ж лектори використовували гумор, вважаючи, що він сприяє контакту з аудиторією, збільшує інтерес до лекції та зменшує напругу [4]. Проте студент залишається пасивним слухачем при класичній формі подання лекційного матеріалу. Вирішенню цієї проблеми сприяє використання сучасних інтерактивних технологій, що активізують мислення студентів [5,6]. При інтерактивній формі лекції центр уваги переміщується з лектора на слухача як головного об’єкта навчального процесу і активного учасника [7].

У лекційній роботі кафедри фармакології ми використовуємо інноваційні технології з метою підвищення якості цієї форми роботи, що, в свою чергу, має сприяти формуванню надійних знань щодо лікарських засобів у майбутніх лікарів. А оскільки лікарські засоби є одним із найважливіших інструментів надання допомоги хворим, формування знань з фармакології є вагомим внеском у підготовку висококваліфікованих лікарів.

У наших підходах до вдосконалення лекційної роботи ми зосередили увагу на підвищенні мотивації, модернізації засобів візуалізації, залученні студентів до діалогу та використанні зворотного зв’язку. На лекціях ми користуємося сучасними комп’ютерними технологіями. Так, для візуалізації основного матеріалу лекції ми використовуємо програму PowerPoint, що позволяє нам подавати матеріал у формі презентацій. При цьому ми категорично проти безсловесного показу слайдів. Кожному слайду передує словесна інформація стосовно його змісту, а показ супроводжується коментарями лектора. Наші лекції мають інтерактивний характер, між лектором і студентом встановлюється діалог, здійснюється взаємодія. Іншими словами, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогове навчання. Це означає, що студенти залучаються до активного сприйняття матеріалу лекції. Для цього лектор, викладаючи матеріал, періодично звертається до аудиторії з усними запитаннями. З нашої точки, зору ці запитання мають бути простими, щоб більшість студентів могли дати вірну відповідь. Їх мета – активізувати увагу студентів, використати попередньо набуті знання як базу для розуміння нової інформації, що подається на лекції. Деякі питання можуть відігравати також мотиваційну роль. Наприклад, якщо лекція стосується засобів, що діють на вегетативну нервову систему (ВНС), то доцільним буде питання стосовно функції цієї системи. Переважна більшість студентів дає правильну відповідь, оскільки вони вивчали нормальну фізіологію і знають, що ВНС регулює функції всіх внутрішніх органів. Лікарські засоби, які лектор пропонує до розгляду, при дії на ВНС здатні впливати на функції внутрішніх органів, отже, ці засоби можуть застосовуватись для нормалізації порушених функцій. Так лектор формує у студентів розуміння важливості знань щодо фармакологічних властивостей даної групи лікарських засобів і мотивацію до їх вивчення. Таких питань протягом лекції може бути декілька, але небагато. Лекція не має перетворюватися на спілкування за типом «питання - відповідь». Кваліфікований лектор, який добре відчуває аудиторію і досконало знає матеріал лекції, здатен вміло і доречно звертатися з питаннями до студентів, підтримуючи зв'язок з ними і їх увагу протягом всієї лекції. Крім словесного звернення до студентів з питаннями, ми використовуємо також програму PowerPoint, за допомогою якої після викладення блоку інформації, презентуємо слайд із ситуаційною задачею, що стосується поданої інформації. Після спроб студентів дати відповідь, показується наступний слайд з вірною відповіддю та її обґрунтуванням. Цей вид взаємодії з аудиторією забезпечує зворотний зв’язок, оскільки з почутих відповідей можна скласти приблизне уявлення про ефективність сприйняття матеріалу лекції студентами; крім того, представлення

ситуаційних задач сприяє активації уваги та розумової діяльності студентів під час лекції.

Отже, лекція є важливою формою навчання у вищих навчальних закладах, саме на лекції студент отримує найсучаснішу інформацію, структуровану

в чіткій логічній послідовності.

При вивченні фармакології лекції належить особливе місце, оскільки інформація про лікарські засоби оновлюється дуже швидко в порівнянні з іншими пре клінічними дисциплінами.

Лекція має бути співпрацею лектора і його слухачів, що досягається із застосуванням інтерактивних технологій.

Використання інноваційних технологій у лекційній формі навчання сприяє пробудженню у студентів інтересу до фармакології, ефективному засвоєнню навчального матеріалу, встановленню зв’язку між новою інформацією

й попередньою, самостійному пошуку шляхів і варіантів розв’язання поставленої навчальної задачі.

Література

1. Prober C.G. Lecture halls without lectures -- a proposal for medical education

/ C.G, Prober, C. N Heath //Engl J Med.- 2012.-366.-P.1657-1659.

2. Brown G. AMEE Medical Education Guide No 22.Refreshing lecturing /G.Brown and M.Manogue: //Med. Teacher, vol 23, No3, 2001, p.231-244

3. Мухина Т.Г. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие /Т.Г. Мухина //Н.Новгород:ННГАСУ, 2013 С. 2-46 ).

4. Nesi Hilary Laughter in university lectures /Hilary Nesi // Journal of English for Academic Purposes,Volume 11.- Issue 2.- June 2012, P. 79–89

5. Сорокина Е. И. Использование интерактивных методов обучения при проведении лекционных занятий / Е. И. Сорокина, Л. Н. Маковкина, М. О. Колобова // Теория и практика образования в современном мире: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 167-169.

6. Harvey F. The Interactive Lecture : How to Engage Students, Build Memory, and Deepen Comprehension / F Harvey , Silver and Matthew J. Perini// Association for Supervision & Curriculum Deve.- July.- 2010.- 82 p
7 White G Interactive lecturing / G White // Clin Teach.- 2011.- Dec.- 8(4) – P 230-235.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка