Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Сторінка8/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Завдання для самостійного опрацювання передбачають підготовку двох індивідуальних аналітичних завдань:

1 –аналітичної доповіді на основі наукових публікацій і статистичних даних за заданою тематикою з використанням електронних засобів. Дана робота оцінюється за шкалою 0; 5, 10, 15 балів.2 – підготовка зовнішньоторгівельної угоди. Дана робота оцінюється за шкалою 0; 5, 10, 15 балів.
Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з тестових вправ.З курсу “Міжнародна економічна діяльність України” передбачається виконання комплексної аудиторної самостійної модульної контрольної роботи. Модульна контрольна робота проводитьсяпід час аудиторних занять протягом 1 академічної години. Оцінка за модульну контрольну роботу визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 0, 10, 15, 20 балів із 100 балів.
Підсумковий контроль
Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточних контрольних заходів і становить 100 балів максимально.

Якщо студент набрав більше за 100 балів, то він отримує залік, не виконуючи підсумкової модульної контрольної роботи.


Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «зараховано» 60-100 балів, оцінка «незараховано» менше 60 балів та систему оцінювання за шкалою ECTS).

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку


Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу ECTS

здійснюється в такому порядку:

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)Оцінка за шкалою

ECTS

90-100

зараховано

А


80-89

В

70—79

С

66-69

D

60-65

Е

21-59

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових завдань) і складає сумарно 100 балів (відповідно 90 і 10 балів).
9.2. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

заочної форми навчання


СЕСІЙНИЙ ПЕРІОДзаняття


Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.


Тема № 1 Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України

Тема № 2 Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищіЛекція вступна з використанням презентації (конспект)

2

Семінар-дискусія з елементами аналізу (відповідь на питання,

участь у дискусії)


5

2Робота в малих творчих групах

3

Експрес-опитування

Тест


1

2


2.

Тема № 3 Людський ресурс міжнародної економічної діяльності

Тема № 4 Міжнародне науково-технологічне співробітництвоЛекція-дискусія з елементами аналізу (конспект)

2

Дискусія з елементами аналізу

2

Відповіді на програмні питання

5

Доповідь з презентацією

10

3.


Тема № 5 Україна в процесах міжнародного виробництва

Тема № 6 Міжнародна інвестиційна діяльність УкраїниЛекція-розгорнута бесіда (конспект)

2

Семінар-дискусія з елементами аналізу (відповідь на питання,

участь у дискусії)5

2


Кейс

3

4.


Тема № 7 Міжнародна торгівля товарами

Тема № 8 Міжнародна торгівля послугами

Тема № 9Міжнародні комерційні договірні відносини в МЕДУ. Інкотермс.


Лекція-дискусія з елементами аналізу (конспект)

2

Семінар-дискусія (відповідь на питання,

участь у дискусії)


5

2Мозковий штурм

3

Кейс

10

5.


Тема № 10 Міжнародні валютно-фінансові операції

Тема № 11 Регіоналізація міжнародної економічної діяльності УкраїниСемінар-колоквіум (конспект)

5

Робота в малих творчих групах.

3

Мозковий штурм

3

Доповідь з презентацією

10

Усього балів за поточну роботу на контактних заняттях

35

За виконання модульних (контрольних) завдань
6.

Комплексна аудиторнасамостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

15

Усього балів за контактні заняття

50міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання


Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання: підготовка доповіді-презентації з актуальних проблем МЕДУ (письмова доповідь з презентацією) за темами контрольної оботи №1

електронна

1.02.2015р.

на кафедру або на електронну пошту викладачаВикладачем в онлайн-режимі

20

Огляд зарубіжної наукової літератури (анотація визначених викладачем джерел)

електронна

1.02.2015р.

на кафедру або на електронну пошту викладачаЗахист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Аналітичний огляд актуальних проблем МЕДУ (есе) за темами контрольної оботи №2

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

50

Разом

100
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка