Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Сторінка7/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посібник / С. В. Бестужева. - Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. - 212 с., c.179-189.

 2. Міжнародні організації: кредитно-модульный курс: навч. посібник / [В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учбової літератури, 2011., c.264-286.

 3. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право: навч. посібник / [М. З. Мальський, Ю. М. Мороз, О. С. Кучик та ін.] ; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К. : Знання, 2010. - 463 с., c.308-353.

 4. Європейська інтеграційна політика : навч. посібник / А. М. Поручник, В. І. Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 451 с., c.424-447.

 5. Міжнародна економіка : навч. посібник / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. - К. : Знання, 2009. - 302 с., с.239-260.

 6. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К. : Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2012.

 7. Еволюція сучасних економічних систем: навч. посібник / Н. І. Гражевська; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економічний факультет. - К. : Знання, 2011. - 286 с., c.218-256.

 8. Національна безпека України: навч. посібник / В. А. Ліпкан ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. - К. : КНТ, 2009. - 576 с.

 9. СайтДержавної служби стаистики України. —Режимдоступу:http://www.ukrstat.gov.ua

 10. Еволюція сучасних економічних систем: навч. посібник / Н. І. Гражевська; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Економічний факультет. - К. : Знання, 2011. - 286 с., c.218-256.

 11. Ресурситамоделіглобальногоекономічногорозвитку: монографія / [Лук’яненкоД. Г., ПанченкоЄ. Г., ПетрашкоЛ. П., Лук’яненкоО. Д., ОвчаренкоА. О., ТимківІ. В., ДзебихІ. Б. таін.]; зазаг. ред. Д. Г.Лук’яненка, А. М. Поручника. —К.: КНЕУ, 2011.

 12. Міжнароднебезпековесередовище: викликиізагрозинаціональнійбезпеціУкраїни. —К.: НІСД, 2013. — 64 с.

 13. СайтСвітовогоекономічногофоруму. —Режимдоступу: http://www.weforum.org/

 14. ЕкологічнезаконодавствоЄС. —Режимдоступу: www.eel.nl


4.3. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
Виконання індивідуальних письмових робіт студента передбачає самостійне комплексне теоретичне дослідження проблемного питання, що входить до програми науки. Для студентів заочної форми навчання передбачається проведення консультацій у міжсесійний період.

Формами організації роботи в міжсесійний період з курсу «Міжнародна економічна діяльність України» є індивідуальні завдання, консультації, а також перевірка та захист індивідуальних завдань, які винесено на поточний контроль і виконуються студентами самостійно та під контролем викладача.Робота в міжсессійнй період проводиться за графіком, який складається та затверджується на початку семестру.

Тема

Кількістьгодин

Форма індивідуально-консультативної роботи

1

Тема № 1 Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України

2

консультація

2

Тема № 2 Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищі

2

індивідуальні заняття, консультація

3

Тема № 3 Людський ресурс міжнародної економічної діяльності


2

індивідуальні заняття, консультація

4

Тема № 4 Міжнародне науково-технологічне співробітництво

2

індивідуальні заняття, консультація

5

Тема № 5 Україна в процесах міжнародного виробництва

2

консультація

6

Тема № 6 Міжнародна інвестиційна діяльність України

4

консультація, перевірка та захист завдань, які винесено на поточний контроль

7

Тема № 7 Міжнародна торгівля товарами

2

консультація

8

Тема № 8 Міжнародна торгівля послугами

1

консультація

9

Тема № 9Міжнародні комерційні договірні відносини в МЕДУ. Інкотермс.

2

індивідуальні заняття, консультація

10

Тема № 10 Міжнародні валютно-фінансові операції

2

індивідуальні заняття, консультація

11

Тема № 11 Регіоналізація міжнародної економічної діяльності України

2

індивідуальні заняття, консультація


5. Самостійна робота студентів
В доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях та розглядається на семінарських заняттях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання. Предметом самостійного опрацювання студентами визначені такі питання програми курсу “Міжнародна економічна діяльність України”:

Тема 1. Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України

 1. Типи інтеграційних угрупувань, координація в них макроекономічної політики.

 2. Багатосторонні інститути регулювання: ООН, регіональні економічні комісії.

 3. Спеціалізовані інститути регулювання міжнародної економічної діяльності: Комісія ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Генеральна асамблея по тарифам та торгівлі/ Світова організація торгівлі (ГАТТ/СОТ), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк. Міжнародний суд.

 4. Верховна Рада – законодавчий орган. Компетенція Кабінету Міністрів, Національного банку, галузевих міністерств та відомств.

 5. Недержавні інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислова палата, біржа.

 6. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності.


Тема 2. Національні економічні інтересиукраїни в глобальному конкурентному середовищі

 1. Перешкоди ефективної інтеграції України у світогосподарську систему та системні ризики розвитку МЕД

 2. Фактори та компоненти міжнародної конкурентоспроможності.

 3. Міжнародні рейтингові оцінки: види і особливості побудови.

 4. Україна в системірейтинговихоцінок.


Тема 3. Людський ресурс міжнародноїекономічноїдіяльності

 1. Міграційнаполітика в країні

 2. Людськіресурси як фактор економічногозростання

 3. Сучасніформизалученнятрудовихресурсів в МЕД

 4. Взаємозв’язокміграційнихпроцесів з демографічним, соціальним та економічнимрозвиткомкраїни

 5. Ринокміжнародного аутстафингу в Україні та проблемийогорозвитку


Тема 4. Міжнародненауково-технологічнеспівробітництво

 1. Розвиток інжинірингових послуг у відкритій економіці України

 2. Місце консалтингу у МЕД України

 3. Роль франчайзингу у МЕД України

 4. Україна на світових ринках об’єктів інтелектуальної власності

 5. Інформатизація як визначний фактор міжнародного економічного співробітництва


Тема 5. Україна в процесах міжнародної виробничої кооперації

 1. Антимонопольна регулююча політика України

 2. Міжнародні транснаціональні корпорації в Україні

 3. Процеси злиття та поглинання як засіб транснаціоналізації економіки України

 4. Холдинги як організаційна форма концентрації капіталу

 5. Створення стратегічних альянсів: світовий досвід та українські реалії


Тема 6. Міжнародні інвестиційна діяльність України

 1. Основні практичні завдання оптимізації інвестиційного клімату в Україні

 2. Аналіз ризиків надходження іноземних інвестицій в Україну

 3. Основні наслідки інвестиційної діяльності ТНК в Україні

 4. Основні практичні завдання оптимізації інвестиційного клімату в Україні

 5. Проблеми участі України в системі світового ринку капіталу

 6. Основні наслідки інвестиційної діяльності ТНК в Україні


Тема 7. Міжнародна торгівля товарами

 1. Поняття та види товарообміну.

 2. Види посередницьких операцій в міжнародній економічній діяльності.

 3. Механізм проведення зовнішньоекономічної операції.

 4. Види посередницьких операцій в міжнародній економічній діяльності.

 5. Механізм проведення зовнішньоекономічної операції.


Тема 8. Міжнародна торгівля послугами

  1. Поняття міжнародної торгівлі послугами.

  2. Види міжнародних послуг та їх класифікація.

  3. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України.

  4. Україна на світовому ринку професійних послуг.

  5. Міжнародні транспортні послуги в Україні.

  6. Страхові послуги в міжнародній економічній діяльності

  7. Міжнародний туризм та його розвиток в Україні.


Тема 9. Міжнародні комерційні договірні відносини в МЕДУ. Інкотермс.

 1. Поняття міжнародного комерційного контракту. Структура контракту. Регламентація процесу укладання та імплементації міжнародних контрактів в Україні.

 2. Поняття Інкотермс – базисних умов контрактів.

 3. Використання Інкотермс-2010 в Україні.Тема 10. Міжнародні валютно-фінансові операції

 1. Портфельне інвестування: його цілі та задачі. Роль портфельних інвестицій в процесах макроекономічного балансування та у комерційних стратегіях.

 2. Особливості участі економік в міжнародних валютно-фінансових відносинах.

 3. Форми виходу фірми на зовнішні ринки.


Тема 11. Україна в економічних інтеграційних процесах

 1. Зона вільної торгівлі в рамках СНД.

 2. Проблема участі України в Митному союзі держав СНД.

 3. Особливості та задачі участі України в ЧЕС.

 4. Економічна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України.

 5. Розвиток торговельно-економічних зв'язків з країнами Європи. Глобалізація та регіоналізація – форми соціально-економічної інтернаціоналізації.

 6. Регіональна економічна інтеграція.

 7. Оцінка перспектив утворення ЗВТ з ЄС.

 8. Роль України в створенні ОДЕР ГУАМ.Завдання для самостійної роботи №1

Підготовка аналітичної доповіді на основі наукових публікацій і статистичних

даних за заданою тематикою

(варіант завдання обирається відповідно до першої літери прізвища студента, теми не повинні повторюватись в межах академічної групи)


А – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Німеччиною

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Білоруссю


Б – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Францією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Туркменістаном


В - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Польщею

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з В’єтнамом


Г – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Канадою

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Мексикою


Д – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Індією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Аргентиною


Е – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Японією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Бразилією


Ж – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Узбекистаном

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Болгарією


З - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Казахстаном

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Таджикистаном


Є - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Молдовою

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Алжиром


І, Ї - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Росією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Тунісом


К - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Туреччиною

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Австрією


Л – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з США

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України зМарокко


М - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Єгиптом

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Саудівською Аравією


Н - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Монголією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Нігерією


О - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Південною Кореєю

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Сінгапуром


П - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Північної Африки

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Литвою


Р - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Грузією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Латвією


С - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Естонією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Швецією


Т - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Прибалтики

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Норвегією


У - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Фінляндією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України зІзраїлем


Ф - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Румунією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Словаччиною


Х - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Іспанією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Кіпром


Ц - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Португалією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Азербайджаном


Ч - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Італією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Великобританією


Ш - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Грецією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Угорщиною


Щ - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Іспанією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Хорватією


Ю - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Чехією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Ліваном


Я - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Китаєм

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Лівією


Структура аналітичної доповіді :

Титульна сторінка

ЗМІСТ

ВСТУП


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З….

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНОЗЕМНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ З….

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МІГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З….

ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Процес підготовки аналітичної доповіді включає такі послідовні операції:

1) бібліографічний пошук і відбір існуючих інформаційних документів, що відповідають тематиці. Важливим є використання загальнодоступної інформації, яка при бажанні легко перепровіряється. Тому існує сувора вимога наявності в них довідково-бібліографічного апарату.

2) загальне знайомство з проблемою в ретроспективі;

3) класифікація і структурування інформації;

4) аналіз зібраної інформації (побудова гіпотези, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, визначення тенденцій, формулювання прогнозів);

5) послідовне викладення інформаційно-аналітичного матеріалу з формулюванням підсумку до кожного розділу аналітичної доповіді;

6) формулювання підсумкових висновків, на основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків, визначення можливих варіантів розвитку подій і з'ясувати ймовірність вирішення проблеми завдяки цілеспрямованим діям (і яким саме) України, країни-партнера чи обох країн у короткостроковому та середньостроковому майбутніх періодах.

Загальні вимоги до підготовки аналітичної доповіді.У вступі дається актуальність тематики, загальна характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з заданою країною їх еволюція (можливо у стислій формі надати характеристику інших видів зовнішньоекономічних зв’язків), стан нормативно-правового забезпечення цих зовнішньоекономічних зв’язків. У розділах аналітичної доповіді надається характеристика в табличній, ілюстративній (діаграми, графіки) та описовій формі експорт та імпорт товарів та послуг (за географічною та товарною структурою), іноземних та зарубіжних інвестицій, міграційних зв’язків України з заданою країною за останні 5 років. Посилання на використані джерела обов’язкові! Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання у тексті на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...», «…за даними Держстату [4]».На всі таблиці та ілюстративний матеріал аналітичної доповіді повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть повністю наприклад: «... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «... див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».

Висновки мають ґрунтуватись на дослідженні проведеному в основному тексті роботи, на основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків, визначення можливих варіантів розвитку подій і з'ясувати ймовірність вирішення проблеми завдяки цілеспрямованим діям (і яким саме) України, країни-партнера чи обох країн у наступному.Загальне оформлення аналітичної доповіді:

Текст роздруковується українською мовою в одному примірнику.У змісті вказується нумерація структурних частин аналітичної доповіді. Кожну структурну частину аналітичної доповіді не потрібно починати з нової стоінки. Заголовки структурних частин аналітичної доповіді: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З….», …, «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовку пункту, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т.д. подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою аналітичної доповіді є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках аналітичної доповіді номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.Підрозділи (за наявністю таких) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.Розміщення та оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (графіки, діаграми, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: «... Рисунок 1.2 ...» — другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації надається під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 1.2 — Динаміка торгівлі товарами України з … (2005-2013 рр.), млрд дол. США». Якщо ілюстрації створені не автором аналітичної доповіді , необхідно надати відповідне посилання.Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. З нового рядка пишуть слово «Таблиця» з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку. При поділі таблиці на частини допускається її головку (заголовки стовпців) або бокових (заголовки рядків) заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом «Те ж», а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять прочерк. У всіх таблицях потрібно вказувати джерело інформації відповідно до списку використаної літератури.Оформлення списку використаних джерел. Список складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування) сам список повинен відповідати вимогам таких стандартів: ДСТУ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".

Завдання для самостійної роботи 2. "Підготовка зовнішньоторговельної угоди"
Метою роботи є моделювання зовнішньоекономічної угоди. Зовнішньоекономічну операцію студент оформлює у вигляді проекту, в якому виділяється декілька розділів: 1) маркетинговий аналіз ринку обраного товару; 2) дослідження нормативно-правової бази, що регламентує здійснення зовнішньоекономічної угоди; 3) зовнішньоторговельний контракт.

Рекомендований зміст контрольної роботи:

Вступ


 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару.

  1. Аналіз світового ринку товару.

  2. Аналіз українського ринку товару.

 2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди.

  1. Законодавча база.

  2. Нормативно-правові умови здійснення даного проекту.

 3. Зовнішньоекономічний контракт.

Висновки

Список використаних літературних джерелДодатки

Обсяг контрольної роботи має бути у межах 20–25 сторінок машинописного тексту. Приблизний обсяг структурних складових машинописного варіанту (кількість сторінок): вступ – 1.0, основна частина – 15-20, заключна частина (висновки щодо доцільності зовнішньоекономічної угоди) – 1,0, бібліографія – 1,0.

При виконанні самостійної роботи №2 кожний студент узгоджує з керівником вид товару, з наступного переліку:

 1. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту цукру

 2. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту олії соняшникової

 3. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту горілки

 4. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту спирту

 5. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту пива

 6. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту соку

 7. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту мінеральної води

 8. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту молочних продуктів

 9. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту пшениці

 10. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту кондитерських виробів

 11. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту лікарських засобів

 12. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту сталі

 13. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту продукції чорної металургії (труби, прокат, тощо)

 14. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту мінеральних добрив

 15. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту товарних вагонів

 16. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин

 17. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту тканин

 18. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту будівельних матеріалів

 19. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив

 20. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту музичних інструментів

 21. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту лікарських засобів

 22. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту взуття

 23. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту м’яса

 24. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби (морепродуктів)

 25. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту фруктів

 26. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту кави

 27. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю

 28. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту троянд

 29. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту тюльпанів

 30. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту алмазів

 31. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мобільних телефонів

 32. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту аудіо-відео техніки

 33. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів TOYOTA

 34. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів BMW

 35. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобільних шин

 36. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобільних запчастин

 37. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту канцелярських товарів

 38. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту медичного обладнанняІндивідуальні завдання для заочної форми навчання
Завдання для індивідуальної письмової контрольної роботи №1
Підготовка аналітичної доповіді на основі наукових публікацій і статистичних

даних за заданою тематикою

(варіант завдання обирається відповідно до першої літери прізвища студента)


А – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Німеччиною

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Білоруссю


Б – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Францією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Туркменістаном


В - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Польщею

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з В’єтнамом


Г – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Канадою

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Мексикою


Д – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Індією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Аргентиною


Е – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Японією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Бразилією


Ж – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Узбекистаном

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Болгарією


З - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Казахстаном

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Таджикистаном


Є - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Молдовою

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Алжиром


І, Ї - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Росією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Тунісом


К - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Туреччиною

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Австрією


Л – Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з США

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Марокко


М - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Єгиптом

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Саудівською Аравією


Н - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Монголією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Нігерією


О - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Південною Кореєю

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Сінгапуром


П - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Північної Африки

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Литвою


Р - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Грузією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Латвією


С - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Естонією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Швецією


Т - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Прибалтики

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Норвегією


У - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Фінляндією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Ізраїлем


Ф - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Румунією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Словаччиною


Х - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Іспанією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Кіпром


Ц - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Португалією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Азербайджаном


Ч - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Італією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Великобританією


Ш - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Грецією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Угорщиною


Щ - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Іспанією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Хорватією


Ю - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Чехією

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Ліваном


Я - Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Китаєм

–Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Лівією


Структура аналітичної доповіді :

Титульна сторінка

ЗМІСТ

ВСТУП


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З….

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНОЗЕМНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ З….

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МІГРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З….

ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Процес підготовки аналітичної доповіді включає такі послідовні операції:

1) бібліографічний пошук і відбір існуючих інформаційних документів, що відповідають тематиці. Важливим є використання загальнодоступної інформації, яка при бажанні легко перепровіряється. Тому існує сувора вимога наявності в них довідково-бібліографічного апарату.

2) загальне знайомство з проблемою в ретроспективі;

3) класифікація і структурування інформації;

4) аналіз зібраної інформації (побудова гіпотези, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, визначення тенденцій, формулювання прогнозів);

5) послідовне викладення інформаційно-аналітичного матеріалу з формулюванням підсумку до кожного розділу аналітичної доповіді;

6) формулювання підсумкових висновків, на основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків, визначення можливих варіантів розвитку подій і з'ясувати ймовірність вирішення проблеми завдяки цілеспрямованим діям (і яким саме) України, країни-партнера чи обох країн у короткостроковому та середньостроковому майбутніх періодах.

Загальні вимоги до підготовки аналітичної доповіді.У вступі дається актуальність тематики, загальна характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з заданою країною їх еволюція (можливо у стислій формі надати характеристику інших видів зовнішньоекономічних зв’язків), стан нормативно-правового забезпечення цих зовнішньоекономічних зв’язків. У розділах аналітичної доповіді надається характеристика в табличній, ілюстративній (діаграми, графіки) та описовій формі експорт та імпорт товарів та послуг (за географічною та товарною структурою), іноземних та зарубіжних інвестицій, міграційних зв’язків України з заданою країною за останні 5 років. Посилання на використані джерела обов’язкові! Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання у тексті на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...», «…за даними Держстату [4]».На всі таблиці та ілюстративний матеріал аналітичної доповіді повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть повністю наприклад: «... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «... див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».

Висновки мають ґрунтуватись на дослідженні проведеному в основному тексті роботи, на основі аналізу причинно-наслідкових зв'язків, визначення можливих варіантів розвитку подій і з'ясувати ймовірність вирішення проблеми завдяки цілеспрямованим діям (і яким саме) України, країни-партнера чи обох країн у наступному.Оформлення аналітичної доповіді:

Текст роздруковується українською мовою в одному примірнику.У змісті вказується нумерація структурних частин аналітичної доповіді. Кожну структурну частину аналітичної доповіді не потрібно починати з нової стоінки. Заголовки структурних частин аналітичної доповіді: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З….», …, «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовку пункту, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т.д. подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою аналітичної доповіді є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках аналітичної доповіді номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.Підрозділи (за наявністю таких) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.Розміщення та оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (графіки, діаграми, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: «... Рисунок 1.2 ...» — другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації надається під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 1.2 — Динаміка торгівлі товарами України з … (2005-2013 рр.), млрд дол. США». Якщо ілюстрації створені не автором аналітичної доповіді , необхідно надати відповідне посилання.Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. З нового рядка пишуть слово «Таблиця» з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку. При поділі таблиці на частини допускається її головку (заголовки стовпців) або бокових (заголовки рядків) заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом «Те ж», а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять прочерк. У всіх таблицях потрібно вказувати джерело інформації відповідно до списку використаної літератури.Оформлення списку використаних джерел. Списокскладають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування) сам список повинен відповідати вимогам таких стандартів: ДСТУ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".
Завдання для індивідуальної письмової контрольної роботи №2

Виконання індивідуальної письмової контрольної роботи №2,

яка представляє собою реферат

(варіант завдання обирається відповідно до першої літери прізвища студента)


А - Особливості, проблеми та завдання щодо застосування антидемпінгових обмежень в зовнішній торгівлі України.

Б – Особливості, проблеми та завдання України в міжнародній торгівлі товарами.

В– Особливості, проблеми та завдання України в товарообмінних операціях із зарубіжними контрагентами.

Г – Особливості, проблеми та завдання України в міжнародній торгівлі послугами.

Д – Особливості, проблеми та завдання України на ринку міжнародних транспортних послуг.

Е – Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві України

Ж – Особливості, проблеми та завдання інвестиційної діяльності українських підприємств за кордоном.

З– Вплив глобалізації світового господарства та інтернаціоналізації виробництва на міжнародну економічну діяльність України.

І, Ї – Послуги посередників у міжнародній торгівлі України.

К – Україна на світовому ринку технологій.

Л – Особливості та проблеми страхування в зовнішньоторговельній діяльності в Україні.

М – Спеціалізація та кооперація в міжнародній економічній діяльності України.

Н – Україна в процесах міжнародної міграції капіталів.

О – ТНК в системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України

П– Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.

Р – Особливості, проблеми та завдання участі України в міжнародному науково-технічному співробітництві.

С– Торгові режими України з країнами світу.

Т– Концепція розвитку зовнішньоекономічної політики України.

У – Біржова торгівля товарами в міжнародній економічній діяльності України.

Ф– Міжнародний туризм в Україні

Х – Субрегіональні проекти за участю України: сучасні проблеми та завдання.

Ц– Митне оформлення експортно-імпортних операцій в Україні.

Ч– Науково-технічна та інформаційна політика України в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності.

Ш– Економічна безпека за умов відкритої економіки України.

Щ - Операції з давальницькою сировиною в міжнародній економічній діяльності України: порядок здійснення і регулювання.

Ю– Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України.

Я– Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці України.

Є– Екологічні обмеження росту відкритої економіки України в контексті сучасної глобалістики.
Загальні вимоги до реферату.У змісті вказується нумерація структурних частин реферату. Кожну структурну частину реферату починають з нової сторінки (у межах розділів можна виділяти підрозділи, які не потрібно починати з нової стоінки). У вступі дається актуальність тематики, загальна характеристика, стан нормативно-правового забезпечення. У розділах реферату надається характеристика в табличній, ілюстративній (діаграми, графіки) та описовій формі досліджуваної тематики за останні 10 років. Текст має грунтуватись на опублікованих наукових, статистичних та аналітичних джерелах дослідженні. Посилання на використані джерела обов’язкові! Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання у тексті на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...», «…за даними Держстату [4]».На всі таблиці та ілюстративний матеріал реферату повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть повністю наприклад: «... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «... див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».

Розміщення та оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (графіки, діаграми, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: «... Рисунок 1.2 ...» — другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації надається під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 1.2 — Динаміка торгівлі товарами України з … (2005-2013 рр.), млрд дол. США». Якщо ілюстрації створені не автором реферату, необхідно надати відповідне посилання.Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. З нового рядка пишуть слово «Таблиця» з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку. При поділі таблиці на частини допускається її головку (заголовки стовпців) або бокових (заголовки рядків) заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом «Те ж», а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять прочерк. У всіх таблицях потрібно вказувати джерело інформації відповідно до списку використаної літератури.Загальне оформлення реферату.Обсяг тексту має бути в межах 10 друкованих сторінок. Допускається двосторонній друк з обох сторінок аркуша у цьому випадку максимальний обсяг – 5 аркушів. Текст оформляється на аркушах формату А4, шрифтом TimesNewRoman, розмір кеглю 14 з інтервалом 1,5, таблиці шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1 інтервал. Поля на сторінці ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Нумерація сторінок – зверху у правому куті. Текст роздруковується українською мовою в одному примірнику.Заголовки структурних частин реферату: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ 1», «РОЗДІЛ 2», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т.д. подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках реферату номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.Номер розділу проставляють після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Оформлення списку використаних джерел. Список складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування) сам список повинен відповідати вимогам таких стандартів: ДСТУ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".
6. Система поточного і підсумкового контролю знань

6/1. Карта самостійної роботи студентів

денної форми навчання


семінарського (практичного, лабораторного) заняття

та назва теми семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійноїроботи студента

Видисемінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максима-льна

кількістьбалів

За систематичність і активністьроботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Контроль на лекції №2

2

1

Тема №1: Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України.

Тема №2: Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищіЕкспрес опитування

Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Імітаційна ділова гра

Доповідь з презентацією


1

5

23

10


Контроль на лекції №3

2

2

Тема №3:Людський ресурс міжнародної економічної діяльності

Тема №4:Міжнародне науково-технологічне співробітництво.Експрес опитування

Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Тест


Доповідь з презентацією

1

5

22

10


Перший період підсумкових балів

20

Контроль на лекції №4

2

3

Тема №5: Україна в процесах міжнародної виробничої кооперації

Тема №6: Міжнародні інвестиційна діяльність УкраїниЕкспрес опитування

Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Підготовка інтелект-картки

Тест

Доповідь з презентацією1

5

22

2

10Контроль на лекції №5

2

4

Тема №7: Міжнародна торгівля товарами

Експрес-опитування

Тест


Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Мозковий штурм

Доповідь з презентацією1

2

52

3

10Контроль на лекції №6

2

5

Тема №8: Міжнародна торгівля послугами

Експрес-опитування

Тест


Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Доповідь з презентацією


1

2

52

10


Індивідуальна аналітична робота № 1

15

Другий період підсумкових балів

40

Контроль на лекції №7

2

6

Тема№9: Міжнародні комерційні договірні відносини в МЕДУ. Інкотермс.

Експрес опитування

Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Кейс


1

5

210

Контроль на лекції №8

2

7

Тема №10: Міжнародні валютно-фінансові операції

Колоквіум

Підготовка інтелект картки

Робота в малих творчих группах

Доповідь з презентацією5

2

310

Контроль на лекції №9

2

8

Тема №11: Україна в економічних інтеграційних процесах

Відповіді на програмні питання

Дискусія з елементами аналізу

Мозковий штурм

Доповідь з презентацією5

2

310

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

20

Індивідуальна аналітична робота № 2

15

Третій період підсумкових балів

40

Узальнення видів робіт і максимальних оцінок

Усього балів за роботу на семінарських(практичних, лабораторних) заняттях

40

Усього балів за виконання письмових робіт

30

Усьогобалів за модульний контроль

20

Усьогобалів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

100ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ).
Шкала оцінювання участі у семінарському (практичному, лабораторному) занятті

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний


Добрий


Задовільний


Незадовільний


Доповідь з презентацією

10

8

6

0

Експрес-опитування

1

0

Тест

2

1

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

5

4

3

0

Дискусія з елементами аналізу

2

1

0

Імітаційна ділова гра

3

2

0

Підготовка івнтеллект-картки

2

1

0

Робота в малих творчих групах

2

1

0

Мозковий штурм

3

2

1

0

Колоквіум

5

0За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

Підготовка доповіді та захист презентації з використанням нових технологій (із побудовою схем, графіків, таблиць, діаграм тощо) за програмною тематикою

10

Підготовка аналітичної записки за актуальними проблемами МЕДУ

5

Участь у студентських наукових конференціях

5
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка