Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Сторінка1/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ А.М. Колот

«___» ___________ 2016 р.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»

для студентів 2 курсу

галузі знань«економіка та підприємництво»,

за напрямом підготовки 6401 – «правознавство»

спеціалізація «господарське право»
Укладачі:

Гальперіна Любов Павлівна, кандидат економічних наук, професор

Мартинюк Олена Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент
ПОГОДЖЕНО:

В.о.завідувача кафедри _______________ Є.Г.Панченко


Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016

1. Вступ

Міжнародна економічна діяльність України становить собою багатоаспектний предмет вивчення, який можна розглядати і в контексті національних інтересів, і в регіональному, глобальному масштабах. В першому випадку така діяльність виступає як засіб досягнення підприємницьких та загальнодержавних цілей в процесі співробітництва із закордонними партнерами та іншими країнами. В другому – весь господарський механізм України постає невід'ємною складовою світової економіки, елементом більш загальної системної цілісності, інтернаціональних ринкових структур.

Підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності в комплексі її макро- та мікроекономічних форм потребує обрання адекватних методик та концептуальних підходів в міжнародній економічній діяльності, що актуалізує вивчення широкого масиву закономірностей та практичних особливостей, які характеризують реальні процеси та перспективи функціонування національних та світових ринків.

Метою курсу є формування системи знань в сфері міжнародної економічної діяльності України, а також набуття практичних навичок щодо організації, регулювання та здійснення комерційних, інвестиційних та фінансових операцій у міжнародній економічній діяльності.

Головними завданнями курсу є:


  • вивчення теоретичних засад міжнародної економічної діяльності України;

  • розуміння студентами сутності та особливостей міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі;

  • ознайомлення студентів з основними формами міжнародного торговельного та інвестиційного співробітництва в Україні;

  • поглиблення знань сутності та завдань регулювання міжнародної економічної діяльності;

  • розкриття механізму співробітництва в умовах розвитку сучасних інтеграційних процесів та участі в них України;

  • набуття навичок здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Предметом дисципліни є відносини, що складаються в процесі міжнародної економічної діяльності суб’єктів міжнародних економічних відносин України.

Дана дисципліна вивчається після опанування студентами базових знань з курсів «економічна теорія», «правознавство». Після вивчення курсу студенти повинен мати комплекс теоретичних знань та вмінь достатній для виконання роботи в міжнародно-економічних відділах та структурах міністерств та відомств України.

Наприкінці курсу студенти складають залік.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни


Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції


Практичні

Лабораторні

Індивідуальні


Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України

2

1
1

4

1

1

8

Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищі

2

1
1

4

1

1

6

Людський ресурс міжнародної економічної діяльності України

1

1
1

4

1

1

6

Міжнародне науково-технологічне співробітництво України

1

1
1

4

1

1

6

Україна в процесах міжнародної виробничої кооперації

1

1
1

4

1

1

6

Міжнародні інвестиційна діяльність України

1

1
1

4

1

1

6

Міжнародна торгівля товарами в МЕДУ

2

2
1

6

2

1

6

Міжнародна торгівля послугами в МЕДУ

2

2
1

4

1

0,5

6

Міжнародні комерційні договірні відносини в МЕДУ. Інкотермс.

2

2
1

4

1

0,5

6

Міжнародні валютно-фінансові операції та їх застосування в Україні

2

2
1

4

1

0,5

6

Україна в економічних інтеграційних процесах

2

2
-

4

1

0,5

6

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

18

16
10

46

12

9

69

Годин

90

90

Кредитів

3

3


3. Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Концептуальні засади міжнародної економічної діяльності України

Сутність міжнародної економічної діяльності. Роль міжнародної економічної діяльності для національного господарства. Особливості формування відкритої економічної системи України. Показники відкритості економіки України у порівнянні з іншими країнами світу. Платіжний баланс України.

Факторні передумови міжнародної економічної діяльності України.

Види міжнародної економічної діяльності.

Класифікація суб'єктів міжнародної економічної діяльності. Законодавча регламентація діяльності суб'єктів міжнародної економічної діяльності в державі.

Рівні міжнародної економічної діяльності України.

Між- або наддержавний рівень. Міжнародні інститути регулювання ЗЕД України. Багатосторонні інститути регулювання: ООН, регіональні економічні комісії. Типи інтеграційних угрупувань, координація в них макроекономічної політики. Спеціалізовані інститути регулювання міжнародної економічної діяльності: Комісія ООН з питань торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), Генеральна асамблея по тарифам та торгівлі, Світова організація торгівлі (ГАТТ/СОТ), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк. Міжнародний суд. Міжнародна Торгова Палата (МТП).

Макроекономічний рівень суб'єктності. Інститути та інструменти державної підтримки міжнародної економічної діяльності України. Органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні та їх компетенція в Україні. Верховна Рада – законодавчий орган. Компетенція Кабінету Міністрів, Національного банку, галузевих міністерств та відомств. Діяльність Державної митної служби. Міжнародний комерційний арбітраж. Недержавні інститути регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислова палата, біржа.

Мікроекономічний рівень. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері: суб'єкти та функціональна специфіка. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності.
Тема 2. Національні економічні інтереси України в глобальному конкурентному середовищі

Національні інтереси: сутність та види. Національний економічний інтерес. Сутність та сфери реалізації національного економічного інтересу України. Зовнішня (екзогенна) та внутрішня (ендогенна) сфери реалізації національного економічного інтересу. Зовнішні та внутрішні загрози економічної безпеки України. Паливно-енергетична безпека України. Здійснення міжнародної економічної діяльності з урахуванням ризиків міжнародного тероризму та військових конфліктів.

Актуальні проблеми економічної безпеки України.

Міжнародна конкурентоспроможність країн. Фактори та компоненти міжнародної конкурентоспроможності. Системи міжнародних рейтингових оцінок країн (у т.ч. Глобальний індекс конкурентоспроможності країн світу. Індекс економічної свободи. Індекс глобалізації. Індекс сприйняття корупції. Індекс ведення бізнесу). Україна в системі міжнародних рейтингових оцінок.


Тема 3. Людський ресурс міжнародної економічної діяльності

Показники розвитку людського потенціалу України. Залучення людських ресурсів в міжнародну економічну діяльність України.

Роль міграції в соціально-економічному розвитку України. Аналіз наслідків міжнародної міграції на ринку праці.

Правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей. Протидії торгівлі людьми та контролю над міграційними процесами в українському суспільстві. Співпраця України з Міжнародною організацією праці (МОП) та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).


Тема 4. Міжнародне науково-технологічне співробітництво

Міжнародний рух технологій: предмет та сучасні тенденції. Україна на міжнародних ринках технологій. Форми, види та методи міжнародного обміну знаннями, науково-технічною інформацією, технологіями.

Інструменти науково-технічного регулювання у відкритій економіці. Інструменти захисту прав інтелектуальної власності: світова практика та реалії України.

Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва. Технополіси в стратегії розвитку України. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП. Стандартизація та сертифікація як фактор та умова міжнародного співробітництва.

Особливості національного енергоспоживання. Паливний баланс в системі відкритої економіки України.

Нормативно-правове забезпечення міжнародного науково-технологічного співробітництва України.


Тема 5. Україна в процесах міжнародної виробничої кооперації

Практичні цілі міжнародної виробничої кооперації. Форми і методи виходу підприємств на зовнішні ринки. Контрактні та інвестиційні форми міжнародної виробничої кооперації України. Спеціалізація як фактор національного розвитку України.

Організаційна структура управління зовнішньоекономічною діяльністю, її особливості в залежності від методів виходу на зовнішні ринки: безпосередній вихід через власну зовнішньоторговельну фірму чи відділ зовнішньоекономічних зв’язків, вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.

Нормативно-правове забезпечення міжнародної виробничої кооперації України.


Тема 6. Міжнародні інвестиційна діяльність України

Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу. Інвестиційні інтереси – рушійна сила руху капіталів. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів. Надходження ПІІ до України за галузями, країнами, інтеграційними угруповуваннями. Приватизація як інструмент залучення інвестицій до української економіки.

Спільні підприємства: поняття та специфіка розвитку спільних підприємств в Україні.

Зовнішні інвестиції України до інших країн світу за галузями, країнами, інтеграційними угруповуваннями.

Нормативно-правове забезпечення міжнародної інвестиційної діяльності України.
Тема 7. Міжнародна торгівля товарами

Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності. Форми та види експортно-імпортних операцій. Поняття та форми товарообмінних операцій. Зобов'язання щодо взаємної закупівлі товарів. Бартерні операції. Торгові компенсаційні операції. Зустрічні закупки. Авансові закупки. Викуп застарілої продукції. Операції з давальницькою сировиною. Промислові компенсаційні операції.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України. Факторні передумови міжнародної торгівлі товарами України. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу. Пріоритети державної політики регулювання міжнародної торгівлі України. Структура експорту. Структура імпорту. Реекспорт та реімпорт.

Організаційні форми зовнішньої торгівлі (напряму та через посередників). Поняття та види посередницьких операцій. Класифікація посередників за їх місцем на ринку. Організація експортно-імпортних операцій через посередників.

Нормативно-правове забезпечення міжнародної торгівлі України.
Тема 8. Міжнародна торгівля послугами

Поняття міжнародної торгівлі послугами. Види міжнародних послуг та їх класифікація. Міжнародний ринок послуг. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України.

Інформаційні послуги як динамізуючий фактор міжнародної економічної діяльності. Зовнішня торгівля України послугами з регіонами світу.

Поняття міжнародних технологічних послуг. Інжиніринг. Консалтинг. Франчайзинг. Реклама в міжнародній економічній діяльності. Паблікрілейшнз.

Поняття лізингу. Класифікація лізингових угод. Правове регулювання лізингу в Україні.

Страхові послуги. Страхування в міжнародній економічній діяльності: світова практика та Українська специфіка.

Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України.

Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму. Класифікація різновидів міжнародного туризму. Україна в міжнародних туристичних операціях: національна специфіка та задачі.

Нормативно-правове забезпечення міжнародної торгівлі послугами.

Тема 9. Міжнародні комерційні договірні відносини в МЕДУ. Інкотермс.

Договірні відносини в міжнародній торгівлі. Поняття міжнародного контракту. Структура контракту. Ціна міжнародного контракту. Умови платежів та розрахунків по експортно-імпортних операціях. Регламентація процесу укладання та імплементації міжнародних контрактів в Україні.

Поняття Інкотермс – базисних умов контрактів.

Використання Інкотермс-2010 в Україні.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка