Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010Скачати 439.82 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір439.82 Kb.
  1   2   3

Духовність особистості: методологія, теорія і практика

5 (40) - 2010
УДКУДК 378.064.2
ЗАПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОГРАМИ ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ «ШЛЯХ ДО ЛІДЕРСТВА»
Д.В.  Алфімов
Автор представляє створену ним програму виховання лідерських якостей школярів загальноосвітнього навчального закладу. Провідна ідея створеної програми – неперервність та наступність у вихованні лідерських якостей з послідовним ускладненням тем і вправ для школярів 1-11 класів.
Постановка проблеми у загальному виді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями

Освіта завжди орієнтована на майбутнє, тому для того, щоб бути успішним в інформаційному, мінливому суспільстві, необхідно володіти цілою низкою лідерських якостей, що дають можливість адекватно оцінювати будь-яку проблемну ситуацію, бути відповідальними за її вирішення, особливо на рівні прийняття рішень тощо.

У загальноосвітньому навчальному закладі немає такого предмету, який би готував активних лідерів. У вихованні лідерів суттєву допомогу може надати така форма навчально-виховної роботи з учнями, як факультативні заняття щодо формування лідерських якостей та умінь. Важливо, що в учнів формується досвід, який з умов навчального закладу буде перенесений у доросле, в тому числі й професійне життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане розв’язання проблеми і на які спирається автор

В науково-педагогічній літературі публікувалися програми соціально-комунікативного розвитку особистості учнів середньої школи (О. Ніколаєва, Т. Голосенко, І. Стрельнікова), ділової активностіучнів старшої школи та коледжів (А. Нікуліна, Д. Паньков, Н. Тірейкіна та ін.), критичного мислення учнів старшої школи (О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко, В. Дюков), спілкування та діїмолодших й старших підлітків (О. Безпалько, Ж. Савич), виховання лідерів серед учнів старшої школи (К.Слесик, В. Ягоднікова) тощо.Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття

Однак нашим завданням було створення програми виховання лідерських якостей школярів загальноосвітньої школи на всіх ступенях навчання, дотримуючись ідеї неперервності та наступності виховання цих якостей з послідовним ускладненням тем і завдань програми.Формулювання цілей статті

Метою статті є представлення автором програми неперервного виховання лідерських якостей школярів.Виклад основного матеріалу

Всі ми мусимо в тому чи іншому ступені бути лідерами. Кожний з нас буває в ситуації, коли необхідно бути лідером у групі друзів, в робочій команді, у сім’ї, в маленькій фірмі або транснаціональній корпорації. У сучасному світі зростаючих можливостей та в епоху, яка потребує більшої особистої ініціативи, лідерство представляє собою життєво важливі навички, які необхідно розвивати, якщо ви бажаєте в повній мірі реалізувати потенціал.

Лідерство розглядається як набір природжених рис, або як особливість стилю поведінки, або як наслідок головним чином тієї ситуації, у якій опинився лідер. Більшість визначень лідерства включає три компоненти: вплив, групу й ціль. По-перше, лідери – це люди, які впливають на поведінку інших. По-друге, лідерство досліджується переважно в контексті груп, особливо робочих груп. По-третє, в дослідженні лідерства робиться акцент на групову ціль, яка має бути досягнута. Отже, можна дати таке визначення лідерства: це процес, коли людина впливає на інших членів групи заради досягнення цілей групи або організації.

Сучасні організації відчувають недостачу талановитих і добре підготовлених керівниках на всіх рівнях управління. Однак лідерству можна навчитися. В цьому курсі вивчаються цілеспрямовані методи виявлення лідерського потенціалу і розвитку лідерських якостей, які допоможуть навчитися керувати групою, командою або організацією. Поряд із системним теоретичним матеріалом спочатку визначаються основні якості лідера. Потім визначаються пріоритети розвитку особистості, насамперед – розвиток основних навичок, умінь і варіантів поведінки, необхідних для здійснення особистих повноважень у різних ситуаціях. Далі за допомогою різних форм роботи: практичних вправ, дискусій, круглих столів, дебатів тощо учнів знайомляться з прийомами, згідно з якими мусить діяти людина, яка бажає надихати інших людей, впливати на їхній розум, настрій і спонукати до реальних вчинків.

Програму «Шлях до лідерства», яку розробили як факультативний (елективний) курс (універсальний профіль)рекомендовано для використання в 1-11 класах всіх типів навчальних закладів, що передбачає одинадцять років навчання і розрахований на учнів 6-17 років.

При структуруванні навчального матеріалу враховано принципи наступності та послідовності між початковою, основною та старшою школою, передбачено послідовність вивчення тем від 1-го до 11-го класу, враховуючи принцип ускладнення завдань.

Для кожного класу в програмі вказано загальну кількість годин (лише 9 годин, 1 година на місяць протягом навчального року). Навчальний план становить 99 годин навчальних занять.

Основною метою пропонованого предмету є створення умов для виховання в учнів лідерських якостей.

Мета програми визначає вирішення таких завдань:

- управління своїми емоціями й усвідомлений вибір свого настрою й поведінки в різних життєвих ситуаціях;

- вироблення внутрішньої сили, розвиток творчого мислення;

- розкриття та розвиток лідерських навичок учнів;

- формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації;

- формування доброзичливого ставлення до інших особистостей;

- уміння робити вибір і брати на себе відповідальність;

- підготовка до свідомої активної участі в суспільному житті навчального закладу, міста, держави.

Для виховання лідерських якостей учнів на уроках має бути реалізований діяльнісний підхід, що передбачає побудову процесу виховання як активної діяльності учнів. Систему операцій, яка забезпечує вирішення завдань певного типу, називають способом дій. Тому метою виховання є опанування учнями способів діяльності або дій і операцій, за допомогою яких вона реалізується і які спрямовані на вирішення навчальних або життєвих завдань. Отже, кінцевою метою виховання лідерських якостей є системний розвиток в учнів способів дій, з яких складається лідерство.

Впровадження діяльнісного підходу дає змогу організувати виховання так, щоб учень відчував себе вільним, міг виявляти ініціативу і самостійність, творчо ставитись до засвоєння навчального матеріалу, вчитися слухати і говорити, формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити, аргументувати і дискутувати, будувати конструктивні стосунки з іншими людьми і співпрацювати. Засновані на такому підході методи і форми виховання ство­рюють можливості для максимального наближення його до потреб учня, його особистісної орієнтації.

Зміст пропонованої програми складається з трьох основних розділів.

При вивченні першої теми «ЛІДЕР – ЦЕ ТИ» передбачається досягнення учнями таких результатів:

- усвідомлення понять «лідер», «лідерство», «лідерські якості» тощо;

- розкриття в собі найкращих якостей лідера, різних типів лідерів, створення портрета сучасного лідера;

- вміння адекватно себе оцінювати;

- уміння розумітися з іншими в колективі;

- формування активної життєвої позиції;

- уміння проводити аналіз своїх внутрішніх сил, сильних та слабких сторін своєї особистості;

- розвиток установки до логічного мислення та самовдосконалення, до визначення цінностей лідера;

- визначення джерел впливу лідера на людей;

- виявлення особливостей способу життя лідера;

- уміння співвідносити свої можливості з вимогами, які пред’являють до лідера оточуючі;

- формування позитивного ставлення до своїх помилок;

- уміння визначати установку до самопізнання, вдосконалення власних рис характеру;

- формування іміджу лідера, власного морального ідеалу.

У другій темі «ПОВЕДІНКА ЛІДЕРА» передбачається досягнення учнями таких результатів, як розвиток умінь:

- спілкуватися з товаришами та дорослими, співпереживати;

- формувати позитивний особистий приклад у поведінці та діяльності;

- будувати гуманістичні взаємовідносини серед усіх членів класного колективу;

- долати внутрішні бар’єри спілкування, визначати якості, важливі для спілкування;

- визначати засоби поведінки в конкретних ситуаціях;

- культури спілкування лідера, чинники та правила ефективної комунікації;

- поводити себе в непередбачених ситуаціях;

- оволодівати моральними вимогами до спілкування;

- контролювати власні емоції у конфлікті;

- визначати стратегії поведінки в процесі взаємодії;

- розуміти мотиви впливу на інших людей.

У темі «ЛІДЕР В ДІЇ» передбачається, що учні зможуть ефективно здійснювати пошук інформації для навчання і життя, проявляти творчі здібності, винахідливість, мати навички спільного вирішення завдань, пошуку прийомів позитивної взаємодії тощо.

Очікуваними результатами вивчення учнями розділу будуть їхні уміння:

- розуміти значення колективу для особистості;

- ефективно працювати в групі, краще розуміти інших;

- вміти себе презентувати;

- знати правила, за якими працює група;

- вміти висловлювати проблеми та розв’язувати їх;

- розуміти, що потрібно для того, щоб досягти мети;

- визначати труднощі в житті людини, вчитися з ними боротися;

- вміти ставитися до оточуючих емпатійно;

- формувати позитивну «Я-концепцію»;

- вчитися діяти згідно з нормами, вимогами, обов’язками людства;

- володіти навичками, необхідними для успішної взаємодії між людьми, що мають розбіжності у думках та поглядах;

- визначати оптимальний стиль лідерства відповідно до ситуації;

- розвивати установки до подолання негативних сторін лідерства;

- розвивати установки до уміння брати на себе відповідальність;

- мати оцінні судження, обґрунтовуючи і відстоюючи свою думку.

У процесі вивчення курсу учні мають засвоїти такі поняття, як «лідер», «лідерство», «лідерські якості», «особистість», «індивід», «індивідуальність», «спілкування», «успіх», «емпатія», «культура», «творчість», «дослідник», «Я-концепція», «характер», «поведінка», «емоції», «упевненість», «діяльність», «творчість, «мислення», «воля», «стиль», «цінності», «антицінності», «кооперація», «конкуренція», «колектив», «стресостійкість», «імідж», «моральний імідж» тощо.

Програма передбачає в лівій колонці розгляд і вивчення учнями названих нижче в обсязі перерахованих в кожній темі питань. У правій колонці сформульовані вимоги до результатів навчання, які мають бути перевірені та оцінені вчителем.СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРОГРАМИ

К-ть

год


Назва розділу, теми, основні питання змісту

навчального матеріалуВимоги до навчальних досягнень учнів

1 КЛАС

3

Тема 1. ЛІДЕР – ЦЕ ТИ
1

Знайомство

Привітання та вступне слово ведучого. Вправи «Інтерв’ю», «Розмови вдвох та вчотирьох», «Віночок», «Павутиння».Учень

- прагне до самопізнання;

- вивчає власні сильні та слабкі сторони;

- розвиває навички спілкування;

- прагне до взаєморозуміння з учасниками, поваги до інших;

- піклується про самопочуття всіх і кожного.1

Хто я? З якою метою я прийшов у цей світ?

Криголам «Вгору по веселці». Творча праця «Мій життєвий шлях». Метод незакінченого речення «У мене все склалося б краще, якби…». Керована фантазія «Зазирни в своє майбутнє».1

Пізнаю себе та інших

Вправа «Альпініст». Гра-розминка «Фруктовий кошик». Вправа «Вибери тварину». Вправа «Малюнок за інструкціями». Міні-лекція «Особистість, її особливості». Вправа «Щиро про себе й інших». Вправа «Я, як усі…/Я, не як усі…»3

Тема 2. ПОВЕДІНКА ЛІДЕРА
1

Чи вміємо ми спілкуватись?

Міні-лекція «Спілкування. Перешкоди у спілкуванні». Вправа «Плутанина запитань». Вправа «Картинна галерея».Учень

- вміє спілкуватися з товаришами та дорослими;

- формує позитивний особистий приклад у поведінці та діяльності;

- будує гуманістичні взаємовідносини серед усіх членів класного колективу;

- вміє співпереживати.


1

Особистий приклад у поведінці та діяльності

Міні-лекція «Лідер і поведінка». Вправа «Дзеркало». Вправа «Асоціації». Вправа «Градоначальник».1

Дружба – це…

Криголам «Китайський шепіт». Вправа «Коло» на тему «Мій друг». Метод незакінченого речення: «Справжній друг той, хто…». Творча праця «Добре дерево». Рольова гра «Таємний друг». Тест «Чи гарний ви друг?». Криголам «Струм».3

Тема 3. ЛІДЕР В ДІЇ
1

Колектив і особистість

Міні-лекція «Особистість в колективі. Колектив». Вправа «Ми схожі». Вправа «Презентація».Учень

- розуміє значення колективу для особистості;

- ефективно працює в групі, краще розуміти інших;

- вміє себе представити;

- знає правила, за якими працює група.


1

Уміння вести за собою

Вправа «Караван». Гра-розминка «Повтори ритм». Вправа «Клубок». Вправа «Лінійка». Інформаційне повідомлення «Основні правила публічного виступу». Гра «Комплімент».1

Правила, за якими працює група

Обговорення і прийняття правил. Гра «Що в імені моєму». Гра «Ідеальна людина». Криголам «Посмішка по колу».2 КЛАС

3

Тема 1. ЛІДЕР – ЦЕ ТИ
1

Лідер в нас

Гра-знайомство «Ім’я – якість». Вправа «Берег надій». Міні-лекція «Лідер і лідерство». Гра «Оплески». Зошит моїх досягнень. Гра «Побажання».Учень

- знає поняття «лідер», «лідерство»;

- визначає особисті досягнення;

- розкриває в собі найкращі якості лідера;

- уявляє портер лідера;

- вміє адекватно себе оцінювати;

- розуміється з іншими в колективі.


1

Особистісні якості лідера

Вправа «Портрет лідера». Вправа «Мої лідерські якості». Мозковий штурм «Що таке лідерство».1

Яке враження я викликаю в інших

Вправа «Як я себе уявляю?». Вправа «Яким мене сприймають інші». Вправа «Хто це?».3

Тема 2. ПОВЕДІНКА ЛІДЕРА
1

Ефективне спілкування

Гра-розминка «Настрій». Вправа «Малюнок».

Міні-лекція «Спілкування. Види спілкування». Вправа «Якості для спілкування». Гра «Жива скульптура». Інформаційне повідомлення «Активне слухання». Правила набуття слухового сприйняття.


Учень

- знає визначення поняття «спілкування», «успіх»;

- називає види спілкування;

- розкриває якості, необхідні для спілкування;

- знає правила активного слухання та слухового сприйняття;

- розуміє та поважає оточуючих;

- розкриває основні шляхи досягнення успіху в житті.


1

Вчимося розуміти та поважати інших

Гра-розминка «Емоція по колу». Вправа «Ярлики». Інформаційне повідомлення «Толерантна людина». Вправа «Асоціативний ряд».1

Досягнення успіху

Міні-лекція «Поняття «успіх». Успіх в житті людини». Вправа «Що нам може заважати реалізовувати власні цілі». Вправа «Путівник за маршрутами успіху».3

Тема 3. ЛІДЕР В ДІЇ
1

Досягнення мети

Вправа «Піраміда почуттів». Гра-розминка «Зоопарк». Вправа «Мозковий штурм». Бесіда-обговорення «Шлях знаходження рішення». Вправа «Проблеми коло нас».Учень

- вміє виражати проблеми та вирішувати їх;

- розуміє, що потрібно для того, щоб досягти мети;

- визначає труднощі в житті людини, вчиться з ними боротися;

- вміє ставитися до оточуючих емпатійно.


1

Мої труднощі

Міні-лекція «Труднощі». Вправа «Мої труднощі».1

Я + інші

Вправа «Не хочу хвалитися, але я…». Інформаційне повідомлення «Найважливіші речі в житті». Вправа «Перетворення». Вправа «Намисто унікальності».3 КЛАС

3

Тема 1. ЛІДЕР – ЦЕ ТИ
1

Моя особиста культура

Міні-лекція «Культура людини. Її значення в житті». Гра «Мені подобається в тобі…». Інформаційне повідомлення «Правила етики». Міні-проект «Моя особиста культура».Учень

- знає поняття «культура»;

- розуміє значення культури в житті людини;

- усвідомлює правила етики, норми поведінки;

- розкриває образ свого «Я»;

- розвиває особистісні схильності, здібності, інтереси.1

Образ «Я» або що я думаю про себе

Міні-лекція «Образ «Я». Вправа «Хто ви?». Вправа «Самопізнання».1

Здібності, схильності, інтереси

Вправа на активізацію «Пошук спільного». Міні-лекція «Поняття «здібності», «схильності», «інтереси». Вправа «Правда-неправда». Міні-проект «Розкажи про свої інтереси».3

Тема 2. ПОВЕДІНКА ЛІДЕРА
1

Спілкуватися – це здорово!

Гра-розминка «М’ячик по колу». Інформаційне спілкування «Три сторони спілкування». Вправа «Плітка». Робота в групах «Секрети ефективного спілкування».Учень

- має активну життєву позицію;

- долає внутрішні бар’єри спілкування;

- визначає якості, важливі для спілкування;

- знає способи спілкування;

- визначає позитивні риси характеру людини.1

Визначення якостей, важливих для спілкування

Бесіда-обговорення «Які якості важливі для спілкування». Вправа «Якості, важливі для спілкування». Вправа «Чи вмію я спілкуватися?»1

Визначення позитивних рис характеру

Міні-лекція «Характер». Вправа «Риси характеру». Вправа «Мій портрет у променях сонця». Вправа «Перешкоди».3

Тема 3. ЛІДЕР В ДІЇ
1

Я і люди поруч зі мною

Бесіда-обговорення «Аналіз створеної ситуації». Гра «Портрет моєї сім’ї». Гра «Один на острові». Криголам «Посмішка по колу».Учень

- уміє аналізувати створені ситуації;

- визначає справжнього друга за якостями, поступками тощо;

- проявляє повагу і доброту у взаємовідносинах;

- підтримує добрі стосунки із класним колективом.


1

Гармонія взаємовідносин

Бесіда-обговорення «Аналіз створеної ситуації». Дискусія «Мій друг». Незакінчене речення «Справжній друг – той, хто…». Гра «Добре дерево». Гра «Сліди вибачення». Криголам «Електрострум».1

Я і мій клас

Бесіда-обговорення «Аналіз створеної ситуації». Гра «Виготовлення вимпелів». Гра «Класний довідник». Дискусія «Моє і наше». Гра «Кишеня обіцянок». Криголам «Посмішка по колу».4 КЛАС

3

Тема 1. ЛІДЕР – ЦЕ ТИ
1

Я – дослідник і творець

Міні-лекція «Поняття «творчість». Творчість в житті людини». Міні-проект «Скульптура сьогоднішнього дня».Учень

- визначає поняття «творчість», «дослідник»;

- розуміє своє місце та роль у світі;

- проявляє творчі здатності в праці.1

Я і світ

Рольова гра «Упевнені, невпевнені, грубі відповіді». Вправа «Футболка з написом». Бесіда. Притча «Два верблюди».1
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка