Довідник студента з курсу «Дерматологія та венерологія»Скачати 217.96 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір217.96 Kb.


ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

Кафедра шкірних та венеричних хворобДовідник студента
з курсу «Дерматологія та венерологія»

Дніпропетровськ 2015


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор, чл.-кор. НАМН України, д.м.н., професор

_____________ Т.О. Перцева

«___»_____________2015 р.Дюдюн А.Д., Горбунцов В.В., Захаров С.В., Захаров В.К. Довідник студента з курсу «Дерматологія та венерологія». Під ред. А.Д. Дюдюна. - Дніпропетровськ: ЦМК ДЗ «ДМА», 2015.- 16 с.

Довідник складений на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Дерматологія та венерологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю: 7.12010005 «стоматологія». Містить відомості щодо структури, мети та завдань дисципліни, структуру залікових кредитів, тематичні плани лекцій, практичних занять і самостійної роботи студентів, перелік індивідуальних завдань і засобів діагностики засвоєння навчального матеріалу, перелік практичних навичок у відповідності до вимог ОКХ і ОПП, перелік джерел інформації, шкалу конвертації балів за дисципліну у традиційну (національну) оцінку, а також загальну інформацію щодо навчання студентів на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ДЗ «ДМА»,. Призначений для студентів 4 курсу, які навчаються за спеціальністю: 7.12010005 «стоматологія».

Обговорено та схвалено на методичній нараді кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ «ДМА»

«22» травня 2015 р. (протокол № 11).

Завідуючий кафедрою шкірних та венеричних хвороб професор А.Д. Дюдюн

Схвалено предметною методичною комісією ДЗ «ДМА» з внутрішніх хвороб

« » червня 2015 р. (протокол № --).

Голова предметної методичної комісії професор О.В. КурятаЗМІСТ

 1. Загальні відомості та структура дисципліни…………………………………………..

 2. Мета та завдання дисципліни………………………………………………………….

 3. Структура залікового кредиту - модуля «Дерматологія та венерологія».

 4. Тематичні плани……………………………………………………...………………….

4-А Тематичний план лекцій………………… ……………………....………………

4-Б. Тематичний план практичних занять……………………………....…………….

4-В. Тематичний план самостійної роботи студентів…………………...…………..


 1. Розподіл максимальної кількості балів по темах та шкала конвертації……...………

 2. Перелік засобів діагностики засвоєння навчального матеріалу………………...…….

 3. Перелік практичних навичок у відповідності до вимог ОКХ і ОПП…………...…….

7-А. Практичні павички………………………………………………………..………

8. Перелік джерел інформації…………………………………………………….....……..

9. Шкала конвертації балів за дисципліну у традиційну (національну) оцінку………..


 1. Загальні відомості щодо навчання на кафедрі шкірних та венеричних хвороб …

10-А. Оцінювання поточної успішності………………………...................................

10-Б. Оцінка з дисципліни……………………………………………………………

10-В. Оцінка ЕСТS…………………………………………………………………….


 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна: «Дерматологія та венерологія» вивчається протягом VII-VІІІ семестру 4-го року навчання.

Зміст дисципліни структурована на 1 заліковий модуль, до складу якого входять 5 блоків змістових модулів:

1. Введення до дисципліни «дерматологія та венерологія». Будова шкіри та слизових оболонок, кінетика та функції шкіри, елементи шкірного висипу, загально-клінічні та спеціальні діагностичні методи в дерматології та венерології. Зв'язок дерматології та венерології зі стоматологічними дисциплінами. Стоматологічні прояви шкірних хвороб. Папульозні дерматози: червоний плоский лишай та псоріаз.

2. Дерматити та екзема. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби. Хейліти.

3. Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри і слизових оболонок:піодермії, туберкульоз, герпес, мікози (класифікація), кандидози та короста. Акантолітична пузирчатка. Багатоформна ексудативна еритема.

4. Інфекції, що передаються статевим шляхом (класифікація). Сифіліс.

5. Гонорея та найбільш розповсюджені ІПСШ (хламідіоз, трихомоніаз), класифікація та екстрагенітальні форми. ВІЛ-інфекція: прояви на слизових оболонках та шкірі. Методи соціальної та індивідуальної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.Навчальний план дисципліни «Дерматологія та венерологія» для студентів стоматологічного факультету на 4-му році навчання

Загальна кількість годин - 45 годин (1,5 кредити)


Модуль 1. Дерматологія та венерологія

Структура навчальної дисципліни «дерматологія та венерологія»

Кількість академічні годин,

з них


Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

45

6

24

15

4-й
Кредитів ECTS

1.5
Модуль 1:

змістовних модулів 5


6

24

15
Диференційований залік

Тижневе навантаження

45

6

24

15


Примітка: 1.5 кредиту ECTS дорівнює 45 акад. годинам.

База навчання – кафедра шкірних та венеричних хвороб ДЗ «ДМА» (вул. Байкальська 9-а, КЗ «Дніпропетровський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Дніпропетровської Обласної Ради» та вул. пров. Калініна, 1а, поліклініка залізн. лікарні)

Дисципліна викладається українською мовою (вітчизняні студенти), російською та англійською мовами (іноземні студенти).


Персональний склад кафедри:
Дюдюн А.Д. – доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою;

Святенко Т.В. – доктор медичних наук, професор;

Горбунцов В.В. – доктор медичних наук, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб ДЗ «ДМА», відповідальний за наукову роботу;

Захаров С.В. – кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за навчальну роботу;

Захаров В.К. – кандидат медичних наук, доцент;

Поліон Н.М. – кандидат медичних наук, доцент;

Погребняк Л.А. – кандидат медичних наук, відповідальна за роботу СНТ;

Башмаков Д.Г. – кандидат медичних наук, відповідальний за лікувальну роботу;

Салій О.А. – асистент кафедри;

Алі Лоай Хасан старший лаборант кафедри;

Ющенко В.К. – лаборант кафедри;

Лоренц І.В. – лаборант кафедри.

Детальна інформація про кафедру, а також всі навчальні та методичні матеріали (включаючи тестові завдання, аудіолекції і т.і.) містяться на офіційному сайті кафедри дерматовенерології за адресою:

http://www.dsma.dp.ua/kafedri-dma/shkirnikh-ta-venerichnikh-khvorob

Телефон кафедри: завідуючий 275929

275033.

Електронна адреса: _______@_______ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення основ дерматовенерології на четвертому році навчання є обов’язковою зв’язуючою ланкою у загальній системі вивчення майбутніми лікарями-стоматологами клінічної медицини.

Передбачається, що оволодіння знаннями стосовно основних клінічних ознак шкірних та венеричних хвороб дасть можливість лікарю-стоматологу вчасно розпізнати такі хвороби та спрямувати пацієнта до лікаря-дерматовенеролога або до лікаря загальної практики. Обізнаність стосовно проявів венеричних хвороб та інфекцій, що передаються статевим шляхом (ВІЛ-інфекція, гепатити В і С, папіломовірусна інфекція та інші) є важливою складовою професійної підготовки лікаря-стоматолога, а знання профілактичних заходів щодо зазначених хвороб є обов’язком лікаря будь-якої спеціальності та спеціалізації.

При вивченні цієї дисципліни велика увага надається прищепленню студентам вміння своєчасно виявляти та чітко ідентифікувати клінічні вияви дерматологічних захворювань; деонтологічно правильно спілкуватися та організовувати курацію хворих з проявами дерматологічної та венерологічної патології.

Майбутнім лікарям-стоматологам лекційний та практичний матеріал дає змогу отримати базові знання з будови шкіри та слизових оболонок, правильного догляду за шкірою, волоссям, зовнішніми слизовими оболонками та вміння застосувати відповідні профілактичні заходи.
Кінцеві цілі вивчення дерматовенерології визначаються на підставі ОПП підготовки лікаря за фахом та Наказом № 929 від 07.12.2009 р. «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації за спеціальністю «стоматологія», зі змінами, внесеними наказом МОЗ № 541 від 08.07.2010 р. відповідно до блоку її змістового модуля (природничо-наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модуля або змістового модуля сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.
Мета вивчення навчальної дисципліни

Кінцева ціль вивчення дисципліни «дерматологія та венерологія» для студентів, що навчаються за спеціальністю «стоматологія»:

Вміти (=дія) розпізнавати (запідозрювати та/або діагностувати) дерматологічні хвороби, а також інфекції, що передаються статевим шляхом, спрямовувати пацієнта до профільного спеціаліста, або, якщо це необхідно у суспільних інтересах, лікувати шкірні та венеричні хвороби.

Вміти (= дія) застосовувати засоби щодо попередження розповсюдження соціально-небезпечних хвороб.


3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЯ «ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ»


Змістовний модуль №

Тема №

Лекції, годин

Практичні заняття, годин

СРС, годин

1.1

1.1.1

1

1

1
1.1.2

2

1
1.1.3

1

1

1.2.

1.2.1.

2

2

1
1.2.2.

2

1
1.2.3.

2

1

1.3.

1.3.1

1

2

1
1.3.2.

2

1
1.3.3.

2

1

1.4.

1.4.1.

1

1

1
1.4.2.

2

1
1.4.3.

1

1

1.5.

1.5.1.

1

1

1
1.5.2.

2

1
1.5.3.

1

1

Усього, годин
6

24

15

Кредитів ECTS

1,54. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

4-А Тематичний план лекційлекції


Тема (зміст)

Кількість годин

1

Спільні питання дерматології та стоматологічних дисциплін. Стоматологічні прояви шкірних хвороб. Червоний плоский лишай. Герпетична інфекція шкіри та слизових оболонок.

Дерматити та екзема. Хейліти. Кандидоз слизових оболонок.2

2

Акантолоітична пузирчатка. Багатоформна ексудативна еритема. Передракові захворювання губ та слизової оболонки.

2

3

Класифікація інфекцій, що передаються статевим шляхом. Перебіг сифілітичної інфекції, основні клінічні прояви первинного, вторинного, третинного та вродженого сифілісу. Диференційна діагностика клінічних проявів сифілісу на слизових оболонках порожнини рота.

Гонорея та найбільш розповсюджені ІПСШ (хламідіоз, трихомоніаз), класифікація та екстрагенітальні форми. Сучасна епідеміологія та основні клінічні ознаки ВІЛ-інфекції на шкірі та слизових оболонках.2

Усього, годин

6


4-Б. Тематичний план практичних занять


Змістовний

модуль №


Тема

Кількість годин

1.1.

Введення до дисципліни «дерматологія та венерологія». Будова шкіри та слизових оболонок, кінетика та функції шкіри, елементи шкірного висипу, загально-клінічні та спеціальні діагностичні методи в дерматології та венерології. Зв'язок дерматології та венерології зі стоматологічними дисциплінами. Стоматологічні прояви шкірних хвороб. Папульозні дерматози: червоний плоский лишай та псоріаз.

4

1.2.

Дерматити та екзема. Обстеження хворих та складання навчальної історії хвороби. Хейліти.

6

1.3.

Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри і слизових оболонок:піодермії, туберкульоз, герпес, мікози (класифікація), кандидози та короста. Акантолітична пузирчатка. Багатоформна ексудативна еритема.

6

1.4.

Інфекції, що передаються статевим шляхом (класифікація). Сифіліс.

4

1.5.

Гонорея та найбільш розповсюджені ІПСШ (хламідіоз, трихомоніаз), класифікація та екстрагенітальні форми. ВІЛ-інфекція: прояви на слизових оболонках та шкірі. Методи соціальної та індивідуальної профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.

4

Разом

244-В. Тематичний план самостійної роботи студентів та її контроль
Тема

Кількість годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять - теоретична підготовка та опрацювання тематичних тестів та ситуаційних задач

10

Поточний контроль

2.

Історія розвитку дерматології

1

Поточний контроль

3.

Опрацювання навчальної історії хвороби

4

Поточний контроль

Разом

15


 1. РОЗПОДІЛ МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ ПО ТЕМАХ ТА ПІКАЛА КОНВЕРТАЦІЇ
Модуль 1 (поточна навчальна діяльність)

Максимальна кількість балів

Змістовний модуль 1.1.

40

Змістовний модуль 1.2.

40

Змістовний модуль 1.3.

40

Змістовний модуль 1.4.

40

Змістовний модуль 1.5.

40

Разом (сума балів)

200

При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

«5» - 40 балів, «4» - 30 балів, «3» - 20 балів, «2» - 0 балів.
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність – 200 балів.

Студент допускається до диференційованого заліку за умов виконання навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну програму він набрав не менше 100 білів (20 × 5).6. ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Практичні заняття.

Діагностика засвоєння навчального матеріалу проводиться стандартизовано за схемою, наведеною в індивідуальних завданнях, згідно методичних рекомендацій для студентів щодо засвоєння всіх тем аудиторних занять.


2. Контроль змістових модулів.

Проводиться оцінка якості виконання практичних умінь та навичок за переліком, наведеним у п.8 згідно методичних рекомендацій для студентів щодо засвоєння всіх тем аудиторних занять.7. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ ОКХ І ОПП
7-А. Практичні павички


 1. Методика опитування хворого (збір скарг та даних анамнезу).

 2. Методика спеціального огляду хворого.

 3. Пальпаторне дослідження елементів висипки.

 4. Дослідження елементів висипки методом пошкрябування.

 5. Дослідження елементів висипки натисканням зонду.

 6. Визначення дермографізму.

 7. Виявлення ходів корости.

 8. Визначення псоріатичних феноменів.

 9. Експургаторний метод.

 10. Визначення біодози УФО за Горбачовим.

 11. Методика ультрафіолетового опромінення шкіри при псоріазі.

 12. Йодна проба Бальзера.

 13. Огляд шкіри під лампою Вуда.

 14. Мікроскопічна діагностика патогенних грибків.

 15. Дезінфекція взуття при мікозах ступень.

 16. Діаскопія.

 17. Постановка проби Ядасона.

 18. Визначення симптому Нікольського.

 19. Дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини.

 20. Забір виділень із сечостатевих органів для досліджень.

 21. Проведення двостаканової проби при уретритах.

 22. Діагностика бактеріального вагінозу.

 23. Масаж передміхурової залози.

 24. Введення ліків в уретру.

 25. Пальпація твердого шанкеру.

 26. Пальпація лімфатичних вузлів при обстеженні хворих на сифіліс.

 27. Дослідження блідої трепонеми в темному полі.

 28. Двомоментне внутрішньом'язове введення препаратів.


8. ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Навчальна :


 1. Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КІМ, 2012. – 904 с.

 2. Айзятулов Р. Ф.Сифилис.-Донецьк:"Донеччина",1998,- 227с.

 3. Кравченко В.Г. Шкірні та венеричні хвороби. - К.: Здоров'я, 1995. - 260с.

 4. Савчак В.І., Галникіна С.О. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом. - Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001, - 507с.


Методична


 1. - Дерматовенерология. Учебное пособие / Под редакцией В. П. Федотова, А. Д. Дюдюна, В. И. Степаненко. Изд-е 2. рус.– Днепропетровск–Киев: изд-во «Свидлер А.Л.», 2011. – 652 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина»).

 2. - Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. – Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. – 135 с.

 3. Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. – Дніпропетровськ-Київ, 2008. – 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина»).

 4. Дюдюн А.Д., Захаров С.В. Прихований сифіліс. Навчальний посібник для лікарів-дерматовенерологів. Дн-ськ, 2011. - 121 с.

 5. Коляденко В.Г., Федоренко О.Є. Загальні питання етіопатогенезу шкірних хвороб. Дерматологічна патологія як медико-психологічна проблема. Деонтологія в дерматології. Метод. посібник для самопідготовки студентів. К.-НМУ,2005, 20 с.


Наукова


 1. Запорожан І.М., Аряев М.Л. ВІЛ-інфекція ІСЩД.-К.: Здоров'я",2004,-635с.

 2. Каруна Б. И. Екзема. - К.: „Здоров'я", 1989. - 176 с.

 3. Коляденко В.Г., Федоренко О.Е., Головченко Д.Я. Медицинская деонтология в дерматологии и венерологии.- К.: „Здоров'я", 1989. - 167 с,

 4. Контактные инфекции, передающиеся половым путем - Под ред. И. И. Маврова. - К.: „Здоров'я", 1989. - 384 с.

 5. Фицпатрик Т. и др. Дерматология. Атлас-справочник. Пер. с англ.- М.: „ Практика", 1999.- С. 885-898.

9. ШКАЛА КОНВЕРТАЦІЇ БАЛІВ ЗА ДИСЦИПЛІНУ У ТРАДИЦІЙНУ (НАЦІОНАЛЬНУ) ОЦІНКУ

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.


Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля (залікового кредиту) – 200.
Традиційна оцінка з дисципліни визначається виходячи з таких критеріїв відповідності:

менше 100 балів - „2"

100-140 балів -„3"

141-170 балів -„4"

171-200 балів -„5".

10. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ

ШКІРНИХ ТА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ

Студенту на кафедрі шкірних та венеричних хвороб належить: 1. відвідати всі лекції і практичні заняття за розкладом;

 2. забезпечити необхідний рівень якості засвоєння дисципліни;

 3. пройти контрольні заходи у визначені терміни;

 4. своєчасно ліквідувати академічну заборгованість (за наявності).

Студені на кафедрі шкірних та венеричних хвороб має можливість: 1. отримати всі необхідні навчально-методичні матеріали, що регламентують навчання на кафедрі, в тому числі у вільному доступі на офіційному кафедральному сайті;

 2. звернутися за консультативною допомогою до чергового викладача у консультативний день (за розкладом навчального відділу ДЗ «ДМА») або у суботу (9:00-14:00).

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни, Положення про організацію освітнього процесу в ДЗ «ДМА» (2015) та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої (2005).


Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.
10-А. Оцінювання поточної успішності

Вага кожної теми в межах одного модуля однакова, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем в модулі. Оцінювання поточної навчальної діяльності студентів описується у робочій навчальній програмі з дисципліни.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1

"5"

40

«4"

30

"3"

20

"2"

0

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 200 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "5", на кількість змістовних модулів у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "3", на кількість тем у модулі.
Оцінювання самостійної роботи: оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
10-Б. Оцінка з дисципліни

Оцінка з «Дерматології та венерології» виставляється лише студентам, яким зараховано модуль з дисципліни.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або займали призові місця у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.
10-В. Оцінка ЕСТS
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

0

Наступні 25% студентів

Е

Останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:


Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

"5"

В,С

"4"

D, E

"3"

Fx, F

"2"

Оцінка з дисципліни Fx, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка Fx ("2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрати за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ДЗ «ДМА» відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка