Довідка про здобувача вченого звання 1 примірникСкачати 149.27 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір149.27 Kb.

ПЕРЕЛІК


документів, які надсилаються до Атестаційної колегії

Міністерства освіти і науки України
 1. Згода на збір та обробку персональних даних

 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта

 3. Супровідний лист - 1 примірник*

 4. Довідка про здобувача вченого звання – 1 примірник

 5. Протокол засідання лічильної комісії – 1 примірник

 6. Список наукових та навчально-методичних праць – 1 примірник **

 7. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (для наукових працівників, які працюють у науковій установі – про науково-педагогічну роботу) – 1 примірник***

 8. Ксерокопія трудової книжки ****

 9. Копії диплома кандидата, доктора наук; атестата доцента або старшого наукового співробітника; указу про присвоєння державного почесного звання або інших нагород (для творчих спеціальностей) – 1 примірник

 10. Опис документів – 1 примірник

ПРИМІТКИ:

* - супровідний лист друкується на бланку вищого навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи за підписом ректора (директора, начальника);

** - для осіб, які не мають наукового ступеня доктора або кандидата наук, список праць надсилається у 2-х примірниках;

- для діячів культури і мистецтв та фахівців фізичної культури і спорту (п. 12,14 постанови КМУ від 27.12.2008 р. № 1149 “Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента”) надсилаються списки особистих досягнень у 2-х примірниках;

*** - для осіб, які працюють за сумісництвом, додається довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування та звільнення щодо їх наукової та науково-педагогічної роботи (за сумісництвом);

**** - ксерокопія трудової книжки завіряється підписом начальника відділу кадрів і скріплюється гербовою печаткою.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

Доктора (кандидата) __________________________ наук

(яких)

__________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)
щодо присвоєння вченого звання ______________________

кафедри (зі спеціальності)

м. __________________ 200 ____ р.

(назва міста)

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних(ПІБ)
Я, ________________________________________________________________________ ,

(народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії ___ №_________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду _____________________________________________________________________(назва навчального закладу)

та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою присвоєння вченого звання професора (доцента) та видачі атестата професора (доцента), а також для забезпечення роботи бази даних «Атестаційна колегія» Міністерства освіти і науки України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети.

„___” _________ ______ р., ____________ (__________________________________)
Особу та підпис __________________________________________ перевірено
Керівник кадрового підрозділу ________________ ( _____________________)

М.П.Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою присвоєння вченого звання професора (доцента) та видачі атестата професора (доцента), а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконанн

я зазначеної мети.
____________ 20____ року.

(підпис)Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки України з метою замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів про освіту державного зразка, а також студентського (учнівського) квитка. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються ДП „ДЦ ПІТ” та ЗАТ „НДІ ПІТ”, як особам, що безпосередньо задіяні в процесі замовлення, виготовлення, обліку та видачі зазначених документів.

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі перс.даних;

3. на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі перс.даних;

4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі перс.даних, а також отримувати зміст його перс.даних, що зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх перс.даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх перс.даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх перс.даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист перс.даних.

Міністерство освіти і науки України

Департамент роботи з персоналом

та керівними кадрами

________________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

Надсилаємо атестаційну справу кандидата (доктора) яких наук ПІБ у родовому відмінку щодо присвоєння вченого звання доцента (професора) якої кафедри


Ректор С.В. Мельничук


Вчений секретар

Кубай Інна Михайлівна

тел.: (0372) 52-52-48

Форма 7

Шифр А

(назва навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ –ІV рівня акредитації або наукової установи, назва організації якому підпорядкований)
ДОВІДКА

про присвоєння ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом, у давальному відмінку)

вченого звання _____________ кафедри * ___________________

Реєстр № ** ___________

І. Подання***

Призначений на посаду _________________ кафедри ____________________з


(професора, доцента)

“____” _____________ 200___ р. Наказ № ______ від “____” _________ 200 _ р.

При розгляді подання “____” __________ 200___ р. вчена рада ___________

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу, наукової установи)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за”- _________, “проти” - ____________, недійсних бюлетенів - ______________.

(Протокол засідання № ________ від “____” ________ 200 ___ р.).
ІІ. Основні дані про здобувача


 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.

 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність за дипломом.

 3. Кандидат _______________ наук з _________ року.

Дисертацію захистив “_____” _______ ____ р. у спеціалізованій вченій раді __________________, номер диплома ______________.

(назва організації) (серія, номер)

Вчене звання доцента кафедри _______________ або старшого наукового співробітника зі спеціальності _______________________________________

(шифр та назва спеціальності)

присвоєно у __________ році. Номер атестата ____________________.

Доктор _________________ наук з _________ року. Дисертацію захистив “_____” ___________ ____ р. у спеціалізованій вченій раді ______________________ , номер диплома _______________.

(назва організації) (серія, номер)


 1. Стаж педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації _________ років, в т.ч. у даному навчальному закладі (науковій установі) _______ років.

 2. Основні етапи педагогічної діяльності (наукової та науково-педагогічної діяльності – для професора зі спеціальності) у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (наукової установи): місце роботи та посада.


Наприклад:

01.09.2002 р. – 31.08. 2006 р. – асистент кафедри _____________________;

01.09.2006 р. – по теперішній час (якщо в контракті вказано термін перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент кафедри ________________.

Навчання в аспірантурі і докторантурі для професорів і доцентів вищих навчальних закладів у педагогічний стаж не зараховується.


 1. Основні навчальні курси, які веде здобувач (вказати кількість лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів. 1. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував кандидатів (докторів) наук ____________________________

(прізвища і найменування спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

_______________________________________________________________________

Автореферати підготовлених кандидатів (докторів) наук, завірені секретарем вченої ради та печаткою – додаються.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів: (кількість, прізвища та ініціали.). 1. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.ІІІ. Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-методичного характеру, в т.ч. ________ наукових публікацій у фахових виданнях (по профілю кафедри).

Після захисту _________ дисертації опубліковано ____ праць, з них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, в т.ч. _______ наукових публікацій у фахових виданнях по профілю кафедри. Автор (співавтор) підручника (навчального посібника) з грифом МОН України (лист № від _________) з основного курсу, монографії (розділу монографії).

1.

2.... Для доцентів приводиться не менше 5 наукових праць опублікованих після захисту кандидатської дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав, для професорів не менше 10 наукових праць після захисту докторської (кандидатської) дисертації та підручники (навчальні посібники) з грифом МОН України з основного курсу.

Під час роботи на посаді ____________ видано ______ друкованих праць.ІV. Дані апробації професійної діяльності

Відкрита лекція**** на тему: ______ була проведена для студентів __________(курс, факультет) “_____” _______ 200___ р. Лекція була обговорена на засіданні кафедри _________. Дана позитивна оцінка, протокол № ___ від ___________ р.

Брав участь у ________ (кількість) конференціях (по профілю кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка, кафедра рекомендує до присвоєння вченого звання _______________, протокол №____ від _________________ р.

Голова вченої ради _______________ ________________

Секретар вченої ради _______________ _________________

Начальник відділу кадрів _______________ __________________

(підписи) (прізвище, ініціали)Гербова печатка

**************************************

* У дужках під найменуванням кафедри за необхідності уточнюється основний курс, який веде здобувач, або його спеціалізація; для наукових установ – спеціальність.

За наявності висновку профільної кафедри дається її найменування і робиться запис. Висновок профільної кафедри (найменування навчального закладу, установи) додається.

** Залишається незаповненим для відмітки органу державної атестації.

*** Для науково-педагогічних працівників, які працюють в наукових установах вказується посада відповідно п.10 Порядку.

Якщо людина працює за сумісництвом в “Поданні” вказується: призначений на посаду за сумісництвом ( на _______ ставки).

Основне місце роботи ____________________.

**** Здобувач відкриту лекцію з основного курсу та звіт про науково-педагогічну роботу повинен проводити після календарного року роботи на посаді.

Довідка повинна бути обсягом не більше 3-х сторінок для доцентів та 5-6 сторінок для професорів.Атестаційна справа друкується шрифтом Times New Roman 14 розміру з одиничним інтервалом.

Форма 11

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

п/п


Назва *

Характер роботи

Вихідні дані**

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

На останній сторінці цього списку підписи:

Здобувач _____________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Список ЗАВІРЯЮ:

Завідуючий (начальник) кафедрою

(відділом) або декан (начальник) факультету __________ ____________

проректор з наукової або

навчально-методичної роботи

Секретар вченої ради ___________ ____________

Заступник директора з наукової роботи

(для працівників НДІ)

Гербова печатка.ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ

НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

Пункт 2. Подається повна назва роботи.

Пункт 3. Зазначається характер роботи : стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо.

Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій. Вихідні дані записуються згідно з правилами бібліографічного опису літератури.

Пункт 5. Обсяг – вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – доля автора.

Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього .......... осіб.

Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна:

І. наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;

ІІ. наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;

ІІІ. авторські свідоцтва, дипломи, патенти;

ІV. основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності) по профілю кафедри.

Роботи, що знаходяться у друці, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать також до друкованих наукових і навчально-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.

*******************************************

* Мовою оригіналу публікації

** Зазначається після вихідних даних, якщо відповідає дійсності – наукова публікація у фаховому виданні (останні слова – жирним шрифтом).

Підручники (навчальні посібники) з грифом МОН України (останні слова – жирним шрифтом) та вказується лист щодо надання грифу МОН України № _________ від ____________ (ксерокопія листа – додається), монографії (для наукових працівників).

ВИТЯГ

з трудової книжки про науково-педагогічну роботу

у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах

післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи.

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

№ запису, який вказаний в трудовій книжці

Дата

Відомості про прийом на роботу і про звільнення (з вказівкою причин із посланням на статтю, пункт закону).

Вказувати повну назву вищого навчального закладу, наукової установи.На підставі чого внесено запис – наказ

(документ, його дата і номер)число

місяць

рік

1
2
3
Витяг ЗАВІРЯЮ:

Начальник відділу кадрів ________________________ П.І.П.

(підпис)

М.П.

* - для сумісників окремо представляються копії витягів з наказів (про зарахування та звільнення);

** - якщо здобувачу зазначається стаж педагогічної роботи у іншому вищому навчальному закладі – додається сертифікат про акредитацію.

ОПИС


документів атестаційної справи здобувача щодо присвоєння вченого звання

кому (у давальному відмінку)
з/п


Назва документів

СторінкиЗгода на збір та обробку персональних даних


Супровідний лист


Копія першої сторінки паспорта


Довідка про здобувача вченого звання


Протокол засідання лічильної комісії


Список наукових та навчально-методичних праць


Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу здобувача


Копія трудової книжки


Копія диплома кандидата наук


Опис документів атестаційної справи здобувача
Дані документи надаються з метою обробки та розгляду на засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України питання щодо присвоєння кому ПІБ звання доцента та видачі йому атестата державного зразка.Вчений секретар ЧНУ І. М. Кубай


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка