Доповнення до робочої програми з дисципліни «Основи біологічної фізики та медичної апаратури»Сторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор,

Професор ___________ Г.М. Ерстенюк

«___» ______________ 2014 року
Доповнення

до робочої програми з дисципліни

«Основи біологічної фізики та медичної апаратури»

для студентів IІ курсу медичного коледжу

за фаховим напрямком «Лікувальна справа» - 5.12010101

У розділі 1.5.2. внести наступні доповнення:


1.5. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.5.2. Додаткова

 1. http://www.pharmencyclopedia.com.ua/

 2. http://biophys.ru/

 3. http://medulka.ru/biofizika

 4. http://www.ph4s.ru/book_bio.html

 5. http://nmu-s.net/load/biofizika/24

 6. http://www.ex.ua/9986233

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри “11” квітня 2014 року, протокол № 11

Завідувач кафедри професор Мойсеєнко М.І.

Обговорено і затверджено на засіданні методичної комісії “25” червня 2014 року, протокол № 7

Голова циклової комісії доцент Суслик З. Б.


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З ОСНОВ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

Івано-Франківськ – 2012


ЗМІСТ

 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  1. 1.1. Робочий навчальний план ………………………………………………………………

  2. 1.2. Програма

  3. 1.3. Тематичні плани ………………………………………………………………………...

   1. 1.3.1. Тематичний план лекцій ………………………………………………………………….

   2. 1.3.2. Тематичний план практичних занять ……………………………………………………

   3. 1.3.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи ………………………………...

  4. 1.4. Засоби контролю знань студентів ……………………………………………………...

   1. 1.4.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань …………………………………..

   2. 1.4.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми ……………………...

  5. 1.5. Перелік навчально-методичної літератури ……………………………………………

   1. 1.5.1. Основна …………………………………………………………………………………….

   2. 1.5.2. Додаткова ………………………………………………………………………………….

 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. 2.1. Загальні методичні матеріали

   1. 2.1.1. Мета і завдання дисципліни

   2. 2.1.2. Методи активації та інтенсифікації навчання

   3. 2.1.3. Основні знання та вміння

  2. 2.2. Методичні матеріали для викладачів

   1. 2.2.1. Тези лекцій

   2. 2.2.2. Методичні розробки для викладачів для проведення практичних занять зі студентами

  3. 2.3. Методичні матеріали для студентів

   1. 2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

   2. 2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

   3. 2.3.3. Теми індивідуальних занять та їх форми

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Затверджую”Перший проректор

__________________ А. М. Ерстенюк

_____” ________________ 2012 року
РОБОЧА ПРОГРАМА

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ТА

МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
Спеціальності: 5.12010101 – “Лікувальна справа”
Факультет: медичний.
Кафедра: медичної інформатики, медичної і біологічної фізики.
Нормативні дані


Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)
Всього

Аудиторних

С

П

РС

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Денна

ІІ

IІІ

54

10

22

-

-

22

диф. залік

-

Робочу програму склала доцент, к.ф-м.н. Гамарник А.М.

Івано-Франківськ – 2012
Робоча програма складена на підставі програми з "Основ біологічної фізики та медичної апаратури" для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І – ІII рівнів акредитації (спеціальності – "Лікувальна справа"), 2011 р.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики “25” травня 2012 року, протокол № 9.


Завідувач кафедри професор М. І. Мойсеєнко

Робочу програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін “___” ____________ 2012 року, протокол № ___.


Голова циклової комісії професор В. А. Левицький


1.1 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Програма курсу дисципліни "Основи біологічної фізики та медичної апаратури" для вищих навчальних закладів I - IІІ рівнів акредитації для підготовки фахівців за напрямком 1101- медицина, спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» розрахована на 54 години. Лекційний курс дисципліни супроводжується лабораторним практикумом, який дає студентам додаткові практичні навички в галузі медичної і біологічної фізики, зокрема при використанні сучасної діагностичної та фізіотерапевтичної електронної апаратури, приладів дозиметричного радіаційного контролю, оптичних методів досліджень у медицині тощо.


Опис структурованого навчального плану

з навчальної дисципліни “Основи біологічної фізики та медичної апаратури”

для студентів за спеціальностю 5.110101 «Лікувальна справа»


№ розділу

Тема розділу

Розподіл годин за формами проведення занять

Всього

Лекції

Лабораторні і практичні заняття

Самостійна робота

1

Основи біомеханіки, біореології, гемодинаміки, біоакустики.

4

4

4

12

2

Термодинаміка відкритих термодинамічних систем. Біофізика мембран.

-

-

4

4

3

Основи електродинаміки. Електронна медична апаратура.

2

6

4

8

4

Оптичні методи дослідження біологічних систем

-

4

4

8

5

Квантово-механічні методи вивчення медико-біологічних середовищ.

Основи дозиметрії.4

6

4

12

6

Реферат за обраною темою самостійної роботи.

-

-

2

2

Всього:

10

22

22

54

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є диференційований залік.

1.2. ПРОГРАМА

Біологічна фізика, її предмет та методи досліджень, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики.Медична фізика, її методи. Значення кількісних показників у медицині та специфіка медико-біологічних досліджень.

 1. Основи біомеханіки і біоакустики

Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження.

Елементи біомеханіки. Опорно-руховий апарат людини. Динамічна і статична робота людини при різних видах її діяльності. Ергометрія. Методи і прилади для вимірювання біомеханічних характеристик.

Диференціальні рівняння гармонічних, затухаючих і вимушених коливань та їх розв’язок. Декремент і логарифмічний декремент затухання. Резонанс. Автоколивання. Релаксаційні коливання.

Хвильові процеси та їх характеристики. Рівняння хвилі. Потік енергії. Вектор Умова. Ефект Доплера.

Об’єктивні та суб’єктивні характеристики звуку. Інтенсивність, рівень інтенсивності, гучність, їх одиниці вимірювання. Закон Вебера-Фехнера. Біофізичні основи слухового відчуття. Аудіометрія. Фізичні основи звукових методів дослідження в клініці.

Ультразвук та інфразвук. Джерела та приймачі ультразвуку та інфразвуку. Особливості поширення та біофізичні основи дії ультразвуку та інфразвуку на біологічні тканини. Використання ультразвуку в медицині.
 1. Елементи молекулярної біофізики. Основи біореології і гемодинаміки

Міжмолекулярні взаємодії у біополімерах (ковалентна взаємодія, електростатичні і дисперсійні взаємодії, гідрофобні взаємодії, водневі зв’язки). Структурна організація білків і нуклеїнових кислот.

Деформаційні властивості біологічних тканин. Закон Гука. Модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона. Текучість і релаксація напруги.

Внутрішнє тертя, в’язкість. Формула Ньютона для сили внутрішнього тертя. Ньютонівські та неньютонівські рідини. Реологічні властивості крові. Методи та прилади для вимірювання в’язкості рідин.

Поверхневий натяг. Коефіцієнт поверхневого натягу та методи його визначення. Газова емболія.

Стаціонарний плин рідини. Лінійна та об’ємна швидкості. Рівняння неперервності і рівняння Бернуллі. Плин в’язкої рідини. Формули Пуазейля і Гагена-Пуазейля. Гідравлічний опір. Ламінарний і турбулентний плин рідини. Число Рейнольдса. Пульсові хвилі. Методи вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу.


 1. Термодинаміка відкритих систем

Термодинамічні системи, параметри і процеси. Внутрішня енергія, вільна енергія, ентропія. 1-й і 2-й закони термодинаміки. Термодинамічні потенціали.

Термодинаміка відкритих систем поблизу рівноваги (лінійний закон для потоків і термодинамічних сил, перехресні процеси переносу, співвідношення Онзагера. виробництво ентропії, спряження потоків, стаціонарний стан, теорема Пригожина).

Термодинаміка відкритих систем, далеких від рівноваги ( процеси впорядкування у фізичних, хімічних і медико-біологічних системах, поняття про синергетику).

Значення термодинаміки і синергетики у проблемі охорони навколишнього середовища. 1. Біофізика мембранних процесів

Структурні елементи біологічних мембран та їх фізико-хімічні властивості. Модельні мембрани. Рідкокристалічний стан біомембран. Динамічні властивості мембран.

Пасивний транспорт речовин крізь мембранні структури. Рівняння Фіка. Коефіцієнт проникливості мембран.

Активний транспорт. Молекулярна організація активного транспорту на прикладі роботи Na+ - K+ - насосу.

Природа мембранного потенціалу спокою (рівноважний потенціал Нернста, дифузійний потенціал, потенціал Доннана, стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца). 1. Основи електродинаміки. Електронна медична апаратура

Поняття про електрографію органів і тканин. Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії. Перша концепція Ейнтховена про ґенез ЕКГ (серце – електричний диполь, потенціал електричного диполя, система відведень). Друга концепція ЕКГ (серце – струмовий диполь, потенціал струмового диполя).

Електропровідність тканин організму для постійного і змінного струмів. Ємнісні властивості та імпеданс тканин організму. Дисперсія імпедансу. Еквівалентні електричні схеми біологічних тканин. Фізичні основи реографії.

Фізичні та біофізичні процеси, які відбуваються у тканинах організму під дією постійного і змінного електричного поля (струми провідності і зміщення, теплові ефекти). Методи гальванізації, електрофорезу, електростимуляції, діатермії, електротомії, електрокоагуляції тощо.

Фізичні основи магнітобіології. Дія постійного і змінного магнітних полів на тканини організму (первинні механізми, індукційні струми, теплові ефекти). Методи магнітотерапії, індуктотермії тощо).

Електромагнітні коливання і хвилі у біологічних середовищах. Дія електромагнітного поля на тканини організму (первинні механізми, теплові ефекти). Методи УВЧ-терапії, НВЧ-терапії, мікрохвильової резонансної терапії тощо).

Загальна характеристика і класифікація електронної медичної апаратури. Використання електронної медичної апаратури у діагностиці, електростимуляції та фізіотерапії. Електроди і датчики. Підсилення та генерація сигналів. Правила безпеки при роботі з електронною медичною апаратурою. 1. Оптичні методи дослідження у біології і медицині

Елементи геометричної оптики. Лінзи, аберації лінз. Центрована оптична система. Оптична мікроскопія. Основні характеристики мікроскопу.

Поляризація світла. Способи поляризації світла. Подвійне променезаломлення. Призма Ніколя. Закон Малюса. Оптично активні речовини. Закон Біо. Концентраційна поляриметрія.

Поглинання світла. Закон Бугера. Поглинання світла розчинами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Концентраційна колориметрія.

Розсіювання світла дисперсним середовищем. Молекулярне розсіювання світла. Закон Релея. Нефелометрія.

Рефрактометрія і волоконна оптика, їх використання в медицині. Дисперсія світла.


 1. Елементи квантової механіки

Основні уявлення квантової механіки: хвильові властивості мікрочастинок, формула де Бройля, співвідношення Гейзенберга, хвильова функція та її фізичний зміст, рівняння Шредінгера. Квантово-механічна модель атома водню. Квантові числа. Принцип Паулі. Енергетичні рівні. Поглинання та випромінювання енергії атомами і молекулами. Спектри поглинання і випромінювання. Спектрофотометрія.

Поняття про електронну мікроскопію.

Теплове випромінювання тіл, його характеристики. Абсолютно чорне та сірі тіла. Закони теплового випромінювання тіл. Теплове випромінювання тіла людини. Поняття про термографію.

Біофізичні основи дії на тканини організму інфрачервоного і ультрафіолетового випромінювань.

Зовнішній та внутрішній фотоефекти та їх використання в медицині.

Люмінесценція: види, основні закономірності, властивості. Застосування люмінесценції в медицині.

Індуковане випромінювання. Рівноважна та інверсійна заселеність енергетичних рівнів. Лазери. Принцип роботи лазера, властивості лазерного випромінювання та його застосування в медицині. Голографія.

Резонансні методи квантової механіки (електронний парамагнітний резонанс, ядерний магнітний резонанс), їх застосування в медицині (ЯМР – томографія тощо). 1. Іонізуюче випромінювання і дозиметрія

Рентгенівське випромінювання, спектр та характеристики. Первинні механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною. Закон послаблення і захист від рентгенівського випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в медицині (рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія, рентгенівська комп’ютерна томографія, рентгенівська терапія). Поняття про рентгеноструктурний аналіз речовин.

Радіоактивність, основні види і властивості. Закон радіоактивного розпаду. Період піврозпаду. Активність, одиниці активності. Використання радіонуклідів в медицині.

Іонізуюче випромінювання, властивості і основні механізми взаємодії з біологічними об’єктами. Захист від дії іонізуючого випромінювання.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання. Експозиційна та поглинута дози. Коефіцієнт якості випромінювання. Еквівалентна біологічна доза. Потужність доз. Одиниці доз і потужностей доз. Дозиметри іонізуючого випромінювання.

Фізичні та біофізичні проблеми, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС.

Перспективи застосування досягнень фізики, біофізики, для розв’язування завдань охорони здоров’я населення та здійснення контролю за станом навколишнього середовища.1.3 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
1.3.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


з/п
Тема

Кількість годин

1

Основи біомеханіки та біоакустики.

2

2

Основи біореології та гемодинаміки.

2

3

Електричні властивості біологічних тканин. Основи електрокардіографії та реографії.

2

4

Рентгенівське випромінювання.

2

5

Радіоактивність. Її застосування в медицині. Дозиметрія. Біологічна дія іонізуючого випромінювання.

2
Всього

10 год
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка