Донеччина: у фіскальній службі триває робота з запобігання та протидії корупціїСкачати 43.05 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір43.05 Kb.
Донеччина: у фіскальній службі триває робота з запобігання та протидії корупції
Одним з найважливіших напрямків роботи підрозділів внутрішньої безпеки фіскальної служби є запобігання і протидії корупції. Іх робота спрямована на досягнення конкретного результату – притягнення працівників, винних у вчиненні корупційних діянь, до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

За січень-березень 2017 року співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Донецькій області (УВБ) проведено 6 службових перевірок відносно працівників територіальних органів ГУ ДФС у Донецькій області.

Працівниками Національної поліції України 19.01.2017 за матеріалами УВБ складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією за неповідомлення про наявний реальний конфлікт інтересів (передбачене ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП)) та за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів (передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП). Адміністративні протоколи направлено до суду для розгляду та прийняття рішення.

Також за матеріалами УВБ Прокуратурою Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень та розпочато 2 кримінальні провадження, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, стосовно посадових осіб Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, які з використанням влади та службового становища всупереч інтересам служби склали ряд офіційних документів, чим завдали істотної шкоди правам, свободам та інтересам громадян, що охороняються законом. УВБ здійснює оперативне супроводження даних кримінальних правопорушень.

Крім того, з метою запобігання корупції, забезпечення законних прав та інтересів громадян і юридичних осіб, усунення причин та умов, що їй сприяють, своєчасного реагування на проблемні питання УВБ постійно проводилась профілактична робота, направлена на упередження корупційних проявів у сфері службової діяльності. Так, за січень-березень 2017 року співробітниками УВБ проведено 209 профілактичних заходів (бесід, лекцій, виступів) в колективах.

З метою вивчення професійних якостей кандидатів на посади в органи ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС організовано та проводиться тестування на знання вимог діючого законодавства. Також, з метою недопущення призначення осіб, які не відповідають вимогам діючого законодавства та у подальшому можуть скомпрометувати діяльність ГУ ДФС у Донецькій області та Донецької митниці ДФС, за вказаний період проведено 29 перевірок кандидатів.

Нагадуємо, що з метою оперативного опрацювання інформації від громадян та суб'єктів господарювання щодо неправомірних дій або бездіяльності працівників Державної фіскальної служби України, про можливі корупційні дії з їхнього боку, а також для вирішення інших суперечливих питань, які виникають у процесі адміністрування податків або під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, діє антикорупційний сервіс ДФС України  «Пульс» (телефон сервісу (044) 284-0007).
Донетчина: в фискальной службе продолжается работа по предотвращению и противодействию коррупции
Одно из важнейших направлений работы подразделений внутренней безопасности фискальной службы - предотвращение и противодействие коррупции. Их робота направлена на достижение конкретного результата - привлечение работников, виновных в совершении коррупционных деяний, к ответственности и возмещению нанесенного государству ущерба.

За январь-март 2017 года сотрудниками управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Донецкой области (УВБ) проведено 6 служебных проверок относительно работников территориальных органов ГУ ГФС в Донецкой области.

Работниками Национальной полиции Украины 19.01.2017 по материалам УВБ составлено 2 протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией за неуведомление об имеющемся реальном конфликте интересов (предусмотрено ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП)) и за совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов (предусмотрено ч. 2 в. 172-7 КУоАП). Административные протоколы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.

Также по материалам УВБ Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений и начато 2 уголовных производства, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, относительно должностных лиц Покровськой ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой области, которые с использованием власти и служебного положения вопреки интересам службы составили ряд официальных документов, чем нанесли существенный вред правам, свободам и интересам граждан, которые охраняются законом. УВБ осуществляет оперативное сопровождение данных уголовных правонарушений.

Кроме того, с целью предотвращения коррупции, обеспечения законных прав и интересов граждан и юридических лиц, устранения причин и условий, которые ей способствуют, своевременного реагирования на проблемные вопросы УВБ постоянно проводилась профилактическая работа, направленная на предупреждение коррупционных проявлений в сфере служебной деятельности. Так, за январь-март 2017 года сотрудниками УВБ проведено 209 профилактических мероприятий (бесед, лекций, выступлений) в коллективах.

С целью изучения профессиональных качеств кандидатов на должности в органы ГУ ГФС в Донецкой области и Донецкой таможни ГФС организовано и проводится тестирование на знание требований действующего законодательства. Также, с целью недопущения назначения лиц, которые не отвечают требованиям действующего законодательства и в дальнейшем могут скомпрометировать деятельность ГУ ГФС в Донецкой области и Донецкой таможни ГФС, за указанный период проведено 29 проверок кандидатов.Напоминаем, что с целью оперативной отработки информации от граждан и субъектов хозяйствования относительно неправомерных действий или бездеятельности работников Государственной фискальной службы Украины, о возможных коррупционных действиях с их стороны, а также для решения других противоречивых вопросов, которые возникают в процессе администрирования налогов или во время проведения таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины, действует антикоррупционный сервис ГФС Украины "Пульс" (телефон сервиса (044) 284-0007).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка