Договори в екологічному правіСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3   4


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права


Укладач: доц., к.ю.н. Краснова М.В.


ДОГОВОРИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ

Навчально-методичний комплекс:

Програма, робоча навчальна програма, практикум дисципліни
для студентів спеціальності 6.030401 "Право"

освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр права”


Затверджено

на засіданні кафедри трудового,

земельного і екологічного права

Протокол № 4

від "1" грудня 2009 р.

Декан юридичного факультету


Гриценко І.С.___________


Київ-2010

Програма, робоча навчальна програма та практикум з дисципліни

Договори в екологічному праві


Договори в екологічному праві. Програма, робоча навчальна програма та практикум. Краснова М.В. – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 42 с.

Укладач: доц., к. ю.н. Краснова М.В.
Лектор:

доц., к.ю.н. Краснова Марія Василівна


Викладач:

доц., к.ю.н. Краснова Марія ВасилівнаРецензент:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Протокол № 6від "4" грудня 2009 р.

___________________________Підпис голови НМК факультету
I. ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна „Договори в екологічному праві” викладається студентам IV курсу юридичного факультету у 2 семестрі. Загальний обсяг викладання - 54 години, з них лекцій - 10 год., практичних - 14 год., самостійної роботи - 30 год. Форма підсумкового контролю - залік.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Курс „Договори в екологічному праві” спрямований на засвоєння студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних вмінь та навичок щодо самостійного розв’язання проблем, які виникають у процесі реалізації норм екологічного законодавства, що спрямовані на регулювання специфічних доровірних відносин у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. В умовах переходу до ринкових відносин, інтеграції до світових процесів вирішення екологічних проблем, поряд з переважно імперативним (владним) впливом еколого-правових норм на поведінку суб’єктів еколого-правових відносин, чинне законодавство запроваджує методи диспозитивного характеру, які дозволяють на основі відповідних договорів у цій сфері забезпечити як публічні, так і приватні екологічні інтереси та потреби.

Вивчення цієї дисципліни в 2 семестрі IV курсу навчання закладає основи для використання студентами одержаних знань у процесі подальшого навчання, в тому числі, за програмами підготовки „спеціалістів”, „магістрів” та в аспірантурі, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу оренди природних ресурсів, угод про розподіл продукції, концесії, видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів на умовах конкурсів, видачі дозволів на здійснення екологічно небезпечних видів діяльності на умовах обов’язкового проведення екологічної експертизи, екологічного аудиту, екологічного страхування тощо на договірних засадах, договорів підряду на виконання меліоративних, лісовідновних, водо- та атмосфероохоронних робіт, підготовки проектів граничнодопустимих викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, на здійснення екологічного інформування та інше. Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про правове регулювання договірних екологічних відносин, про систему та структуру організаційно-функціональних, економічних, правових та інших засобів забезпечення належного виконання договорів в екологічному праві.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-договірні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати договірні відносини у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра, Законів України „Про траринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу” та інших, підзаконних актів – Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-договірні відносини, а також матеріалів судової практики з цих питань.
Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання договірних відносин в галузі використання природних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового договору, обсяг прав та обов´язків суб’єктів еколого-договірних відносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

Навчальна дисципліна “Договори в екологічному праві” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 2 семестрі IV року навчання.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою студентами IV курсу необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших.II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:
Система оцінювання знань студентів за курсом “Договори в екологічному праві” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (залік). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 30, 35 та 35 балів відповідно. Підсумкова оцінка (залік) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль.


Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр


Змістовий

модуль 1


Змістовий

модуль 2


Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів


35 балів


35 балів


30 балів

100 (35 + 35+ 30) балів


1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який читає спецкурс та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.
Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:


Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

до 1 балу

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

тестування

до 3 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульна

контрольна робота

до 20 балів


2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1 та ЗМ2. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1 та ЗМ2. Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.


3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Залік (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:


100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74зараховано

1-59

не зарахованоПриклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Договори в екологічному праві”


ЗМ 1

ЗМ 2

Залік

Зазагальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах


15

15

35 (ЗМ 1) + 35 (ЗМ 2)

+ 30 (Залік) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах


20

20Всього, у балах

35


35


30


III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ темиНазва лекції


Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота


Змістовний модуль 1. Науково-правові засади договорів в екологічному праві Україні

1

Поняття договорів в екологічному праві


1

2

4

2

Юридичні засади та класифікація договорів в екологічному праві

1

2

4

3

Умови та підстави виникнення, зміни та припинення дороворів в екологічному праві

1

2

3

4

Форма, об’єкти, суб’єкти та зміст договорів в екологічному праві


1

2

3
Модульна контрольна робота

1
Змістовний модуль 2. Правове регулювання забезпечення договорів в екологічному праві


5

Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві

1

1

4

6

Система функціонально- та охоронно-правового забезпечення належного виконання договорів в екологічному праві

1

1

4

7

Правове регулювання договорів у сфері природокористування

2

2

4

8

Правове регулювання договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки

2

2

4

Модульна контрольна робота1


Всього 54


10

14

30


Загальний обсяг - 54 год., в тому числі:

лекцій - 10 годин, практичних занять – 14 годин, самостійної роботи - 30 годин.
ПРОГРАМА

навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття договорів в екологічному праві (7 год)

Актуальність правового регулювання договорів в екологічному праві за умов реалізації Україною положень Концепції сталого розвитку. Розвиток наукових положень про договірне регулювання екологічних правовідносин. Публічно-правовий характер договорів в екологічному праві. Еколого-економічне спрямування дороворів в екологічному праві. Поняття, ознаки, мета, принципи та функції договорів в екологічному праві. Співвідношення еколого-правових договорів з цивільно-правовими, господарсько-правовими, адміністративно-правовими та іншими видами договорів.

Предмет еколого-правових договорів. Генеза формування договірних екологічних правовідносин та їх класифікація. Договірні відносини у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів. Договірні відносини у галузі здійснення природоохоронних заходів та заходів забезпечення екологічної безпеки: еколого-пошукувальні; еколого-проектні; еколого-технічні; еколого-наукові; еколого-будівельні; еколого-відновлювальні; еколого-експертні; еколого-інформаційні, еколого-економічні (фінансово-кредитні), страхові та інші.

Договірні відносини в галузі регулювання діяльності природоохоронних організацій та громадських екологічних рухів. Перспективи правового регулювання договірних екологічних правовідносин в Україні.


Тема 2. Юридичні засади та класифікація договорів в екологічному праві

(7 год.)

Конституційні, міжнародно-правові, законодавчі та інші юридичні засади здійснення еколого-правових договорів. Державні, міждержавні, регіональні та місцеві комплексні та інші екологічні програми як правові засади реалізації договорів в екологічному праві.

Правові засади оренди, концесії природних ресурсів, угод про розподіл продукції, угод на здійснення природоохоронних заходів. Правові аспекти здійснення страхових, аудиторських, експертних, інформаційних та інших робіт (послуг) і галузі екології. Правові засади продажу квот на викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище.

Критерії здійснення наукової класифікації еколого-правових договорів. Поділ еколого-правових договорів по зовнішніх та внутрішніх еколого-правових ознаках: за галузевою належністю; за підставами виникнення; за характером виконуваних робіт; за строками виконання робіт та ін.

Класифікація еколого-правових договорів за об’єктно-суб’єктним складом. Охоронні договори в екологічному праві. Басейнові (глобальні) еколого-правові договори.

Тема 3. Умови та підстави виникнення, зміни та припинення дороворів в екологічному праві (6 год.)

Юридичні факти як умови виникнення еколого-правових договорів. Державно-правові, адміністративні та інші акти як умови виникнення еколого-правових договорів. Аукціони, тендери (конкурси) як умови укладання окремих договорів в екологічному праві.

Юридичні склади як підстави виникнення еколого-правових договорів. Дозволи (ліцензії) на спеціальне використання природних ресурсів та їх вплив на виникнення договірних форм використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. Делікти як підстави виникнення еколого-правових договорів.

Еколого-правові договори як підстави проведення проектних, вишукувальних, експертних, аудиторських та інших природоохоронних робіт (послуг).

Зміни та припинення еколого-правових договорів.

Організація укладення договорів в екологічному праві як необхідна умова їх належного виконання.


Тема 4. Форма, об’єкти, суб’єкти та зміст договорів в екологічному праві

(6 год.)

Форма еколого-правових договорів як необхідна умова їх виконання.

Поняття та види об’єктів еколого-правових договорів та їх співвідношення з предметом таких договорів.

Природні ресурси, природно-соціальні умови, природні комплекси та ландшафти, екологічні системи як об’єкти еколого-правових договорів.

Об’єкти підвищеної екологічної небезпеки як об’єкти еколого-правових договорів. Життя та здоров’я громадян як об’єкти еколого-правових договорів.

Користувачі природних ресурсів та володільці джерел підвищеної екологічної небезпеки як суб’єкти еколого-правових договорів. Еколого-експертні, еколого-аудиторські, страхові та інші організації як сторони еколого-правових договорів. Підрядні та інші організації як суб’єкти еколого-правових договорів. Органи держави як суб’єкти еколого-правових договорів.

Правосуб’єктність сторін еколого-правових договорів. Права та обов’язки сторін еколого-правових договорів.

Поняття змісту еколого-правових договорів.

Істотні умови еколого-правових договорів як засіб їх належного виконання. Особливості ціни, строків в еколого-правових договорах.

Додаткові та випадкові умови еколого-правових договорів. Особливості додержання екологічних стандартів, норм, нормативів, вимог, лімітів (обсягів, квот) при виконанні еколого-правових договорів. Поліпшення якості природних ресурсів, виконання природоохоронних заходів як умови еколого-правових відносин.

Заходи стимулювання та відповідальності як необхідні елементи змісту еколого-правових договорів.
Тема 5. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві (6 год.)

Система органів управління та контролю в сфері забезпечення укладання та реалізації еколого-правових договорів. Органи загальної компетенції та їх роль у формуванні правових засад договорів у екологічному праві та законодавстві. Спеціально уповноважені державні органи в системі забезпечення укладання та реалізації еколого-правових договорів.

Правові засади функціонування спеціальних міжвідомчих комісій, тендерних комітетів та інших допоміжних інституцій при укладанні еколого-правових договорів.

Самоврядні органи в системі забезпечення реалізації еколого-правових договорів.

Залучення громадськості до контролю за належним виконанням еколого-правових договорів.

Діяльність органів судової влади як гарантія належного виконання еколого-правових договорів.

Проблеми типових еколого-правових договорів як необхідної передумови їх належного виконання.
Тема 6. Система функціонально- та охоронно-правового забезпечення належного виконання договорів в екологічному праві (6 год.)

Галузеві функції управління в галузі екології в системі забезпечення еколого-правових договорів: розподіл та перерозподіл природних ресурсів; ведення природоресурсних кадастрів; ресурсовпорядження.

Екологічне прогнозування, ліцензування, інформування, організація здійснення стандартизації, нормування, експертизи, аудиту, інші міжгалузеві функції управління в галузі екології в системі забезпечення еколого-правових договорів.

Державне фінансування, екологічне кредитування, екологічне стахування, стимулювання як засоби забезпечення належного виконання еколого-правових договорів. Використання коштів фондів охорони навколишнього природного середовища та інших фондів на договірних засадах.

Юридична відповідальність як форма забезпечення виконання договорів в екологічному праві. Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності за неналежне виконання еколого-правових договорів. Склади правопорушення в галузі реалізації еколого-правових договорів.

Види відповідальності в галузі реалізації еколого-правових договорів. Особливості майнової відповідальності в системі забезпечення виконання еколого-правових договорів. Кримінальна, адміністративна, еколого-правова відповідальність за порушення умов еколого-правових договорів.


Тема 7. Праве регулювання договорів у сфері природокористування (8 год.)

Правове регулювання оренди природних ресурсів для різних видів господарської діяльності: оренда мисливських угідь; оренда водойм для сільськогосподарських, оздоровчих потреб та потреб рибальства; оренда природних лісових територій для курортних, оздоровчих, спортивних, рекреаційних, науково-дослідних, спортивних та інших потреб.

Правове регулювання угод про розподіл продукції в сфері надрокористування. Правове регулювання концесії природних ресурсів. Правове регулювання проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Правове регулювання договорів на встановлення публічних та приватних природних сервітутів.
Тема 8. Правове регулювання договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки (8 год.)

Правове регулювання меліоративних, водо-, лісо-, атмосфероохоронних та інших природоохоронних договорів. Порядок фінансування здійснення природоохоронних заходів на договірних засадах.

Правові аспекти договорів на проектно-пошукувальні, експертні, аудиторські, інформаційні, страхові, підрядні, заставні та інші види робіт (послуг) у сфері екології. Правові аспекти охоронних договорів в екологічному праві. Правові засади реалізації охоронних договорів у галузі природно-заповідного фонду України, у сфері охорони об’єктів культурної спадщини.

Правові засади договорів на реалізацію інвестиційних проектів екологічного характеру на території пріоритетного розвитку, у вільних (економічних) зонах.

Правове регулювання продажу квот на викиди забруднюючих речовин за міжнародним та національним екологічним законодавством.

IY. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Змістовний модуль 1. Науково-правові засади договорів в екологічному праві Україні
1.1. Тематика та короткий зміст лекцій, практичних занять,

самостійної роботи студента.
Тема 1. Поняття договорів в екологічному праві (7 год)

Лекція № 1. Поняття договорів в екологічному праві (1 год.)

1. Поняття, ознаки, мета, принципи та функції договорів в екологічному праві. Співвідношення еколого-правових договорів з цивільно-правовими, господарсько-правовими та іншими видами договорів.

2. Предмет еколого-правових договорів. Генеза формування договірних екологічних правовідносин та їх класифікація.

3. Договірні відносини у сфері раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

4. Договірні відносини у галузі здійснення природоохоронних заходів та заходів забезпечення екологічної безпеки.

5. Договірні відносини в галузі регулювання діяльності природоохоронних організацій та громадських екологічних рухів.


Практичне заняття № 1. Поняття договорів в екологічному праві (2 год.)

1. Поняття, ознаки та мета еколого-правових договорів. Їх співвідношення з іншими видами галузевих договорів.

2. Предмет еколого-правових договорів. Генеза формування договірних еколого-правових відносин та їх класифікація.

3. Принципи та функції еколого-правових договорів.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Актуальність правового регулювання договорів в екологічному праві за умов реалізації Україною положень Концепції сталого розвитку.

2. Розвиток наукових положень про договірне регулювання екологічних правовідносин.

3. Публічно-правовий характер договорів в екологічному праві.

4. Еколого-економічне спрямування дороворів в екологічному праві.

5. Законодавче визначення предмету, принципів та функцій еколого-правових договорів.

6. Перспективи правового регулювання договірних екологічних правовідносин в Україні.

Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 1-7, 11, 14, 32, 36,43, 44

Нормативно-правові акти: 1-51

Тема 2. Юридичні засади та класифікація договорів в екологічному праві.

(7 год.)

Лекція № 1. Юридичні засади та класифікація договорів в екологічному праві (1 год.)

1. Конституційні, міжнародно-правові, законодавчі та інші юридичні засади здійснення еколого-правових договорів.

2. Державні, міждержавні, регіональні та місцеві комплексні та інші екологічні програми як правові засади реалізації договорів в екологічному праві.

3. Правові засади оренди, концесії природних ресурсів, угод про розподіл продукції, угод на здійснення природоохоронних заходів.

4. Правові аспекти здійснення страхових, аудиторських, експертних, інформаційних та інших робіт (послуг) і галузі екології.

5. Правові засади продажу квот на викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище.

6. Класифікація еколого-правових договорів за об’єктно-суб’єктним складом.
Практичне заняття № 1. Юридичні засади та класифікація договорів в екологічному праві (2 год.)

1. Конституційні та законодавчі засади еколого-правових договорів.

2. Державні, міждержавні, регіональні та місцеві комплексні та інші екологічні програми як передумови регулювання договірних екологічних правовідносин.

3. Правові засади окремих договорів в екологічному праві.

4. Класифікація еколого-правових договорів:

за галузевою належністю;

за підставами виникнення;

за характером виконуваних робіт;

за строками;

за об’єктно-суб’єктним складом.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Конституційні засади публічних еколого-правових договорів.

2. Законодавчі засади басейнових, міждержавних, міжрегіональних та інших еколого-правових договорів.

3. Законодавчі засади водно-правових, лісо-правових, землеохоронних та інших природоресурсних договорів.

4. Правові аспекти здійснення страхових, аудиторських, експертних, інформаційних та інших робіт (послуг) і галузі екології.

5. Правові засади продажу квот на викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище.Рекомендована література та нормативно-правові акти:

Спеціальна література: 1-60


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка