Додаток 1 ІнструкціяСкачати 112.17 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір112.17 Kb.
Додаток 1
Інструкція

по заповненню полів інформаційного пакету


Київського національного університету імені Тараса Шевченка


 1. Заповнення та редагування інформаційного пакету
  Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі ІП) здійснюється на поточний навчальний рік. Дозволяється вносити зміни та виправлення до навчальних дисциплін попередніх років. Обов’язковим є введення даних про координатора ECTS від факультету/інституту з усіма необхідними елементами (прізвище, ім’я, контактний телефон, email тощо).

 2. На першому етапі заповнення ІП потрібно відредагувати склад кафедр структурних підрозділів, видаливши зайвих викладачів, додавши нових.

  1. Актуалізувати вчені звання, наукові ступені, посади всіх викладачів.

  2. Англійською мовою введення прізвища викладача здійснюється відповідно до запису у закордонному паспорті.

  3. При введенні позиції «Основні напрямки наукових досліджень» необхідно через кому перерахувати ключові слова чи загальні напрями найбільш актуальних досліджень відповідного викладача. Загальний обсяг поля становить 100 символів, рекомендується вказувати до 10 найважливіших ключових слів.

 3. Необхідно заповнити повністю всі поля, що відносяться до “Координатора ECTS” структурного підрозділу (прізвище, ім’я, контактний телефон, email тощо).

 4. При введенні та редагування навчальних дисциплін слід враховувати особливості:

  1. Поле «шифр дисципліни» не заповнюється, а його значення формується системою автоматично.

  2. Поле «Назва дисципліни» містить повну назву дисципліни. Якщо назва більша максимально допустимого розміру (75 знаків), то слова в назві мають бути записані з загальноприйнятими скороченнями. Назва дисципліни має відповідати її назві у навчальному плані та дипломі студента.

  3. Поле «Лектор» містить прізвище основного лектора з навчальної дисципліни. Якщо курс читає декілька лекторів, то слід користуватися наступними критеріями (у наведеному порядку) для вибору необхідного прізвища:

   1. Лектор, який приймає іспит/залік;

   2. Лектор, який підписує робочу програму з курсу;

   3. Лектор, який читає найбільшу кількість годин з курсу;

   4. Лектор, прізвище якого перше за алфавітом.

  4. Якщо навчальна дисципліна не містить лекцій, то у поле «Лектор» вноситься прізвище основного викладача, який проводить заняття. Якщо таких викладачів декілька, то слід користуватися наступними критеріями (у наведеному порядку) для вибору необхідного прізвища:

   1. Викладач, який приймає іспит/залік;

   2. Викладач, який підписує робочу програму з курсу;

   3. Викладач, який проводить найбільшу кількість занять;

   4. Викладач, прізвище якого перше за алфавітом.

  5. Поле «Напрям підготовки \ спеціальність» містить шифр напряму підготовки студентів з відповідної спеціальності, який знаходиться у навчальній програмі.

  6. Поле «№» створюється автоматично, його значення не заповнюється і не редагується. Слід відзначити, що відповідний номер може змінюватися системою в процесі роботи через виконання «Положення про шифр навчальної дисципліни».

  7. Поле «Кредити ECTS» містить кількість кредитів, які надаються студенту за успішне закінчення дисципліни.

  8. Поле «Опис»1 повинно містити наступну інформацію у наведеному порядку (загальний обсяг не повинен перевищувати 2500 знаків):

   1. Короткий опис курсу (1-2 речення)

   2. Мета вивчення дисципліни (1 речення)

   3. Задачі вивчення дисципліни (від 1 до 4 позицій)

   4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі (1-3 речення).

   5. Результати навчання (від 4 до 8 позицій). Потрібно вказувати лише ті результати, вивчення яких гарантовано по завершенню курсу, тобто такі, які будуть обов’язково досягнуті найслабшим студентом, який отримає по завершенню курсу 60 балів (див. додатки 3-5).

   6. Методи викладання дисципліни (1-4 речення)

   7. Методи оцінювання (1-5 речень). Необхідно вказати, за які види робіт нараховуються бали, у якій пропорції.

   8. Завершення дисципліни (1-5 речень). Потрібно вказати, яка форма контролю передбачена навчальним планом (іспит, залік, тощо), у якій формі вона відбувається. Якщо дисципліна викладається більше одного семестру, то потрібно вказати форми контролю для кожного семестру окремо.

  9. У полі «Тип» слід вибрати з випадаючого списку, до якого типу підготовки відноситься навчальна дисципліна згідно з навчальною програмою.

  10. У полі «Мова викладання» вибирається мова, якою викладаються лекції з курсу. Вказувати потрібно ту мову, яка офіційно записана у робочій програмі з дисципліни.

  11. У полі «Закінчення» слід вказати, у якому семестрі проводиться фінальний залік/іспит з курсу згідно з навчальною програмою.

  12. Поле «Рік» містить інформацію по поточний навчальний рік. Його слід змінювати ЛИШЕ у випадку, якщо потрібно внести пропущені дисципліни за попередні роки. При введенні даних за поточний рік, це поле редагувати непотрібно.

  13. При формуванні поля «Опис» не використовувати будь-яке шрифтове виділення тексту.

 5. Якщо одна дисципліна читається для великих потоків студентів різних спеціальностей (у них відрізняється шифр спеціальності), то до бази даних ІП необхідно вводити дисципліну декілька разів окремо для кожної спеціальності.

 6. При введенні захисту дипломних робіт, виробничої, асистентської практики тощо у якості лектора вводиться завідувач профілюючої кафедри. Всі інші поля заповнюються на загальних підставах, проте поле «Опис» може бути представлено у скороченому вигляді.

 7. При необхідності оновити діаграми ОКР за різними напрямами.

 8. Переклад всіх елементів англійською мовою здійснюється під керівництвом відповідального за офіційний переклад від структурного підрозділу.

 9. Після завершення введення даних до ІП необхідно перевірити відсутність пустих полів за допомогою функції «Додатково-Тільки незаповнені дисципліни» (знаходиться під списком всіх дисциплін).

 10. З усіх питань щодо роботи з ІП консультуватися ВИКЛЮЧНО з Координатором ECTS університету.

Додаток 2

Форма підтвердження відповідності інформаційного пакету
Проректору

з науково-педагогічної роботи

Бугрову В.А.
Заява

Інститут/Факультет [Назва структурного підрозділу] підтверджує, що дані, розташовані у електронній базі даних за адресою http://195.68.210.50/infopack:


 1. є актуальними на ________2013 року;

 2. містять всі структурні одиниці підрозділу та всіх співробітників, наявними у поточному навчальному році;

 3. містять всі навчальні дисципліни, що викладаються студентам даного структурного підрозділу у поточному навчальному році (включаючи викладачами інших підрозділів);

 4. введені двома мовами (українська та англійська), англійський переклад погоджено з відповідальним за офіційний переклад від структурного підрозділу;

 5. перевірені на наявність помилок, пропущених полів тощо.

Заступник декана/директора з навчальної роботиІнституту/факультету ____________,

Прізвище, Ім’я, по батькові
Дата


Додаток 3

Приклад заповнення навчальної дисципліни2

Поле

Приклад заповнення

Шифр

E323131412

Назва дисципліни

Системи оброблення економічної інформації

Лектор

Ставицький А.В.

Напрям підготовки \ спеціальність

6.030502561

Кредити ECTS

5

Опис

В рамках курсу «Системи обробки економічної інформації» поглиблюються та розширюються предметні області і методологічні засоби курсу „Інформатика”. Основна увага приділяється використанню засобів комп’ютерної техніки для підготовки документів, обробки, аналізу та представлення різноманітної економічної інформації.

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з методами аналізу економічної інформації засобами відомого пакету MS Office. Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу «Системи обробки економічної інформації», широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, мікро- та макроекономіці, економетриці, фінансовій справі, при виконанні творчих індивідуальних завдань, написанні курсових робіт та дипломних проектів.

Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у використанні пакету MS Office для обробки економічної інформації, її структуруванню, автоматизації її обробки.

Результати навчання полягають у наступному: • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

 • здатність показувати знання джерел економічної та соціальної інформації, включаючи можливість її збору, формування бази даних, аналітичної обробки засобами MS Office;

 • здатність підготовки та коректного форматування документів MS Office довільного рівня складності;

 • можливість реалізації економічних моделей засобами MS Office, їхній аналіз та презентація результатів;

 • здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в комп’ютерній аудиторії. Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та іспит (40%).

Додаток 4

Класифікація компетентностей
для коректного формулювання результатів навчання

Випускник вузу повинен отримати певний набір компетентностей, формування яких здійснюється через результати навчання. Результати навчання повинні формулюватися таким чином, щоб досягати однієї чи декількох перерахованих нижче компетентностей. Всі компетентності можна умовно поділити на такі групи: 1. Інструментальні компетентності:

  1. Здатність до аналізу і синтезу.

  2. Здатність до організації і планування.

  3. Базові загальні знання.

  4. Засвоєння основ базових знань з професії.

  5. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

  6. Знання другої мови.

  7. Елементарні комп’ютерні навички.

  8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

  9. Розв’язання проблем.

  10. Прийняття рішень.

 2. Міжособистісні компетентності:

  1. Здатність до критики та самокритики.

  2. Взаємодія (робота в команді).

  3. Міжособистісні навики та уміння.

  4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

  5. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

  6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

  7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

  8. Етичні зобов’язання.

 3. Системні компетентності

  1. Здатність застосовувати знання на практиці.

  2. Дослідницькі навики і уміння.

  3. Здатність до навчання.

  4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

  5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

  6. Лідерські якості.

  7. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

  8. Здатність працювати самостійно.

  9. Планування і управління проектами.

  10. Ініціативність та дух підприємництва.

  11. Турбота про якість.

  12. Бажання досягти успіху.

 4. Фахові компетентності. В рамках проекту Tuning повністю розроблені програми Євробакалаврів та Євромагістрів для різних предметних областей. Матеріали є доступними на сайті http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html, за допомогою якого можна визначити необхідні формулювання для кожної спеціальності.


Додаток 5

Класифікація «активних дієслів» для опису результатів навчання

При формулюванні результатів навчання рекомендується використовувати так звані «активні дієслова», які дозволяють не тільки встановити відповідні знання та уміння студентів, але й дають можливість легко перевірити засвоєння відповідних навичок. Всі «активі дієслова» умовно розбиті на 6 груп.Знання

Розуміння

Застосування

Аналіз

Синтез

Оцінка

Встановити

Описати


Визначити

Маркувати

Стверджувати

Посилатися

Перелічити

Виміряти


ОрганізуватиІнтерпретувати

Перетворювати

Оцінювати

Прогнозувати

Переказати

Диференціювати

Трансформувати

Обговорити

Узагальнити

Знайти
Застосовувати

Вирішувати

Розраховувати

Передбачати

Прогнозувати

Ілюструвати

Співвіднести

Оцінити


Перевірити

Діяти


...

Диференціювати

Співвіднести

Вибрати

ПорівнятиРоз’яснити

Планувати

Придумати

Критикувати

Оцінювати

ВизначатиІнтегрувати

Комбінувати

Укладати

Компілювати

Придумати

Розробити

Повідомити

Класифікувати

АргументуватиПротипоставити

Порівняти

Оцінити

РозрізнятиРозрахувати

Вирахувати

Розцінити

Виміряти


Піддати сумніву …1 Див. приклад заповнення у додатку 3

2 Представлений зразок служить лише для ілюстрації та не є єдино можливим варіантом заповнення.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка