Додаток 1 ІнструкціяСкачати 198.86 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір198.86 Kb.
Додаток 1
Інструкція

по заповненню полів інформаційного пакету


Київського національного університету імені Тараса Шевченка


 1. Заповнення та редагування інформаційного пакету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі ІП) здійснюється на поточний навчальний рік. Дозволяється вносити зміни та виправлення до навчальних дисциплін попередніх років. Обов’язковим є введення даних про координатора ECTS від факультету/інституту з усіма необхідними елементами (прізвище, ім’я, контактний телефон, email тощо).

 2. На першому етапі заповнення ІП потрібно відредагувати склад кафедр структурних підрозділів, видаливши зайвих викладачів, додавши нових.

  1. Актуалізувати вчені звання, наукові ступені, посади всіх викладачів.

  2. Англійською мовою введення прізвища викладача здійснюється відповідно до запису у закордонному паспорті.

  3. При введенні позиції «Основні напрямки наукових досліджень» необхідно через кому перерахувати ключові слова чи загальні напрями найбільш актуальних досліджень відповідного викладача. Загальний обсяг поля становить 100 символів, рекомендується вказувати до 10 найважливіших ключових слів.

 3. Необхідно заповнити повністю всі поля, що відносяться до “Координатора ECTS” структурного підрозділу (прізвище, ім’я, контактний телефон, email тощо).

 4. При введенні та редагування навчальних дисциплін слід враховувати особливості:

  1. Поле «шифр дисципліни» не заповнюється, а його значення формується системою автоматично.

  2. Поле «Назва дисципліни» містить повну назву дисципліни. Якщо назва більша максимально допустимого розміру (75 знаків), то слова в назві мають бути записані з загальноприйнятими скороченнями. Назва дисципліни має відповідати її назві у навчальному плані та дипломі студента. При введенні дисципліни для заочної форми при номері спеціальності, що повністю відповідає аналогічній спеціальності на денній формі навчання, після назви курсу зазначається у дужках «(з)». Якщо ж заочна форма має свій неповторний шифр спеціальності, до вводиться лише назва дисципліни без додаткових позначень.

  3. Поле «Лектор» містить прізвище основного лектора з навчальної дисципліни. Якщо курс читає декілька лекторів, то слід користуватися наступними критеріями (у наведеному порядку) для вибору необхідного прізвища:

   1. Лектор, який приймає іспит/залік;

   2. Лектор, який підписує робочу програму з курсу;

   3. Лектор, який читає найбільшу кількість годин з курсу;

   4. Лектор, прізвище якого перше за алфавітом.

  4. Якщо навчальна дисципліна не містить лекцій, то у поле «Лектор» вноситься прізвище основного викладача, який проводить заняття. Якщо таких викладачів декілька, то слід користуватися наступними критеріями (у наведеному порядку) для вибору необхідного прізвища:

   1. Викладач, який приймає іспит/залік;

   2. Викладач, який підписує робочу програму з курсу;

   3. Викладач, який проводить найбільшу кількість занять;

   4. Викладач, прізвище якого перше за алфавітом.

Якщо в якості дисципліни заповнюються навчальні, виробничі, асистентські практики, ДЕК, інші спеціальні види оцінювання, то в якості лектора вводиться завідувач кафедри, що організовує процес оцінювання.

  1. Поле «Напрям підготовки \ спеціальність» містить шифр напряму підготовки студентів з відповідної спеціальності, який знаходиться у навчальній програмі.

  2. Поле «№» створюється автоматично, його значення не заповнюється і не редагується. Слід відзначити, що відповідний номер може змінюватися системою в процесі роботи через виконання «Положення про шифр навчальної дисципліни».

  3. Поле «Кредити ECTS» містить кількість кредитів, які надаються студенту за успішне закінчення дисципліни.

  4. Поле «Опис»1 повинно містити наступну інформацію у наведеному порядку (загальний обсяг не повинен перевищувати 2500 знаків):

   1. Короткий опис курсу (1-2 речення)

   2. Мета вивчення дисципліни (1 речення)

   3. Задачі вивчення дисципліни (від 1 до 4 позицій)

   4. Можливості застосування отриманих навичок, знань, здібностей у майбутньому навчанні чи роботі (1-3 речення).

   5. Результати навчання (від 4 до 8 позицій). Потрібно вказувати лише ті результати, вивчення яких гарантовано по завершенню курсу, тобто такі, які будуть обов’язково досягнуті найслабшим студентом, який отримає по завершенню курсу 60 балів (див. додатки 3-5).

   6. Методи викладання дисципліни (1-4 речення)

   7. Методи оцінювання (1-5 речень). Необхідно вказати, за які види робіт нараховуються бали, у якій пропорції.

   8. Завершення дисципліни (1-5 речень). Потрібно вказати, яка форма контролю передбачена навчальним планом (іспит, залік, тощо), у якій формі вона відбувається. Якщо дисципліна викладається більше одного семестру, то потрібно вказати форми контролю для кожного семестру окремо.

  5. У полі «Тип» слід вибрати з випадаючого списку, до якого типу підготовки відноситься навчальна дисципліна згідно з навчальною програмою.

  6. У полі «Мова викладання» вибирається мова, якою викладаються лекції з курсу. Вказувати потрібно ту мову, яка офіційно записана у робочій програмі з дисципліни.

  7. У полі «Закінчення» слід вказати, у якому семестрі проводиться фінальний залік/іспит з курсу згідно з навчальною програмою.

  8. Поле «Рік» містить інформацію по поточний навчальний рік. Його слід змінювати ЛИШЕ у випадку, якщо потрібно внести пропущені дисципліни за попередні роки. При введенні даних за поточний рік, це поле редагувати непотрібно.

  9. При формуванні поля «Опис» не використовувати будь-яке шрифтове виділення тексту.

 1. Якщо одна дисципліна читається для великих потоків студентів різних спеціальностей (у них відрізняється шифр спеціальності), то до бази даних ІП необхідно вводити дисципліну декілька разів окремо для кожної спеціальності.

 2. При введенні захисту дипломних робіт, виробничої, асистентської практики тощо у якості лектора вводиться завідувач профілюючої кафедри. Всі інші поля заповнюються на загальних підставах, проте поле «Опис» може бути представлено у скороченому вигляді.

 3. При необхідності оновити діаграми ОКР за різними напрямами.

 4. Переклад всіх елементів англійською мовою здійснюється під керівництвом відповідального за офіційний переклад від структурного підрозділу.

 5. Після завершення введення даних до ІП необхідно перевірити відсутність пустих полів за допомогою функції «Додатково-Тільки незаповнені дисципліни» (знаходиться під списком всіх дисциплін).

 6. З усіх питань щодо роботи з ІП консультуватися ВИКЛЮЧНО з Координатором ECTS університету:

Ставицький Андрій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики,

Email: a.stavytskyy@gmail.com

Тел. +380677555647Погоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик

Додаток 2

(Форма підтвердження відповідності інформаційного пакету)


Проректору

з науково-педагогічної роботи

Бугрову В.А.
Заява

Інститут/Факультет [Назва структурного підрозділу] підтверджує, що дані, розташовані у електронній базі даних за адресою http://195.68.210.50/infopack:


 1. Є актуальними на ________2014 року;

 2. Містять всі структурні одиниці підрозділу та всіх співробітників, наявними у поточному навчальному році;

 3. Містять всі навчальні дисципліни, що викладаються студентам даного структурного підрозділу у поточному навчальному році (включаючи викладачами інших підрозділів);

 4. Введені двома мовами (українська та англійська), англійський переклад погоджено з відповідальним за офіційний переклад від структурного підрозділу;

 5. Перевірені на наявність помилок, пропущених полів тощо;

 6. Готові для використання у додатках для дипломів про вищу освіту.

Заступник декана/директора з навчальної роботиІнституту/факультету ____________,

Прізвище, Ім’я, по батькові
ДатаПогоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик


Додаток 3

Приклад заповнення навчальної дисципліни2

Поле

Приклад заповнення

Шифр

E323131412

Назва дисципліни

Системи оброблення економічної інформації

Лектор

Ставицький А.В.

Напрям підготовки \ спеціальність

6.030502561

Кредити ECTS

5

Опис

В рамках курсу «Системи обробки економічної інформації» поглиблюються та розширюються предметні області і методологічні засоби курсу „Інформатика”. Основна увага приділяється використанню засобів комп’ютерної техніки для підготовки документів, обробки, аналізу та представлення різноманітної економічної інформації.

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з методами аналізу економічної інформації засобами відомого пакету MS Office. Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу «Системи обробки економічної інформації», широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, мікро- та макроекономіці, економетриці, фінансовій справі, при виконанні творчих індивідуальних завдань, написанні курсових робіт та дипломних проектів.

Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентів у використанні пакету MS Office для обробки економічної інформації, її структуруванню, автоматизації її обробки.

Результати навчання полягають у наступному: • уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;

 • здатність показувати знання джерел економічної та соціальної інформації, включаючи можливість її збору, формування бази даних, аналітичної обробки засобами MS Office;

 • здатність підготовки та коректного форматування документів MS Office довільного рівня складності;

 • можливість реалізації економічних моделей засобами MS Office, їхній аналіз та презентація результатів;

 • здатність працювати в команді, вирішуючи частини загальної задачі.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в комп’ютерній аудиторії. Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та іспит (40%).2 Представлений зразок служить лише для ілюстрації та не є єдино можливим варіантом заповнення


Погоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик

Додаток 4

Класифікація компетентностей
для коректного формулювання результатів навчання

Випускник вузу повинен отримати певний набір компетентностей, формування яких здійснюється через результати навчання. Результати навчання повинні формулюватися таким чином, щоб досягати однієї чи декількох перерахованих нижче компетентностей. Всі компетентності можна умовно поділити на такі групи: 1. Інструментальні компетентності:

  1. Здатність до аналізу і синтезу.

  2. Здатність до організації і планування.

  3. Базові загальні знання.

  4. Засвоєння основ базових знань з професії.

  5. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

  6. Знання другої мови.

  7. Елементарні комп’ютерні навички.

  8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

  9. Розв’язання проблем.

  10. Прийняття рішень.

 2. Міжособистісні компетентності:

  1. Здатність до критики та самокритики.

  2. Взаємодія (робота в команді).

  3. Міжособистісні навики та уміння.

  4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

  5. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

  6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

  7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

  8. Етичні зобов’язання.

 3. Системні компетентності

  1. Здатність застосовувати знання на практиці.

  2. Дослідницькі навики і уміння.

  3. Здатність до навчання.

  4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

  5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

  6. Лідерські якості.

  7. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

  8. Здатність працювати самостійно.

  9. Планування і управління проектами.

  10. Ініціативність та дух підприємництва.

  11. Турбота про якість.

  12. Бажання досягти успіху.

 4. Фахові компетентності. В рамках проекту Tuning повністю розроблені програми Євробакалаврів та Євромагістрів для різних предметних областей. Матеріали є доступними на сайті http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html, за допомогою якого можна визначити необхідні формулювання для кожної спеціальності.

Для прикладу, в додатках 4.1 і 4.2 наведені фахові компетентності з двох спеціальностей, які рекомендовані для впровадження проектом TUNING. Набір компетентностей у цих додатках носить рекомендаційний характер і не є обов’язковим для використання.Погоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик

Додаток 4.1

Фахові компетентності з економіки

Англійською мовою

Українською мовою

Ability to analyse and structure a problem of an enterprise and design a solution (i.e. entering a new market) 

Здатність аналізувати і структурувати проблему підприємства і розробити рішення (тобто виході на новий ринок)

Audit an organisation and design consultancy plans (i.e. tax law, investment, case studies, project work) 

Аудит організації і розробка відповідних планів (тобто податкове законодавство, інвестиції, тематичні дослідження, проектні роботи)

Define criteria according to which an enterprise is defined and link the results with the analysis of the environment to identify perspectives (i.e. SWOT, internal and external value chain) 

Визначати критерії діяльності підприємства та аналізувати впив результатів його діяльності на навколишнє середовище для виявлення перспектив

Identify and operate adequate software. 

Визначення та робота з відповідним програмним забезпеченням.

Design and implement information systems 

Розробляти і впроваджувати інформаційні системи

Identify and use adequate tools (i.e. market research, statistical analysis, comparative ratios) 

Виявляти і використовувати відповідні інструменти (тобто дослідження ринку, статистичний аналіз, порівняльні коефіцієнти)

Identify related issues such as culture and ethics and understand their impact on business organisations 

Визначати відповідні питання, такі як культура та етика, розуміти їх вплив на діяльність бізнес-організацій

Identify the constitutional characteristics of an organisation (i.e. goals and objectives, ownership, size, structure) 

Визначити конституційні характеристики організації (тобто цілі і завдання, права власності, розмір, структура)

Identify the functional areas of an organisation and their relations (i.e. purchasing, production, logistics, marketing, finance, human resource) 

Визначити функціональні області організації та їх відносин (тобто закупівлі, виробництво, логістика, маркетинг, фінанси, людські ресурси)

Identify the impact of macro- and microeconomic elements on business organisations (i.e. financial and monetary systems, internal markets) 

Визначити вплив макро- і мікроекономічних елементів на бізнес-організації (тобто фінансові та грошово -кредитної систем, внутрішні ринки)

Learn-to-learn, i.e. how, when, where – new personal developments is needed (i.e. rhetoric, presentation, working in teams, personal management) 

Дізнаватися як, коли, де потрібні нові особисті досягнення (тобто риторика, презентації, вміння працювати в команді, персональний менеджмент)

Change management 

Управління змінами

Managing a company by planning and controlling by use concepts, methods and tools (i.e. strategy design and implementation, benchmarking, TQM, etc.) 

Управляти компанією за допомогою використання, методів та інструментів (тобто дизайну і реалізації стратегії, бенчмаркінгу, TQM, тощо)

On the basis of knowledge acquired in university, identify the impact of culture on business operations. (i.e. the possibility of selling beer worldwide) 

На основі знань, отриманих в університеті, визначити вплив культури на бізнес –операцій (наприклад, можливість продажу товарів в усьому світі)

Understand details of business functions, business enterprises, geographic regions, size of enterprises, business sectors and link them with the basic knowledge and theories 

Зрозуміти деталі бізнес-функцій, бізнес- підприємств, географічних регіонів, розмір підприємств, галузей бізнесу і пов'язати їх з базовими знаннями та економічними теоріями

Understand existent and new technology and its impact for new / future markets. 

Розуміти існуючу і нову технологію, її вплив на нові / майбутні ринки.

Understand the principles of engineering and link them with business / management knowledge (i.e. operations management, gantt chart, information technology) 

Розуміти принципи проектування і пов'язати їх зі знанням бізнесу та/або управління

Understand the principles of ethics, identify the implications for business organisations, design scenario (i.e. exploitation of human resources, environment) 

Розуміння принципів етики, визначення можливих наслідків для бізнес-організацій, створення сценаріїв (тобто експлуатації людських ресурсів, охорони навколишнього середовища)

Understand the principles of Law and link them with business / management knowledge (i.e. competition law, taxation laws etc.)

Розуміння принципів економічних законів, їх зв’язку з бізнесом та управлінням (тобто закон про конкуренцію, закони оподаткування, тощо)

Understand the principles of psychology, identify the implications for business organisations, and redesign (i.e. working in groups, teams, behavioural studies) 

Розуміння принципів психології, визначати наслідки для бізнес-організацій (тобто робота в групах, команді, поведінкові дослідження)

Understand the structure of the foreign language, and develop a vocabulary allowing to work i.e. in English as a foreign language 

Розуміти структуру іноземної мови, терміни професійного спрямування

Understand and use bookkeeping and financial systems (i.e. profit and loss account, balance sheet) 

Розуміти та використовувати знання бухгалтерського обліку та фінансової системи

Understanding, reading, speaking, writing in a foreign language (i.e. working in English as a foreign language) 

Розуміти, читати, говорити, писати іноземною мовою

Use the respective instruments for business environment analysis (i.e. industry analysis, market analysis, PEST ) 

Використовувати відповідні інструменти для аналізу бізнес -середовища (тобто аналіз галузі, аналіз ринку тощо)

Work assignments abroad (i.e. work experience in an enterprise for 20 weeks abroad)

Робоча практика за кордоном (тобто досвід роботи на іноземному підприємстві протягом 20 тижнів)Погоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик


Додаток 4.2

Фахові компетентності з хімії

Англійською мовою

Українською мовою

Ability to apply chemistry knowledge and understanding to the solution of qualitative and quantitative problems of an unfamiliar nature.

Можливість застосування знання хімії і розуміння вирішення якісних та кількісних задач незнайомої природи.

Ability to apply such knowledge and understanding to the solution of qualitative and quantitative problems. 

Можливість застосування знань і розуміння до вирішення якісних та кількісних проблем.

Ability to conduct risk assessments concerning the use of chemical substances and laboratory procedures.

Можливість проводити оцінку ризиків щодо використання хімічних речовин та лабораторних процедур.

Ability to demonstrate knowledge and understanding of essential facts, concepts, principles and theories relating to chemistry.

Можливість продемонструвати знання і розуміння основних фактів, концепцій, принципів і теорій, пов'язаних з хімією.

Ability to interpret data derived from laboratory observations and measurements in terms of their significance and relate them to appropriate theory.

Можливість інтерпретувати дані, отримані з лабораторних спостережень і вимірювань з точки зору їх значимості, співвідносити їх з відповідними теоріями.

Ability to recognise and analyse novel problems and plans strategies for their solution.

Можливість розпізнати і проаналізувати нові проблеми та сформувати плани- стратегії для їх вирішення.

Ability to recognise and implement good measurement science and practice.

Можливість розпізнати і реалізувати адекватне поєднання науки і практики.

An in-depth knowledge and understanding of an specific area of chemistry.

Глибокі знання і розуміння в конкретній галузі хімії.

Awareness of major issues at the frontiers of chemical research and development.

Усвідомлення основних питань на границях хімічних досліджень.

Communication skills, covering both written and oral communication, in at least two of the major European languages.

Комунікативні навички, що охоплюють як письмове та усне спілкування, принаймні у двох з основних європейських мов.

Sufficient knowledge of English to be able to read, write and present papers, and to communicate with other scientists. 

Достатнє знання англійської мови, щоб мати можливість читати, писати і представити документи, спілкуватися з іншими вченими.

Competence in the planning, design and execution of research investigations, from the problem recognition stage through to the evaluation and appraisal of results and findings; this to include the ability to select appropriate techniques and procedures.

Компетентність у плануванні, розробці та здійсненні науково -дослідних досліджень, з розпізнавання проблеми до оцінки результатів і висновків, включаючи можливість вибору відповідних методів і процедур.

Computational and data-processing skills, relating to chemical information and data.

Обчислювальні навички, обробка даних, пов’язаних з хімією.

Information-retrieval skills, in relation to primary and secondary information sources, including information retrieval through on-line computer searches.

Інформаційно-пошукові навички щодо первинних і вторинних джерел інформації, в тому числі, інформаційно-пошукових через Інтернет та локальні мережі.

Skill at using modern computer and communication techniques applied to chemistry.

Навички у використанні сучасних комп'ютерних та комунікаційних методик, що застосовуються у хімії.

Interpersonal skills, relating to the ability to interact with other people and to engage in team-working.

Комунікабельність, що стосуються здатності взаємодіяти з іншими людьми і займатися командною роботою.

Capacity to plan, design and execute research projects.

Здатність до планування, проектування та виконання науково -дослідних проектів.

Numeracy and calculation skills, including such aspects as error analysis, order-of-magnitude estimations, and correct use of units.

Навички розрахунків, в тому числі такі аспекти, як аналіз помилок, оцінка порядку величини похибки, правильне використання одиниць.

Skills in presenting scientific material and arguments in writing and orally, to an informed audience.

Навички в презентації наукових матеріалів, аргументація в письмовому вигляді і усно, в спеціалізованій аудиторії.

Skills in the safe handling of chemical materials, taking into account their physical and chemical properties, including any specific hazards associated with their use.

Навички в безпечному поводженні з хімічними матеріалами з урахуванням їх фізичних і хімічних властивостей, у тому числі уникнення будь-яких конкретних небезпек, пов'язаних з їх використанням.

Study skills needed for continuing professional development.

Навчальні навички, необхідні для безперервного професійного розвитку.

Ability to participate effectively in Inter- and transdisciplinary teams working on projects related to chemistry. 

Можливість ефективно брати участь в міждисциплінарних командах, які працюють над проектами, пов'язаними з хімією.

Basic knowledge on Good Laboratory Practice and Quality Assurance

Базові знання з належної лабораторної практики та забезпечення якості роботи

Skill at applying knowledge of chemistry for the purposes of sustainable development.

Навички щодо застосування знання хімії для цілей сталого розвитку.Погоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик

Додаток 5

Класифікація «активних дієслів» для опису результатів навчання

При формулюванні результатів навчання рекомендується використовувати так звані «активні дієслова», які дозволяють не тільки встановити відповідні знання та уміння студентів, але й дають можливість легко перевірити засвоєння відповідних навичок. Всі «активі дієслова» умовно розбиті на 6 груп.Знання

Розуміння

Застосування

Аналіз

Синтез

Оцінка

Встановити

Описати


Визначити

Маркувати

Стверджувати

Посилатися

Перелічити

Виміряти


ОрганізуватиІнтерпретувати

Перетворювати

Оцінювати

Прогнозувати

Переказати

Диференціювати

Трансформувати

Обговорити

Узагальнити

Знайти
Застосовувати

Вирішувати

Розраховувати

Передбачати

Прогнозувати

Ілюструвати

Співвіднести

Оцінити


Перевірити

Діяти


...

Диференціювати

Співвіднести

Вибрати

ПорівнятиРоз’яснити

Планувати

Придумати

Критикувати

Оцінювати

ВизначатиІнтегрувати

Комбінувати

Укладати

Компілювати

Придумати

Розробити

Повідомити

Класифікувати

АргументуватиПротипоставити

Порівняти

Оцінити

РозрізнятиРозрахувати

Вирахувати

Розцінити

Виміряти


Піддати сумніву …Погоджено
Директор НМЦ організації навчального процесу

А.Гожик
1 Див. приклад заповнення у додатку 3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка