Дніпропетровський національний університет ім. Олеся ГончараСторінка3/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

544(075.8)

Н46


Нейковський, Степан Іванович

Фізична хімія : навч. посіб. для студ. будів.-технол. спец. /

С. І. Нейковський. – Д. : Пороги, 1996. – 133 c. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


543.429

С71


Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков : учеб. для хим спец. вузов / авт.: Ю. М. Воловенко, В. Г. Карцев,

И. В. Комаров и др. – М. : Научное партнерство: МБФНП (ICSPF), 2011. – 704 c. – 200 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

543:544.018.4

Ч-74


Чмиленко, Татьяна Степановна

Аналитическая химия полиэлектролитов и их применение в анализе = Аналітична хімія поліелектролітів та їх застосування в аналізі : монография / Т. С. Чмиленко, Ф. А. Чмиленко ; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Изд-во ДНУ, 2012. – 224 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 17)

55 - Геологія. Науки про землю

55(075.3)

Г67


Горбачев, Александр Михайлович

Общая геология : учеб. для геол. спец. сред. спец. учеб. заведений /

А. М. Горбачев. – 2-е изд., перераб. и.доп. – М. : Высш. школа, 1981. – 351 c. : ил. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


551.4

К71


Косиков, Игорь Георгиевич

Кампучия / И. Г. Косиков. – М. : Мысль, 1982. – 126 c. : ил. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

553.9

Н34


Наукові праці співробітників Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України : бібліогр. покажч. (2005 - 2009) / упоряд.:

Н. Гапчин, М. Козак,М. Семенюк та ін.; відп. ред. М. Павлюк. – Л. : ІГГГК НАНУ, 2011. – 357 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

Н61


Низская, Ласка Ошеровна

Нигер / Л. О. Низская. – М. : Мысль, 1982. – 124 c. : ил. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

551.482

П58


Попов, Игорь Владимирович

Загадки речного русла / И. В. Попов. – Л. : Гидрометеоиздат, 1977. – 168 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

556.53(477)

Х45


Хільчевський, Валентин Кирилович

Гідрохімічний режим тя якість води Інгульця в умовах техногенезу : монографія / В. К. Хільчевський, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов. – К. : Ніка-Центр, 2012. – 180 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, Б5. – 4)

556.01(477)

Ш50


Шерстюк, Наталія Петрівна

Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об'єктах Кривбасу : монографія / Н. П. Шерстюк,

В. К. Хільчевський. – Д. : ТОВ Акцент, 2012. – 263 c. : ілюстр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 1, Б5. – 4)


550.837(477)

Э45


Электромагнитные методы при изучении Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины : монография / В. В. Белявский,

Т. Н. Бурахович, С. Н. Кулик и др.; Ин-т геофизики НАН Украины. – К. : Знание, 2001. – 228 c. – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

56 Палеонтологія

569.9

К84


Круц, Светлана Ивановна

Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья (Эпоха бронзы) : монография / С. И. Круц ; АН УССР,

Ин-т археологии. – К. : Наук. думка, 1984. – 207 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


57 -Біологічні науки в цілому

574.5

А46


Александров, Борис Георгиевич

Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря : монография / Б. Г. Александров. – К. : Наук. думка, 2008. – 343 c. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57

И93


Итоги науки в теории и практике. Т. VI / под ред. М. М. Ковалевского, Н. Н Ланге, Н. Морозова, В. М. Шимкевича. – М. : Т-ва Міръ, 1912. – 788 c. : ил. – 100 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)

576.1

Л94


Люрин, Ігор Борисович

Як розвивалося життя на землі : для ст. та сер. шк. віку / І. Б. Люрин, В. С. Уткін. – 2-е вид. – К. : Рад. шк., 1983. – 119 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 158. Серія "Біологія, біотехнологія, екологія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 184 c. : ілюстр. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

577.472

П78


Продукионно-гидробиологические исследования водных экосистем / под ред. А. Ф. Алимова. – Л. : Наука, 1987. – 247 c. : ил. – 3 р. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

572.4

Р22


Ранке, И.

Человек. Т. 2. Современныя и историческия человеческия расы /

И. Ранке ; пер.с нем. А. Л. Синявского, М. Е. Лиона. – 2-е изд. со стер. – СПб. : Типогрф. Тов-ва Просвещение, 1902. – 758 c. : ил. – 120 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВРК. – 2)


572.4

Р22


Ранке, І.

Человекъ. Т. 1. Развитіе, строеніе и жизнь человеческаго тела / І. Ранке ; пер.с нем. А. Л. Синявскаго, М. Е. Ліона. – 2-е изд. со стер. – СПб. :

Т-во Просвещение, 1902. – 683 c. : ил. – 120 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)


57

С12


Сабадишин, Ростислав Олексійович

Медична біологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закладів

1-2 рівнів акред. / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 368 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


577.1

С56


Современные методы в биохимии. Т.1. / под ред. В. Н. Ореховича. – М. : Медицина, 1964. – 348 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

572.4

Т30


Тейяр, де Шарден Пьер

Феномен человека / Ш. П. Тейяр ; пер.с фр. Н. А. Садовского. – М. : Наука, 1987. – 239 c. –5 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

576.8

Ч-75


Чотирнадцята (ХIV) Конференція Українського наукового товариства паразитологів : тези доп. (Ужгород, 21-24 вересня 2009 р.) / відп. ред.

І. А. Акімов; НАН України. – К., 2009. – 146 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

579.61

Я62


Янковский, Дмитрий Станиславович

Микробная экология человека: современные возможности ее поддержания и восстановления : монография / Д. С. Янковский. – К. : Эксперт ЛТД, 2005. – 362 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58 - Ботаніка

581.52

К70


Коршиков, Иван Иванович

Жизнеспособность древесных растений на железорудных отвалах Криворожья : монография / И. И. Коршиков, О. В. Красноштан ; Донецкий бот. сад, Криворожский бот. сад. – Донецк, 2012. – 280 c. –

30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


581.5

М36


Мацюцкий, Степан Петрович

Радуги на земле : науч.-попул. очерки о растениях / С. П. Мацюцкий. – Д. : Промінь, 1987. – 111 c. : ил. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

581.5

П83


Протопопова, Віра Вікторівна

Рослини мандрівники / В. В. Протопопова. – К. : Рад. шк., 1989. –

240 c. : ілюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

59 - Зоологія

599.73

Б27


Баскин, Леонид Миронович

Этология стадных животных / Л. М. Баскин. – М. : Знание, 1986. –

192 c. – (Нар. ун-т. Естественнонаучный фак.). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


595.7

В75


Воронов, Олександр Миколайович

Колекція метеликів і жуків / О. М. Воронов. – К. : Рад. шк., 1980. –

32 c. – (Коли зроблено уроки). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


599.53

К60


Колдуэлл, Д.

Мир бутылконосого дельфина / Д. Колдуэлл, М. Колдуэлл ; пер.

с англ. И. И. Шуваловой. – Л. : Гидрометиоиздат, 1980. – 136 c. : ил. –

5 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

613.95

А62


Амосов, Николай Михайлович

Страна детства : сборник / Н. М. Амосов, Л. А. Никитина,

Д. Д. Воронцов. – М. : Знание, 1990. – 288 c. –10 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


615.03(075.8)

А66


Андрущенко, Евгений Васильевич

Клиническая фармакология в терапевтической практике : учеб. пособ. для слуш. ин-тов и ф-тов усовершенство. врачей / Е. В. Андрущенко,

Е. А. Красовская. – К. : Вища школа, 1992. – 367 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615

Б88


Броуэр, Луи

Фармацевтическая и продовольственная мафия = La mafia pharmaceutique et agroalimentaire : последствия её деятельности: дискредитация аллопатической медицины и серьёзные проблемы состояния здоровья населения Запада / Л. Броуэр ; пер.с фр.

Н. Н. Сенченко. – К. : Изд. дом Княгиня Ольга, 2002. – 280 c. – (Реванш истории: ложные ценности великих революций). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


612.821

В19


Васильев, Леонид Леонидович

Таинственные явления человеческой психики / Л. Л. Васильев. –

3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во полит. лит., 1964. – 181 c. : ил. –

5 грн. Кільк. прим.: 2616.12

Г29


Гейченко, Валентина Петровна

Сердечная недостаточность. Механизмы развития, роль нарушений метаболизма и адаптации, стратегии лечения : монография /

В. П. Гейченко, А. В. Курята, О. В. Мужчиль. – Д. : ЧП "Лира", 2007. – 216 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


618.2

Д79


Дубоссарская, Зинаида Михайловна

Учебник по перинатальной медицине / З. М. Дубоссарская,

Б. М. Венцковский. – Д. : Пороги, 1995. – 376 c. – 19 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


616.12

М18


Малая, Любовь Трофимовна

Лечение болезней сердца и сосудов : практ. пособ. для курсантов

ин-тов и ф-тов усовершенств. врачей / Л. Т. Малая. – Х. : Вища школа, 1982. – 446 c. – 30 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


613.954

М29


Мартынов, Станислав Михайлович

Здоровье ребёнка в ваших руках. Советы практ. врача-педиатра :

кн. для воспитателей дет. сада и родителей / С. М. Мартынов. – М. : Просвещение, 1991. – 223 c. : ил. – 14 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


615.03(075.8)

М30


Марчук, Олена Степанівна

Технологія ліків : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. С. Марчук,

Н. Б. Андрощук. – К. : Медицина, 2008. – 488 c. – 86 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.89

М91


Муравейник, Владимир Иванович

Здоровье и народное целительство. Т. 1 / В. И. Муравейник. – Д. :

ПП Свидлер А. Л., 2007. – 178 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.89

М91


Муравейник, Владимир Иванович

Здоровье и народное целительство. Т. 2 / В. И. Муравейник. – Д. :

ПП Свидлер А. Л., 2007. – 192 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


619(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник : зб. наук. пр. Вип. 167. Ч. 1. Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" /

відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП, 2011. – 276 c. : ілюстр. –

17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


615.83

Н57


Неумывакин, Иван Павлович

Вода - жизнь и здоровье: мифы и реальность / И. П. Неумывакин. – М.; СПб. : ДИЛЯ, 2006. – 128 c. : ил. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.89

Н57


Неумывакин, Иван Павлович

Эндоэкология здоровья / И. П. Неумывакин, Л. С. Неумывакина. – М.; СПб. : ДИЛЯ, 2005. – 544 c. – 16 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

618.33(03)

П20


Патологическая анатомия болезней плода и ребенка : руковод. для врачей в 2-х т. Т. 1 / под ред. Т. Е. Ивановской и Л. В. Леоновой. –

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1989. – 384 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

615.32

Т19


Тарабукин, Юрий

Целебные продукты пчеловодства / Ю. Тарабукин. – Донецк : Донеччина, 2010. – 96 c. : ил. – 7 грнКільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

612.014

Ф47


Фещенко, Петр Иванович

Целебные свойства природы / П. И. Фещенко. – К. : Урожай, 1990. – 168 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

618.2

Э30


Эйзенберг, Арлин

В ожидании ребёнка : руководство для будущих матерей и отцов; пер с англ. / А. Эйзенберг, Х. Муркофф, С. Хатавей. – Минск : Валев, 1995. – 656 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
62 - Машинобудування. Техніка в цілому

629.733

А81


Арие, Михаил Яковлевич

Дирижабль нового поколения / М. Я. Арие, А. Г. Полянкер. – К. : Наук. думка, 1983. – 176 c. – (Науч.-популяр. лит-ра). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62.001

Д49


Дитрих, Януш

Проектирование и конструирование: системный подход / Я. Дитрих ; пер.с польского. Л. В. Левицкого, Ю. А. Чванова. – М. : Мир, 1981. – 456 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.76

Д 54


Дніпровська орбіта-2006 : матер. наук. читань, присв. 100-річчю від дня народж. О. М. Макарова (14-16 вересня) / голов. ред. Ф. П. Санін. – Д. : НЦАОМ, 2006. – 166 c. : ілюстр. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.76

Д 54


Дніпровська орбіта-2007 : матер. наук. читань, присвячено 150-річчю від дня народж. К. Е. Ціолковського (11-13 жовтня) / голов. ред.

Ф. П. Санін. – Д. : НЦАОМ, 2007. – 170 c. : ілюстр. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7

К65


Конструирование узлов летательных аппаратов : метод. пособ. по курсовому проектированию / сост. М. П. Резвин; Днепропетровский

гос. ун-т. – Д. : Изд-во ДГУ, 1992. – 80 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

623.4

К71


Космическое оружие: дилемма безопасности / под ред. Е. П. Велихова, Р. З. Сагдеева, А. А. Кокошина. – М. : Мир, 1986. – 184 c. : ил. – 18 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 6, ФТФ. – 1)

629.73(09)

К89


Кузьмина, Лидия Михайловна

Генеральный конструктор Павел Сухой : страницы жизни /

Л. М. Кузьмина. – Минск : Беларусь, 1985. – 239 c. : ил. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2


629.7(063)

Л93


Людина і космос : зб. тез ІІІ Міжнар. молод. наук.-практ. конф. присвяч. 40-річчю першого польоту людини в космос. 18-20 квітня

2001 р. / голов. ред. Є. О. Джур. – Д. : НЦАОМУ, 2001. – 390 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7(063)

Л93


Людина і космос. Знання молоді-космічне майбутнє людства : зб. тез ХІ Міжнар. молод. наук.-практ. конф. 8-10 квітня 2009 р. / голов. ред.

Є. О. Джур. – Д. : НЦАОМУ, 2009. – 582 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.78

М47


Мелуа, Аркадий Иванович

Старт космической технологии / А. И. Мелуа. – М. : Наука, 1990. –

188 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


629.135

П77


Прицкер, Давид Михайлович

Аэродинамика : учеб. пособ. для авиац. техникумов / Д. М. Прицкер, Г. И. Сахаров. – М. : Машиностроение, 1968. – 310 c. : ил. –10 грн.Кільк. прим.: 16 (УБП. – 12, КСХ. – 4)

629.7

П79


Проектирование оболочечных конструкций из композиционных материалов : метод. пособ. для студ. вузов / сост. Р. Д. Красникова,

А. К. Линник, М. П. Резвин. – Д. : Изд-во ДНУ, 1993. – 52 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

62-52

Р65


Ройтенберг, Яков Наумович

Автоматическое управление : учеб. пособ. для мех.-мат. ф-та ун-тов / Я. Н. Ройтенберг. – М. : Наука, 1971. – 395 c. –10 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 10)

629.78

С23


Сборочно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы в космическом пространстве : учеб. пособ. для студ. втузов. – Х. : ХАИ, 1990. – 248 c. : ил. – 18 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

629.7.01

С40


Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : зб. наук. пр. Т.7. / наук. ред. А. С. Макарова; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д., 2007. – 152 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

629.7.01

Х35


Хейфец, Михаил Исаевич

Обработка результатов испытаний. Алгоритмы, номограммы, таблицы / М. И. Хейфец. – М. : Машиностроение, 1988. – 168 c. : ил. – (Летные испытания самолётов и вертолётов). – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

630(47+57)

В19


Васильев, Прокофий Васильевич

Сокровища советских лесов : беседы о лесном деле / П. В. Васильев. – М. : Лесная пром-сть, 1966. – 192 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

639.2

В62


Водні біоресурси і аквакультура : з нагоди 80-річчя Ін-ту рибного госп-ва Нац. акад. агронаук України / за ред. І. І. Грициняка,

М. В. Гринжевського, О. М. Третяка. – К. : ДІА, 2010. – 400 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(09)

М33


Матвеев, Николай Михайлович

Основы степного лесоведения профессора А. Л. Бельгарда и их современная интерпретация : учеб. пособ. для студ. вузов /

Н. М. Матвеев. – Самара : Изд-во "Самарский ун-т", 2012. – 128 c. –

7 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.1 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. :

РВВ НЛТУ України, 2012. – 404 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35
Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.2 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. - Л. : РВВ НЛТУ України, 2012. - 404 с. : ілюстр. - ISBN 5-7763-2435-1 : 20 грн.

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.3 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2012. – 404 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.4 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2012. – 400 c. : илюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 22.5 / голов. ред. Ю. Ю. Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2012. – 404 c. : илюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.13 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 400 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.14 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 396 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.15 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 400 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.16. Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 360 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.17 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 400 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.18 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 400 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

630(060.55)

Н35


Національний лісотехнічний університет України. Науковий вісник : зб. наук.-техн. пр. Вип. 21.19 / голов. ред. Ю. Ю, Туниця. – Л. : РВВ НЛТУ України, 2011. – 324 c. : ілюстр. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

634.94

С37


Сімкін, Борис Юхимович

Дерева лісів і парків / Б. Ю. Сімкін. – К. : Рад. школа, 1989. – 136 c. : ілюстр. – 15 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)681.3 - Обладнання для обробки даних

681.3(075.8)

І-74


Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : посібник / за ред. О. І. Пушкаря. – К. : Академія, 2001. – 696 c. – (Альма-матер). – 25 грн.

Кільк. прим.: 21 (КСХ. – 4, Чз2. – 1, Б4. – 1, УБП. – 15)

681.3

П84


Проценко, Владимир Семенович

Техника программирования : учеб. пособ. для студ. вузов /

В. С. Проценко, П. И. Чаленко, Р. А. Сорока. – К. : Вища школа, 1990. – 183 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 36 (КСХ. – 5, УБП. – 20, Б3. – 2, Чз2. – 2, ФТФ. – 1, КПМ. – 3, Б4. – 3)


688 - Декоративні вироби. Іграшки та біжутерія

688.72/.73

И27


Игрушки. Выкройки и изготовление / авт-сост. В. В. Онищенко. – Х. : Фолио, 2006. – 222 c. – (Мастер-класс). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

72 - Архітектура

727.7

П52


Полтавський державний художній музей : путівник / склали :

Г. І. Брагілевська, П. М. Горобець, Д. Б. Непом'яща. – К. : Мистецтво, 1965. – 83 c. : 15 репродукцій. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

727.7(470)

С24


Свирин, Алексей Николаевич

Московский Кремль : краткий очерк / А. Н. Свирин. – М. : Искусство, 1956. – 84 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Вип.29 / відп. ред. М. М. Дьомін. – К. : КНУБА, 2012. – 496 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

726.032

Ш20


Шанін, Юрій Вадимович

Міфи і люди Олімпії : нариси для серед. шк. віку / Ю. В. Шанін ; худож. Г. І. Ясинський. – К. : Веселка, 1980. – 159 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

746.3(084)

Г22


Гасюк, Елена Онуфриевна

Художественное вышивание = Художнє вишивання : альбом /

Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – К. : Вища школа, 1981. – 240 c. : ил. –

4 крб. 80 к.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

746.3(084)

Г22


Гасюк, Елена Онуфриевна

Художественное вышивание = Художнє вишивання : альбом /

Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – 5-е изд. – К. : Вища школа, 1987. – 247 c. : ил. – 5 крб. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


746.3(084)

Г22


Гасюк, Елена Онуфриевна

Художественное вышивание = Художнє вишивання : альбом /

Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – 4-е изд., стер. – К. : Вища школа, 1986. – 247 c. : ил. – 5 крб. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


78 - Музика

78.081

О-70


Орфёнов, Анатолий

Записки русского тенора : воспоминания, заметки, письма /

А. Орфёнов. – М. : Изд-во фонда Ирины Архиповой, 2004. – 384 c. – (Жемчужины мира музыки). – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

796.51

С79


Степанів, Віталій Степанович

Мандруйте по Дніпру та його притоках / В. С. Степанів,

І. В. Смирнов. – К. : Здоров'я, 1982. – 160 c. : илюстр. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, КФС. – 1)


8 – Літературознавство

8

А29


Адельгейм, Євген Георгійович

Крізь роки : вибрані праці / Є. Г. Адельгейм. – К. : Дніпро, 1987. –

398 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

А72


Антична література : зразки старогрецької та римської художньої

літ-ри / упоряд. О. І. Білецький. – Х. : Рад. школа, 1938. – 511 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Б90


Буковская, Анна

Сент-Экзюпери, или парадоксы гуманизма = Saint-Exupere czzyll Paradoksy humanizmu / А. Буковская ; пер.с пол. А. Н. Ермонского. – М. : Радуга, 1983. – 208 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Б90


Булаховська, Юлія Леонідівна

Троянди для матері: з роздумів над творчим доробком Віктора Гамана / Ю. Л. Булаховська. – К. : Логос, 2010. – 32 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

891.7

В49


Виноградова, Людмила Николаевна

Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян : генезис и типология колядования / Л. Н. Виноградова. – М. : Наука, 1982. –

256 c. – 6 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


8

Г37


Герасименко, Олександр Якович

Гоголь і Полтавщина / О. Я. Герасименко. – К. : Знання, 1976. – 48 c. – (Серія IX, № 1). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Г55


Глускина, Анна Евгеньевна

Заметки о японской литературе и театре : древность и средневековье / А. Е. Глускина. – М. : Наука, 1979. – 296 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Д71


Доценко, Катерина О.

Міфопоетичний дискурс творчості Наталени Королевої в контексті розвитку української літератури й публіцистики : монографія /

К. О. Доценко. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 224 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

З-36


Заслужений професор Сумського державного університету Олена Григорівна Ткаченко. До 55-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1992-2011 рр. / уклад. І. Є. Булига, О. А. Крамаренко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 54 c. : ілюстр. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Вип. 4). – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

К79


Кременецькі компаративні студії : зб. наук. пр. Вип. 2. Діккенс 2012 / ред. кол. Д. Ч. Чик, О. В. Насічник, І. С. Кохановська, Н. Г. Ворнцова. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка, 2012. – 208 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філологічна : зб. наук. пр. Вип. 54 / голов. ред. Т. Ю. Салига. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 414 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

М71


Мишин, Армас Иосифович

Творчество Эльмера Диктониуса и проблемы шведоязычной литературы Финляндии : монография / А. И. Мишин ; науч. ред.

Э. Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1987. – 120 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

С31


Сент-Бёв, Шарль-Огюстен

Литературные портреты : лит. портреты, критические очерки /

Ш. Сент-Бёв ; пер.с фр. А. Андрес, И. Лихачева. – М. : Худ. лит., 1970. – 579 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)


8

С79


Степаненко, Микола Іванович

Світ в оцінці Олеся Гончара:аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р., 2012. – 284 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Т14


Тайна Олександра Билінова = Тайна Александра Былинова : проза, спогади, листи. – Д. : Ліра, 2009. – 328 c. : ілюстр. – До 100-річчя від дня народж. О. Й. Билінова. – 40 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

Ф33


Федоренко, Николай Трофимович

Китайское литературное наследие и современность /

Н. Т. Федоренко. – М. : Худ. лит., 1981. – 398 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


8

Ф57


Фильштинский, Исаак Моисеевич

Арабская классическая литература / И. М. Фильштинский. – М. : Наука, 1965. – 311 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Ф54


Філологічні науки в Україні, 1998 : наук.-доп. бібліогр. покажч. Ч. 2 / Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України та ін.; авт.- уклад.

О. О. Козак. – К. : Вид. дім Стилос, 2008. – 573 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Ц27


Цветаева, Марина Ивановна

Мой Пушкин / М. И. Цветаева. – Баку : Язычы, 1988. – 286 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Ч-49


Чернігівський літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського : путівник / склали: Г. Г. Зубко, Ю. Р. Коцюбинський,

Н. А. Тихомолова. – 4-е вид. – К. : Політвидав України, 1974. – 72 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


8

Ш56


Шидфар, Бетси Яковлевна

Образная система арабской классической литературы : VI--XII вв. /

Б. Я. Шидфар. – М. : Наука, 1974. – 240 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


84 — Художня література

84(4Рос)5

Б91


Бунин, Иван Алексеевич

Избранное : поэзия, проза / И. А. Бунин. – К. : Вища школа, 1987. – 622 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)6

Г62


Голубчиков, М. В.

На другом берегу утра / М. В. Голубчиков. – Кировоград : Полиум, 2009. – 154 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Уго)

Й75


Йокаи, Мор

Черные алмазы : роман / М. Йокаи ; пер.с венг. Е. Тумаркиной,

Т. Воронкиной. – М. : Худ. лит., 1971. – 510 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (АХЛ. – 5)


84(4Укр)6

К71


Косач, Юрій

Володарка Понтиди : роман мого прапрадіда / Ю. Косач. – К. : Рад. письменник, 1987. – 261 c. – 5 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)5

К72


Костомаров, Николай Иванович

Сын. Холоп. Сорок лет : повести / Н. И. Костомаров. – К. : Дніпро, 1987. – 382 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Фра)

М25


Мар, Вольф де

Заговор в Ватикане : авантюрный роман / В.. Мар. – М. : Обновление, 1992. – 496 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Вел)

М87


Моэм, Сомерсет

Луна и грош : рассказы / С. Моэм ; пер.с англ. Н. Ман. – М. :

Сов. радио, 1980. – 160 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)


84(4Рос)6

П37


Платонов, Андрей Платонович

Живя главной жизнью : повести, рассказы, пьеса, сказки, автобиографическое / А. П. Платонов. – М. : Правда, 1989. – 434 c. –

8 грн. Кільк. прим.: 6 (АХЛ. – 6)


84(4Рос)5

С60


Соловьев, Всеволод Сергеевич

Волхвы / В. С. Соловьев. – М. : Эврика, 1991. – 448 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

84(4Укр)5

С77


Старицкий, Михаил Петрович

Повести и рассказы / М. П. Старицкий. – К. : Дніпро, 1986. – 436 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Фра)

С 79


Стендаль, Фредерик

Пармская обитель : роман / Ф. Стендаль. – М. : Правда, 1981. – 432 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 3 (АХЛ. – 3)

84(4Авт)

Ц26


Цвейг, Стефан

Мария Стюарт. Жозеф Фуше : романтизированные биографии /

С. Цвейг ; пер.с нем. Р. Гальпериной. – М. : Худ. лит., 1991. – 591 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 4 (АХЛ. – 4)

84(4Укр)6

Ч-81


Чубач, Ганна

Літо без осені : лірика / Г. Чубач. – К. : Рад. письменник, 1986. –

181 c. – 5 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр-4Дні)

Ш95


Шугуров, Сергей Олегович

Избранное : стихотворения / С. О. Шугуров. – Д. : Журфонд, 2012. – 332 c. : ил. – 15 грн. Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)84(4Укр)6

Ю94


Юхимович, Василь Лукич

Ровесники гроз : поезії / В. Л. Юхимович. – К. : Рад. письменник, 1985. – 159 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)

9- Географія. Біографії. Історія

9(4)

Б28


Баткин, Леонид Михайлович

Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности /

Л. М. Баткин. – М. : Наука, 1989. – 272 c. – (Из истории мировой культуры). – 11 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


9(4)

К33


Кейтель, Вельгельм

Размышление перед казнью / В. Кейтель ; пер.с нем. Г. Рудого. – Смоленск : Русич, 2000. – 608 c. : ил. – (Мир в войнах). –15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

9(4)

Ф33


Федорова, Елена Васильевна

Знаменитые города Италии. Рим, Флоренция, Венеция : памятники истории и культуры / Е. В. Федорова. – М. : МГУ, 1985. – 478 c. : ил. – 31 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

902 - Археологія

902

Г92


Грязнов, Иннокентий Петрович

Каменское городище / И. П. Грязнов ; пер.на англ. Г. Г. Рапопорт,

Т. В. Николаевская. – Д. : Промінь, 1978. – 48 c. – На рус., англ. и болгар. яз.. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


902

К26


Карпатика : зб. наук. пр. Вип. 40 / відп. ред. В. Г. Котигорошко; Ужгорд. нац. ун-т, Ін-т карпатознавства. – Ужгород : Говерла, 2011. – 234 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902.7

М18


Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. – К. : Вид-во Генеза, 1996. – 942 c. –40 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1, ДБВ. – 1, УБГ. – 1)

902

М30


Марченко, Ирина Дмитриевна

Город Пантикапей / И. Д. Марченко. – Симф. : Таврия, 1974. – 88 c. – (Археологические памятники Крыма). – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

С41


Ситчин, Захария

Колыбели цивилизаций. От Трои и Атлантиды до Иерусалимского храма / З. Ситчин. – М. : Эксмо, 2006. – 320 c. : ил. – (Хроники человечества). – 27 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

902

С65


Сорочан, С. Б.

Херсонес - Херсон - Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода / С. Б. Сорочан, В. М. Зубарь, Л. В. Марченко. – К. : Стилос, 2003. – 240 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

908 – Краєзнавство

908(03)

Д58


Довгань, Галина Дмитрівна

Країнознавство : довідник / Г. Д. Довгань, А. Й. Сиротенко,

О. Г. Стадник. – Х. : Веста: Ранок, 2007. – 480 c. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94 - Історія

94(477)

Б32


Бача, Юрій

Добрий день, Україно! : вибрані статті про Україну / Ю. Бача. – Пряшів : IMPRESO, 2002. – 97 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б40


Безух, Юрій Валентинович

На перехресті світових шляхів / Ю. В. Безух. – Мелітополь, 2006. – 308 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

Б53


Беспечный, Т. А.

Нестор Махно: правда и легенды. Лева Задов: человек из контрразведки / Т. А. Беспечный, Т. Т. Букреева. – Донецк : Донеччина, 1996. – 286 c. – На обложке назв.: Нестор Махно: правда и легенды. –

12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(47+57)

Б91


Бурджалов, Э. Н.

История СССР (1926 - 1934 годы) : лекции, прочитанные в Высш. Партийной Школе при ЦК ВКП (б) / Э. Н. Бурджалов. – М. : Высшая парт. шк. при ЦК ВКП(б), 1946. – 200 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(47+57)

В65


Война и мы. Кн. 1. Человеческий фактор / под. общ. ред.

Ю. Мухина. – М., 2000. – 286 c. – (Б-ка газ. "Дуэль"). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

В90


Вчений - подвижник. Життєвий шлях та літературна спадщина відомого на Придніпров'ї археолога, історіографа, краєзнавця та етнографа Д. І. Яворницького : матер. наук.-практ. конф. 26-27 жовт. 1990 / складач: В. М. Бекетова. – Д. : Міська друкарня, 1991. – 80 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

Г37


Герасименко, Н. В.

Батько Махно : мемуары белогвардейца / Н. В. Герасименко ; под ред. П. Е. Щеголева. – 2-е изд., доп. – Д. : Днепркнига, 1990. – 88 c. – Воспроизведение изд. 1928 г. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

Г85


Грин, Джон Ричард

Британия. Краткая история английского народа : в 2-х т. Т. 2 /

Д. Р. Грин. – Минск : Минская фабрика цветной печати, 2007. – 680 c. : ил. – (Народы Земли). – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(4)

Г93


Гудериан, Гейнц

Воспоминания солдата : пер.с нем. / Г. Гудериан. – Смоленск : Русич, 1998. – 656 c. – (Мир в войнах). – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477.63)

Д54


Дніпропетровськ: віхи історії / авт. кол. А. Г. Болебрух,

І. Ф. Ковальова, І. С. Стороженко та ін. – Д. : Грані, 2001. – 256 c. : ілюстр. –17 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 6, Б5. – 1)

94(4)

И90


История Молдавской ССР : с древнейших времён до наших дней /

отв. ред. В. И. Царанов. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 552 c. : ил. – (Библиотечная серия). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)(075.8)

И90


История России в вопросах и ответах : курс лекций: учеб. пособ. по истори для вузов и абитур. / сост. А. С. Кислицын. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 608 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)(075.8)

И90


История России и мировые цивилизации : учеб. пособ. / руков. авт. кол. и отв. ред. М. В. Рубан; Рос. пед. агентство. – М., 1997. – 326 c. –

15 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

І-90


Історія України : наук.-допоміжний бібліогр. покажч. за 2010 рік / упоряд.: Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська та ін.; відп. за вип.

А. Скорохватова; Нац. іст. б-ка України. – К. : Вид. дім "Вініченко", 2012. – 616 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94

К66


Корені та парості: український генеалогікон / упоряд. В. Шевчук. – К. : Либідь, 2008. – 472 c. : ілюстр. – 95 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

К90


Кульчицький, Станіслав Владиславович

УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.) : спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т іст. України НАН України, 1995. – 203 c. – (Історичні зошити). – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

М13


Іван Мазепа : худ.-док. кн. для серед. і старш. шк. віку / упоряд.

В. Шевчука. – К. : Веселка, 1992. – 132 c. : ілюстр. – (Гетьмани України). – 9 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

94(477)

М48


Мельник, Олександр Олександрович

Криворіжжя в 1932 - 1933 роках : хронолог. довід. /

О. О. Мельник, І. О. Стеблина. – Кривий Ріг : Вид. Дім, 2012. – 254 c. – 12 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(4)

Н40


Невлер, (Вилин) Владимир Ефимович

Джузеппе Гарибальди / (. В. Невлер. – М. : Госполитиздат, 1961. –

128 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(4/8)

Р76


Россия: политические противоборства и поиск согласия / гл. ред.

Е. И. Степанов; РАН, Ин-т социологии, Рос. акад. полит. науки. – М. : Феникс, 1998. – 451 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(3)

Р93


Рыжов, Константин

Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия /

К. Рыжов. – М. : Вече, 1998. – 656 c. – (Энциклопедии. Справочники. Неумирающие книги). – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


94(5)

С34


Сигов, Югов

Неизвестный Казахстан : очерки / Ю. Сигов. – Астана, 2008. – 297 c. – 36 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)94(477)

С47


Слабошпицький, Михайло Федотович

З голосу нашої Кліо / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Махаон-Україна, 1999. – 223 c. : ілюстр. – (Події і люди української історії). – Реком. МОНУ. – 17 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(470)

Т12


Табачник, Дмитрий Владимирович

Крестный путь Петра Столыпина / Д. В. Табачник, В. Н. Воронин. –

2-е изд., испр. и доп. – Х. : Фолио, 2012. – 539 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


94(477)

Т41


Тимощук, Борис Онисимович

Хотин : путівник / Б. О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1972. – 72 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(477)

У45


Українець - цілісна людина світу : матер. IV наук.- практ. конф."Буття українців" / упоряд. П. Г. Матвієнко. – К., 2007. – 470 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

94(4)

Ф84


Французская революция XVIII века. Экономика, политика, идеология / отв. ред. Г. С. Кучеренко. – М. : Наука, 1988. – 270 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

94(4)

Х68


Хобсбаум, Эрик

Эхо "Марсельезы"/Э. Хобсбаум; Незавершенная революция/ Дойчер Исаак / Э. Хобсбаум ; пер.на рус. яз. Н. Г. Агальцева. – М. :

Интер - Версо, 1991. – 272 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


94(470)

Ш35


Швецов, Степан Дмитриевич

На высоком донском берегу : очерки из прошлого Ростова /

С. Д. Швецов. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1982. – 256 c. –

6 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Бюлетень нових надходжень літератури” є щомісячним виданням та включає нові надходження документів (книг ) до Наукової бібліотеки. Бюлетень — складова частина електронного каталогу, що започаткований в Науковій бібліотеці з 1992 року.

Бюлетень створено за допомогою програмного пакету “УФД/Бібліотека

(версія 2.4) згідно з відповідними ДСТУ та відсортований за певними параметрами ( шифр та автор/назва документа). Загальна кількість надходжень за вересень

2012 р. 304 назв документів.

Бюлетень щомісяця розміщується на сайті Наукової бібліотеки


http: //library.dnu.dp.ua в розділі “Нові надходження”.

Місце збереження документів, що надійшли за місяць:

АХЛ - Абонемент художньої літератури

Б3 - Бібліотека механіко-математичного факультету

Б4 - Бібліотека економічного факультету

Б5 - Бібліотека корпусу 2

ВНЛ - Відділ наукової літератури (1 поверх б-ки)

ВРК - Відділ рідкісної книги

КПМ - Кабінет ф-ту прикладної математики

КСХ - Книгосховище

УБПТ - Учбова б-ка природничо-технічних наук

УБГ - Учбова б-ка гуманітарних наук

ФТФ - Бібліотека фізико-технічного факультету

ЧзГ -Читальна зала гуманітарних наук

Чз2 - Читальна зала гуртожитку № 1

Чз3 - Читальна зала гуртожитку №3

Чз - Читальна зала корпусу 4
Укладачі бази даних: Венглінська О. В., Воропай А.Т., Міщенко Л. І.

Редактор: Воропай А. Т.

Комп'ютерна верстка: Воропай А. Т.Відповідальний за випуск : Кубишкіна С. В.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка