Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайтеСторінка3/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4
Рабінович С. П. Взаємозв’язки природного та позитивного права / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. – 2008–2009. – Т. VI–VII.– С. 64–72.

 • Рабінович С. П. Відповідність національного законодавства Конституції та міжнародним договорам України: деякі колізійні аспекти контролю / С. П. Рабінович // Вибори і демократія. – 2009. – № 1 (19). – С. 18–27.

 • Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики / С. П. Рабінович // Приватне право і підприємництво : Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 8. – К.: Наук.-досл. ін.-т приватн. права і підприємництва Акад. правових наук України, 2009. – С. 152–155.

 • Рабінович С. П. Діалектика «фюсіс» та «номос»: античні джерела європейської природно-правової традиції / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права. – 2006–2007. – Т. IV–V. – С.236–244.

 • Рабінович С. П. Захист майнових прав в Україні та ЄС: до характеристики вихідних засад комплексного дослідження / С. П. Рабінович // Методологічні засади захисту майнових прав в Україні та ЄС : моно­графія / Крупчан О. Д., Берестова І. І., Луць В. В. та ін. ; за заг. ред. О. Д. Крупчана. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – Розд. 1. – С. 7–20.

 • Рабінович С. П. Європейська природно-правова думка та криза ціннісно-нормативної свідомості / С. П. Рабінович // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – Одеса : Юрид. літ., 2008. – Вип. 40. – С. 35–42.

 • Рабінович С. П. З історії правової думки античності: діалог двох концепцій природного права (ранній стоїцизм та епікуреїзм) / С. П. Рабінович // Українське право. – 2007. – № 1 (20). – С. 72–87.

 • Рабінович С. П. З історії філософсько-правової думки: діалектика «природи» та «установлення» у політико-правових поглядах софістів / С. П. Рабінович // Вісн. Акад. правових наук України.– 2007. – № 1. – С. 25–37.

 • Рабінович С. П. Загальна декларація прав людини: до характеристики ціннісно-нормативних витоків / С. П. Рабінович // Вісн. Акад. правових наук України. – 2009. – № 1 (56). – С. 86–95.

 • Рабінович С. П. Конституційне праворозуміння: антропологічні аспекти / С. П. Рабінович // Право України. – 2008. – № 10. –С. 25–30.

 • Рабінович С. П. Концепція «природи речей» у юридичній практиці: римське право і сучасність / С. П. Рабінович // Українське право. – 2008. – № 1. – С. 61–74.

 • Рабінович С. П. Концепція природи людини в римській юриспруденції: античні витоки уніфікації європейського права / С. П. Рабінович // Держава і право : зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 40. – С. 27–33.

 • Рабінович С. П. Людська гідність: юридична та природно-правова інтерпретації / С. П. Рабінович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 1. – С. 36–48.

 • Рабінович С. П. Морально-правова система як цілісність (за матеріалами пам’яток римського права) / С. П. Рабінович // Наук. вісн. Львів. держ. унів. внур. справ. Сер. юридична. – 2009. – № 1. – С. 3–12.

 • Рабінович С. П. Нормативний зміст засади розумності: природно- та позитивно-правовий виміри / С. П. Рабінович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 7. – С.47–58.

 • Рабінович С. П. Нормативні образи природного: римське право і сучасність / С. П. Рабінович // Вісн. Акад. правових наук України. – 2008. – № 2 (53). – C. 47–56.

 • Рабінович С. П. Основоположні принципи права як об’єкт загальнотеоретичного дослідження / С. П. Рабінович // Вісн. Львів. нац. унів. імені Івана Франка. – 2009. – № 48. – С. 312–317.

 • Рабінович С. П. поняття природного права – невід’ємна складова предмета юридичної науки / С. П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 1. – C.62–67.

 • Рабінович С. П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму) : Монографія / С. П. Рабінович // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Серія I. Дослідження та реферати. Вип. 7. – Львів : Астрон, 2004. – 195 с.

 • Рабінович С. П. природно-правова аргументація у практиці конституційного Суду України / С. П. Рабінович // Вісн. Конст. Суду України. – 2009. – № 4. – С. 26–38.

 • Рабінович С. П. Природно-правова очевидність та її юридична позитивація / С. П. Рабінович // Юридична Україна. – 2009. – № 1. – С. 15–21.

 • Рабінович С. П. Природно-правова рівність людей і українське цивільне законодавство / С. П. Рабінович // Права людини: соціально-антро­по­логічний вимір : монографія / Праці Львівської лабораторії прав людини і гро­мадя­нина Наук.-дослідн. ін-ту держ. будівництва та місц. самоврядування Акад. правов. наук України / Рабінович П. М., Гудима Д. А., Добрян­ський С. П. та ін. – Сер. І. Дослідження та реферати. – Вип. 13. – Львів : Світ, 2006. – Підрозд. 5.2. – С. 208–217.

 • Рабінович С. П. Природно-правова рівність як основа цивільних відносин: спроба антропосоціального аналізу / С. П. Рабінович // Проблеми філософії права – 2005. – Т. IІІ. – № 1–2. – C. 122–139.

 • Рабінович С. П. Природно-правовий підхід у державно-юридичній діяльності / С. П. Рабінович // Вісн. Акад. правових наук України. – 2009. – № 3 (58). – С.135–145.

 • Рабінович С. П. Природно-правові засади регулювання відносин з управління корпораціями / С. П. Рабінович // Наук. вісн. Львівського держ. унів. внутр. справ. Серія юридична. – 2006. – Вип. 3. – С. 26–33.

 • Рабінович С.П. Природно-правові підходи в інтерпретаційній практиці Страсбурзького суду / С.П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 10. – С. 166–172.

 • Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулю­ванні : монографія / С. П. Рабінович. – Львів : Львів. держ. універ. внутр. справ, 2010. – 576 с.

 • Рабінович С. П. Проблемні аспекти співвідношення ius naturale і ius gentium / С. П. Рабінович // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3 (27). – Хмельницький, 2008. – С. 18–21.

 • Рабінович С. П. Свобода як категорія природно-правової свідомості / С. П. Рабінович // Вісн. Акад. правових наук України. – 2004. – № 2. – С. 61–70.

 • Рабінович С. П. Соціально-етичне обґрунтування прав людини / С. П. Рабінович // Українське право. – 2005. – № 1. – С. 76–86.

 • Рабінович С. П. Cубсидіарність як засада юридичного регулювання / С. П. Рабінович // Право України. – 2006. – № 1. – С. 25–29.

 • Рабінович С. П. Юснатуралізм у філософсько-правовій думці України: взаємодія західної та східної традицій європейського права / С. П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 4. – С.127–132.

 • Рабінович С. П. Юснатуралістичні підходи у конституційному право­судді України / С. П. Рабінович // Правосуддя: філософське та тео­ре­тичне осмис­лення : монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Лобо­да та ін. ; відп. ред. В. С. Бігун. – К. : Реферат, 2009. – Розд. 7. – C. 207–237.

 • Радбрух Г. Природа речі як юридична форма мислення / Г. Радбрух // Філософія права ; пер. з нім. Є. Причепія, В. При­ходько. – К. : Тандем, 2006. – С. 248–275.

 • Райнах А. Априорные основания гражданского права / А. Райнах Собрание починений ; пер. с нем., сост. и комментарий В. А. Куренного. – М. : Дом интелектуальной книги, 2001. – С. 153–327.

 • Рікер П. Право і справедливість / П. Рікер ; пер. з франц. О. Сирцова, В. Каденко. – К. : Дух і літера, 2002. – 216 с.

 • Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2005 від 24 березня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 675.

 • Рішення Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 125.

 • Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 126.

 • Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2001 від 14 листопада 2001 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. – № 5. – С. 27-34.

 • Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року// Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.

 • Рішення Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 1 грудня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.

 • Рішення Конституційного Суду України № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Т. 1. – Ст. 2704.

 • Рішення Конституційного Суду України № 19-рп/2004 від 1 грудня 2004 року // Офіційний вісник України. – № 49. – Ст. 3220.

 • Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2009 від 13 січня 2009 року // Офіційний вісник України. – 2009. – № 7. – Ст. 222.

 • Рішення Конституційного Суду України № 2-зп від 23 червня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997 р. – № 27. – Ст. 155.

 • Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2005 від 24 березня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 674.

 • Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2008 від 29 січня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 80. – Ст. 2697.

 • Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/2003 від 30 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 245.

 • Рішення Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 8 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 15. – Ст. 35.

 • Рішення Конституційного Суду України № 4-зп від 3 жовтня 1997 року // Офіційний вісник України. – № 42. – Ст. 59.

 • Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2001 від 19 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1379.

 • Рішення Конституційного Суду України № 4-рп/2009 від 3 лютого 2009 року // Офіційний вісник України. – 2009. – № 11. – Ст. 342.

 • Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2005 від 22 вересня 2005 року// Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.

 • Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2007 від 20 червня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – Ст. 1991.

 • Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/99 від 3 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. – № 24. – Ст. 180.

 • Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2000 від 19 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – Ст. 1662.

 • Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2001 від 23 травня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 1004;

 • Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2002 від 26 березня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 767.

 • Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/99 від 24 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999 р. – № 28. – Ст. 169.

 • Рішення Конституційного Суду України № 9-рп/99 від 27 жовтня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999 р., – № 44. – Ст. 71.

 • Рішення Конституційного Суду України № 14-рп/2004 від 7 липня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 28. – Ст. 1909.

 • Рішення Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 1 грудня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.

 • Рішення Конституційного Суду України №15-рп/2004 від 2 листо­пада 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.

 • Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2007 від 20 червня 2007 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – Ст. 1991.

 • Рогожа М. М. Традиційний європейський етос в добу модерну (філософсько-етичний аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 09.00.07 / М. М. Рогожа. – К., 2003. – 20 с.

 • Розова Т. В. Утопія як соціокультурний феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня дис. докт. філос. наук : 09.00.03 / Т. В. Розова. – К., 1997. – 38 с.

 • Ролз Дж. Теорія справедливості / пер. з англ. О. Мокровольський. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 822 с.

 • Ромашкін С. В. Типи правопізнання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Ромашкін. – Харків, 2008. – 19 с.

 • Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм: интегративный тип со­времен­ного правопонимания / Р. А. Ромашов // Правове­дение. СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та. – 2005. – № 1. – С. 11–12.

 • Ромовська З. В. Загальні засади цивільного права / З. В. Ро­мовська // Вісн. Акад. адвокатури України. – 2005. – Вип. 4. – С. 10–21.

 • Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты / пер. с фр. – М. : КАНОН-пресс-Ц, «Кучково поле» 1998. – 416 с. – (Серия «Civitas Terrena»).

  436-а. Рябченко Н. Г. Проблемы естественного права в учениях немецких юристов : дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / Н. Г. Рябченко. – СПб., 2002. – 180с.

  1. Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2003. – 240 с.

  2. Сальвиа де М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. де Сальвиа; науч. ред.: Берестнев Ю.Ю. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. –1072 с.

  3. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, верховенство права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади / А. О. Селіванов. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 120 с.

  439-а. Семаш А. Ю. Трансформация обыденного знания, или Наука в популярном изложении. Просветительская роль популяризации научных знаний в СМИ / А. Ю. Семаш // Инновации и образование : сборник мат-лов конф-ции. Сер. «Symposium», Выпуск 29. – СПб. : Санкт-Петербургск. философ. об-во, 2003. – С. 413-427.

  1. Сердюк О. В. Соціологічний підхід у сучасному правознав­стві: пізнання соціальності права / О. В. Сердюк. – Х. : Яшма, 2007. – 320 с.

  2. Сильченко Н. В. Проблемы верховенства закона : дисс. на соискание уч. степени докт. юрид. наук : 12.00.01 / Н. В. Силь­ченко. – Минск, 1993. – 309 c.

  3. Синха С. П. Юриспруденция. Философия права : краткий курс / С. П. Синха. – М. : Академия, 1996. – 304 с.

  442-а. Сімейний кодекс України // Голос України. – 2002. – 26 лют. – № 38.

  1. Скакун О. Ф. Питання держави і права в філософії Г. С. Ско­вороди / О. Ф. Скакун // Право України. – 1995. – № 2. – С. 49–51.

  2. Скакун О. Ф. Принцип единства логического и исто­рического методов в сравнительном правоведении : открытая лекция / О. Ф. Скакун. – Киев, Симферополь : Ин-т гос-ва и права им. В. М. Корецкого НАН Украины ; Изд-во «Логос», 2007. – Вып. 5. – 31 с. – (Серия научно-методических изданий «Академия сравнит-го правоведения»)

  444-а. Скакун О. Ф. Питання держави і права в філософії Г. С. Сково­роди / О. Ф. Скакун // Право України. – 1995. – № 2. – С. 49–51.

  1. Скакун О. Ф. Прогресивна політико-правова думка на Україні (IX ст. – 1917 р.) / О. Ф. Скакун. – К.: НМК ВО, 1990. – 87 с.

  2. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Ска­кун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

  3. Скурко Е. В. Принципы права : монография / Е. В. Скурко – М. : Ось-89, 2008. – 192 c.

  4. Сливка С. С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс / С. С. Сливка. – Львів : Воля, 2001. – 168 с.

  5. Сливка С. С. Природне та надприродне право : у 3-х частинах. – Ч. 1: Природне право: історико-філософський погляд / С. С. Сливка. – К. : Атіка, 2005. – 224 с.

  6. Сливка С. С. Філософські аспекти зловживання нормами пози­тивного права / С. С. Сливка // Наук. вісник Львівського держ. ун-ту внутр. справ. – 2006. – № 1 : Сер. юридична. – С. 310–316.

  7. Слободнюк С. Л. Утопическое правосознание, естественное право и соблазн свободы / С. Л. Слободнюк // Правовая политика и правовая жизнь. – 2010. – № 1. – С. 27–33.

  8. Соловьев В. С. Право и нравственность / В. С. Соловьев. – Минск : Харвест, М.: АСТ, 2001. – 192 с.

  9. Соловьев Э. Ю. И. Кант : взаимодополнительность морали и права / Э. Ю. Соловьев. – М., 1992. – 230 с.

  10. Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии : в 2-х т. / Е. Спекторский. – Т. 1 : Новое миро­воззрение и новая теория науки. – СПб. : Наука, 2006 (1-е вид. : Варшава, 1910). – 448 с. – (Серия «Слово о сущем»).

  454-а. Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии : в 2-х т. / Е. Спекторский. – Т. ІІ. – СПб. : Наука, 2006 (1-е вид. : Варшава, 1910). – 531 с. – (Серия «Слово о сущем»).

  1. Cпиноза Б. Политический трактат / Б. Cпиноза ; Сочинения. В 2-х т. изд. 2-е, стереотипн. ; пер. с лат. Б. В. Роговина и Б. В. Чредина. – СПб. : Наука, 2006. – С. 247–231. (Серия «Слово о сущем»).

  2. Спиридонов Л. И. Социальное развитие и право / Л. И. Спи­ридонов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – 205 c.

  3. Спіноза Б. Теологічно-політичний трактат : пер. з лат. / В. Литвинов (пер.), В. Литвинов (вступ. слово, примітки, словник імен, назв, термінів). – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 237 с.

  4. Справа «Будаєва та інші проти Росії» (20 березня 2008 р.) // Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2006–2008 рр.). – К. : Фенікс, 2007. – С. 44–50.

  5. Справа «Спінов проти України» (27 листопада 2008 р.) // Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2006–2008 рр.). – К. : Фенікс, 2007. – С. 111–116.

  6. Справа «Стол проти Швейцарії» (13 грудня 2007 р.) // Європейський суд з прав людини: матеріали практики (2006–2008 рр.). – К. : Фенікс, 2007. – С. 301–303.

  7. Стовба А. В. Артур Кауфманн: в поисках «целого» права / А. В. Стовба // Российский ежегодник права. – 2008. – № 1. – СПб : ООО «Университетск. издат. консорциум «Юридичес­кая книга», 2009. – С. 144–150.

  8. Стовба А. В. Правовая ситуация как исток бытия права / А. В. Стовба. – Х. : ФО-П Лисяк Л. С., 2006. – 176 c.

  9. Стовба А. В. Право естества: в попытках переосмысления естес­твенного права (Рукопис, 2010).

  10. Столяров А. А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. Очерки истории: от Гомера до Лютера / А. А. Столяров. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шича­лина, 1999. – 220 с.

  11. Суини М. Лекции по средневековой философии. Вып. 1. Средне­вековая христианская философия Запада / М. Суини ; пер. А. К. Лявдан­ского. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001. – 303 с.

  12. Сэндел М. Дж. Либерализм и пределы справеливости / М. Дж. Сэндел // Современный либерализм: Джон Ролз, Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сэндел, Джереми Уолдрон, Чарльз Тейлор / Л. Б. Макеева (пер. с англ.). – М. : Прогресс- Традиция, 1998. – С. 191–218.

  13. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права. – 3-е изд. / Ф. В. Тара­­новский. – СПб. : Лань. – 560 с. – (Серия «Мир культуры, истории и философии»).

  14. Тейлор Ч. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами / Ч. Тейлор // Современный либерализм: Джон Ролз, Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сэндел, Джереми Уолдрон, Чарльз Тейлор / Л. Б. Ма­кеева (пер. с англ.). – М. : Прогресс-Традиция, 1998. – С. 219–248.

  15. Тельний М. В. Розвиток права у обрії метафізики / М. В. Тельний // Держава і право. – 2003. – Вип. 21 : Юрид. і політ. науки. – С. 98–104.

  16. Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии : пер. с нем. Д. В. Скляднева / Ф. Тённис. – СПб. : «Владимир Даль», 2002. – 451 с.

  17. Теоретические и методологические особенности «возрожденного» естественного права в России конца XIX – начала XX века / Е. В. Рябченко, А. С. Палазян, А. Г. Рябченко ; М-во внутренних дел Российской Федерации, Краснодарск. ун-т. – Краснодар : Краснодарск. ун-т МВД России, 2006. – 106 с.

  18. Тиводар С. И. Институциональная структура семейных правоотношений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 09.00.10 / С. И. Тиводар. – Ростов-на-Дону, 2000. – 22 с.

  19. Тихонов А. С. Нематериальность сознания в материалисти­ческой философии / А. С. Тихонов // Личность. Культура . Общество. – 2009. – Вып. 1 (№ 46–47). – С. 290–295.

  20. Тихонов В. М. Проблеми права і держави у творчій спадщині П. Д. Юркевича та сучасність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М.Тихонов. – Х., 2003. – 20 с.

  21. Тихонравов Ю. В. Основы философии права : учебное пособие / Ю. В. Тихонравов. – М. : Вестник, 1997. – 608 с.

  22. Тімуш С. І. Інтегральний погляд на право / С. І. Тімуш. – К. : Атіка, 2009. – 284 с.

  23. Тірні Б. Релігійні права: історичний огляд / Б. Тірні // Релігійна свобода і права людини : богословські аспекти : у 2 т. Т. 1. – Львів, 2000. – С. 55–84.

  24. Токарська А. С. Комунікація у праві та правоохоронній діяльності / А. С. Токарська. – Львів : Світ, 2005. – 284 с.

  25. Трофименко В. А. Розум і воля як антропологічні основи права / В. А. Трофименко. – Х. : ЛЛС, 2006. – 129 с.

  26. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права / Е. Н. Трубецкой. – СПб. : Юрид. ин-т, 1998. (1-е изд. 1919) – 183 с.

  27. Трутень В. Вадемекум методології приватного права / В. Тру­тень // Матеріали ХІІІ регіон. наук.-практ. конф. «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні (Львів, 8–9 лютого 2007 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 77–79.

  28. Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве / В. А. Туманов. – М. : Наука, 1971. – 381 с.

  29. Тур М. Г. Легітимація соціальних інститутів: соціально-філо­софський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. наук : 09.00.03 / М. Г. Тур. – К., 2007. – 36 с.

  30. Уварова О. О. Роль принципів права в процесі право­засто­сування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. О. Уварова. – Харків, 2009. – 20 с.

  31. Удовика Л. Г. Право як спосіб людського буття / Л. Г. Удо­вика // Вісн. Запорізького держ. ун-ту. – 2004. – С. 28–32.

  32. Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у 2-х частинах / НАН України ; Ін-т філософії ; відп. ред. В. М. Нічик. – К. : Основи, 1995. – Ч. 1. – 430 с.

  33. Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного права в России / Г. С. Фельдштейн. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1909. – 693 с.

  34. Философия права : конспект лекций / О. Г. Данильян, А. П. Дзе­бань, С. И. Максимов ; под. ред. О. Г. Данильяна. – Харьков : Право, 2009. – 176 с.

  35. Философия права. Хрестоматия : учебн. пособие для студентов высш. учебн. заведений / под ред. Н. И. Панова ; сост. Н. И. Панов, В. А. Бачинин, А. Д. Святоцкий. – К. : «Ин Юре», 2002. – 692 с.

  489-а. Философские основы права и социальных наук (Обзор) // Проблемы буржуазной теории права. Философия права : реф. сб. / В. А. Четвернин ; АН СССР, ИНИОН. – М., 1984. – Вып. 3. – С. 151-169.

  1. Філософія права : навч. посібник / О. Г. Данільян, Л. Д. Бай­рачна, С. І. Максимов та ін. ; заг. ред. О. Г. Данільяна. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 271 с.

  2. Філософія права : навч. посібник / О. О. Бандура, С. А. Бублик, М. Л. Заінчковський та ін.; за заг. ред. В. М. Костицького, Б. Ф. Чміля. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

  3. Фрагменты ранних стоиков. Т. 1. Зенон и его ученики : пер. с древнегреч. / А. А. Столяров, пер. ; ИФ РАН. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1998. – 229 с.

  4. Фрагменты ранних стоиков. Т. 2. Логические и физические фрагменты : пер. с древнегреч. / А. А. Столяров, пер. ; ИФ РАН. – М. : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1999. – 272 с.

  5. Франк С. Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк. – М. : Республика, 1992. – 511 с.

  6. Французский гражданский кодекс / науч. ред. Д.Г. Лаврова ; пер. с фр. А.А. Жукова, Г.А. Пашковская. – СПб. : Изд-во «Юридический центр пресс», 2004. – 1101 с.

  7. Фріс П. Л. Політика у сфері боротби зі злочинністю і права людини / П. Л. Фріс. – Надвірна : Вид-во ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. – 168 с.

  8. Фулей Т. І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. І. Фулей. – К., 2003. – 20 с.

  9. Фуллер Лон Л. Мораль права / Лон Л. Фуллер. – К. : Сфера, 1999. – 232 с.

  10. Халем Ф. фон. Историко-правовые аспекты проблемы Восток-Запад / Ф. фон Халем // Вопросы философии. – 2002. – № 7. – С. 26–51.

  11. Харитонов Є. О. Деякі медологічні проблеми визначення типології національної правової системи України / Є. О. Хари­тонов, О.І. Харитонова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.comparativelaw.org.ua/docl/ harit.doc

  12. Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи: Західна традиція / Є. О. Харитонов. – Одесса : АО БАХВА – Юридична література, 2001.– 328 с.

  13. Харитонов Є. О. Рецепції приватного права: парадигма прогрессу / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. – Кіровоград : Центрально-українське видавництво, 1999. – 143 с.

  14. Харитонова О. І. Порівняльне право Європи. Основи порів­няль­ного правознавства. Європейські традиції / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – X. : Одісей, 2002. – 592 с.

  15. Харт Г. Л. А. Понятие права / Г. Л. А. Харт ; пер. с англ. А. Б. Дидикина, Е. В. Афонасина. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. – 302 с.

  16. Харт Х. Л. А. Концепція права / Х. Л. А. Харт ; Н. Комарова (пер. з англ.). – К. : Сфера, 1998. – 231 с.

  17. Хвостов В. М. Опыт характеристики понятий aequitas i aequum ius в римской классической юриспруденции. Из ученых записок Император­ского Московского ун-та. Отдел юридический / В. М. Хвостов. – М. : Ун-тетская типография, 1895. – 309 с.

  18. Хеффе О. Плюрализм и толерантность: к легитимации в современном мире / О. Хеффе // Философские науки. – № 12. – 1991. – С.16–28.

  19. Хеффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения критической философии права и государства : пер. с нем. / О. Хеффе ; пер. В. С. Малахова при уч. Е. В. Малахо­вой. – М. : Гнозис; Логос, 1994. – 319 с.

  20. Цалін С. Д. Принцип свободи волі в історії соціальної філософії та філософії права / С. Д. Цалін. – Х. : Основа, 1998. – 329 с.

  21. Царьков И. И. Естественно-правовая доктрина и теория общественного договора: единство двух концепций / И. И. Царь­ков // Право и политика. – 2005. – № 1. – С. 25–35.

  22. Царьков И. И. Метафизика конституционности / И. И. Царь­ков // Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 216–228.

  23. Царьков И. И. Развитие правопонимания в европейской традиции права / И. И. Царьков. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. Центр-пресс», 2006. – 346 с.

  24. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. – Т. 1 / К. Цвайгерт, X. Кётц. – М. : Международные отношения, Основы, 1998. – 480 с.

  25. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / К. Цвайгерт, X. Кётц. – М., 1998. – Т. 2. : Договор. Неосновательное обогащение. Деликт. – 512 с.

  26. Цветаев Л. А. Первые начала права естественного, извлечен­ные из сочинений Шмальца / Л. А. Цветаев. – М. : Университетская типография, 1816 . – 90 с.

  27. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) / М. Цвік // Право України. – 2010. – № 4. – С. 22–27.

  28. Цейллер Ф. Естественное частное право / Ф. Цейллер ; пер. с нем. – СПб. : Имп. акад. наук, 1809. – 336 c.;

  29. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, із наст. змінами та доп. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

  30. Цивільний кодекс України : текст із змінами та доп. станом на 1 липня 1998 року. – Ужгород : Інф.-видав. агенство «ІВА», 1998. – 320 с.

  31. Цивільний процесуальний кодекс України: від 18 березня 2004 року, із наст. змінами та доп. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492.

  32. Цимбалюк М. М. Об’єктивізація прав людини як філософсько-правова проблема / М. М. Цимбалюк // Науковий вісник Київського нац. ун-ту внутр. справ. – К., 2007. – № 2. – С. 9–16.

  33. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве ; пер. с лат. Ф. А. Петровского и др. : репринт. воспроизведение изд. 1972 г. – М. : Науч.-изд. центр «Ладомир». – 1994. – 470 с.

  34. Ціцерон Марк Туллій. Про державу; Про закони; Про природу богів / Марк Туллій Ціцерон ; пер. з лат. В. Литвинов. – К. : Основи, 1998. – 476 с.

  35. Ціцерон Марк Туллій. Про природу богів // Марк Туллій Ціцерон. Про державу; Про закони; Про природу богів / пер. з лат. В. Литвинов. – К. : Основи, 1998. – С. 247–402.

  36. Черкасова Е. В. Роль понимания права в формировании прецедентной практики: теоретико-правовое исследование : дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. В. Черкасова. – М., 2006. – 184 c.

  37. Чернышов Ю. Г. Социально-утопические идеи и миф о «золотом веке» в Древнем Риме : в 2 ч. – Ч. І : До установления принципата / Ю. Г. Чернышов. – Новосибирск : Изд-во Новосибирск. ун-та, 1994. – 176 с.

  38. Черняк А. З. Проблема очевидности (2005) / А. З. Черняк. –[Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/ download.aspx?id=2665

  39. Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна : монография / И. Л. Честнов. – СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 272 с.

  40. Четвернин В. А. Современные концепции естественного права / В. А. Четвернин. – М. : Наука, – 1988. – 144 с.

  41. Чичерин Б. Н. История политических учений : в 5-и т. / Б. Н. Чичерин. – М. : Тип. Грачева и Ко, 1869–1902. – Ч. 1. : Древность и средние века. – 1869. – 444 c.

  42. Шамшурин В. И. Человек и государство в русской филосо­фии естественного права / В. И. Шамшурин // Вопросы фи­лософии. – 1990. – № 6. – С. 132–140.

  43. Шарафетдинов Н. Ф. Нотариальный феномен в позитивистском, либертарном и юснатуралистическом типах правоп
 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка