Для студентів І курсу для напряму підготовкиСкачати 149.13 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір149.13 Kb.

Дисципліна «СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ»


для студентів І курсу
для напряму підготовки 6.030401 „Правознавство”

факультет Юридичний

КИЇВ – 2013ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ.

Тема 1:  ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА КУРСУ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ"

План:

 1. Предмет навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» та її значення для вивчення інших юридичних дисциплін.

 2. Держава, право і законність – як методологічна основа дисципліни.

 3. Структура та система курсу «Судові та правоохоронні органи України».

 4. Поняття та види правоохоронної діяльності держави. Поняття, система та ознаки правоохоронних органів України. 

 5. Правоохоронні функції, та їх види. Загальні принципи діяльності правоохоронних органів України.

 6. Нормативно-правові акти, що є джерелами курсу «Судові та правоохоронні органи України», їх класифікація.

 7. Поняття правозахисної діяльності та органи (організації), що її здійснюють.

Тема 2:  СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ. СУД І ПРАВОСУДДЯПлан:

 1. Судова влада як одна з гілок державної влади. Ознаки та функції судової влади, її співвідношення з іншими гілками влади

 2. Суд як орган судової влади, судова система України. Основні ознаки судів як державних органів.

 3. Правосуддя - спосіб реалізації судової влади. Правосуддя і судочинство як форма його здійснення.

 4. Поняття принципів правосуддя та їх нормативний зміст.

 5. Вища рада юстиції: правовий статус, склад, формування, повноваження.

 6. Вимоги до кандидата на посаду члена Вищої ради юстиції. Припинення повноважень члена Вищої ради юстиції.

 7. Розгляд питань про звільнення суддів. Дисциплінарні провадження.

Тема 3:    КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИПлан:

 1. Завдання і засади організації та діяльності Конституційного Суду України.

 2. Склад та порядок формування Конституційного Суду України.

 3. Правовий статус суддів Конституційного Суду України.

 4. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

 5. Підстави припинення повноважень суддів Конституційного Суду.

 6. Повноваження Конституційного Суду України.

 7. Форми звернення та суб’єкти права звернення до Конституційного Суду України. Акти Конституційного Суду України.Тема 4:  СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ     

План:

 1. Поняття та система судів загальної юрисдикції в Україні. Загальна характеристика системи загальних (територіальних) судів. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції, їх види.

 2. Поняття підвідомчості та підсудності судових справ. Поняття «судової ланки» та «судової інстанції».

 3. Місцевий суд – основна ланка системи судів загальної юрисдикції, склад, структура та повноваження. Справи, які розглядаються місцевими загальними судами. Місцеві спеціалізовані суди. Місцеві господарські суди, їх повноваження щодо розгляду окремих категорій справ.

 4. Апеляційні суди, порядок їх формування, склад, структура та повноваження. Судові палати та президія апеляційного суду. Апеляційний суд України. Апеляційні спеціалізовані суди. Апеляційні господарські суди.

 5. Вищі спеціалізовані суди в Україні. Вищий господарський суд України, його склад, структура та повноваження. Президія та Пленум Вищого господарського суду України.

 6. Верховний Суд України – найвищий судовий орган України в системі судів загальної юрисдикції.
Тема 5:  ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ  

План:

 1. Місце прокуратури у системі органів влади в Україні. Галузі прокурорського нагляду.

 2. Завдання, функції та принципи організації та діяльності прокуратури в Україні.

 3. Система і структура органів прокуратури.

 4. Кадрове забезпечення органів прокуратури.

 5. Класні чини органів прокуратури та порядок їх присвоєння.

 6. Заохочення та дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.

 7. Акти прокурорського реагування на порушення законності:
       • протест прокурора;
       • припис прокурора;
       • подання прокурора;
       • постанова прокурора;
       • цивільний позов;
       • письмові вказівки прокурора;

• санкція прокурора.

Тема 6:  ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ  

План:

 1. Органи внутрішніх справ, їх функції, завдання. Основні напрями правоохоронної діяльності ОВС.

 2. Міністерство внутрішніх справ України, його основні завдання, структура та повноваження.

 3. Міліція: її завдання, види, принципи діяльності та повноваження.

 4. Поняття, завдання, принципи, структура та повноваження органів Служби безпеки України.

 5. Участь України в Інтерполі – міжнародній організації кримінальної поліції.

 6. Державна податкова служба, Державна податкова адміністрація: поняття, завдання, принципи, структура та повноваження.

 7. Управління державної охорони: завдання та принципи діяльності.

 8. Завдання, права та обов’язки Прикордонних військ України.
Тема 7:    МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ

План: 

 1. Міністерство юстиції: його завдання, структура та повноваження.

 2. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження.

 3. Поняття адвокатури, її завдання та принципи діяльності.

 4. Організаційні форми та основні напрямки діяльності адвокатури. Гарантії адвокатської діяльності.

 5. Види адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвоката.

 6. Прийом до адвокатури. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

 7. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 8. Порядок та підстави припинення адвокатської діяльності.
Тема 8:  ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА УКРАЇНИ. НОТАРІАТ В УКРАЇНІ. УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАЖДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ.   

План:

 1. Система та повноваження Державної виконавчої служби.

 2. Загальна характеристика та основні завдання та система нотаріату в Україні.

 3. Правовий статус нотаріуса. Вимоги до кандидата на посаду нотаріуса. Права та обов’язки нотаріуса.

 4. Державна та приватна нотаріальна діяльність.

 5. Кваліфікаційні комісії нотаріату. ІІнші органи та посадові особи, які мають право вчиняти нотаріальні дії.

6. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: повноваження та функції.
Зразки завдань для позааудиторної самостійної роботи студента

Тематика рефератів


 1. Поняття, завдання та функції правоохоронної діяльності.

 2. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність.

 3. Поділ влади — передумова виникнення і становлення судової влади.

 4. Природа, поняття та ознаки судової влади.

 5. Загальна характеристика судової системи України.

 6. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді.

 7. Державний захист працівників суду та правоохоронних органів.

 8. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України.

 9. Верховний Суд України – найвищий судовий орган держави в системі судів загальної юрисдикції.

 10. Органи суддівського самоврядування – гарантія забезпечення незалежності суддів України

 11. Історія виникнення прокуратури та її місце в системі органів державної влади

 12. Правові засади діяльності та завдання органів прокуратури України.

 13. Загальна характеристика основних функцій прокуратури.

 14. Сутність прокурорського нагляду в Україні.

 15. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури.

 16. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих.

 17. Органи дізнання: їх завдання та повноваження.

 18. Завдання, компетенція, система і структура органів досудового слідства.

 19. Головні напрями загальнодержавної політики у боротьбі з організованою злочинністю.

 20. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України.

 21. Управління державної охорони: завдання та принципи діяльності.

 22. Функції органів Державної податкової служби.

 23. Завдання, права та обов’язки Прикордонних військ України.

 24. Становлення і розвиток інституту адвокатури в Україні.

 25. Суспільна роль адвокатури у правовій державі.

 26. Міністерство юстиції: його завдання, структура та повноваження.

 27. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження.

 28. Система та повноваження Державної виконавчої служби.

 29. Правовий статус державного виконавця та його соціальний захист.


Зразок екзаменаційного білета
Київський національний лінгвістичний університет

(назва вищого навчального закладу)Професійне спрямування: 6.030401 «Правознавство» Семестр: I

Навчальна дисципліна: «Судові та правоохоронні органи України»
Білет № 1
1.Поняття судової влади, її ознаки та роль в правовій державі.

2.Поняття правоохоронної діяльності. Види правоохоронних органів.3.Після закінчення прийому громадян у районному суді, по дорозі додому суддя П. за порушення Правил дорожнього руху був зупинений інспектором ДАІ та доставлений до місцевого районного управління міліції для складання відповідного протоколу. Чи правомірні дії працівника міліції. Відповідь обґрунтуйте.
Затверджено на засіданні кафедри права

Протокол № __ від «__» ________________ 2012р.

Зав. кафедрою ______ ___________ Екзаменатор ______ Будко Т.В.

Питання до екзамену з курсу «Судові та правоохоронні органи України»


 1. Предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи України».

 2. Загальна характеристика Конституції України.

 3. Законодавчі джерела курсу «Судові та правоохоронні органи України».

 4. Природа, поняття судової влади та її ознаки.

 5. Роль судової влади в правовій державі.

 6. Поняття правосуддя та його основні риси.

 7. Форми правосуддя.

 8. Поняття та система принципів правосуддя.

 9. Поняття та завдання правоохоронної діяльності.

 10. Функції правоохоронної діяльності.

 11. Система і загальна характеристика органів, що здійснюють правоохоронну діяльність.

 12. Поділ державної влади як передумова виникнення і становлення судової влади.

 13. Загальна характеристика судової системи України.

 14. Вимоги до кандидатів у судді. Порядок зайняття посади судді.

 15. Державний захист працівників суду та правоохоронних органів.

 16. Завдання та принципи діяльності Конституційного Суду України.

 17. Верховний Суд України як найвищий судовий орган держави в системі судів загальної юрисдикції.

 18. Органи суддівського самоврядування як гарантія забезпечення незалежності суддів України.

 19. Історія виникнення прокуратури та її місце в системі органів державної влади.

 20. Правові засади діяльності та завдання органів прокуратури України.

 21. Загальна характеристика основних функцій прокуратури.

 22. Сутність прокурорського нагляду в Україні.

 23. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури.

 24. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих.

 25. Органи дізнання: їх завдання та повноваження.

 26. Завдання, компетенція, система і структура органів досудового слідства.

 27. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України.

 28. Управління державної охорони: завдання та принципи діяльності.

 29. Функції органів Державної податкової служби.

 30. Завдання, права та обов’язки Прикордонних військ України.

 31. Становлення і розвиток інституту адвокатури в Україні.

 32. Міністерство юстиції України: його завдання, структура та повноваження.

 33. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження.

 34. Система та повноваження Державної виконавчої служби.

 35. Колегіальний та одноособовий розгляд справ у суді.

 36. Гласність судового процесу.

 37. Мова судочинства.

 38. Принцип презумпції невинуватості.

 39. Судова ланка. Судова інстанція.

 40. Загальна характеристика Закону України «Про судоустрій України».

 41. Система апеляційних судів.

 42. Суди, що розглядають справи в касаційному порядку.

 43. Загальна характеристика Закону України «Про статус суддів».

 44. Гарантії незалежності суддів.

 45. Кваліфікаційні комісії суддів.

 46. Загальна характеристика Закону України «Про Конституційний суд України».

 47. Склад Конституційного суду України та його повноваження.

 48. Форми та суб’єкти права звернення до Конституційного суду України.

 49. Вимоги до судді Конституційного суду України.

 50. Порядок утворення, структура та повноваження Верховного суду України.

 51. Склад Верховного суду України.

 52. Пленум Верховного суду України. Його склад і повноваження.

 53. Палати Верховного суду України та їх повноваження.

 54. Права та обов’язки Голови Верховного суду України.

 55. Склад і компетенція апеляційних судів в Україні.

 56. Система та компетенція військових судів в Україні.

 57. Склад і компетенція місцевого суду.

 58. Система господарських судів України.

 59. Правовий статус прокуратури України: загальна характеристика.

 60. Принципи організації та діяльності прокуратури в Україні.

 61. Повноваження Генерального прокурора України.

 62. Участь прокурора в засіданнях органів державної влади і управління.

 63. Загальна характеристика Дисциплінарного статуту прокуратури України.

 64. Класні чини працівників прокуратури та порядок їх присвоєння.

 65. Структура Генеральної прокуратури України.

 66. Порядок застосування дисциплінарних стягнень до прокурорів та слідчих.

 67. Галузі прокурорського нагляду.

 68. Загальна характеристика актів прокурорського реагування.

 69. Припис та постанова прокурора в порядку загального нагляду.

 70. Протест і подання прокурора в порядку загального нагляду.

 71. Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

 72. Слідчі прокуратури, їх правовий статус згідно Закону України «Про прокуратуру».

 73. Система органів внутрішніх справ України.

 74. Завдання та принципи діяльності міліції.

 75. Структура апарату Міністерства внутрішніх справ України.

 76. Характеристика Закону України «Про Службу безпеки України».

 77. Завдання та напрямки діяльності органів Служби безпеки України.

 78. Характеристика правового статусу Державної податкової служби Україні.

 79. Система та структура органів Прикордонних військ України.

 80. Правовий та соціальний захист працівників суду, прокуратури та органів внутрішніх справ.

 81. Правовий статус Державної виконавчої служби в Україні.

 82. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури.

 83. Принципи та основні напрямки адвокатської діяльності.

 84. Права та обов’язки адвоката.

 85. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

 86. Поняття, повноваження і система нотаріату в Україні.

 87. Права та обов’язки нотаріуса.

 88. Державна і приватна нотаріальна діяльність.

 89. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його повноваження.

 90. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 91. Загальна характеристика Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 92. Правозахисна діяльність: поняття і види, суб’єкти здійснення правового захисту.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література:


 1. Конституція України [Текст] : від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України [Текст] : від 16.07.1990 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1990. – № 31. – Ст. 429.

 3. Про проголошення незалежності України [Текст] : від 24.08.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. – № 38. – Ст. 502.

 4. Про конценцію судово-правової реформи в Україні [Текст] : від 28.04.1992 р. // Голос України. – 1992. – 12 серпня, № 152.

 5. Про Конституційний Суд України [Текст] : Закон України від 26.10.1996 р. № 422/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. – № 49. – Ст. 272.

 6. Про судоустрій і статус суддів [Текст] : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI // Офіц. вісн. України. - 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

 7. Про господарський суд [Текст] : Закон України від 21.06.1991 р. № 2538-111-21.06.2001 // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. – № 36. – Ст. 469.

 8. Про органи суддівського самоврядування [Текст] : Закон України від 02.02.1994 р. № 422/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. – № 26. – Ст. 203.

 9. Про прокуратуру [Текст] : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ // Офіц. вісн. України. - 1991. – № 53. – Ст. 793.

 10. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" [Текст] : Закон України від 26.11.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. – Ст. 474.

 11. Про міліцію [Текст] : Закон України від 20.12.1990 р. № 565-ХІІ // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991. – № 4. – Ст. 20 (із змін. та доп.).

 12. Про Службу безпеки України [Текст] : Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. – № 27. – Ст. 382.

 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 05.07.2012. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/. - Заголовок з екрана.

 14. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст]: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. – № 22. – Ст. 303.

 15. Про нотаріат [Текст] : Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ // Офіц. вісн. України. - 1993. – № 39. – Ст. 383.

 16. Про дії міжнародних договорів на території України [Текст] : Закон України від 10.12.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. – № 10. – Ст. 137.

 17. Про правонаступництво України [Текст] : Закон України від 12.09.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. – № 46. – Ст. 617.

 18. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із приняттям Кримінального процесуального кодексу України”: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: [Офіц. текст]. - К.; ПАЛИВОДА А.В., 2012.– 382 с. – (Кодекси України).

 19. Положення про Міністерство юстиції України [Електронний ресурс] : затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/33. - Заголовок з екрана.

 20. Положення про Міністерство внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/383/2011. - Заголовок з екрана.

 21. Положення про Державну митну службу України [Електронний ресурс] : затв. Указом Президента України від 24.08.2000 р. № 1022. – Режим доступу: 2000/www.rada.gov.ua. - Заголовок з екрана.

 22. Положення про Державну судову адміністрацію України [Електронний ресурс] : затв. рішенням Ради суддів України від 22.10.2010 р. № 12. – Режим доступу: http://court.gov.ua/olsa. - Заголовок з екрана.

 23. Про Вищу раду юстиції [Текст] : Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. – № 25. – Ст. 146.

 24. Про державну податкову службу в Україні [Текст] : Закон України від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. – № 22. – Ст. 303.

 25. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Текст] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-ХІІ // Офіц. вісн. України. - 1994. – № 11. – Ст. 50.


Додаткова література:


 1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

 2. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В.Д. Басай. – К.: "Київ", 2001. – 324 с.

 3. Правоохоронні органи України [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А.П. Гель, Г.С. Семаков, Д.П. Цвігун. – К., 2000. – 298 с.

 4. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : навч. посіб. / Р.В. Бараннік. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНТ, 2011. – 352 с.

 5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах [Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с.

 6. Правові основи митної справи в Україні [Текст] : навч. посіб. / Ф.Л. Жорін. – К., 2001. – 196 с.

 7. Історія адвокатури України [Текст] / за ред. Т.В. Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. – К.: Либідь, 1992. – 120 с.

 8. Розыск, дознание, следствие [Текст] / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. – Л.: ЛГУ. – 1984. – 231 с.

 9. Науково-практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України [Текст] / Д.М. Притика та ін. – Харків, 1995. –271 с.

 10. Прокурорський нагляд в Україні [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.М. Грошевого, І.Є. Марочкіна – Харків: Українська державна юридична академія, 1994. –196 с.

 11. Таможенное право в Украине [Текст] : учеб. пособ. / К.К. Сандровський. – К.: "Вентурі", 2000. – 153 с.

 12. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т.К. Кондратьєвої. – К.: Юрінком, 2002. – 297 с.

 13. Митне право України [Текст] : навч. посіб. / Р.Б. Шишна, В.В. Сергієнко. – Харків, 2002. – 168 с.

 14. Прокуратура в системі державних органів України [Текст] : навч. посіб. / П. Шумський. – Хмельницький, 1996. – 54 с.

 15. Юридичний словник-довідник [Текст] : за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. –696 с.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка