Для студентів: Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"Скачати 315.07 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір315.07 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

навчальної дисципліни

Соціологія корпоративної культури а авіаційній галузі

для студентів:

Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"

Напрям підготовки: 6.030101 "Соціологія"СМЯ НАУ НМК 12.01.08-01-2017

КИЇВ

Навчально-методичний комплекс розробила:

Кандидат філософських наук, доцент,

доцент кафедри соціології

та політології ___________________ Литовченко І.В.

підпис П.І.Б.


Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціології та політології,

протокол №____від «___» ____________ 20___р.
Завідувач кафедри _____________ Хомерікі О. А.

підпис П.І.Б.


Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР НН ГМІ, протокол № ____ від «___» ____________ 20___р.


Голова НМРР _____________ Ягодзінський С.М.

підпис П.І.Б.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник
Зміст Навчально-методичного Комплексу

Дисципліна: Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі


Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"


Напрям підготовки: 6.030101 "Соціологія"
Складова комплексу

Позначення
електронного файлу1)

Наявність

друкований
вигляд2)

електронний
вигляд3)

1

Навчальна програма

01 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_НП

+

+

2

Робоча навчальна програма

(денна форма навчання)02 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_РНП

+

+

3

Рейтингова система оцінювання

03 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_РСО

+

РНП

4

Календарно-тематичний план

04 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі _КТП

+

РНП

5

Конспект лекцій/курс лекцій

05 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі _КЛ

+

Навчальна лабораторія кафедри соціології та політології.

6

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

06 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_МР КРЗ

+

Навчальна лабораторія кафедри соціології та політології.

7

Тести з дисципліни

08 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_Т

+

Приклад

8

Модульна контрольна робота

09 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_МКР

+

Приклад

9


Питання до заліку

11 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі _ЗП

+

+

10

Список літератури

12 Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі_СЛ

+

+

Д


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститутКафедра Соціології та політології


Конспект лекцій

Дисципліна: Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі


Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"


Напрям підготовки: 6.030101 "Соціологія"

Укладач: кандидат філософських наук,

доцент

Литовченко І.В.


Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри соціології та політології

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри_____________________Зразок оформлення лекції

Лекція № 1
Тема лекції: Організаційна культура як наука і навчальна дисципліна

План лекції

  1. Організаційна культура як наука і навчальна дисципліна: поняття та зміст.

  2. Сутність організаційної культури, її специфічні риси.

  3. Основні завдання, функції та принципи організаційної культури.

  4. Організаційна культура в як чинник управління організацією.


Література

1. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

2. Никитова С.Г. Организационная культура: Конспект лекций / С.Г.Никитова – М.: МИЭМП, 2007. – 76 с.

3. Стеклова О. Е. Организационная культура: учебное пособие / О.Е.Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 127 с.

4. Шэйн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн; [пер. с англ. под ред. В. А. Спивака]. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

5. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. Навч. посібник. – 2-ге вид. доп. – К.: Вид-во Європ. унту, 2007. – 337 с.

6. Александрова Н.А. Организационная культура: практикум / Н.А.Александрова, О.Ю. Брюхова. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. – 100 с.

7. Карташова Л.В. Организационное поведение: Учебник / Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О. Соломандина. – М.: ИНФРА-М, 2003 – 220 с.

8. Организационное поведение: Практикум / Под. ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

9. Спивак В. А. Организационное поведение : конспект лекций / В.А.Спивак. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 207 с.


Зміст лекції

У сучасній практиці господарювання проблема організаційної (корпоративної) культури, особливо у великих організаціях, є надзвичайно актуальною. Численні дослідження доводять, що успішні підприємства характеризуються високим рівнем корпоративної культури. Чим ефективніше працює організація, чим більше вона сприяє зростанню матеріальних і духовних благ її співробітників, усього суспільства, чим більший внесок у цю роботу власне корпоративної культури, тим більшою мірою конвертують, зближаються ці аспекти.

У другій половині XX сторіччя почали з'являтись перші більш-менш чіткі визначення культури організації. Поняття корпоративна культура охоплює явища духовного і матеріального життя колективу, а саме: домінуючі у ньому моральні норми та цінності, кодекс поведінки, ритуали та ін. Концепція цього явища не має єдиного трактування.

Сьогодні не існує єдиного підходу до трактування поняття корпоративна культура". До того ж, різні автори для її характеристики використовують такі терміни як: "культура", "організаційна культура", "культура організації", "фірмова культура", "культура підприємництва". Аналіз існуючих трактувань цих понять дозволив зробити висновок про те, що їх сутність є тотожною.

В загальному розумінні, під організаційною культурою розуміють найважливіші припущення членів організації, які відображаються у цінностях, що визначають орієнтири поведінки та дій людей.

Організаційна (корпоративна) культура – це сформована впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил її адаптації до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами працівників.

Організаційна культура концентрує політику та ідеологію життєдіяльності організації, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, характеристику соціальних цінностей та норм поведінки. Елементи організаційної культури є орієнтиром в ухваленні керівництвом організації управлінських рішень, налагодженні контролю за поведінкою та взаєминами співробітників у процесі аналізу виробничих, господарських та соціальних ситуацій.

Загальна мета організаційної культури – створення в організаціях здорового психологічного клімату для об'єднання працівників в єдиний колектив, що сповідує певні етичні, моральні та культурні цінності.

Існує велика кількість інтерпретацій поняття "корпоративна культура" як в іноземній, так і у вітчизняній літературі, наприклад, функціональні визначення корпоративної культури описують функції корпоративної культури в організації: роль культури як комплексного механізму регуляції поведінки і передачі цінностей між працівниками організації, а також її соціальну роль; психологічні визначення корпоративної культури описують особливості адаптації працівника до організаційного середовища, формування звичок та навчання працівника; описові визначення корпоративної культури включають перелічення усіх елементів корпоративної культури - вичерпний список усього, що охоплює корпоративна культура; історико-генетичні визначення корпоративної культури - автори, що пропонують визначення даного характеру, включають до поняття корпоративної культури процеси соціального та культурного наслідування, традицію, здатність корпоративної культури до розвитку та участь працівників в її перетворенні та зміні: нормативні визначення корпоративної культури - даний тип визначень об'єднує в собі ті інтерпретації культури, які орієнтовані на норми і зразки поведінки, загальноприйняті або очікувані схеми вчинків і дій працівників організації.

Корпоративна культура є продуктом взаємозв’язку зовнішнього і внутрішнього середовища організації, тому будь – який їх вплив визначатиме подальший розвиток культури організації. Для того, щоби виробити базові положення корпоративної культури і запропонувати практичні рекомендації для ефективного процесу її створення та подальшого розвитку, необхідно відстежувати всі фактори формування корпоративної культури:

1) фактори сучасного стану суспільного розвитку: глобалізація, інтелектуалізація праці, соціалізація, яка проявляється через концепції людського капіталу, сталого розвитку та інші;

2) економічні процеси;

3) політичні процеси;

4) інноваційні процеси;

5) екологічний стан;

6) посилення культурологічних тенденцій у суспільстві в цілому і економіці зокрема;

7) внутрішній стан організації.

У процесі еволюції відбувається зміна впливу факторів і переосмислення культури: ігнорування, критика чи сприйняття, тобто фактори можуть стимулювати або гальмувати розвиток культури чи окремих її компонентів.

Властивості організаційної культури базуються на таких істотних ознаках: загальність, неформальність, стійкість. Загальність організаційної культури виражається в тому, що вона охоплює всі види дій, здійснюваних в організації. Неформальність організаційної культури визначається тим, що її функціонування практично не пов'язане з офіційними, встановленими у наказовому порядку правилами організаційного життя. Стійкість організаційної культури пов'язана з такою загальною властивістю культури, як традиційність норм та інститутів.

Можна виділити декілька основних ознак організаційних культур, за якими вони відрізняються:

• відображення в місії організації її основних цілей;

• спрямованість на вирішення інструментальних (виробничих в широкому сенсі) завдань організації або особистих проблем її учасників;

• ступінь ризику;

• міра співвідношення конформізму та індивідуалізму;

• перевага групових або індивідуальних форм ухвалення рішень;

• ступінь підлеглості планам та регламентам;

• переважання співпраці або суперництва серед учасників;

• відданість або байдужість людей стосовно організації;

• орієнтація на самостійність, незалежність або підлеглість;

• характер ставлення керівництва до персоналу;

• орієнтація на групову або індивідуальну організацію праці та стимулювання;

• орієнтація на стабільність або зміни;

• джерело та роль влади;

• засоби інтеграції;

• стилі управління, відносини між працівниками та організацією, способи оцінки працівників.

Світовий досвід ведення господарства переконує, що впровадження в корпоративні відносини норм, дотримання яких створило б атмосферу єдності цілей кожного учасника управління, дає змогу досягати високих рівнів організації діяльності корпорації. Чим сильніша корпоративна культура, тим сильніша компанія, а потужна корпорація є важливою складовою стабільності економічного й громадського життя держави.

Корпоративна культура впливає як на процес управління персоналом, так і на роботу підприємства в цілому. Так, чим вище рівень корпоративної культури, тим у меншому ступені персонал має потребу у чіткому регламентуванні діяльності, в директивах, настановах, детальних схемах і докладних інструкціях. До того ж, чим вище рівень корпоративної культури, тим вище престиж і конкурентоспроможність підприємства.

Корпоративна культура у системі управління персоналом підприємства повинна розглядатися як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу персоналу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування.

Корпоративна культура виявляється у філософії та ідеології управління, ціннісних орієнтаціях, віруваннях, очікуваннях, нормах поведінки. Корпоративна культура регламентує поведінку людини і дає можливість прогнозувати її реакцію в критичних ситуаціях.


Зразок оформлення Типових тестових завдань


Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціології та політології
Затверджую

Зав. кафедри ________ Хомерікі О. А.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


ТИПОВІ ТЕСТИ

з дисципліни «Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі»

Розробник:

кандидат філософських наук,

доцент Литовченко І.В.

1. Сформована впродовж всієї історії організації сукупність прийомів та правил її адаптації до вимог зовнішнього середовища і формування внутрішніх відносин між групами працівників:

А) організаційна система;Б) корпоративна культура;

В) корпоративна цінність.
2. Створення в організаціях здорового психологічного клімату для об'єднання працівників в єдиний колектив, що сповідує певні етичні, моральні та культурні цінності:

А) загальна мета організаційної культури;

Б) визначені цілі організації;

В) завдання і перспективи розвитку трудового колективу


3. Характеристика корпоративної культури, що описує її стійкість та ефективність у протистоянні іншим тенденціям:

А) потужність корпоративної культури;

Б) сила корпоративної культури;

В) гнучкість корпоративної культури.


4. За суб’єктивним змістом корпоративна культура поділяється на:

А) персоніфіковану і не персоніфіковану;

Б) експліцитну та імпліцитну;

В) внутрішню, зовнішню і змішану.


5. Різновид корпоративної культури, що відображає рівень свідомості, спрямованої на адаптацію до зміни дійсності і накопичення енергії для входження в цю нову дійсність:

А) культура дії;

Б) культура поведінки;

В) культура станів.Зразок модульної контрольної роботи
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціології та політології

Затверджую

Зав. кафедри ________ Хомерікі О. А.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 1

з дисципліни «Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі»

Розробник:

кандидат філософських наук,

доцент Литовченко І.В.


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Організаційна культура як наука і навчальна дисципліна: поняття та зміст.

2. Сутність організаційної культури.

3. Організаційна культура як соціальне явище, еволюція її змісту.

4. Значення організаційної культури, її специфічні риси.

5. Основні завдання, функції та принципи організаційної культури.

6. Організаційна культура в як чинник управління організацією.

7. Структура організаційної культури.

8. Рівні організаційної культури.

9. Цінності (цінності-цілі, цінності-засоби) та норми як основоположні елементи організаційної культури.

10. Вірування, ідеї та переконання в структурі організаційної культури.

11. Соціально-психологічний клімат як елемент організаційної культури.

12. Основні підходи до проблеми формування організаційної культури.

13. Чинники, що впливають на формування і розвиток організаційної культури.

14. Зовнішня адаптація і внутрішня інтеграція у формуванні культури організації.

15. Принципи формування організаційної культури.

16. Етапи формування організаційної культури.

17. Вибір місії і вироблення стратегії організації.

18. Методи формування, підтримки і зміцнення організаційної культури.
19. Поняття, мета і завдання зміни організаційної культури.

20. Сутність внутрішніх і зовнішніх змін.

21. Створення нового світогляду та переконань в організації.

22. Чинники, що визначають зміни організаційної культури.

23. Методи зміни організаційної культури.

24. Основні етапи реорганізації організаційної культури.

25. Підходи до типологізації організаційної культури.

26. Види культур, їх характеристика.

27. Основні критерії типологізації культур.

28. Типологія організаційної культури Г.Хофштеда. Типологія Т. Є. Дейла і А. А.Кенеді

29.Типологія організаційної культури Р. Акоффа.

30. Типологія організаційної культури М. Бурке.

31. Типологія організаційної культури С. Ханді.

32. Типологія організаційної культури У.Ноймана.

33. Типологія організаційної культури К.Кемерона і Р.Куінна.


Зразок модульної контрольної роботи
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціології та політології

Затверджую

Зав. кафедри ________ Хомерікі О. А.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________20___р.


Модульна контрольна робота № 2

з дисципліни «Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі»

Розробник:

кандидат філософських наук,

доцент Литовченко І.В.


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Поняття ефективності організаційної культури в управлінні підприємством.

2. Ефективна організаційна культура: поняття, принципи, критерії показники.

3. Моделі впливу організаційної культури на організаційну ефективність і конкурентоспроможність.

4. Модель організаційної культури Д.Денісона.

5. Основні показники ефективності організаційної культури підприємства.

6. Культура і методика проведення виробничих нарад: підготовка, обмін інформацією, аргументування, прийняття рішення.

7. Культура дискусії в організації.

8. Форми конструктивної та деструктивної критики в організації.

9. Культура прийому на роботу та звільнення співробітників.

10. Культура спілкування в організації.

11. Робота з відвідувачами. Комунікативна компетентність керівника та його професійні якості.

12. Наукова організація праці.

13. Системне використання особистісних та групових якостей персоналу.

14. Горизонтальні та вертикальні системи організації праці та виробництва.

15. Культура умов праці та її безпека.

16. Соціально-економічні, організаційно-технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні умови праці в авіаційній галузі.

17. Поняття і сутність іміджу організації.

18. Основні складові іміджу організації.

19. Особливості формування іміджу корпорації.

20. Соціально-психологічні особливості іміджу організації.

21. Роль іміджу організації в ефективності її діяльності.

22. Вплив іміджу організації на ділових партнерів, конкурентів, потенційних споживачів.

23. Збереження і відтворення організаційної культури.

24. Чинники впливу на стан і динаміку організаційної культури.

25. Методи впливу керівного складу на формування і розвиток організаційної культури.

26. Методика діагностики формування і розвитку організаційної культури

27. Організаційна культура і ефективність діяльності організації.

28. Зміни організаційної культури як результат організаційного розвитку.

29. Сучасні консалтингові моделі корекції організаційної культури.

30. Взаємозв'язок культури і стратегії організації.

31. Показники аналізу організаційної культури.

32. Характеристики і параметри організаційної культури.

33. Основні методи аналізу організаційної культури (аналіз документів, опитування, спостереження, експеримент).

34. Опосередковані методи аналізу організаційної культури.Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціології та політології


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Дисципліна: Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі


Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"


Напрям підготовки: 6.030101 "Соціологія"

Укладач:

канд. філос. наук, доцент І.В.Литовченко
Рекомендації розглянуті та
схвалені на засіданні кафедри соціології та політології
Протокол № ____ від «___»________ 2017 р.
Завідувач кафедри
______________ О.А. Хомерікі


Питання до заліку

1. Організаційна культура як наука і навчальна дисципліна: поняття та зміст.

2. Сутність організаційної культури.

3. Організаційна культура як соціальне явище, еволюція її змісту.

4. Значення організаційної культури, її специфічні риси.

5. Основні завдання, функції та принципи організаційної культури.

6. Організаційна культура в як чинник управління організацією.

7. Структура організаційної культури.

8. Рівні організаційної культури.

9. Цінності (цінності-цілі, цінності-засоби) та норми як основоположні елементи організаційної культури.

10. Вірування, ідеї та переконання в структурі організаційної культури.

11. Соціально-психологічний клімат як елемент організаційної культури.

12. Основні підходи до проблеми формування організаційної культури.

13. Чинники, що впливають на формування і розвиток організаційної культури.

14. Зовнішня адаптація і внутрішня інтеграція у формуванні культури організації.

15. Принципи формування організаційної культури.

16. Етапи формування організаційної культури.

17. Вибір місії і вироблення стратегії організації.

18. Методи формування, підтримки і зміцнення організаційної культури.

19. Поняття, мета і завдання зміни організаційної культури.

20. Сутність внутрішніх і зовнішніх змін.

21. Створення нового світогляду та переконань в організації.

22. Чинники, що визначають зміни організаційної культури.

23. Методи зміни організаційної культури.

24. Основні етапи реорганізації організаційної культури.

25. Підходи до типологізації організаційної культури.

26. Види культур, їх характеристика.

27. Основні критерії типологізації культур.

28. Типологія організаційної культури Г.Хофштеда. Типологія Т. Є. Дейла і А. А.Кенеді

29.Типологія організаційної культури Р. Акоффа.

30. Типологія організаційної культури М. Бурке.

31. Типологія організаційної культури С. Ханді.

32. Типологія організаційної культури У.Ноймана.

33. Типологія організаційної культури К.Кемерона і Р.Куінна.

34. Поняття ефективності організаційної культури в управлінні підприємством.

35. Ефективна організаційна культура: поняття, принципи, критерії показники.

36. Моделі впливу організаційної культури на організаційну ефективність і конкурентоспроможність.

37. Модель організаційної культури Д.Денісона.

38. Основні показники ефективності організаційної культури підприємства.

39. Культура і методика проведення виробничих нарад: підготовка, обмін інформацією, аргументування, прийняття рішення.

40. Культура дискусії в організації.

41. Форми конструктивної та деструктивної критики в організації.

42. Культура прийому на роботу та звільнення співробітників.

43. Культура спілкування в організації.

44. Робота з відвідувачами. Комунікативна компетентність керівника та його професійні якості.

45. Наукова організація праці.

46. Системне використання особистісних та групових якостей персоналу.

47. Горизонтальні та вертикальні системи організації праці та виробництва.

48. Культура умов праці та її безпека.

49. Соціально-економічні, організаційно-технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні умови праці в авіаційній галузі.

50. Поняття і сутність іміджу організації.

51. Основні складові іміджу організації.

52. Особливості формування іміджу корпорації.

53. Соціально-психологічні особливості іміджу організації.

54. Роль іміджу організації в ефективності її діяльності.

55. Вплив іміджу організації на ділових партнерів, конкурентів, потенційних споживачів.

56. Збереження і відтворення організаційної культури.

57. Чинники впливу на стан і динаміку організаційної культури.

58. Методи впливу керівного складу на формування і розвиток організаційної культури.

59. Методика діагностики формування і розвитку організаційної культури

60. Організаційна культура і ефективність діяльності організації.

61. Зміни організаційної культури як результат організаційного розвитку.

62. Сучасні консалтингові моделі корекції організаційної культури.

63. Взаємозв'язок культури і стратегії організації.

64. Показники аналізу організаційної культури.

65. Характеристики і параметри організаційної культури.

66. Основні методи аналізу організаційної культури (аналіз документів, опитування, спостереження, експеримент).

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра Соціології та політології


Список літератури

Дисципліна: Соціологія корпоративної культури в авіаційній галузі


Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"


Напрям підготовки: 6.030101 "Соціологія"
Укладач:

канд. філос. наук, доцент І.В.Литовченко


Рекомендації розглянуті та
схвалені на засіданні кафедри соціології та політології
Протокол № ____ від «___»________ 2017 р.
Завідувач кафедри
______________ О.А. Хомерікі

ЛІТЕРАТУРА

1. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / К. Камерон, Р. Куинн. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

2. Никитова С.Г. Организационная культура: Конспект лекций / С.Г.Никитова – М.: МИЭМП, 2007. – 76 с.

3. Стеклова О. Е. Организационная культура: учебное пособие / О.Е.Стеклова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 127 с.

4. Шэйн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э.Х. Шейн; [пер. с англ. под ред. В. А. Спивака]. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

5. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. Навч. посібник. – 2-ге вид. доп. – К.: Вид-во Європ. унту, 2007. – 337 с.

6. Александрова Н.А. Организационная культура: практикум / Н.А.Александрова, О.Ю. Брюхова. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. – 100 с.

7. Карташова Л.В. Организационное поведение: Учебник / Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О. Соломандина. – М.: ИНФРА-М, 2003 – 220 с.

8. Организационное поведение: Практикум / Под. ред. Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

9. Спивак В. А. Организационное поведение : конспект лекций / В.А.Спивак. – М. : Издательство Юрайт, 2011. – 207 с.

10. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Данюк В. М., Петюх В. М.,           Цимбалюк С. О. та ін. ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.

12. Назарова Г. В. Корпоративне управління : навчальний посібник /       Назарова Г. В. – Харків : Еспада, 2003. – 531 с.

13. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Осовська Г. В. – К. : «Кондор», 2003 – 556 с.

14. Осовська Г. В.  Менеджмент організацій : підручник. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський – К. : Кондор, 2009. – 680 с.

15. Сбитнев А. Структура и мотивы формирования корпоративной культуры /  А. Сбитнев // Менеджер і менеджмент. – № 9. – 2007. – С. 9–19.

16. Ситник Й. С. Менеджмент організацій : навчальний посібник /           Ситник Й. С. – Львів : «Тріада плюс», 2008. – 456 с.

17. Хает Г. Л. Корпоративна культура и ценности человека / Г. Л. Хает, О. А. Медведева. – Крамоторск : ДГМА, 2001. – 267 с.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПоширеННЯ документа

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки(Ф 03.02  02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З документОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки

(Ф 03.02  03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого(Ф 03.02  04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка