Для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни фізичне вихованняСкачати 237.44 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір237.44 Kb.
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра фізичного виховання

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Для напрямів підготовки 6.030401 „Правознавство” та

6.030102 «Психологія»

КИЇВ 2013
Пояснювальна записка

Змістом навчальної дисципліни „Фізичне виховання” є соціально-педагогічний процес, спрямований на формування у студентів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, прояви творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах адаптивності) та функціональних (уміння оперувати знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), які відображають вимоги до фізкультурно-спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності, здійснення яких є невід’ємними компонентами професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців.

Основними компонентами змісту навчальної дисципліни „Фізичне виховання” є: 1. інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення;

 2. операційний, що поєднує в собі підходи до освоєння студентами цінностей фізичної культури, визначає: орієнтацію практичних методик та розвиток пізнавальної та творчої активності студентів і реалізацію диференційного підходу;

3) мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування особистісних індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволенню соціально-значимих і особистісних професійно орієнтованих потреб.

Навчальний матеріал кожного з компонентів реалізується в навчальній програмі з фізичного виховання через: теоретичну підготовку, методичну підготовку, фізичну підготовку і контроль.

Матеріал теоретичної підготовки, методичної підготовки, практичних розділів фізичної підготовки засвоюється на навчальних і поза навчальних практичних заняттях з фізичного виховання.

Форми надання навчального матеріалу

У Законі України „Про вищу освіту” визначається, що „основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація”.

Формами організації навчально-виховного процесу з фізичного виховання у вищому навчальному закладі є аудиторні та позааудиторні заняття фізичною культурою з обраних видів спорту, факультативні та самостійні заняття.

На практичних заняттях з фізичного виховання здійснюються між предметні зв’язки з правовими науками як формування усвідомлення у студентів фундаментальних правових підстав розвитку фізкультурної діяльності в суспільстві та створення педагогічних умов для формування мотивів до самостійної фізкультурної діяльності в розумінні невід’ємної частини фахової правової підготовки; з анатомією і фізіологією як процес формування у студентів науково обґрунтованих знань про вплив фізкультурно-спортивної активності на фізичний розвиток людини та процес активізації творчого наукового спостереження за власним організмом; з теорією і методикою фізичного виховання та спорту як процес формування у студентів умінь та навичок самостійно управляти процесом фізичної підготовки складати програми власної фізкультурно-спортивної та фізкультурно-оздоровчої діяльності; з історією фізичної культури і спорту як процес формування у студентів мотивів до фізкультурно-спортивної діяльності на підставах створення особистісних образів-ідеалів з числа видатних спортсменів та формування патріотичних почуттів в процесі співпереживань за досягнення вітчизняного спорту тощо.

Методико-практична підготовка студентів передбачає використання рольових, імітаційних ігор, проблемних ситуацій, тематичних завдань, вікторин, тощо.

Індивідуальні, або індивідуально-групові практичні заняття або консультації передбачають реалізацію мети студентів в поглибленні знань з теорії та методики фізичного виховання і спорту, умінь використовувати їх у власній фізкультурній діяльності, корекцію планування фізичного навантаження на підставах показників оперативного педагогічного контролю та самоконтролю; розширення рухового досвіду.

Практичні навчально-тренувальні заняття передбачають тренувальну (професійно-прикладну) спрямованість з активізацією свідомого ставлення студентами до виконання фізичних вправ за рахунок використання теоретико-методичних пояснень педагогами та творчого аналізу студентами власної навчальної діяльності та її результатів.

Аспекти теоретичної та методичної інформації засвоюються студентами (у випадку, коли навчальним планом не передбачено лекційного курсу) в процесі викладання викладачем в навчальний період підготовчої (організаційної) частини навчального заняття; в періоди відпочинку від фізичного навантаження в основній частині; в процесі підведення підсумків виконання навчальних завдань, в завершальній частині заняття та підчас самостійної тематичної підготовки студентів.Плани лекційних занять
Тема 1. Завдання начальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищому навчальному закладі.

Навчальна мета: ознайомити студентів з основними завданнями фізичного виховання.

Виховна мета: забезпечення когнітивного компоненту свідомого та активного ставлення занять фізичними вправами.

Розвивальна мета: підготувати студентів до планомірної фізкультурної діяльності.

Навчальний час: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний комплекс.

Наочні засоби: мультимедійна презентація.

План лекції:

1. Загальні поняття теорії та методики фізичного виховання;

2. Історія розвитку фізкультурної освіти;

3. Правові основи впровадження та реалізації фізичної культури у вищих навчальних закладах”.

4. Завдання, форми, засоби та методи їх використання у навчальній дисципліні «Фізичне виховання». Педагогічний контроль.

5. Анкетування студентів як вид попереднього контролю.


Література:

1. Посібник «Теорія та методика фізичного виховання».

2. Закон України Про фізичну культуру і спорт (Документ 3808-12, чинний, поточна редакція - Редакція від 15.05.2011, підстава 3236-17)

3. Закон України «Про освіту» (документ 1060-12, чинний, поточна редакція - Редакція від 18.10.2012, підстава 5290-17).

4. Стасюк Р. М., Востоцкая І. Ф., Осипова І. Л. Проблеми та шляхи підвищення ефективності фізичного виховання ВНЗ. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

5. Лігоцький А. О. Стратегія розвитку професійної освіти в Україні: Навч. метод. пособ / Нац. акад. внутр. справ України. — К., 1997.

6. Ведмеденко Б. Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури. — К., 1993.

Плани практичних занять

Тема № 2: “ Розвиток швидкісних якостей”.
Навчальна мета: сформувати у студентів знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров`я людини, формування фізичної культури особистості, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Виховна мета: виховання індивідуальних морально-виховних і психологічних якостей особистості і відповідальності до вимог фахової компетентності.

Розвивальна мета: здатність вивчати та аналізувати наукові дослідження з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

Навчальне обладнання, ТЗН: тренажери, гімнастичне знаряддя(турник, бруси, гімнастичні мати), футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі, шведська стінка, скакалки.

Наочні засоби: плакати, навчальні фільми.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:безпека життєдіяльності та основи охорони праці.

Література:

1. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

2. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.Выдрин // Теорія и практика физической культуры. – 1987. - №8. – С.22-24.

3. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузей „Фізичне виховання та спорт” : [навч. посібник] / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Львів: Українські технології, 2002. – 232с.


Підготовча частина-20-25 хв.

1. Шикування групи

2. Перевірка відсутніх

3. Доведення теми занять

4. Стройові прийоми

5. Підготовчі вправиОсновна частин 40-45 хв.

1. Човниковий біг 49 м.

2. Повторний біг 560 м.

3. Біг на підйом (50-60 м.)

4. Контрольний біг на 60 м.

5. Вправи із скакалкою

6. Контрольний біг на 100 м.

7. Біг стрибками

8. Перемінний біг з переходом від максимальних зусиль по інерції й навпаки

Заключна частина -15-20 хв.

1. Біг, ходьба

2. Підведення підсумків

3. Завдання для самостійних занять

4. Гігієнічні заходи
Тема № 3: „Розвиток витривалості”.
Навчальна мета: сформувати у студентів знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров`я людини, формування фізичної культури особистості, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Виховна мета: виховання індивідуальних морально-виховних і психологічних якостей особистості і відповідальності до вимог фахової компетентності.

Розвивальна мета: здатність вивчати та аналізувати наукові дослідження з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

Навчальне обладнання, ТЗН: тренажери, гімнастичне знаряддя(турник, бруси, гімнастичні мати), футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі, шведська стінка, скакалки.

Наочні засоби: плакати, навчальні фільми.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:безпека життєдіяльності та основи охорони праці.

Література:

1. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

2. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.Выдрин // Теорія и практика физической культуры. – 1987. - №8. – С.22-24.

3. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузей „Фізичне виховання та спорт” : [навч. посібник] / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Львів: Українські технології, 2002. – 232с.Підготовча частина-20-25 хв.

1. Шикування групи

2. Перевірка відсутніх

3. Доведення теми занять

4. Стройові прийоми

5. Підготовчі вправиОсновна частин 40-45 хв.

1. Перемінний біг – 2-3 км.

2. Повторний біг – 4400 м.

3. Контрольний біг – 1 км.

4. Рухливі ігри (футбол, волейбол, баскетбол)

Заключна частина -15-20 хв.

1. Біг, ходьба

2. Підведення підсумків

3. Завдання для самостійних занять

4. Гігієнічні заходи
Тема № 4: „Розвиток силових якостей”.
Навчальна мета: сформувати у студентів знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров`я людини, формування фізичної культури особистості, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Виховна мета: виховання індивідуальних морально-виховних і психологічних якостей особистості і відповідальності до вимог фахової компетентності.

Розвивальна мета: здатність вивчати та аналізувати наукові дослідження з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

Навчальне обладнання, ТЗН: тренажери, гімнастичне знаряддя(турник, бруси, гімнастичні мати), футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі, шведська стінка, скакалки.

Наочні засоби: плакати, навчальні фільми.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
Література:

1. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

2. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.Выдрин // Теорія и практика физической культуры. – 1987. - №8. – С.22-24.

3. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузей „Фізичне виховання та спорт” : [навч. посібник] / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Львів: Українські технології, 2002. – 232с.Підготовча частина-20-25 хв.

1. Шикування групи

2. Перевірка відсутніх

3. Доведення теми занять

4. Стройові прийоми

5. Підготовчі вправиОсновна частин 40-45 хв.

 1. Згинання – розгинання рук в упорі лежачи від полу, на паралельних брусах

 2. Підтягування на перекладині

 3. Вправи для розвитку м’язів черевневого пресу та спини

 4. Присідання з обтяжуванням

 5. Вправи з гирями

 6. Вправи на тренажерах

 7. Лазання по канату

Заключна частина -15-20 хв.

1. Біг, ходьба

2. Підведення підсумків

3. Завдання для самостійних занять

4. Гігієнічні заходи
Тема № 5: „Розвиток координаційних здібностей”.
Навчальна мета: сформувати у студентів знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров`я людини, формування фізичної культури особистості, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Виховна мета: виховання індивідуальних морально-виховних і психологічних якостей особистості і відповідальності до вимог фахової компетентності.

Розвивальна мета: здатність вивчати та аналізувати наукові дослідження з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

Навчальне обладнання, ТЗН: тренажери, гімнастичне знаряддя(турник, бруси, гімнастичні мати), футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі, шведська стінка, скакалки.

Наочні засоби: плакати, навчальні фільми.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
Література:

1. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

2. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.Выдрин // Теорія и практика физической культуры. – 1987. - №8. – С.22-24.

3. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузей „Фізичне виховання та спорт” : [навч. посібник] / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Львів: Українські технології, 2002. – 232с.Підготовча частина-20-25 хв.

1. Шикування групи

2. Перевірка відсутніх

3. Доведення теми занять

4. Стройові прийоми

5. Підготовчі вправиОсновна частина 40-45 хв.

 1. Формування умінь у студентів розділяти складові рухові дії на складові компоненти

 2. Човниковий біг 49 м.

 3. Біг на 100 м.

 4. Естафети 460 м.

 5. Рухливі ігри (футбол, волейбол, баскетбол)

Заключна частина -15-20 хв.

1. Біг, ходьба

2. Підведення підсумків

3. Завдання для самостійних занять

4. Гігієнічні заходи

Тема № 6: „Розвиток гнучкості”
Навчальна мета: сформувати у студентів знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров`я людини, формування фізичної культури особистості, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Виховна мета: виховання індивідуальних морально-виховних і психологічних якостей особистості і відповідальності до вимог фахової компетентності.

Розвивальна мета: здатність вивчати та аналізувати наукові дослідження з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

Навчальне обладнання, ТЗН: тренажери, гімнастичне знаряддя(турник, бруси, гімнастичні мати), футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі, шведська стінка, скакалки.

Наочні засоби: плакати, навчальні фільми.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
Література:

1. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

2. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.Выдрин // Теорія и практика физической культуры. – 1987. - №8. – С.22-24.

3. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузей „Фізичне виховання та спорт” : [навч. посібник] / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Львів: Українські технології, 2002. – 232с.Підготовча частина-20-25 хв.

1. Шикування групи

2. Перевірка відсутніх

3. Доведення теми занять

4. Стройові прийоми

5. Підготовчі вправиОсновна частин 40-45 хв.

 1. Вправи на гімнастичних снарядах

 2. Нахили тулуба вперед стоячи та в положенні сидячи

 3. Вправи на тренажерах

 4. Вправи на гнучкість з партнером

Заключна частина -15-20 хв.

1. Біг, ходьба

2. Підведення підсумків

4. Завдання для самостійних занять

5. Гігієнічні заходи
Тема № 7: „Комплексний розвиток фізичних якостей”
Навчальна мета: сформувати у студентів знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров`я людини, формування фізичної культури особистості, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів.

Виховна мета: виховання індивідуальних морально-виховних і психологічних якостей особистості і відповідальності до вимог фахової компетентності.

Розвивальна мета: здатність вивчати та аналізувати наукові дослідження з проблем фізичного виховання та здорового способу життя.

Навчальне обладнання, ТЗН: тренажери, гімнастичне знаряддя(турник, бруси, гімнастичні мати), футбольні, волейбольні, баскетбольні м’ячі, шведська стінка, скакалки.

Наочні засоби: плакати, навчальні фільми.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:безпека життєдіяльності та основи охорони праці.
Література:

1. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

2. Выдрин В.М. Перестройка в области физической культуры / В.М.Выдрин // Теорія и практика физической культуры. – 1987. - №8. – С.22-24.

3. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузей „Фізичне виховання та спорт” : [навч. посібник] / М.С.Герцик, О.М.Вацеба. – Львів: Українські технології, 2002. – 232с.Підготовча частина-20-25 хв.

1. Шикування групи

2. Перевірка відсутніх

3. Доведення теми занять

4. Стройові прийоми

5. Підготовчі вправиОсновна частин 40-45 хв.

 1. Згинання – розгинання рук в упорі лежачи

 2. Підтягування на перекладині

 3. Вправи на тренажерах

 4. Лазання по канату

 5. Човниковий біг 49 м.

 6. Нахили тулуба вперед стоячи та в положенні сидячи

 7. Стрибки у довжину

 8. Естафети

 9. Рухливі ігри (футбол, волейбол, баскетбол,гандбол)

Заключна частина -15-20 хв.

1. Біг, ходьба

2. Підведення підсумків

3. Завдання для самостійних занять

4. Гігієнічні заходи

Методичні вказівки:

1. Розвиток фізичних якостей здійснювати згідно основних принципів фізичного виховання : доступності навантаження, поступового підвищення обсягу та інтенсивності навантаження, регулярності занять.

2. Виконанню вправ для розвитку швидкісних і силових якостей має передувати розминка.

3. Спортивні ігри проводяться тільки на спеціально прилаштованих майданчиках.

4. Перешкоди необхідно долати, дотримуючись заходів безпеки.
Завдання для самостійної роботи
Вимоги до організації самостійної та індивідуальної роботи визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Основними завданнями самостійної та індивідуальної роботи студентів є засвоєння та вдосконалення технічних приймів, підвищення рівня фізичних якостей, а також самостійне вивчення окремих тем дисципліни.

Змістом самостійної роботи студентів є засвоєння сутності термінологічних знань та методики фізичного виховання і спорту; формування методичних умінь використовувати засоби фізичної культури у відповідності до адаптивних властивостей власного організму та особливостей власного фізичного розвитку; самостійна фізична або спеціалізовано-спортивна підготовка.

Індивідуальні заняття проводяться з метою підвищення рівня підготовки студентів, поглибленого вивчення навчального матеріалу, закріплення знань, вмінь та практичних навичок, які були отримані на практичних заняттях.

Викладач визначає індивідуальні можливості студентів до засвоєння навчального матеріалу і виробляє оптимальну форму індивідуальної роботи з ними.

Індивідуальні заняття їх обсяг, форми та методи проведення визначається за індивідуальним планом складеним студентом за рекомендацією викладача.Методичні вказівки (рекомендації) для студентів
Індивідуальні завдання та контрольні заходи.

Тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів.

(Із Державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України)п/п

Види випробувань

Стать

Нормативи, бали

5

4

3

2

1

1.

2.

Витривалість

Біг на 300 м ,х, с

або:2000 м(жінки), хв, с

ч

ж

ж


12,00

15,10

9,40

13,05

16,00

10,30

14,30

16,50

11,20

15,40

17,50

12,10

16,30

19,00

13,00

3.

або: плавання за 12 хв, м

ч

ж

725

650

650

550

550

450

450

350

350

300

4.

Сила

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на підлозі, разів

ч

ж

44

24

38

19

32

16

26

11

20

7

5.

або: підтягування на перекладині, разів

ч

ж

16

3

14

2

12

1

10

1/2

8

6.

або: вис на зігнутих руках, с

ч

ж

60

21

47

17

35

13

23

9

10

5

7.

Піднімання в сід за 1 хв, разів

ч

ж

53

47

47

42

40

37

34

28

28

8.

Стрибок в довжину з місця, см

ч

ж

260

210

241

196

224

184

207

172

190

160

9.

або: стрибок угору, см

ч

ж

56

46

52

44

45

40

39

36

35

30

10.

Швидкість

Біг 100 м, с

ч

ж

13,2

14,8

13,9

15,6

14,4

16,4

14,9

17,3

15,5

18,2

11.

Спритність

Човниковий біг 4*9 м, с

ч

ж

8,8

10,2

9,2

10,5

9,7

11,1

10,2

11,5

10,7

12,0

12.

Гнучкість

Нахили тулуба вперед з положення сидячи, см

ч

ж

19

20

16

17

13

14

10

10

7

7

13.

Прикладні навички

Плавання, м

ч

ж

100

100

75

75

50

50

25

25
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти

 1. Закон України „Про фізичну культуру і спорт”

 2. Закон України „Про освіту”

 3. Закон України „Про вищу освіту”

 4. Цільова комплексна Програма „Фізичне виховання – здоров’я нації”

 5. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту, затверджена Указом Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004.

 6. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України, затверджене Наказом МВС України 14.02.2008 № 69.

 7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.11.2003 року № 757

„Про затвердження навчальних програм з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації”.

 1. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 04.01.2006 року № 4.

 2. Положення про організацію навчального процесу у Національній академії внутрішніх справ.

Рекомендована література

1. Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич ; [пер. з рос. Л. К. Кожевникової]. - К. : Олімпійська література, 2012.

2. Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навчальний посібник. – К.: „Освіта України”, 2008. – 256с.

3. Самостійні заняття з фізичного виховання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [О. Г. Юшковська та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : Одеський медуніверситет, 2012. - 363 с. : рис., табл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 353-356. - 500 экз. -ISBN 978-966-7733-47-6 (серія). - ISBN 978-966-443-057-6

4. Дехтяр В.Д., Сущенко Л.П. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво ПП «Екмо», 2005. – 214с.

5.  Носко М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології [Текст] : підруч. для каф. фіз. виховання та спорту ВНЗ III-IV рівня акредитації / Носко М. О., Данілов О. О., Маслов В. М. - К. : Слово, 2011. - 264 с. : табл.

9. Іваненко Т.В., Петров С.Ю. Термінологія оздоровчої діяльності студенток : [ навч. посібник] / Т.В.Іваненко, С.Ю.Путров. – К.: ТОВ „Козарі”, 2009. – 106 с.

11. Круцевич Т.Ю. Приоритетне мотивы подростков к занятиям физической культурой и спортом / Т.Ю.Круцевич // Зб. Наукових записок Тернопільського державного педагогічного університету. – Педагогіка, 2000 - №7. – С.96-103.

15. Національна доктрина розвитку освіти від 17 квітня 2002 року №347/2002 / Науковий потенціал нації: погляд у 21 століття / Авт. кол.: В.Литвин (кер.), В.Андрущенко, А.Гуржій та ін. – К.: Навч.книга, 2004. – 943 с.

19. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.М.Шиян. – Ч.1. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2006. – 23 с.

20. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М.Шиян, В.Г.Папуша. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 183 с.

21. Щербаков В.Г. Концепция непрофессионального физического образования студентов гуманитарных и технических вузов: Материалы 1 научно-практ. конф. Вузов Центрально- Черноземного региона России / В.Г.Щербаков, В.Т.Титов, А.В.Лотоненко и др.. – Воронеж: ВГУ, 2001. – 306 с.22. Цільова комплексна Програма „Фізичне виховання – здоров’я нації”База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка