Діяльність психологічної служби з профілактики І корекції алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніхСторінка21/21
Дата конвертації05.11.2016
Розмір2.81 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Словник


А

Абстиненція, абстинентний синдром, або синдром позбавлення, -стан гострого психічного та соматичного дискомфорту в алкоголіка у випадку позбавлення його алкоголю, а також у наркомана у випадку позбавлення його чергової дози нар­котику.

Адиктивна поведінка (від англ. асісіісі) - людина, що залежить від чогось згубного - алкоголю, наркотиків, азартних ігор то­що. Її поведінка визначається цією схильністю віддаватися згубній пристрасті.

Акцентуація характеру - понадмірне підсилення окремих рис харак­теру, що проявляється у вибірковій уразливості особистості по відношенню до певного роду психогенних впливів при нормальній і навіть підвищеній стійкості до інших.

Альтруїзм - система ціннісних орієнтацій особистості, при якій центральним мотивом і критерієм моральної оцінки є інте­реси іншої людини (або соціальної спільноти).

Амбівалентність почуттів - неузгодженість, суперечність декількох емоціональних ставлень, що відчуваються одночасно, до певного об'єкта.

Амнезія - порушення пам'яті (коли людина не пам'ятає події, що з нею відбувалися), що виникає при різних локальних ура­женнях мозку.

Анозогнозія - заперечування людиною наявності в неї очевидних симптомів захворювання та своєї хвороби взагалі.

Астенічний синдром - загальна слабкість, підвищена виснаженість, подразливість, порушується увага, можуть спостерігатися розлади пам'яті.

Асоціативний принцип - підхід, який визначає погляд на складні процеси як на ефект поєднання елементів.


В

Вегетативна симптоматика - прояв діяльності вегетативної (рослин­ної) нервової системи, яка забезпечує роботу травлення, кровообігу, дихальної системи, обміну речовин, виділення. У випадку негативних емоційних станів їхні симптоми про­являються в зміненні ритму дихання, почервонінні або зблідненні, посиленому виділенні поту, тремтінні кінцівок, розладі роботи системи травлення тощо.
Г

Гіпертрофована потреба - понадсильна потреба людини в чомусь, що, з об'єктивної точки зору, їй не так уже й необхідно.

Гештальт-терапія - вид психотерапевтичного впливу, розробленого в руслі теорії гештальт-психології.

Гомеостаз - постійність внутрішнього середовища організму (крові, лімфи) і стабільність його основних фізіологічних функцій, що досягається завдяки механізмам саморегуляції.

Д

Девіація, девіантна поведінка (від лат. сіеуіаііо) - відхилення, пове­дінка, що відхиляється, однак не в аспекті психопатології, а з соціальної точки зору, тобто системи вчинків, що супере­чать моральним нормам, прийнятим у суспільстві.

Делінквентна поведінка - крайня форма девіантної поведінки, коли людина вже переступає закон, здійснюючи дрібні правопо­рушення та навіть дії, що караються законом.

Делірій - порушення свідомості, викривлене відображення дійснос­ті, що супроводжується галюцинаціями, маренням, рухальним збудженням.

Деперсоналізація - змінений стан свідомості (зміна свідомості), для якого властиво відчуття загубленого свого «Я» (вивільнен­ня свого «Я») і розчиненості себе в чомусь більш значному.

Депресія - важкі, болісні емоційні переживання: пригніченість, ну­дьга, відчай. Вольова активність, мотиви, потяги різко зни­жені.

Детермінізм (детермінанта, детерміновано) - закономірна та необ­хідна залежність психічних явищ від чинників, що їх поро­джують.

Дисидент - людина, що має погляд на світ, відмінний від того, що диктує ідеологія, існуюча в суспільстві.

Дисфорія - розлади настрою, що характеризуються напруженим злобно-нудьгуючим настроєм, з дратівливістю, спалахами гніву, агресивністю.

Е

Емансипація - прагнення людини звільнитися з-під впливу та керів­ництва людей, що стоять вище, від яких ця людина зале­жить.

Емпатія - співчуття, співпереживання, уміння поставити себе на мі­сце іншого, проникнення в його внутрішній світ, розуміння його думок, переживань, почуттів, здатність емоційно від­кликатися на це.

Епітафія - напис на надгробку, в якому символічно відображена сут­ність померлої людини.

Ерготропні системи - системи організму, що забезпечують м'язову активність, необхідну при рухах, в тому числі й при фізич­ній роботі.


З

Затримка психічного розвитку (ЗПР) - особливий тип аномалії пси­хічного розвитку дитини. У дітей з ЗПР знижена працезда­тність, ускладнене засвоєння навчальних навичок, поруше­на пам'ять, увага, мова. Відмічається недорозвинення емо­ційної сфери, мотиваційної (ігрова мотивація замість на­вчальної) тощо.
І

Індивід - людина як одиночна природна істота, представник людсь­кої спільності, продукт філогенетичного й онтогенетичного розвитку, єдності природженого та надбаного.

Індивідуальність - людина, що характеризується зі сторони своїх соціальне значущих відмінностей від інших людей; своєрі­дність конкретного індивіда, його неповторність.

Індукція - процес передачі на­строю або ідеї від одної людини до інших членів групи.

Інтоксикація - отруєння організму отруйними речовинами або про­дуктами розпаду.

Інтроспекція - самоспостереження - метод психології, що вивчає психіку шляхом спостереження людини за внутрішнім планом власного психічного життя, який дозволяє фіксувати його прояви (переживання, думки, почуття тощо).

К

Когнітивний дефіцит - характеристика пізнавальної сфери дитини, що відображає найгірші, у порівнянні з нормою, показники уваги, пам'яті, перцептивно-моторної координації, мовні ускладнення, слабку здатність до абстрагування, що обумо­влює знижену успішність у школі, слабку мотивацію до на­вчання.
Л

Лабільний тип - тип не­рвової системи, що характеризується нестійкістю, швидким збудженням і гальмуванням нервового процесу; є основою акцентуації характеру (або психопатії) і нестійким лабіль­ним типом,

Локус контролю - якість, що характеризує схильність приписувати відповідальність за свою діяльність зовнішнім силам (ексте-рнальний) або власним діям і зусиллям (інтернальний).


М

Метаболізм - процес перетворення речовини, в ході якого вона роз­падається на елементи та виводиться з організму.

Міждисциплінарний підхід - підхід, що відображає явище, яке ви­вчається, з точки зору різних дисциплін (наук).


Н

Невербальна комунікація - обмін інформацією, почуттями, настроя­ми тощо між людьми в ході спільної діяльності та спілку­вання, але без застосування слів (без мовних повідомлень), а за допомогою інтонації, міміки, жестів та інших емоцій-но-рухальних проявів.
О

Обсесивний потяг - різно­вид нав'язливих станів, що проявляється в переживаннях і діях, які не потребують для свого виникнення визначених ситуацій.

Онтогенез - процес розвитку та формування основних структур психіки індивіда від дитинства до дорослості.

Особистість - людський індивід як суб'єкт стосунків і свідомої дія­льності. Особистість з'являється тільки з виникненням сві­домості та самосвідомості, шляхом самопізнання.

П

Патологічний - хворобливе змінення процесу, стану, властивості, в даному контексті - психічного.

Підпорогові - соматичні, вегетативні й електроенцефалографічні реакції людини на подразник, що не супроводжуються сві­домими відчуттями.

Психоактивні або психотропні речовини (або засоби) - хімічні з'єднання та природні продукти, що мають вибіркову акти­вність по відношенню до психічної діяльності: заспокою­ють, стимулюють, дезорганізують.

Психогенні реакції - розлади психіки, що виникають під впливом психічних травм як понадгострих, так і слабких, але по­стійно діючих.

Психопатії - патологія характеру, за якої в людини спостерігається практично незворотна вираженість властивостей, що пере­шкоджають її адекватній адаптації в соціальному середо­вищі.

Пренатальний період - період внутрішньоутробного розвитку плода живого організму, в даному контексті - людини.


Р

Радіопротектор - речовина, що сприяє виведенню радіонуклідів з організму.

Ранжування - розташування величин від більшої до меншої.

Рефлексія - усвідомлення людиною себе, своїх дій і того, як вона сприймається партнером по спілкуванню.

Рецептори - спеціальні чутливі нервові утворення, що сприймають подразнення із зовнішнього або внутрішнього середовища організму та переробляють їх на нервові сигнали.

Ригідність - складність перебудови сприймання й уявлень у ситуа­ції, що змінилася; відсталість емоційних відгуків на об'єкти емоцій, що змінюються; мала рухомість системи мотивів в обставинах, що вимагають гнучкості поведінки.

С

Соматичні захворювання - захворювання тіла (на відміну від психі­чних захворювань).

Суїцид, суїцидальна спрямованість - самогубство, думки про само­губство, бажання покінчити з собою.

Соціалізація - процес засвоєння й активного відтворення індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв'язків і стосун­ків у його власному досвіді. .

Стрес - стан психічного напруження, що виникає у людини в склад­них обставинах як в повсякденному житті, так і за особли­вих умов.

Стресостійкість - стійкість до стресу.

Т

Тахікардія - порушення ритму серцевих скорочень.

Трансплантація - перенесення визначених властивостей, органів, тканин до іншого організму.

Толерантність - відсутність або послаблення реагування на якийсь несприятливий чинник у результаті зниження чутливості до його впливу.

Трофотропні системи - системи організму, що забезпечують достав­ляння поживних речовин до клітин і своєчасне видалення з них продуктів розпаду. ;


Ф

Фрустрація - психічний стан, що виникає у випадку незадоволеності актуальної потреби та супроводжується негативними емоційними переживаннями: розчаруванням, роздратуванням, тривогою, відчаєм тощо.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка