Директор чтеі кнтеуСторінка5/5
Дата конвертації02.04.2017
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 2. Види підприємств, їх організаційно правові форми


Правові засади функціонування підприємств. Документи, що регулюють діяльність підприємства: зовнішні та внутрішні; директивні та індикативні; нормативні; організаційно-розпорядчі; консультаційні; інформаційні.

Класифікація підприємств та їх об”єднань за певними ознаками. Форми добровільних об”єднань підприємств і організацій. Організаційно-правові форми підприємств. Порівняльна характеристика класичних організаційно-правових форм підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми суб”єктів господарювання в Україні.


Тема 3. Зовнішнє середовище функціонування підприємства

Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства: соціальне, правове, державно-політичне, технологічне, економічне. Інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика (то­рговельно-посередницька, виробнича, фінансово-кредитна, науково-інфор­маційна та ін.). Основні моделі середовища господарювання підприємств. Основні характеристики макросередовища підприємства і фактори, що на нього впливають.

Характе6ристика окремих складових мезо- та мікро середовища підприємства. Методичні підходи до оцінювання середовища функціонування підприємства: PEST-аналіз тенденцій зовнішнього середовища, що мають істотне значення для умовного підприємства; профіль зовнішнього середовища умовного підприємства; профіль проміжного середовища умовного підприємства; профіль внутрішнього середовища умовного підприємства.
Тема 4. Структура та управління підприємством.

Виробнича структура підприємства; основні і допоміжні цехи, обслуговуючі і побічні цехи. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства. Структурні елементи системи технічного обслуговування підприємства: технічне обслуговування виробництва, ремонтне господарство, інструментальне господарство, транспортне господарство, енергетичне господарство, складське господарство. Відтворення і розвиток виробничих і інфраструктурних об”єктів підприємства. Етапи і стадії проектування об”єктів виробничого та соціального призначення.

Система управління підприємством, її суть та основні складові. Функції управління підприємством. Моделі управління діяльністю підприємства.

Організаційні структури управління підприємством. Основні типи організаційних структур управління. Характеристика та умови ефективного застосування механістичного й органічного підходів у побудові організаційної структури. Основи проектування організаційної структури управління підприємством.Тема 5. Ринок і продукція.

Товар і товарний ринок: поняття та класифікації. Основні підходи до класифікації товарів і послуг. Показники обсягу продукції (послуг): номенклатура; асортимент; фізичні, натуральні і умовні одиниці виміру продукції; валова, товарна і чиста продукція. Ринковий попит: методи оцінювання і прогнозування.

Товарна політика підприємства, її сутність і основні складові. Поняття маркетингової і асортиментної політики. Основні види життєвого циклу товару.. формування асортиментом товару та управління ним. Бренд: поняття, технологія створення та розвиток. Інструменти створення іміджу товару на ринку. Сучасні засоби ідентифікації товару. Маркування та кодування товарів. Асоціативні характеристики товару за формою, матеріалом та кольором. Розвиток передпродажного та післяпродажного сервісу в Україні.
Тема 6. Планування діяльності підприємства.

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарсь­ких планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифі­кація видів продукції підприємства за ступенем готовності, характером об'єкту виробництва, особливостями використання, напрямом збуту.

Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка по галузях господарювання. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно-чиста, реалізована про­дукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв'я­зок між показниками, методика розрахунку, характер використання.

Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції та їх враху­вання при формуванні виробничої програми. Системи та методи планування виробничої програми підприємства. Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення необ­хідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства. Управління обсягами реалізації продукції підприємства, залишками готової продукції. Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та реалізації продукції.


Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці.

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікацій­ними ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринко­вої економіки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на під­приємстві. Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів.

Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Факто­ри, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні на­прями підвищення продуктивності праці та ефективності трудових ресур­сів підприємства. Методи нормування витрат праці на підприємстві.

Форми і системи оплати праці та їх харак­теристика. Контрактна система оплати праці. Система участі у прибутках. Мінімальна заробітна плата і фактори, що її визначають. Державне регулювання мінімальної заробітної плати та її вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови викорис­тання. Сутність контрактної форми оплати праці. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності.

Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Форми та системи премію­вання на підприємстві. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану по праці і порядок його розробки. Планування потреб підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці. Методи розрахунку фонду оплати праці.
Тема 8. Капітал підприємства.

Поняття капіталу та інтелектуальної власності. Нематеріальні активи та їхня сутність. Оцінювання вартості нематеріальних активів. Основний капітал як економічний ресурс підприємства. Сутність, класифікація та структура основного капіталу. Характеристика понять основні засоби і основні фонди підприємства: їх економічний зміст, структура, правове обґрунтування.

Поняття основних засобів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Характеристика складу основних засобів за різними класифіка­ційними ознаками. Оцінка основних засобів : первісна, поновлена, залиш­кова вартість. Поняття ліквідаційної вартості. Сучасні проблеми

Фізичний та моральний знос основних засобів. Причини морального зносу та їх характеристика. Економічна природа амортизації основних фо­ндів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворюваль-ному процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних засобів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних засобів, коефіцієнти їхнього оновлення та вибуття.

Ефективність використання основних засобів: поняття та критерії оцінки. Показники, що характеризують використання основних засобів, їх зміст та методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних засобів. Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання ос­новних засобів та шляхи її підвищення.

Відтворення основних засобів підприємства, умови та форми здійс­нення. Поняття капітальних вкладень та капітального будівництва. Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоблад­нання підприємства, модернізація обладнання як форми відтворення осно­вних засобів. Порядок та етапи планування основних засобів. Вихідні передумови та методи планування розвитку основних засобів підприємства за видами та формами відтворення.

Оборотний капітал: сутність, структура, джерела формування. Нормування оборотного капіталу. Кругообіг і показники використання оборотного капіталу.
Тема 9. Інвестиційна діяльність підприємства.

Сутність, структура та класифікація реальних інвестицій підприємства. Джерела формування реальних інвестицій. Визначення необхідного обсягу інвестицій. Методичні засади оцінювання ефективності реальних інвестицій: статичні методи оцінювання; метод порівняння прибутку; метод прибутковості; динамічні методи оцінювання. Оцінювання ефективності інвестицій на основі концепції управління вартістю (VBM). Еволюція поглядів на оцінювання ефективності реальних інвестицій.

Сутність, структура та класифікація фінансових інвестицій підприємства. Поняття фондового ринку і основні принципи його функціонування. Методичні підходи до оцінювання фінансових інвестицій. Особливості портфельного інвестування на підприємстві. Основні стратегії портфельного інвестування.
Тема 10. Інноваційна діяльність підприємства.

Загальна характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів. Класифікація інновацій, взаємозв”язок інноваційних процесів і джерел їхнього виникнення. Державне регулювання інноваційної діяльності та основні органи, що його реалізують. Організаційні форми інноваційної діяльності.

Інноваційна політика підприємства: методи формування та регулювання, принципи формування. Складові інноваційної політики підприємства: маркетингова, інвестиційна, науково-технологічна, структурно-організаційна, операційна. Поняття життєвого циклу інновацій.

Основні методи і підходи щодо оцінювання результативності інноваційної діяльності підприємства. Алгоритм обчислення народногосподарської ефективності технічних нововведень. Інноваційна модель розвитку підприємств різних сфер діяльності в Україні: об”єктивна необхідність, змістова характеристика та напрями практичної реалізації.


Тема 11. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.

Сутнісна характеристика техніко-технологічної бази підприємства. Складові техніко-технологічної бази та тенденції її розвитку. Порівняльна характеристика техніко-технологічної бази підприємств традиційних та прогресивних технологічних укладів. Управління техніко-технологічною базою підприємства.

Поняття виробничої потужності підприємства, виробничої потуж­ності структурних підрозділів, окремих ланок виробництва, основного ви­ду обладнання. Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. Системи та методи визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки. Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, серед­ньорічна виробнича потужність. Баланс виробничої потужності підприємс­тва. Взаємозв'язок виробничої потужності та пропускної спроможності підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності. Їх класифікація і характеристика. Резерви зростання виробни­чої потужності підприємства.
Тема 12. Організація виробництва і забезпечення якості продукції

Сутність, структура і принципи організації операційної діяльності. Поняття операційної діяльності та виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів. Принципи раціональної організації операційної діяльності.

Типи і методи організації виробництва. Комплексна підготовка виробництва і її типові підсистеми. Якість і конкурентоспроможність продукції та послуг. Система і зміст показників якості продукції. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг. Модель системи управління якістю, яка базується на процесному підході. Сучасні принципи менеджменту якості. Інструментарій управління якістю. Класифікація методів управління якістю
Тема 13. Витрати на виробництво і реалізацію продукції.

Сутність понять витрати, поточні витрати підприємства, собівартість продукції, послуг та робіт. Взаємозв'язок та взаємообумовленість ресурсів і поточних витрат підприємства.

Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення витрат, за функціональним призначенням, економічними елементами, способом перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від об­сягів виробництва, ступенем однорідності, періодами, принципами органі­зації управління. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях економіки. Поняття управлінський, бухгалтерський, податковий облік витрат. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємс­тва, собівартість продукції та послуг, шляхи їх економії на підприємстві.

Собівартість окремих видів продукції. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості. Нормативна калькуляція як метод ви­значення планової собівартості продукції (послуг, робіт, тощо). Порядок віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції. Джерела та основні напрями зниження собівартості промислової продукції на підприємствах. Основні методи калькулювання собівартості продукції та їхня характеристика. Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність роз­рахунку витрат виробництва. Методика складання зведеного кошторису витрат виробництва. Планування собівартості продукції за техніко-економічними факторами. Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами
Тема 14. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та крите­рії ефективності. Вимоги до формування показників ефективності. Систе­ма показників ефективності. Основні і допоміжні показники ефективності.

Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх вза­ємозв’язок та взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конку­рентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: торговельно-вироб­ничої, організаційно-управлінської, кадрової тощо. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Показники оцінки конкурентоспроможності підприємства та їх характеристика.

Організаційно-економічні та техніко-технологічні фактори, що обу­мовлюють конкурентоспроможність підприємства. Прогнозування рівня конкурентоспроможності та умов його досягнення. Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.


Тема 15. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація

Сутнісна характеристика, роль і значення розвитку підприємства. Теорії розвитку підприємства. Концепція „Організаційного розвитку підприємства”. Генезис поняття „Розвиток підприємства”. Розвиток підприємств згідно з теорією „Спрямованого розвитку” та теорією „Циклічного розвитку”. Методичний інструментарій аналізу процесів розвитку на підприємстві. Матриця оцінювання господарських ситуацій.

Характеристика, принципи та методичні засади трансформації підприємств та об”єднань. Основні чинники, що спричиняють зміни підприємства. Активізація розвитку бізнес-процесів. Збалансована система індикаторів бізнесу. Реструктуризація бізнесу: особливості, основні форми і види. Особливості розробки та реалізації проекту реструктуризації. Характеристика елементів моделі реструктуризації підприємства.
Тема 16. Економічна безпека та кризова діяльність

Сутність і передумови формування економічної безпеки підприємства. Основні підходи до дослідження економічної безпеки підприємства. Методичні підходи до конструювання аналітичних показників оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Управління економічною безпекою підприємства. Забезпечення фінансової та інформаційної складових економічної безпеки підприємства. Служба безпеки підприємства, її основні функції та завдання. Сутність можливих симптомів банкрутства підприємства. Сутність інтегральних моделей оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Основні етапи порушення справи про банкрутство підприємства.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативні та інструктивні матеріали

 1. Господарський Кодекс України, 16 січня 2003 року //Голос України.    2003. — 14 березня, № 49—50.

 2. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України.     — 1992. — №35.

 3. Закон України "Про власність" // Нове законодавство України. — К.,    1992. — Випуск 2.

 4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної         Ради України. — 1992. — № 10.

 5. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України, 19    жовтня 2000 року //Голос України. — 2000. — 26 грудня, II №245-246.

 6. Про захист економічної конкуренції: Закон України, 11 січня 2001 року    //Голос України. — 2001. — 27 лютого, № 37.

 7. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України, 26    червня         1997 року //Голос України. — 1997. — 29 липня, № 139.

 8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України, 22 груд­ня 1998    року //Голос України. — 1999. — 17 лютого, № 29.

 9. Про інноваційну діяльність: Закон України, 4 липня 2002 року //Голос    України. — 2001. — 20 червня, № 108.

 10.  Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, 22 травня     1997 року //Голос України. — 1997. — 19 червня, № 107 із змінами та         доповненнями.

 11. Про оплату праці: Закон України, 24 березня 1995 року //Голос України.     — 1995. — 25 травня, № 94.

 12. Про податок на додану вартість: Закон України, 3 квіт­ня 1997 року //     Голос України. — 1997. — 15 травня, № 82 із змінами та доповненнями.

 13. Про рекламу: Закон України, 3 липня 1996 року //Голос Украї­ни. —      1996. — 25 липня. № 136.

 14. Про систему оподаткування: Закон України, 18 люто­го 1997 року      //Голос України. — 1997. — 25 березня, № 52.

 15. Про стандартизацію: Закон України, 17 травня 2001 року //Го­лос      України. — 2001. — 20 червня, № 108.

 16. Цивільний кодекс України. – К.: Школа, 2003.


Основна література


 1. Бойчук І.М. Економіка підприємства: навч.посібник – К.:Атака, 2004.

 2. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. - К., 1996.

 3. Грицюк Е.О. Економіка підприємства: навч.посібник – К., Дакор, 2009.

 4. Грузинов В.П. Экономика предприятия.-М.:Финансы и статистика, 2008.

 5. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство. - М.,   2005.

 6. Економіка підприємства / За ред. П.С. Харіва.- Тернопіль: Економічна    думка, 2005.

 7. Економіка підприємства: підручник/ за заг. та наук.ред. Г.О.Швиданенко.- К.: КНЕУ, 2009. -816с.

 8. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка  торговельно-   го підприємства. - К.: "Хрещатик", 1999.

 9. Мокий М.С., Скамай Л.Г., Трубочкина М.И. Экономика предприятия:         Учеб.пособие /Под ред.проф.М.Г.Лапусты. – М. ИНФРА-М, 2009.

 10. Примак Т.О. Економіка підприємств. -К.: МАУП, 2008.

 11. Экономика предприятия /Под ред. В.Я. Хрипаг-Минск,2004.

 12. Экономика фирмы: Учеб. пособие /Под ред.проф.О.И.Волкова, В.К.Скляренко.-М.: ИНФРА-М, 2006.

 13. Экономика предприятия/ Под ред. Е.Л.Кантора – СПб:Питер, 2005.


Додаткова література


 1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и  статистика, 2007.

 2. Бойчик І.М., Харів П.С. та ін. Економіка підприємства.-К.: Каравелла,          2001.

 3. Азоев Г.А. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. -М., 2008.

 4. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. – К.Ника-Центр, Эльга, 2003.

 5. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.Ника-Центр, Эльга, 2000.

 6. Бланк И.А. Управление капиталом. – К.Ника-Центр, Эльга, 2004.

 7. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.Ника-Центр, Эльга, 2003.

 8. Бондар І. Ю., Чаюн І. Ю. Планування виробничої програми            підприємства та її ресурсне обґрунтування. — К.: КДТЕУ, — 2000.

 9. Васильєва П.З. Формирование цены в рыночных условиях. -М., 1995.

 10. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства. – К.: ВД        «Професіонал», 2004.

 11. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: КНЕУ, 2000.

 12. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства. - К.: Знання, 2004.

 13. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система

 14. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление.   Оздоровление: Учеб.пособие для вузов. - М., 2000.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка