Дипломної освіти програм а курсу " Прокуратура України " для слухачів спеціальності 060. 101 "Скачати 231.85 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір231.85 Kb.КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Інститут післядипломної освіти

П Р О Г Р А М А
курсу “Прокуратура України

для слухачів спеціальності

7.060.101 “Правознавство”


Укладач: Г.В. Андрусів, доцент

Київ – 2011

Програма курсу “Прокуратура України” (укладач: Г.В. Андрусів, доцент) для слухачів спеціальності 7.060.101 “Правознавство” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Протокол №3 від 8 листопада 2011р.

ВСТУП

Прийняття Конституції України, яка визнає найвищою соціальною цінністю людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, поставило на порядок денний питання реформування правоохоронних органів, чільне місце серед яких займає прокуратура. Функціонування цього органу тісно пов’язане із діяльністю судової гілки влади, яка в свою чергу перебуває в стадії становлення.

На основі цих фундаментальних позицій вивчаються принципи організації та діяльності органів прокуратури, розкривається зміст виконання прокуратурою конституційно визначених функцій як самостійної форми державної діяльності.

Навчальна дисципліна “Прокуратура України” дає можливість вивчити форми та методи здійснення прокурорського нагляду, а також різноплановий характер компетенції прокурорів, що встановлені чинним законодавством, значення їх для зміцнення законності та правопорядку.

Метою викладання курсу є розкриття значення діяльності прокуратури в охороні прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб на базі конституційного, кримінально-процесуального, цивільно-процесуального, господарського, адміністративного, кримінально-виконавчого права. В результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати законодавство зазначених галузей права, практику його застосування прокурорами, судами, слідчими, органами дізнання;

вміти правильно тлумачити та застосовувати норми права, самостійно поглиблювати свої знання.

В посібнику визначаються теми і конкретні питання, що підлягають вивченню і обговоренню на лекціях, семінарських заняттях як безпосередньо, так і через розв’язання конкретних задач, що складені на базі реальної прокурорської практики. Зазначені також основні питання, що можуть виноситися на іспити чи заліки і одночасно бути питаннями для самоконтролю щодо засвоєння знань студентами.

Для успішного вивчення курсу студент повинен орієнтуватися в різних галузях законодавства, знати ті його положення, що регламентують діяльність прокуратури, а також оволодіти літературою, навчальними і методичними посібниками, перелік яких додається.


Тематичний план дисциплінип/п


Тема лекцій

Кількість годин

1.

Загальні положення щодо прокуратури. Система та структура органів прокуратури.

12.

Організація роботи в органах прокуратури.

23.

Підтримання державного обвинувачення в суді.

14.

Нагляд за додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

15.

Нагляд за додержанням законів при(виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні заходів примусового характеру).

16.

Повноваження прокуратури щодо нагляду за додержанням і застосуванням законів, та здійснення досудового слідства.

1

2

Всього:

7

2ПРОГРАМА КУРСУ


Тема № 1. Загальні положення щодо прокуратури
Предмет і система курсу “Прокуратура України”.

Правові основи організації та функціонування прокуратури в Україні. Конституція України, Закон України "Про прокуратуру", інші нормативні акти, що регламентують діяльність прокуратури. Накази Генерального прокурора.

Місце прокуратури в системі органів державної влади.

Завдання, що стоять перед органами прокуратури.

Історія створення, основні етапи становлення прокуратури та законодавства, що регулює її діяльність.

Поняття і значення принципів організації та діяльності прокуратури. Принципи верховенства права та законності; єдність і централізація прокурорської діяльності; незалежність прокуратури; захист прав і свобод людини; гласність.

Напрямки діяльності прокуратури. Перехідні положення Конституції України щодо виконання прокуратурою окремих функцій.

Правові акти реагування прокурора на порушення закону. Протест, припис, подання, постанова.


Тема №2. Система та структура органів прокуратури
Система та структура органів прокуратури України. Обласна та районні ланки прокуратур, місце інших спеціалізованих прокуратур у загальній системі. Військові прокуратури.

Порядок призначення та звільнення Генерального прокурора України. Участь у Пленумі Верховного Суду України та Вищій Раді Юстиції.

Структура Генеральної прокуратури України.

Координація діяльності по боротьбі із злочинністю. Участь у роботі Координаційного комітету по боротьбі із організованою злочинністю та корупцією при Президенті України.

Колегії прокуратур, їх компетенція. Порядок формування колегій та організація їх діяльності. Рішення колегій та впровадження їх в практику прокурорської діяльності.

Реформування структури Генеральної прокуратури України. Досвід та проблеми розвитку прокуратури України в контексті судово-правової реформи в державі.


Тема №3. Організація роботи в органах прокуратури
Поняття та значення організації роботи в органах прокуратури.

Стиль та методи керівництва в органах прокуратури.

Принципи розподілу обов’язків між оперативними працівниками прокуратури.

Планування роботи. Значення аналізу та узагальнень практики в діяльності прокуратури.

Контроль і перевірка в органах прокуратури. Роль підрозділів організаційно-правового забезпечення.

Статистика. Первинний облік та форми звітності.

Систематизація законодавства. Комп’ютерні мережі та офіційні видання.

Робота із зверненнями громадян та юридичних осіб до органів прокуратури. Організація особистого прийому громадян.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів та закладів прокуратури.

Печатка органів та закладів прокуратури.

Посвідчення працівника прокуратури.
Тема №4. Кадри органів прокуратури
Вимоги, що ставляться до осіб, які призначаються на посади прокурорів.

Класні чини прокурорських працівників. Положення про класні чини.

Порядок притягнення прокурорів до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Дисциплінарний статут прокуратури, система заохочень та стягнень.

Проходження служби в органах та закладах прокуратури.

Матеріальне та соціальне забезпечення прокурорських працівників.

Заходи правового та соціального захисту прокурорів.


Тема №5. Підтримання державного обвинувачення в суді
Завдання, правове становище і повноваження державного обвинувача. Принцип змагальності.

Підготовка прокурора до участі в судовому процесі.

Участь прокурора в попередньому розгляді справи.

Судове слідство, роль прокурора в процесі дослідження доказів.

Судові дебати. Промова прокурора, її структура та значення.

Апеляція прокурора. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Участь прокурора в розгляді справ за апеляцією.

Касаційне подання прокурора. Участь прокурора у розгляді справи в касаційному порядку.

Повноваження прокурора при перегляді судових рішень в порядку виключного провадження.


Тема №6. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом
Суть представництва прокуратурою інтересів громадян або держави в суді.

Завдання прокурора в цивільному процесі. Проблемні питання представництва прокуратурою інтересів або держави в суді.

Правове становище та повноваження прокурора при пред’явленні цивільного позову.

Справи, в яких участь прокурора є обов’язковою. Право на вступ прокурора в цивільний процес.

Участь прокурора в апеляційній та касаційній інстанціях, при перегляді справ у зв’язку з нововиявленими обставинами. Акти реагування прокурора щодо судових рішень.

Особливості участі прокурора в господарському процесі. Визначення порушення інтересів держави, обґрунтування необхідності їх захисту.


Тема №7. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами,

які проводять оперативно-розшукову діяльність,

дізнання, досудове слідство
Сутність та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Повноваження прокурора.

Особливості нагляду прокурора за оперативно-розшуковою діяльністю, межі нагляду.

Нагляд прокурора в стадії прийняття рішень щодо порушення кримінальної справи.

Нагляд за законністю та обґрунтованістю притягнення громадян до кримінальної відповідальності та реалізацією права обвинуваченого (підозрюваного) на захист.

Порядок вирішення прокурором питань застосування запобіжних заходів, зокрема взяття під варту.

Оскарження дій прокурора. Позиція Конституційного Суду України з цих питань.

Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю продовження строків слідства і тримання під вартою.

Нагляд прокурора за закінченням досудового слідства. Перевірка справи з обвинувальним висновком.

Особливості прокурорського нагляду за додержанням кримінально-процесуального законодавства щодо неповнолітніх.

Дії прокурора в справах неосудних осіб.

Нагляд прокурора за протокольною формою досудової підготовки матеріалів.


Тема №8. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням

особистої свободи громадян
Сутність, предмет та завдання нагляду прокуратури за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Повноваження прокурора.

Прокурорський нагляд в місцях утримання затриманих.

Прокурорський нагляд у слідчих ізоляторах.

Нагляд прокурора за законністю виконання вироків, пов’язаних з позбавленням волі. Організація роботи прокурора по нагляду за додержанням законів в установах виконання покарання.

Нагляд прокурора за законністю виконання вироків, що передбачають інші міри покарання.

Нагляд прокурора за законністю умовно-дострокового звільнення з місць позбавлення волі.

Особливості прокурорського нагляду за додержанням законодавства, яке регламентує діяльність установ, що застосовують заходи примусового характеру щодо неповнолітніх.


Тема №9. Нагляд прокурора за додержанням і застосуванням законів та здійснення досудового слідства органами прокуратури
Сутність, завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами.

Предмет, межі та перспективи “загального” нагляду.

Повноваження прокурора по здійсненню “загального” нагляду, їх характер і класифікація.

Нагляд прокуратури за законністю правових актів.

Нагляд прокуратури за дотриманням законів про охорону прав і законних інтересів неповнолітніх. Попередження правопорушень серед неповнолітніх. Прокурорський нагляд за виконанням законів про освіту та трудові права підлітків.

Особливості здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів в окремих напрямках виконавчої діяльності.

Слідство в органах прокуратури. Підслідність. Організація роботи слідчих в Генеральній прокуратурі, прокуратурах областей та районів. Перспективи розвитку функції досудового слідства в прокуратурі.


Тема №10. Основні положення організації та діяльності прокуратури

в зарубіжних країнах
Правовий статус прокуратури Російської Федерації та інших держав, що утворилися на пострадянському просторі.

Основні положення організації та діяльності прокуратур зарубіжних європейських країн. Правове регулювання їх статусу. Загальні риси та відмінності в побудові прокурорських систем.

Аторнейська служба в США. Правове регулювання її діяльності.

Участь Генеральної прокуратури України в діяльності міжнародних інститутів. Правові підстави співробітництва з прокуратурами країн, що входять до Ради Європи, та прокуратурами інших держав.Роль генерального прокурора України та прокурорів країн СНД в боротьбі з організованою злочинністю.

Рекомендована література
 1. Басков В.И. Курс прокурорского надзора. – М., 1998.

 2. Білоус В.Т., Демський С.Е. “Суд, правоохоронні та правозахисні органи України”. – Київ, 2002.

 3. Бровин Г.И., Михайлов В.Т. Прокурорский надзор за законностью исполнения приговоров. – М., 1997.

 4. Брогуцкий В.В., Волков С.Д. и др. Прокурорский надзор за соблюдением санитарного законодательства. – Харьков, 1996.

 5. Гаврилов В.В. Слово государственному обвинителю: поддержание государственного обвинения в уголовном суде. – Саратов, 1998.

 6. Гловчовський В., Радченко М. Становлення і розвиток української моделі прокурорського нагляду на сучасному етапі (концептуальні проблеми) // Право України, 1996, №1.

 7. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М., 1997.

 8. Давыденко Л.М., Мычко Л.М. и др. Организация работы в органах прокуратуры. – Харьков, 1996.

 9. Дворянский А.М. и др. Организация и методика работы прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. – Санкт-Петербург, 1996.

 10. Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Око государево. Российские прокуроры. XVIII век. – М., 1994.

 11. Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Тайные советники империи. Российские прокуроры. XIX век. – М., 1995.

 12. Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. В эпоху потрясений и реформ. Российские прокуроры, 1906 – 1907. – М., 1996.

 13. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Харьков, 1998.

 14. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования. – Харьков, 1990.

 15. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за законностью предварительного следствия. – Харьков, 1991.

 16. Кирилова Н.П. Процессуальные и криминалистические особенности поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции. – Санкт-Петербург,1996.

 17. Комментарий к федеральному закону “О прокуратуре Российской Федерации” с приложением ведомственных нормативных актов. – М., 1996.

 18. Кореневский Ю.В. Государственное обвинение в условиях судебной реформы. – М., 1994.

 19. Косюта М.В. Актуальні проблеми за додержанням законів в сфері економіки. – Луцьк, 1996.

 20. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – Одеса: Юр. літ., 2002.

 21. Крючко Ю.И. Поддержание государственного обвинения по делам об умышленных убийствах. – Харьков, 1999.

 22. Курило М.П., Фінько В.Д. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах для попереднього ув’язнення. – Харків, 1998.

 23. Курило М.П., Півненко. Участь прокурора в слідчих діях. – Харків, 1998.

 24. Маршунов М.Н. Прокурорско-надзорное право. – Санкт-Петербург, 1991.

 25. Матвиенко Е.А. Судебная речь. – Минск, 1972.

 26. Матюшенко М.А., Шость Н.В. Подготовка прокурора к участию в рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции. – Харьков, 1993.

 27. Малюга В.І. Формування принципів організації та діяльності прокуратури в період з найдавніших часів до XIX ст. // Право України, 2001, №10.

 28. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах. - // Вісник Верховного Суду України // - К., 2001. - №1, с.42-53.

 29. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К., 1999.

 30. Михайленко А.Р. Правовое регулирование деятельности прокуратуры по обеспечению законности // Государство и право, 1994, №1.

 31. Михайленко О. Від фіскального до прокурорського нагляду в СРСР // Вісник Київського університету, вип. 3, 1991.

 32. Михайленко О. Незалежність прокурора не повинна гойдатися на трьох гілках влади (погляд на проблему) // Закон і бізнес, 1993, 7 вересня.

 33. Михайленко О. Предмет та об’єкт прокурорського нагляду потребують законодавчої регламентації // Радянське право, 1978, №11.

 34. Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури України // Право України, 1998, №1.

 35. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів в кримінальних справах. Вид. 5. – К., 2000.

 36. Михайленко О.Р. Прокуратура України. Підручник – К.: “Юрінком-Інтер”, 2005.

 37. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: вибрані твори. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

 38. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – 2-ге видання Підручника. – К.: Либідь, 1999.

 39. Молдован В. Судова риторика. – К., 1996.

 40. Мурашин Г.О. Про працю В.І. Леніна “Про “подвійну” підпорядкованість і законність”. – К., 1972.

 41. Новиков С.Г. Прокурорская система в СССР. – М., 1977.

 42. Питання конституційно-правового статусу прокуратури України та удосконалення її діяльності. – Х., 1999.

 43. Потебенько М.О. Пошук істини. – К.: Істина, 2000.

 44. Притика Д. Арбітражний процес: законодавство і практика. Ч.1. – К., 1999.

 45. Притика Д. Арбітражний процес: навчальний посібник. Ч.2. – К., 1999.

 46. Притыка Д. Науч.-практ. комм. к гражд. зак-ву Украины. Т.1. – К., 2000.

 47. Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. – Харків, 1998.

 48. Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. – К., 1996.

 49. Прокуратура України: сьогодні і перспективи. – К., 1996.

 50. Прокурорський нагляд в Україні. – Харків, 1994.

 51. Промова прокурора у судових дебатах. – Харків, 1997.

 52. Руденко М. Позов прокурора до господарського суду як ефективний засіб захисту порушених державних інтересів. – Підприємництво, господарство і право – К., 2002. - №3. – С.19-21.

 53. Руденко М. Представництво прокуратурою України інтересів держави у господарському суді: проблеми теорії та практики // Право України – К., 2001. – №11, С.49-52.

 54. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України – К., 2002. – №6, С.65-68.

 55. Субботин Е.А., Каракач П.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране труда. – Харьков, 1999.

 56. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / Відп.ред. Я.Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

 57. Сухонос В. Органи, що виконували функції прокуратури в Україні у 1917-1922рр. // Підприємництво, господарство і право – К., 2001. – С.86-90.

 58. Финько В.Д., Вернидубов И.Д. Опротестование прокурором вступивших в законную силу приговоров, определений, постановлений суда. – Харьков, 1997.

 59. Червякова О.Б., Рибальченко С.П. та ін. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в банківській сфері. – Харків, 1999.

 60. Шишкін В.І. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України, №1, 1992.

 61. Шевчук П.І., Кривенко В.В. Касаційне провадження в цивільних справах // Вісник Верховного Суду України, 2002, №1(29).

 62. Шумський П.В. Прокуратура в системі державних органів, - Хмельницький , 1996.


Основні нормативні акти і постанови Пленуму Верховного Суду України до всіх тем


 1. Конституція України. – К., 1996.

 2. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. – К.: “Юрінком Інтер”, 2001 (у двох книгах).

 3. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. – С.181-210.

 4. Дисциплінарний статут прокуратури України // Відомості Верховної Ради України, 1991, №4, Ст. 14 – 15.

 5. Положення про класні чини працівників прокуратури України // Відомості Верховної Ради України, 1991, №4, ст. 14.

 6. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

 7. Цивільно-процесуальний кодекс України. – К., 2001.

 8. Господарський процесуальний кодекс України. – К., 2001.

 9. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

 10. Кодекс про адміністративні правопорушення України. – К., 2001.

 11. Збірник наказів Генерального прокурора України. – К., 2001.

 12. Законы о прокуратуре стран СНГ и Балтии. – М., 1995.

 13. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002 року “Голос України”, 19.03.2002 р., №51.

 14. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. – С. 235-261.

 15. Закон України “Про службу безпеки України” від 25 березня 1992 року // Там же. – С. 219-234.

 16. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 березня 1992 року // Там же. – С. 262-267.

 17. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996, №47. - С. 256.

 18. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998, №20. – С. 99.

 19. Прокуратура в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К., 2000.

 20. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001.

 21. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша). Збірник документів. – К., 1996.

 22. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950р. // Вісник Верховного Суду України. – 1997, №3 (Вкладка).

 23. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – М., 1990.

 24. Постанова Верховної Ради України “Про приведення законодавства України у відповідність з Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства” від 22 вересня 1995р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995, №33. – Ст. 258.

 25. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводжень і покарань від 10.12.1984р.// Відомості Верховної Ради України, 1998, №50-51. – Ст. 314.


Питання для підготовки до іспиту (заліку)


 1. Історія виникнення прокуратури як державного органу.

 2. Створення і етапи розвитку прокуратури в Україні.

 3. Поняття прокуратури, її місце в системі правоохоронних органів України.

 4. Предмет і система курсу "Прокуратура України".

 5. Правові основи прокуратури і її функціонування в Україні.

 6. Структура, значення і основні положення Закону України" Про прокуратуру".

 7. Посадові особи в органах прокуратури за Законом України "Про прокуратуру", вимоги, що ставляться до них.

 8. Підготовка, розстановка і виховання кадрів прокуратури.

 9. Характеристика правового і соціального захисту працівників органів прокуратури.

 10. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури.

 11. Дисциплінарний статут прокуратури України, його значення і основні положення.

 12. Положення про класні чини працівників органів прокуратури, його значення і основні положення.

 13. Конституційні положення про призначення на посаду Генерального прокурора України та звільнення його з посади.

 14. Накази, вказівки, інструкції та розпорядження Генерального прокурора України, їх правова природа та значення.

 15. Система органів прокуратури України.

 16. Генеральна прокуратура України та її значення для забезпечення законності і управління системою прокуратури.

 17. Структура Генеральної прокуратури України.

 18. Виключні повноваження Генеральної прокуратури України і зокрема Генерального прокурора.

 19. Наукові і колегіальні органи в системі прокуратури України.

 20. Система функцій прокуратури, галузі прокурорського нагляду.

 21. Проведення досудового слідства органами прокуратури та перспективи його реформування.

 22. Поняття прокурорського нагляду.

 23. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів.

 24. Співвідношення прокурорського нагляду за додержанням законів з контрольно-наглядовими функціями інших органів.

 25. Співвідношення прокурорського нагляду з іншими формами державної діяльності.

 26. Структура та зміст прокурорсько-наглядових правовідносин.

 27. Поняття принципів організації і діяльності прокуратури та їх система за Законом України "Про прокуратуру".

 28. Принципи централізації в органах прокуратури та їх характеристика.

 29. Принцип єдності в діяльності прокуратури та його характеристика.

 30. Принцип публічності і його прояв в діяльності прокуратури.

 31. Єдиноначальність і колегіальність в органах прокуратури.

 32. Незалежність здійснення органами прокуратури своїх повноважень. Гарантії незалежності прокуратури.

 33. Зміст принципу законності в діяльності органів прокуратури.

 34. Принцип захисту органами прокуратури прав і свобод громадян на засадах їх рівності.

 35. Принцип невідворотності відповідальності і профілактики правопорушень в діяльності прокуратури та його характеристика.

 36. Принцип гласності в організації і діяльності прокуратури.

 37. Позапартійність працівників прокуратури.

 38. Моральні засади в діяльності прокуратури. Співвідношення законності і культурності.

 39. Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління, їх правовий статус при цьому.

 40. Зміст і значення організації роботи в органах прокуратури. Принцип розподілу обов’язків працівників прокуратури.

 41. Стиль і методи керівництва і управління в органах прокуратури.

 42. Планування роботи в органах прокуратури.

 43. Контроль і перевірка виконання наказів, розпоряджень та інструкцій в органах прокуратури.

 44. Облік і звітність в органах прокуратури. Узагальнення і аналіз практики.

 45. Систематизація законодавства в органах прокуратури.

 46. Організація прийому громадян та розгляд заяв і скарг в органах прокуратури.

 47. Особливості організації і діяльності військової прокуратури та інших спеціалізованих прокуратур.

 48. Діловодство в органах прокуратури.

 49. Критерії визначення прокурором законності правових актів, що перевіряються.

 50. Вироблені практикою засоби виявлення прокурором можливих порушень законності і реагування на них (не правові засоби).

 51. Постанови, що виносять прокурори у самостійних галузях прокурорського нагляду.

 52. Акти прокурорського нагляду резолютивного характеру, що застосовують у самостійних галузях прокурорського нагляду.

 53. Припинення прокурором виконання незаконних актів з усіх самостійних галузей прокурорського нагляду.

 54. Види подань Генерального прокурора України.

 55. Поняття загального нагляду. Предмет і об’єкт нагляду, проблеми його реформування.

 56. Повноваження прокурора при здійсненні загального нагляду, їх характер та класифікація.

 57. Протест прокурора при здійсненні загального нагляду.

 58. Подання прокурора при здійсненні загального нагляду.

 59. Участь прокуратури у Вищій Раді юстиції України.

 60. Припис прокурора при здійсненні загального нагляду.

 61. Нагляд прокурора за виконанням законів по розгляду звернень громадян в органи державної влади і управління.

 62. Діяльність прокурора по виконанню законів про охорону власності.

 63. Діяльність прокурора по захисту конституційних прав громадян.

 64. Діяльність прокурора по захисту трудових прав громадян.

 65. Участь прокурора у забезпеченні законності при виселенні громадян з житлових приміщень (підстави і порядок виселення).

 66. Прокурорський нагляд за виконанням законів у діяльності об’єднань громадян і його особливості, співвідношення з адвокатурою.

 67. Підстави і порядок порушення прокурором дисциплінарного і адміністративного провадження.

 68. Суть і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і попереднього слідства.

 69. Зміст прокурорського нагляду в стадії порушення кримінальної справи.

 70. Виключні повноваження прокурора по порушенню кримінальних справ.

 71. Діяльність прокурора по забезпеченню законності при проведенні слідчих дій.

 72. Методи і засоби виявлення прокурором фактів приховування від обліку і реєстрації заяв і повідомлень про злочини в органах міліції та реагування на виявленні порушення.

 73. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за виконанням законів під час проведення дізнання і досудового слідства.

 74. Співвідношення повноважень прокурора і начальника слідчого підрозділу.

 75. Діяльність прокурора по забезпеченню законності при відмові в порушенні кримінальної справи і при її закритті.

 76. Акти прокурорського нагляду по забезпеченню законності при розслідуванні злочинів.

 77. Нагляд прокурора за виконанням законів при пред’явленні звинувачень, реагування прокурором на незаконне притягнення особи як обвинуваченого.

 78. Зміст прокурорського нагляду по забезпеченню законності затримання та арешту підозрюваного.

 79. Санкції прокурора, його заступника при проведенні досудового розслідування і оскарження їх до суду.

 80. Діяльність прокурора по забезпеченню прав і законних інтересів обвинуваченого.

 81. Діяльність прокурора по забезпеченню прав і законних інтересів потерпілого.

 82. Вказівки прокурора і процесуальна самостійність слідчого.

 83. Нагляд за дотриманням строків тримання обвинуваченого та підозрюваного під вартою.

 84. Продовження прокурорами строків досудового слідства.

 85. Діяльність прокурора в справі, що надійшла до нього, з обвинувальним висновком.

 86. Прокурорський нагляд за виконанням законів органами дізнання при протокольній формі досудової підготовки матеріалів.

 87. Суть і завдання прокурора при участі його в розгляді справ у судах.

 88. Повноваження прокурора при розгляді кримінальних справ у судах.

 89. Функція прокурора, що бере участь в судовому розгляді кримінальних справ.

 90. Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави в суді, підстави такого представництва.

 91. Підготовка прокурора до участі у судовому засіданні в кримінальних справах.

 92. Участь прокурора в попередньому розгляді справи та в судовому слідстві.

 93. Реагування прокурора на порушення законності під час провадження в справах у суді першої інстанції.

 94. Обвинувальна промова прокурора, її значення і вимоги, яким вона повинна відповідати.

 95. Відмова прокурора від обвинувачення та її значення для суду і учасників процесу.

 96. Касаційне подання прокурора.

 97. Порядок внесення касаційного подання.

 98. Участь прокурора у засіданні суду касаційної інстанції.

 99. Обсяг перевірки справи касаційним судом.

 100. Участь і роль прокурора при відновленні кримінальних справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 101. Пред’явлення прокурором позовів у суди і в арбітражні суди.

 102. Участь прокурора у цивільних справах в суді першої інстанції.

Обов’язкова участь прокурора в цивільних справах.

 1. Процесуальне положення прокурора в цивільному процесі.

 2. Участь прокурора у цивільних справах у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 3. Участь прокурора в розгляді кримінальних справ в апеляційному суді.

 4. Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень в кримінальних справах. Участь прокурора у вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироку.

 5. Суть і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів у місцях застосування заходів примусового характеру.

 6. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за виконанням законів у місцях застосування заходів примусового характеру.

 7. Акти прокурорського нагляду за виконанням законів органами і установами виконання покарань.

 8. Нагляд прокурора за дотриманням законодавства у виправно-трудових установах.

 9. Нагляд прокурора за виконанням законів при умовно-достроковому звільненні від відбування покарання і заміні режиму утримання засуджених.

 10. Розгляд прокурором скарг і заяв на дії органів попереднього розслідування і адміністрації виправно-трудових установ.

 11. Нагляд прокурора за відбуванням покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі.

 12. Прокурорський нагляд за застосуванням примусових заходів медичного характеру до осіб, які скоїли суспільно небезпечні діяння.

 13. Завдання і особливості організації роботи прокуратури по здійсненню нагляду в справах неповнолітніх.

 14. Загальні риси і відмінності у побудові прокурорських систем і правовому регулюванні діяльності прокуратур у європейських країнах.

 15. Участь України в інтеграційних процесах прокурорських систем європейських країн.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка