Дипломної освіти програм а курсу " Аграрне право України " для слухачів спеціальності 060. 101 "Скачати 422.48 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.11.2016
Розмір422.48 Kb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освітиП Р О Г Р А М А

курсу “Аграрне право України

для слухачів спеціальності

7.060.101 “Правознавство”Укладач: Л.М. Степаненко, доцент.


Київ – 2011

Програма курсу “Аграрне право України” (укладач: Л.М. Степаненко, доцент) для слухачів спеціальності 7.060.101 “Правознавство” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Протокол від №2 від 11 жовтня 2011р.

ВСТУПНЕ СЛОВО
Україна – аграрна держава і її сільське господарство – одна з провідних складових частин національної економіки. Це випливає зі значущості й незамінності сільськогосподарських продуктів у забезпеченні життєдіяльності громадян, діяльності самих аграрних товаровиробників-підприємців як на національному ринку, так і на ринку інших країн.

Сучасне аграрне господарювання будується на багатоукладності економіки, різних легальних організаційно-правових формах, приватизації державного майна, переході від монопольної державної та колгоспно-кооперативної соціалістичної форми власності до приватної форми власності громадян та юридичних осіб приватного права, в переході від державної командно-адміністративної форми управління до ведення товарного виробництва на засадах підприємництва та конкуренції між товаровиробниками за ринки збуту власної продукції.

Праця селян, рибалок, мисливців й інших виробників продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження має багато істотних особливостей в порівнянні з працею в інших сферах виробництва. Суспільні відносини, що реально існують в процесі діяльності суб’єктів аграрного підприємництва, в широкому розумінні регулюються традиційними галузями права, перш за все – цивільним, господарським, трудовим, фінансовим. Але реальне існування особливостей, специфічності рис у цих відносинах викликало потребу у формуванні нової спеціалізованої галузі національного права – аграрного права. Цій галузі права відповідає навчальний курс, який вивчається у всіх юридичних вузах України.

Аграрне право України – це самостійна галузь права, самостійне утворення та юридичне змістовне явище. Воно регулює аграрні відносини, об’єднані за змістом, суттю, цілями та діяльністю аграрних підприємств, заснованих на різних формах власності та господарювання, спрямовані на виробництво, транспортування, зберігання, а також реалізацію сільськогосподарської продукції (продуктів харчування) та сировини, в тому числі і у переробленому вигляді. За допомогою правових норм аграрне право визначає правове становище аграрних підприємств-підприємців кооперативного та корпоративного типів, а також – заснованих на державній, приватній та змішаній формі власності на засоби виробництва, регулює їх майнові, земельні, організаційно-управлінські та трудові відносини що складаються в процесі виробничої та підприємницької діяльності. Правила цієї галузі регулюють правовідносини, які виникають у фермерських, особистих селянських та приватних аграрних господарствах, у підприємствах кооперативного типів, а також підприємствах заснованих на державній формі власності.

Аграрне право є самостійною галуззю права завдяки своїй суб’єктивній ознаці, зумовленій властивостями аграрного виробництва і особливо виробничо-господарській самостійності і правоздатності аграрних підприємств-підприємців різних форм власності та господарювання.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”


Тема 1. Теоретичні основи аграрного права.
Предмет, методи та система аграрного права.

Поняття аграрного права, його особливості як у галузі права, функції і місце аграрного права в системі права України.

Поняття та класифікація джерел аграрного права. Уніфіковані та диференційовані законодавчі акти.

Конституція і Закони України як джерела аграрного права. Укази Президента України, правові акти Уряду України та органів державного управління в системі аграрного законодавства.

Суб’єкти аграрного права та аграрного підприємництва.

Право суб’єктність аграрних підприємців.

Право участі та членства громадян в сільськогосподарських підприємствах кооперативного та корпоративного типів.

Права та обов’язки, членів аграрних підприємств кооперативного типу.

Права та обов’язки учасників (акціонерів) аграрних товариств.

Аграрні правовідносини (зовнішні та внутрішні).

Єдність і взаємозв’язок аграрних правовідносин з цивільно-правовими, трудовими, фінансово-кредитними, земельними, управлінськими, природоохоронними та іншими правовідносинами.
Тема 2. Правове забезпечення аграрної реформи.

Особливості приватизації майна в АПК та соціального розвитку села.
Роль аграрного права у формуванні ринкових відносин в аграрному секторі економіки України.

Правове формування розвитку ринкової інфраструктури агропромислового комплексу.

Правове забезпечення розвитку нових форм господарювання на селі.

Правове забезпечення реформування майнових відносин в АПК.

Правове забезпечення земельних правовідносин в АПК.

Особливості приватизації землі та майна колгоспів та радгоспів.

Особливості приватизації переробних підприємств АПК.

Правове регулювання пріоритетності соціального розвитку села.

Правове регулювання демографічної політики на селі.

Правове забезпечення житлового будівництва та об’єктів соціально-культурного призначення в сільській місцевості.

Правове забезпечення будівництва шляхів та об’єктів інженерної інфраструктури в сільських населених пунктах.

Правові форми вирішення кадрової проблеми для села.


Тема 3. Правові режими використання природних ресурсів в АПК.
Особливості використання природних ресурсів в АПК.

Правові засади використання та охорони земель підприємствами АПК.

Правові засади використання лісових ресурсів.

Правові засади використання водних ресурсів.

Правові засади використання загальнопоширених корисних копалин.

Правові засади використання тваринного та рослинного світу.

Права та обов’язки суб’єктів АПК, щодо використання природних ресурсів.

Юридична відповідальність суб’єктів АПК за порушення законодавства, щодо раціонального використання та охорони природних ресурсів.


Тема 4. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств.
Поняття та суть правового режиму майна аграрних підприємств.

Правовий режим майнових фондів аграрних підприємств.

Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

Суб’єкти майнових правовідносин підприємств кооперативного типу.

Правовий режим пайового та неподільного фондів СГК, КСП, СПС, ПГ та СВК.

Правовий режим майна аграрних товариств.

Суб’єкти майнових правовідносин аграрних товариств.

Правовий режим майна підприємств заснованих на державній формі власності.

Суб’єкти майнових правовідносин підприємств заснованих на державній формі власності.

Право повного господарського відання та оперативного управління державним майном.


Тема 5. Правове регулювання управління діяльністю сільськогогосподарських підприємств.
Поняття та суть колективного самоврядування в аграрних підприємствах різних форм власності та господарювання.

Система органів управління аграрних підприємств кооперативного типу їх правоспроможності та повноваження.

Поняття та суть корпоративного права.

Система органів управління аграрних товариств їх повноваження та правоспроможності.

Система органів управління підприємств заснованих на державній формі власності. Їх повноваження та правоспроможності.

Повноваження трудових колективів виробничих підрозділів підприємств різних форм власності та господарювання щодо управління підприємством.

Повноваження спеціалістів щодо управління підприємствами.
Тема 6. Правове регулювання виробничої та фінансової

діяльності суб’єктів.
Характеристика та основні принципи виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного підприємництва.

Правове регулювання спеціалізації аграрних підприємств.

Правове забезпечення виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції.

Правове забезпечення виробництва продукції рослинництва.

Правове забезпечення виробництва продукції тваринництва.

Поняття та суть фінансової діяльності аграрного підприємства.

Організаційно-правове забезпечення виконання виробничо-фінансових (бізнес) планів.

Поняття фінансової дисципліни та дотримання її аграрними підприємствами.

Правове регулювання кредитування аграрних підприємств.

Правова відповідальність за порушення кредитних відносин.

Поняття та суть фінансової дисципліни та правова відповідальність за її порушення.

Правове регулювання страхування в АПК.

Правові засади оподаткування прибутку аграрних підприємств.
Тема 7. Правове регулювання дисципліни,

охорони та оплати праці в АПК.
Поняття, суть та особливості організації праці в аграрних підприємствах.

Правове регулювання внутрішнього розпорядку підприємств.

Правові засади формування виробничих підрозділів на підприємстві.

Організаційно-правове забезпечення господарського розрахунку, бригадного, сімейного, індивідуального та орендного підрядів.

Поняття та суть дисципліни праці.

Правове забезпечення дотримання трудової та технологічної дисципліни.

Причини та правові наслідки порушення трудової й технологічної дисципліни.

Поняття та суть охорони праці.

Забезпечення охорони здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств шляхом створення безпечних умов праці.

Організаційно-правове забезпечення охорони здоров’я на підприємстві.

Державний контроль за дотриманням безпеки праці на підприємствах АПК.

Відповідальність посадових осіб за порушення правових норм безпеки праці на підприємствах АПК.

Поняття та особливості оплати праці в АПК.

Державне регулювання оплати праці на підприємствах АПК.

Формування фонду оплати праці на підприємствах з різними формами власності.

Вирішення спорів з оплати праці і відповідальність роботодавців за порушення чинного законодавства з оплати праці.


Тема 8. Правове регулювання ведення фермерського

та особистого селянського господарства.
Поняття та основні ознаки фермерського господарства як правової форми господарської діяльності.

Соціально-економічне призначення фермерських господарств у сучасних умовах.

Правове забезпечення створення та діяльності фермерського господарства.

Порядок створення фермерського господарства.

Суб’єктний склад фермерського господарства.

Земельні та майнові правовідносини в фермерському господарстві.

Правові засади управління, виробничо-господарської та фінансової діяльності фермерських господарств.

Державне регулювання діяльності фермерських господарств.

Поняття та суть особистого селянського господарства (ОСГ).

Соціально-економічна значимість (ОСГ).

Правові засади створення та функціонування (ОСГ).

Суб’єктний склад ОСГ.

Майнові та земельні правовідносини в ОСГ.

Повноваження органів місцевого самоврядування щодо організації ОСГ.

Захист прав та інтересів ОСГ з боку держави.

Поняття та суть приватного господарства громадян.


Тема 9. Правове регулювання міжгосподарських аграрних відносин.
Правові засади державного регулювання в АПК.

Форми й методи державного регулювання в АПК.

Правові підстави й мета державного втручання в діяльність аграрних підприємців.

Державна підтримка національного аграрного товаровиробника.

Правові засади регулювання аграрного ринку.

Суб’єкти державного регулювання в АПК їх функції та обов’язки.


Тема 10. Договірні відносини суб’єктів АПК.
Типи аграрно-договірних відносин:

 • договори матеріально-технічного забезпечення;

 • договори виробничо-технічного, ремонтного, транспортного та агрохімічного та меліоративного обслуговування;

 • договори на розробку та впровадження науково-технічного прогресу;

 • договори на реалізацію виробленої продукції: (продаж, поставка, контрактація, міна (бартер), форвардні та ф’ючерсні угоди, тощо);

 • договори на створення спільних підприємств, в т.ч. із залученням іноземного капіталу;

 • договори на міжнародну діяльність.

Правова відповідальність за невиконання сторонами договірних зобов’язань.

Порядок розгляду договірних спорів.ПЕРЕЛІК

Питань іспиту з курсу «Аграрне право України»


 1. Предмет аграрного права.

 2. Система аграрного права.

 3. Джерела аграрного права, їх характеристика та класифікація.

 4. Уніфіковані та диференційовані джерела аграрного права.

 5. Укази Президента та їх роль в регулюванні аграрних правовідносин.

 6. Розпорядження та постанови Кабінету Міністрів України як підзаконні нормативно-правові документи.

 7. Нормативно-правові документи галузевого органу державного управління АПК.

 8. Локальні правові акти як джерела нормотворчості аграрних підприємств.

 9. Суб’єкти аграрного права, їх характеристика та класифікація.

 10. Правосуб’єктивність підприємств кооперативного типу.

 11. Правосуб’єктивність підприємств корпоративного типу.

 12. Правосуб’єктивність підприємств, заснованих на державній формі власності.

 13. Правосуб’єктивність міжгосподарських підприємств та об’єднань.

 14. Характеристика аграрних правовідносин.

 15. Правове забезпечення аграрної реформи.

 16. Правове забезпечення приватизації державних аграрних підприємств.

 17. Особливості приватизації аграрних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.

 18. Правове забезпечення приватизації землі колективних сільськогосподарських підприємств.

 19. Правове забезпечення соціального розвитку села.

 20. Правові форми вирішення демографічної проблеми сучасного села.

 21. Правове забезпечення впровадження науково-технічного прогресу в сільськогосподарське виробництво.

 22. Правове забезпечення розвитку соціальної інфраструктури села.

 23. Правові засади вирішення кадрового забезпечення села.

 24. Право засновництва та членства підприємств кооперативного типу.

 25. Дійсне та асоційоване членство в сільськогосподарських кооперативах.

 26. Право спроможності членів кооперативу.

 27. Правовий режим майна підприємств кооперативного типу.

 28. Характеристика майнових фондів підприємств кооперативного типу.

 29. Правові засади набуття та відчуження майна підприємствами кооперативного типу.

 30. Пайовий та неподільний фонди сільськогосподарських кооперативів.

 31. Суб’єкти майнових та земельних правовідносин в підприємствах кооперативного типу.

 32. Правове регулювання управління підприємствами кооперативного типу.

 33. Колективне самоврядування як основна форма управління підприємством з колективною формою власності, основні ознаки та принципи.

 34. Характеристика органів управління підприємств кооперативного типу.

 35. Повноваження та право спроможність Зборів уповноважених.

 36. Повноваження та право спроможності Загальних зборів членів кооперативу.

 37. Повноваження та право спроможності Зборів уповноважених.

 38. Повноваження та право спроможності правління кооперативу.

 39. Повноваження ревізійної комісії (ревізора) сільськогосподарського кооперативу.

 40. Повноваження трудових колективів структурних підрозділів щодо управління кооперативом.

 41. Право засновництва (участі) підприємств корпоративного типу.

 42. Права та обов’язки засновників та учасників корпоративних підприємств.

 43. Установчий договір та статутний фонд.

 44. Правові засади набуття та відчуження майна підприємствами корпоративного типу.

 45. Суб’єкти майнових та земельних правовідносин в підприємствах корпоративного типу.

 46. Правові засади управління аграрними підприємствами корпоративного типу.

 47. Органи управління підприємств корпоративного типу.

 48. Повноваження та право спроможності Установчих зборів.

 49. Повноваження та право спроможності загальних зборів акціонерів (учасників).

 50. Повноваження Ради (Спостережної ради) агротовариста.

 51. Повноваження правління агротовариства.

 52. Повноваження ревізійної комісії агротовариства.

 53. Правовий режим майна аграрних підприємств, заснованих на державній формі власності.

 54. Суб’єкти майнових та земельних правовідносин державних сільськогосподарських підприємств.

 55. Право повного господарського відання майном державних сільськогосподарських підприємств.

 56. Правові засади набуття та відчуження майна державними сільськогосподарськими підприємствами.

 57. Правове регулювання управління аграрними підприємствами, засновниками на державній формі власності.

 58. Директор державного сільськогосподарського підприємства та його повноваження.

 59. Повноваження власника (держави) щодо управління аграрним підприємством, заснованим на державній формі власності.

 60. Повноваження трудового колективу щодо управління державним сільськогосподарським підприємством.

 61. Правові засади співпраці директора та трудового колективу щодо управління державним сільськогосподарським підприємством.

 62. Правовий режим майна міжгосподарських аграрних підприємств та об’єднань.

 63. Суб’єкти майнових і земельних правовідносин міжгосподарських підприємств та об’єднань.

 64. Правові засади набуття та відчуження майна міжгосподарськими аграрними підприємствами та об’єднаннями.

 65. Правові засади управління міжгосподарськими аграрними підприємствами та об’єднаннями.

 66. Поняття та суть фермерського господарства.

 67. Порядок створення фермерського господарства.

 68. Право членства в фермерському господарстві.

 69. Правовий режим майна фермерського господарства.

 70. Суб’єкти майнових та земельних правовідносин фермерського господарства.

 71. Правові засади набуття та відчуження майна фермерських господарств.

 72. Правові засади управління фермерським господарством.

 73. Правове регулювання взаємовідносин між фермерським господарством та державою.

 74. Правові підстави для ліквідації фермерського господарства.

 75. Поняття та суть приватного аграрного підприємства.

 76. Правовий режим майна приватного аграрного підприємства.

 77. Суб’єкти майнових та земельних правовідносин приватного аграрного підприємства.

 78. Правові засади набуття та відчуження майна приватного аграрного підприємства.

 79. Поняття та суть особистого селянського господарства.

 80. Правові засади створення, функціонування особистого селянського господарства.

 81. Правовий режим майна особистого селянського господарства.

 82. Суб’єкти майнових та земельних відносин особистого селянського господарства.

 83. Правове регулювання використання природних ресурсів підприємствами АПК.

 84. Правові засади виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

 85. Правові засади фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

 86. Правове регулювання організації та оплати праці в АПК.

 87. Правові засади охорони праці та дотримання техніки безпеки аграрних підприємств.

 88. Правове забезпечення соціального захисту працівників АПК.

 89. Державне регулювання в АПК. Суб’єкти регуляторної політики в АПК.

 90. Аграрно-договірні правовідносини.


Питання до тестів
1. Предмет аграрного права:

- організація аграрного підприємництва;

- аграрне планування;

- аграрні правовідносини.

2. Методи аграрного права:

- регулювання виробництва продукції;

- державного управління АПК;

- засновництва та членства.

3. Методи аграрного права:

- державне ціноутворення;

- трудова участь у виробничо-господарській діяльності;

- директивний.

4. Загально-правові методи аграрного права:

- легалізаційний;

- заборони;

- договірно-комерційний.

5. Загально-правові методи аграрного права:

- дотримання дисципліни праці;

- імперативної вказівки;

- дотримання технологічної дисципліни.

6. Загально-правові методи аграрного права:

- членський;

- засновницький;

- заборони.

7. Загально-правові методи аграрного права:

- договірно-комерційний;

- легалізаційний;

- ліцензійний

8. Специфічні методи аграрного права:

- дозволу;

- членський;

- засновницький.

9. Специфічні методи аграрного права:

- легалізаційний;

- імперативної вказівки;

- економічного стимулювання.

10. Специфічні методи аграрного права:

- економічного стимулювання

- дозволу;

- рекомендацій державних органів.

11. Специфічні методи аграрного права:

- локально-правового регулювання;

- дозволу;

- організаційно-управлінські.

12. Специфічні методи аграрного права:

- трудової участі;

- імперативної вказівки;

- внутрішньо-договірний.

13. Специфічні методи аграрного права:

- організаційно-управлінські;

- заборони;

- трудової участі.

14. Специфічні методи аграрного права:

- внутрішньо-договірний;

- дозвільний;

- колективного самоврядування.

15. Принципи аграрного права:

- приорітет державної форми власності;

- захист прав власника;

- державне управління АПК.

16. Принципи аграрного права:

- державний контроль за діяльністю аграрних підприємств;

- приорітетність права власності;

- приорітетність колективної форми власності.

17. Принципи аграрного права:

- корпоратизація АПК;

- розвиток фермерства;

- рівноправність форм власності.

18. Принципи аграрного права:

- розвиток аграрного ринку;

- нерозривний зв’язок прав і обов’язків;

- міжнародна співпраця.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка