Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу "Трудове право України"Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Навчально-методичний комплекс


з курсу "Трудове право України" для

перепідготовки фахівців за спеціальністю

7.060.101 " Правознавство"

Укладач: Дмитренко Ю.П.,

кандидат юридичних наук,

професор

Київ - 2011

Навчально-методичний комплекс з курсу “Трудове право України” для перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.060.101 “Правознавство” /Укладач: Дмитренко Ю.П.


Схвалено та рекомендовано на засіданні навчально - методичної комісії Інституту післядипломної освіти.

Протокол від 10 травня 2011р. №9

Трудове право України: Навчально-методичний комплекс для перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.060.101 “Правознавство” /Укладач: Дмитренко Ю.П. - К: ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка. - 2010. с. 48.

© Дмитренко Ю.П., 2010

© ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2010

Зміст 1. Загальні положення

4 - 6

 1. Тематичний план дисципліни

7 - 8

 1. Програма дисципліни

8 - 21

 1. Питання підсумкового контролю

22 - 27

 1. Рекомендована література

27 - 38

 1. Методичні вказівки та завдання до написання курсової роботи з трудового права України

38 - 44

 1. Додатки

46 – 48


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Трудове право – одна з профілюючих правових навчальних дисциплін. Глибоке засвоєння слухачами основних положень, принципів, понять, змісту окремих правових норм та інститутів трудового права, вміння застосовувати їх у конкретній життєвій ситуації є необхідною умовою становлення фахівців-юристів. У навчальному курсі розкриваються предмет, мета, завдання, система, функції, суб’єкти, трудового права та основні його інститути. Навчальна дисципліна базується на нормах права, які регулюють правовідносини у сфері трудового права, сучасних наукових розробках в цій галузі.

Навчальна програма підготовлена відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціаліста вищої кваліфікації і розрахована на студентів (слухачів) юридичних закладів освіти та юридичних факультетів.

Навчальна програма з трудового права - це основний навчально-методичний документ, який визначає зміст та логічну побудову навчальної дисципліни "Трудове право України". Зміст програми містить теоретичні проблеми навчальної дисципліни і питання практичної підготовки студентів (слухачів). Курс трудового права розкриває його роль та місце се­ред інших галузей права, принципи, зміст основних інститутів та прак­тику застосування правових норм.

Завдання вивчення курсу трудового права України полягають в тому, щоб озброїти слухачів ґрунтовними знаннями з трудового законодавства, дати чіткі уявлення про загальні положення, основні поняття та інститути трудового права.

Слухачі повинні засвоїти:

- історію становлення трудового права України;

- сутність трудового права та сферу його застосування;

- правовий статус суб’єктів трудового права;

- поняття і зміст трудових правовідносин;

- правове регулювання укладення колективних договорів (угод);

- поняття та особливості укладення і припинення різних видів трудових договорів;


 • сутність основних понять та категорій: трудове право, трудовий контракт, суміщення, сумісництво, переведення, відрядження тощо.

- поняття і юридичні властивості трудового законодавства;

- правове регулювання робочого часу та часу відпочинку; • правове регулювання оплати праці;

 • поняття та види гарантій і компенсацій.

 • особливості праці неповнолітніх, вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до 14 років чи дитину - інваліда, осіб зі зниженою працездатністю.

- особливості дисциплінарної та матеріальної відповідальності за трудовим законодавством;

- порядок вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів;

- механізм організації нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства.

Курс трудового права служить закріпленню значного кола юридичних знань, допомагає самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні явища сучасності, допомагає в подальшому вивчати інші юридичні навчальні дисципліни.

Слухачі повинні навчитися у процесі засвоєння цієї дисципліни правильно аналізувати, тлумачити і застосовувати норми трудового права, знайомитися з практикою реалізації аналогічних норм.

Метою вивчення курсу трудового права України є також розвиток юридичного мислення слухачів, опанування навичками аналізу конкретних прикладних правових явищ.

Пропоновані методичні рекомендації складені відповідно до програми та навчального плану і мають за мету допомогти студентам (слухачам) у самостійній роботі над курсом трудового права України. Вони не містять детального викладу питань курсу і не можуть замінити підручники або навчальні посібники, а лише пояснюють найбільш складні питання і дають рекомендації до їх вивчення.

Навчальним планом передбачено курс лекцій, проведення семінарських, практичних (в тому числі ділових ігор), самостійних занять, виконання курсової роботи, складання іспиту з цього курсу та як підсумок – складання державного іспиту.

В основі самостійної роботи слухачів над курсом трудового права України лежить програма, яка визначає коло питань, обов’язкових для засвоєння, навчальна і спеціальна література, нормативні акти. Однак слід враховувати, що навчальні матеріали не можуть детально відобразити чинну систему нормативних актів, яка знаходиться у постійному розвитку. Слухачі також самі повинні слідкувати за розвитком і оновленням трудового законодавства.

Вивчення трудового права України рекомендується почати з уважного ознайомлення з програмою курсу і змістом цих даних методичних рекомендацій. Наявні контрольні питання з курсу доцільно використати для самоконтролю з метою перевірки того, як засвоєні необхідні нормативні матеріали.

Значну допомогу слухачам у вивченні програмного матеріалу можуть надати установчі, поточні, узагальнюючі і додаткові тематичні лекції з курсу трудового права України.

Знання зазначених у методичних рекомендаціях основних тем курсу - необхідна умова успішного оволодіння матеріалом цієї навчальної дисципліни.

Другою обов’язковою умовою успішного засвоєння курсу є вивчення нормативного матеріалу. Основна увага повинна бути приділена вивченню тексту Конституції України, Кодексу законів про працю України та інших законів і підзаконних нормативних актів. Перелік базових нормативних актів з усіх розділів курсу міститься у даних методичних рекомендаціях.

Для повного оволодіння теоретичним і нормативним матеріалом необхідно систематично і уважно відслідковувати та вивчати матеріали з трудового права України, які публікуються в періодичних виданнях.

Пропоновані методичні рекомендації та курс лекцій мають за мету:

- допомогти слухачам уяснити основні питання навчального курсу, вивчення яких викликає найбільші труднощі через відсутність необхідного навчального матеріалу, або з причини недостатнього висвітлення їх у підручниках;

- вказати на деякі типові помилки і недоліки у відповідях слухачів на іспитах;

- звернути увагу на ті зміни, які мають місце у чинному законодавстві, і на деякі складні теоретичні питання, які ще недостатньо розроблені в юридичній літературі.


Контроль виконання:

З метою успішного засвоєння матеріалу передбачаються такі види контролю:

1. Поточний контроль: семінарські, практичні заняття, тестування, контрольна робота.

2. Підсумковий контроль: залік, семестровий екзамен, дипломна робота.ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Теми


Кількість годин
Лекції

Семінар./ практ.

заняття


Сам. заняття

Всього

I. Загальна частина

Модуль 1


Поняття, предмет, метод та система трудового права

2

-

8

10

Принципи трудового права

1

-

6

7

Джерела трудового права України

1

-

12

13

Суб’єкти трудового права України

-

-

6

6

Правовідносини, що складають предмет трудового права

2

1

6

9

Модуль 2

Соціальне партнерство. Колективні договори та угоди

2

1

14

17

Правове регулювання зайнятості та працевлаштування громадян

-

-

12

12

II. Особлива частина

Модуль 3

Трудовий договір

8

6

34

48

Модуль 4

Робочий час

2

2

16

20

Час відпочинку

2

2

16

20

Модуль 5

Правове регулювання оплати праці

2

2

12

16

Гарантії і компенсації

-

-

4

4

Модуль 6

Трудова дисципліна

2

1

12

15

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

2

1

16

19

Модуль 7

Охорона праці

-

-

26

26

Правовий захист і охорона праці жінок

-

-

8

8

Правовий захист і охорона праці молоді та осіб зі зниженою працездатністю

-

-

8

8

Правове регулювання праці державних службовців

-

-

6

6

Підготовка та підвищення кваліфікації працівників. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

-

-

6

6

Модуль 8

Трудові спори

-

-

28

28

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

-

-

16

16

Міжнародно-правове регулювання праці

-

-

10


10

Всього

26

16

282

324


III. ПРОГРАМА КУРСУ

Т Р У Д О В Е П Р А В О У К Р А Ї Н И

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Модуль 1

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Поняття праці та права на працю. Праця та її значення в сучасних умовах формування ринкових відносин. Конституційні основи права на працю. Рівність у праці, заборона дискримінації та примусової праці.

Поняття і предмет трудового права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Місце трудового права України в системі права. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України. Основні тенденції становлення та розвитку трудового права.

Функції трудового права: поняття, види та зміст.

Методи правового регулювання трудових відносин: поняття, ознаки та види. Державно-норматив­ний метод регулювання трудових відносин. Колективно-договірний (локальний) метод регулювання трудових відносин.

Відмежування трудового права від суміжних галузей права: конституційного, цивільного, адміністративного, цивільно-процесуального, виправно-трудового, права соціального забезпечення та ін.

Система трудового права як галузі права та її значення в регулюванні трудових відносин. Предмет та система науки трудового права. Система трудового законодавства.


Тема 2. ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Поняття та значення принципів трудового права України. Класифікація принципів трудового права України. Співвідношення загальних принципів з галузевими. Співвідношення принципів і норм пра­ва. Відмінність між принципами як вираженими в праві основними керів­ними положеннями і суб’єктивними правами та обов’язками, реалізація яких забезпечується комплексом організаційно-правових гарантій. Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що відображені в основних правах і обов’язках громадян, закріплених в Конс­титуції України. Принципи трудового права, що закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах. Зміст основних принципів трудового права та їх значення. Імплементація принципів міжнародного трудового права у трудове право України.
Тема 3. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Поняття джерел трудового права України, форми їх вираження. Кла­сифікація джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Кодекс законів про працю та інші нормативні акти України, що регу­люють трудові відносини працюючих. Система законів, що регулюють соціально-трудові відносини. Підзаконні нормативно - правові акти, що регулюють трудові відносини. Компетенція Ка­бінету Міністрів України по виданню нормативних актів у сфері трудового права. Акти з праці і соціальних питань, що видаються Міністерством праці та соціальної політики України. Локальні правові норми. Роль професійних спілок і трудових ко­лективів у галузі правового регулювання праці. Роль рішень Конституційного суду України та значення керівних роз’яснень Верховного Суду України для однако­вого тлумачення і застосування усіма суб’єктами права чинного трудового законодавства.

Єдність і диференціація у правовому регулюванні трудових відно­син. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Дія нормативних актів про працю у часі, просторі та за колом осіб.

Співвідношення міжнародно-правових договорів про працю і норм трудового законодавства України. Застосування в Україні трудового законодавства інших країн. Перспективи розвитку, удосконалення та систематизації чинного трудового законодавства України.
Тема 4. СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Правовий статус суб’єктів і його зміст: трудова право-дієздатність, суб’єктивні пра­ва та обов’язки, гарантії прав та юридичні обов’язків, відповідальність суб’єк­тів трудового права.

Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права. Співвідношен­ня правового статусу працівника і громадянина.

Підприємства, установи, організації як суб’єкти трудового пра­ва. Зміст трудової правосуб’єктності державного підприємства, устано­ви, організації, їх права і обов’язки в організації праці працюючих. Кооперативні, акціонерні, спільні, малі та інші підприємства і організації як суб’єкти трудового права. Власник підприємства, установи і організації та його управлінські повнова­ження по організації праці працюючих. Уповноважений власником орган по управлінню підприємством, установою і організацією. Співвідношення понять “власник підприємства” та “адміністрація”.

Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Основні функції і повноваження трудових колективів. Законодавство про трудові колективи і його загальна характеристика. Форми і методи здійснення повноважень трудових колективів. Колектив бригади, порядок його формування і повноваження в галузі праці. Поняття, види та повноваження трудових колективів у процесі регулювання трудових правовідносин. Формування колективу бригади. Коефіцієнт трудової участі та розподіл колективного заробітку. Взаємовідповідальність власника або уповноваженого ним органу і бригади.

Професійні органи як суб’єкти трудового права. Правове становище профспілок. Основні функції і права профспілок за чинним законодавством. Правова основа діяльності профспілок. Право працівників на об’єднання в професійні спілки. Функції професійних спілок у галузі праці, їх правовий статус. Право працівників на участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Взаємовідносини профспілкового органу підприємства з власником або уповноваженим ним органом. Додаткові гарантії для виборних профспілкових працівників, членів рад (правлінь) підприємств і рад трудових колективів.

Права профспілкових органів підприємств і організацій в галузі організації праці та заробітної плати.

Участь профспілок у встановленні умов праці, у застосуванні норм трудового права, у нагляді і контролі за додержанням трудового законо­давства, у вирішенні трудових спорів і спорів про відшкодування шкоди, що завдана каліцтвом або іншим пошкодженням здоров’я, в управлінні державним соціальним страхуванням.
Тема 5. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА
Поняття трудових правовідносин та їх ознаки та елементи. Умови виникнення правових відносин: трудова право-дієздатність суб’єк­тів, наявність правової норми, здійснення юридичного факту, з яким за­кон пов’язує виникнення, зміну чи припинення правових відносин. Класифікація правових відносин у сфері трудового права. Зміст трудових правовідносин, основні права і обов’язки їх суб’єктів. Підстави виникнення трудових правовідносин: трудовий договір, контракт, вибори на посаду, адміністративний акт призначення на поса­ду, розподіл молодих спеціалістів і молодих робітників після закінчен­ня ними відповідних навчальних закладів.

Колективні правові відносини в сфері трудового права. Організаційно-управлінські відносини. Правовідно­сини по встановленню умов праці, правовідносини по застосуванню чинно­го законодавства і раніше встановлених умов праці, правовідносини по контролю за додержанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, правовідносини по розгляду трудових спорів ( конфлік­тів ). Соціально-партнерські правовідносини. Відносини щодо зайнятості та працевлаштування. Відносини щодо професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Правовідносини при договорі учнівства. Відносини при нагляді та контролі за додержанням законодавства про працю.

Правові відносини, що тимчасово або постійно приходять на зміну трудових правовідносин. Правовідносини при вирішенні трудових спорів. Правові відносини по державному соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню і зв’язок їх з безпосередньо трудовими правовідносинами.
Модуль 2

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка