Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу „Психологія особистості" для підготовки студентів за спеціальністю 040101. „Психологія"Скачати 405.98 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір405.98 Kb.
1   2   3   4

Враховуючи те, що максимальна кількість балів по двом змістовним модулям дорівнює 60, то мінімум балів за яких студент допускається до іспиту – 30.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу, теми

Кількість годинЛекції

Семінар.

Сам.роб.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ1Особистість як об'єкт психологічних досліджень:

основні напрями вивчення особистості, базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність; основні етапи історії досліджень особистості21152


Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму:


психоаналіз 3. Фрейда, аналітична психологія К. Юнга,

індивідуальна психологія А. Адлера, соціокультурна психологія К. Хорні, епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона, гуманістичний психоаналіз Е. Фромма2
153


Диспозиційний напрям у психології особистості:

загальна характеристика диспозиційного напряму у психології особистості, диспозиційна теорія особистості Г. Оллпорта, теорія типів особистості Г. Айзенка, структурна теорія рис особистості Р. Кеттела2
15

4

Когнітивний підхід до особистості:

загальна характеристика когнітивного підходу до особистості, розвиток мислення в онтогенезі (теорія Ж. Піаже), теорія особистісних конструктів Дж. Келлі, теорія поля К. Левіна2

15

5

Гуманістичний напрям у психології особистості:

загальна характеристика гуманістичного напряму, теорія самоактуалізації А. Маслоу, феноменологічна теорія К. Роджерса, особистість у логотерапії В. Франкла, екзистенційна психологія Р. Мея2
15

6

Теорії особистості психологів США і Європи:

соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури, теорія соціального научіння Дж. Роттера, психологія свідомості В. Джемса, особистість в "описовій психології" В. Дільтея й Е. Шпрангера, теорії особистості у французькій соціологічній школі, транзактний аналіз Е. Берна1
15

7

Особистість у радянській психології:

погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості, Ленінградська школа, Московська школа, Київська школа2
10
Модульна контрольна 1

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ


8

Індивідуально-психологічні властивості особистості:

загальна характеристика властивостей людини як індивіда; погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості; вікові індивідні властивості та особистість; статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості; основні підходи до дослідження темпераменту11


8


9

Соціально-психологічна характеристика особистості:

соціально зумовлені характеристики особистості, поняття про характер, типологія характерів, найвідоміші типології, акцентуації характеру;

поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки,

теорії мотивації: інстинкти життя і смерті як рушійна сила поведінки (3. Фрейд), прагнення до переваги як основний мотив (А. Адлер), індивідуація як мотиваційна сила особистості (К. Юнґ), екзистенційні потреби особистості (Е. Фромм), невротичні потреби особистості (К. Хорні), піраміда потреб та прагнення до самоактуалізації (А. Маслоу), провідний мотив життя особистості: тенденція до актуалізації (К. Роджерс), функціональна автономія мотивації особистості (Г. Олпорт), гіпотези про спрямованість особистості (Л. І. Божович), діяльнісна концепція особистості (О. М. Леонтьєв)1


1


8


10

Розвиток і формування особистості:

характеристика понять "розвиток" і "формування" особистості, погляди психологів на розвиток особистості, розвиток і формування самосвідомості1


1


8

Модульна контрольна 2

Всього: 144

16

4

124

Загальний обсяг годин – 144 години, у тому числі: лекції – 16, семінари – 4, самостійна робота студентів – 124 години. Підсумковий контроль –іспит.

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВА ЧАСТИНА КУРСУ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1.Особистість як об'єкт психологічних досліджень

Лекція 1.Основні напрями вивчення особистості

Проблема особистості у філософії, соціології, загальній психології, диференціальній психологі, соціальній психології. Вклад до загальної теорії особистості педагогічної, вікової, етнічної психології, психології праці, психології розвитку тощо.

Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність. Напрями дослідження особистості: біогенетичний, соціогенетичний і персоногенетичний. Культурно-історичний та системно-діяльнісний підхід розвитку особистості. Б.Г. Ананьєв про первинні і вторинні властивості індивіда. Поняття “особистість” у вузькому змісті. Структура людини як “суб'єкта діяльності”. В.С. Мерлін про "індивідуальність" як інтеграційну структуру будь-якої особистості.

Три основні періоди в розвитку психологічних поглядів на особистість: філософсько-літературний, клінічний та експериментальний. Експериментальні дослідження особистості в Росії О.Ф. Лазурського і Г.І, Россолімо, за кордоном – Г. Айзенка, Р. Кеттела і Г. Олпорта, К. Левіна, А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Мерфі, Г. Меррея і П. Гілфорда.


Тема 2. Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму

Лекція 2. Психоаналіз

Вчення З. Фрейда (положення про складність, багатоплановість структури особистості, про свідоме й несвідоме, про внутрішні суперечності особистості). Аналітична психологія К. Юнга (положення про три рівні психіки: свідомість, особисте несвідоме і колективне несвідоме; архетипи). Індивідуальна психологія А. Адлера (базові поняття: фіктивний фіналізм, прагнення до переваги, почуття неповноцінності і компенсації, суспільний інтерес, стиль життя, креативне "Я"). Соціокультурна психологія К. Хорні (положення про почуття корінної базової тривоги та невротичні потреби, або тенденції особистості). Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона (положення про стадії розвитку “Его”). Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма (положення про стратегії "втечі від свободи").


Тема 3. Диспозиційний напрям у психології особистості

Лекція 3. Загальна характеристика диспозиційного напряму у психології особистості

Дві основні ідеї диспозиційного напряму. Поняття про “особистісні риси” якце фундаментальні одиниці особистості, кожна з яких є узагальнененою схильністю діяти певним чином у відповідній типовій ситуації. Диспозиційна теорія особистості Г. Оллпорта. Теорія типів особистості Г. Айзенка. Структурна теорія рис особистості Р. Кеттела.


Тема 4. Когнітивний підхід до особистості

Лекція 4. Характеристика когнітивного підходу до особистості

Головний принцип когнітивної психології (психіка трактується як система, призначена для переробки інформації). Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Ж. Піаже). Стадії розвитку інтелекту. Дослідження егоцентризму. Теорія особистісних конструктів Дж. Келлі. Характеристики когнітівно складної особистості. Теорія поля К. Левіна. Поняття “потреба, прагнення, когнітивна карта, намір, мотив, мета, когнітивний дисонанс, атрибуція та очікування, життєвий простір, психологічне оточення, локомодація, тимчасова перспектива, валентність”. Три основних різновиди внутрішнього конфлікту.


Тема 5. Гуманістичний напрям у психології особистості

Лекція 5. Загальна характеристика гуманістичного напряму

Ставлення до людини як свідомої і розумної істоти, активного творця власної особистості та свого стилю життя. Теорія самоактуалізації А. Маслоу. Ієрархія потреб за Маслоу (“вищі" і “нижчі” потреби). Риси самоактуалізованої особистості. Етапи деградації особистості. Феноменологічна теорія К. Роджерса. Поняття "Я-концепції". Основна рушійна сила функціонування особистості. Клієнт-центрована терапія. Особистість у логотерапії В. Франкла: учення про прагнення до сенсу, про сенс життя і про свободу волі. Три групи цінностей: творчість, почуття і ставлення. Екзистенційна психологія Р. Мея (дослідження проблем життя і смерті, свободи і вибору, сенсу буття, унікальність особистості, вільний вибір і усвідомлений цільовий аспект поведінки). Поняття про чотири види любові: секс, ерос, флірт та альтруїстичну любов.


Тема 6. Теорії особистості психологів США і Європи

Лекція 6. Загальна характеристика європейських та американських теорій особистості

Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури (особистість формують такі чинники: поведінка людини, її індивідуальні характеристики та вплив навколишнього середовища. Паттерни людської поведінки, поняття про імітацію поведінку. Два вида підкріплень - "непряме (зовнішнє) під-кріплення" і "самопідкріплення". Поняття "саморегуляція", "самоконтроль" і "самоефективність". Три компоненти саморегуляції поведінки: самоспостереження, самооцінка і самозвіт. П'ять основних програмних рівнів процесу самоконтролю. Теорія соціального научіння Дж. Роттера (когнітивні чинники сприяють формуванню реакції людини на вплив навколишнього середовища). Поняття "потенціал поведінки", "очікування", "підкріплення", "цінність підкріплення", "локус контролю" (екстернальний та інтернальний). Психологія свідомості В. Джемса. Поняття про "потік свідомості", "емпіричне Я" і "чисте Я". Складові елементи особистості: фізична особистість, соціальна особистість і духовна особистість. Поняття ієрархії особистостей. Формула самоповаги особистості. Особистість в "описовій психології" В. Дільтея (завдання психології полягає у розкритті смислового, душевного життя особистості, ціннісних орієнтацій людини) і Б. Шпрангера (шість форм пізнання світу, типологія особистостей). Теорії особистості у французькій соціологічній школі (Е. Дюркгейм - положення про біосоціальну природу людини; П. Жане про "психологію поведінки". Транзактний аналіз Е. Берна (Его-стани: дитина, батько, дорослий).
Тема 7. Особистість у радянській психології

Лекція 7. Вітчизняні вчені про психологічну структуру особистості

Розробка загальної теорії особистості (Л.С. Виготський, Д.М. Узнадзе, О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія, Б.Г.Ананьєв, В.М. М'ясіщев, Л.І. Божович, В.В. Давидов, О.В. Запорожець, П.Я. Гальперін, С.Л. Рубінштейн, К.К. Платонов, О.Г. Ковальов, А.В. Петровський). Концепція "людинознавства" Б. Г. Ананьєва. Поняття про індивідуальність, особистість, структуру особистості. Психологія ставлень В. М. Мясіщева (особистість, психіка і свідомість людини – це єдність відображення об'єктивної дійсності і ставлення людини до неї). Культурно-історична теорія Л.С. Виготського (трактування соціального середовища не як фактора, а як джерела розвитку особистості). Поняття “інтеріоризації та екстеріоризації, соціальної ситуація розвитку, провідної діяльності, новоутворень розвитку”. Особистість у теорії діяльності О.М. Леонтьєва як цілісне утворення, яке є відносно пізнім продуктом (спільно-історичного й онтогенетичного розвитку людини). Поняття про провідную діяльність. Три основних параметри особистості. Особистість в теорії С.Л. Рубінштейна у контексті принципів детермінізму та єдності свідомості і діяльності. Поняття про самосвідомість. Концепція особистості Г.С. Костюка (психічна діяльність особистості відбувається в результаті інтеграції психічних процесів та властивостей і здійснюється нейрофізіологічними механізмами). Структуру особистості утворюють різні психічні властивості: свідомість і самосвідомість.

МОДУЛЬ II. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ Тема 8. Індивідуально-психологічні властивості особистості

Лекція 8. Загальна характеристика властивостей людини як індивіда

Структура індивіда за Б.Г. Ананьєвим. Функції індивідних властивостей за В.О. Аверіним. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості. Позиція К. Юнга. Позиція Г. Оллпорта. Позиція Г. Айзенка. Позиція Р. Кеттела. Точка зору А. Маслоу. Точка зору К. Роджерса. Позиція О.М. Леонтьєва. Генетичні чинники особистості в світлі сучасних досліджень. Вікові індивідні властивості та особистість. Поняття про періодизацією розвитку, сенситивні періоди, критичні періоди в розвитку індивіда, своєрідну вікову індивідуальність, психологічну старість, специфічні особливості психологічного віку. Статевий диморфізм. Основні підходи до дослідження темпераменту. Гуморальні теорії типів темпераменту. Характеристика типів темпераменту І. Канта, Л. Лесгафта. Конституціональна типологія Е. Кречмера, У. Шелдона. Підхід до вивчення темпераменту І.П. Павлова. Підхід К. Юнга. Підхід до вивчення темпераменту Г. Айзенка. Темперамент у теорії В.С. Мерліна. Дослідження темпераменту в школі Б.М. Теплова. Уявлення Л. С. Виготського про темперамент.


Тема 9. Соціально-психологічна характеристика особистості

Лекція 9. Соціально зумовлені характеристики особистості

Соціально зумовлені характеристики особистості: статус, позиція, ролі, ранг. Поняття про характер. Типологія характерів. Конституційні типології характеру (Кречмер, Шелдон). Акцентуальні типології (Леонгард, Лічко). Соціальні типології (Фромм, Шостром). Акцентуації характеру. Концепція К. Леонгарда. Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки. Схема переходу потреби в мотив. Інтереси, прагненя, переконання та установки. Мотивація та пізнавальні процеси. Зв'язок мотиваційних явищ з пам'яттю. Мотивація та емоції. Воля і мотивація. Спрямованість особистості. Три основні види спрямованості: спрямованість на взаємодію, спрямованість на завдання (ділова спрямованість) і спрямованість на себе (особиста спрямованість). Теорії мотивації. Інстинкти життя і смерті як рушійна сила поведінки (3. Фрейд). Прагнення до переваги як основний мотив (А. Адлер). Індивідуація як мотиваційна сила особистості (К. Юнґ). Екзистенційні потреби особистості (Е. Фромм). Невротичні потреби особистості (К. Хорні). Піраміда потреб та прагнення до самоактуалізації (А. Маслоу). Провідний мотив життя особистості: тенденція до актуалізації (К. Роджерс). Функціональна автономія мотивації особистості (Г. Олпорт). Гіпотези Л.І. Божович про спрямованість особистості. Діяльнісна концепція особистості О.М. Леонтьєва.


Тема 10. Розвиток і формування особистості

Лекція 10. Характеристика понять "розвиток" і "формування" особистості

Поняття “онтогенез людини”, “психічний розвиток”, "дозрівання", "формування", "становлення". Особливості психічного розвитку. Співвідношення в людині природного і соціального, вродженого й набутого. Умови психічного розвитку: зовнішні і внутрішні. Погляди психологів на розвиток особистості. Теорія Дж. Локка про “tabula rasa” ("чиста дошка"). Ж.Ж. Руссо про високу моральність дитини. Психодинамічний напрямок (психоаналіз і теорія рис), соціодинамічний (теорія ролей і теорія соціального навчання), інтеракціоністський (теорія соціальної взаємодії) і гуманістичний (теорія самоактуалізації і теорія пошуку сенсу життя) напрямки. Діяльнісний підхід до розвиток особистості (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв. Розвиток і формування самосвідомості.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

Семінар 1. Основні підходи до визначення особистості у вітчизняній і закордонній психології

1. Історичний огляд проблеми особистості в різних науках.

2. Базові категорії психології особистості.

3. Культурно-історичний та системно-діяльнісний підхід розвитку особистості.

4. Експериментальні дослідження особистості у вітчизняній психології.

5. Експериментальні дослідження особистості у закордонній психології.

Література: 1,2,5,6,22,27,5267,69,90

Семінар 2. Загальна характеристика властивостей людини як індивіда

1. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості

2. Вікові індивідні властивості та особистість

3. Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості

4. Основні підходи до дослідження темпераменту

Література: 1,2,5,6,59,60,62,63,67,91,92Семінар 3. Соціально зумовлені характеристики особистості (2 год.)

1. Поняття про характер. Типологія характерів

2. Акцентуації характеру

3. Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки

4. Теорії мотивації

Література: 11,12,13,31,32,35,39,59,60,61,63,69,91,94Семінар 4. Характеристика понять "розвиток" і "формування" особистості

1. Основні теорії розвитку особистості в дитинстві

2. Розвиток і формування самосвідомості

Література: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,35,39,91,92


ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ:
Самостійною роботою передбачається:

1. Систематичне відвідування всіх видів лекційних занять, ведення конспектів.

2. Систематичне вивчення пропонованої літератури.

3. Систематичну підготовку до семінарських занять.

4. Виконання пропоновоної окремої самостійної работи та її оформлєння згідно з відповідними вимогами.

Оцінюючи самостійні роботи (реферати, курсові), викладач зважає на те, наскільки ретельно виконано роботу, творчо здійснено інтерпретацію психічного явища, наскільки повно й адекватно зроблено висновок та наскільки в обгрунтуванні рекомендацій використано теоретичний матеріал навчального курсу.1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка