Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з курсу "фінанси" Для слухачів за спеціальностями: 050104 "Скачати 376.27 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір376.27 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Інститут післядипломної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З курсу “ФІНАНСИ”

Для слухачів за спеціальностями:

7.050104 “Фінанси”

7.050106 “Облік і аудит”

Укладач: Чеберяко О. В., кандидат

економічних наук

Київ-2005

Навчально-методичні матеріали з курсу “Фінанси” (укладач Чеберяко О. В, кандидат економічних наук) для слухачів за спеціальностями: 7.050104 “Фінанси”, 7.050106 “Облік і аудит” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти.


Протокол від __________ 2005 року № ___

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма дисципліни "Фінанси" є складовою частиною збірника "Типові навчальні програми кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту". Програма враховує те, що курс "Фінанси" відноситься до числа спеціальних базових фінансових дисциплін і вивчає конкретні форми прояву економічних законів у сфері фінансів, тобто в процесі розподілу, перерозподілу і використання частини вартості валового внутрішнього продукту (ВВП).

МЕТА дисципліни – надання фундаментальних знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства, розширення та поглиблення теоретичних знань студентів про фінансову систему держави, порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її складової. Це є необхідним для майбутнього спеціаліста, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів та фінансів суб’єктів підприємницької діяльності.

Методологічною та теоретичною основою науки про фінанси є економічна теорія, макро- та мікроекономіка. Такий підхід дозволяє вивчати фінанси у взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, розібратися у їх суті та розробити аргументовані пропозиції щодо вдосконалення фінансового механізму.

ЗАВДАННЯ курсу – дати в необхідному обсязі теоретичний матеріал, який включатиме сучасні наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів; дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів господарської діяльності і населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з’ясувати роль фінансів у економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • фінансовий механізм держави та його складові;

- основні проблеми, які виникають в ході функціонування фінансового механізму та засоби їх розв’язання;

- структуру ланок фінансової системи держави та основні взаємозв’язки між ними; • організаційну структуру управління фінансовою системою;

- форми і види фінансових ресурсів, які є у розпорядженні суб’єктів фінансових відносин;

- об’єктивно та професійно грамотно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві;

- розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів, фінансів підприємницьких структур, міжнародних фінансів;

- аналізувати сучасний стан та перспективи майбутнього розвитку фінансового ринку України; • уміти розробляти і вирішувати питання теорії і практики фінансової

політики держави в умовах ринкової економіки.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних навчальних занять обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів.

Тематичний план дисципліни розрахований на загальну кількість годин – 90, з них – 30 годин лекційних, 30 годин семінарських занять та 30 годин самостійної роботи - для студентів очної форми навчання; 20 годин лекційних, 10 годин семінарських та 60 годин самостійної роботи – для студентів очно-заочної форми навчання.

Навчальна програма містить повний перелік тем, що розглядаються в межах курсу, та їх короткий зміст.

Робоча програма курсу складається з плану лекційних та семінарських занять, які містять повний перелік питань, що є предметом вивчення та дослідження на лекціях та семінарських заняттях. Крім того, до програми включено методичні рекомендації до вивчення всіх тем курсу, що дозволить оптимально організувати самостійну роботу студентів.

2.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ “ФІНАНСИ”
Вступ.

Предмет, задачі і структура дисципліни “Фінанси”, її теоретичне і практичне значення в підготовці економістів для фінансової системи держави. Взаємозв’язок курсу з іншими теоретичними і практичними учбовими дисциплінами.


Тема 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСІВ.

Розвиток людського суспільства, вдосконалення виробничих відносин, виникнення товарно-грошових відносин. Фінанси як продукт товарно-грошових відносин і розвитку держави. Фінанси як економічна категорія, їх об’єктивна необхідність, зміст і призначення в суспільстві.

Фінанси і гроші. Роль фінансів в розподілі і перерозподілі валового внутрішнього продукту і національного доходу. Фінансові методи регулювання економічних і соціальних процесів в державі.
Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

Фінансова система, її структура, особливості побудови в різні періоди розвитку суспільства і державних утворень. Історичний аспект розвитку фінансової системи України як незалежної держави. Загальна характеристика складових фінансової системи України. Правова та економічна основа фінансової системи України та проблеми її вдосконалення.


Тема 3. ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Призначення і роль фінансів в економічній системі держави. Фінансовий механізм. Фінанси і ціна. Фінанси і оплата праці. Фінанси і кредит. Фінансові санкції і стимули. Фінансові ресурси. Фінансові баланси. Фінансові показники і їх зв’язок з загальноекономічними показниками. Фінансове планування і прогнозування. Фінансові резерви.


Тема 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Фінансова політика держави – важлива ланка економічної політики. Призначення, зміст, основні принципи і завдання фінансової політики. Вплив фінансової політики на економічний і соціальний розвиток держави.


Тема 5. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Економічна природа податків та їх ознаки. Функції податків. Податки та інші форми платежів до бюджету: плата, збори. Елементи податку. Класифікація податків. Податкова система та податкова політика.


Тема 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Бюджетна система держави, її зміст і призначення, правова основа. Доходи і видатки бюджетів. Бюджетний устрій. Бюджетний процес. Бюджетні методи впливу на економічний і соціальний розвиток держави. Бюджетний механізм. Планування і прогнозування показників бюджетів. Дефіцит бюджету, його причини та класифікація. Принципи побудови бюджетної системи України та шляхи її вдосконалення.


Тема 7. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ І МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ.

Фінансові проблеми місцевого і регіонального самоврядування. Місцеві бюджети, їх призначення і роль, структура доходів і видатків, шляхи зміцнення фінансової незалежності місцевих органів влади і управління. Позабюджетні кошти і валютні фонди місцевих Рад народних депутатів. Джерела надходжень і основні напрями їх використання.


Тема 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Зміст і основні принципи організації фінансів підприємств і організацій в різних галузях економіки. Вплив галузевих особливостей на організацію фінансів. Фінансові методи регулювання господарської діяльності підприємств і організацій. Доходи і видатки господарських суб’єктів, їх прогнозування і використання.


Тема 9. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

Склад фондів, їх економічна природа і призначення. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування. Фонд для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Фонд сприяння зайнятості населення. Фонд сприяння конверсії. Державний інноваційний фонд. Валютний фонд. Інші централізовані і децентралізовані фонди цільового призначення. Порядок створення і використання фондів. Роль фондів в фінансовому забезпеченні економічних і соціальних програм. Деякі питання удосконалення системи позабюджетних фондів.


Тема 10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ

Соціальні гарантії та механізм їх реалізації. Система соціальних гарантій населення. Організація фінансового забезпечення соціальної сфери. Фінанси освіти і науки, охорони здоров’я, соціального страхування і забезпечення.


Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Економічна суть і роль державного кредиту. Форми державного кредиту. Державний борг. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. Проблеми державного боргу, його границі і порядок обслуговування.


Тема 12. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Призначення і роль фінансового ринку в економіці держави. Структура і класифікація фінансового ринку. Інструменти фінансового ринку. Основні операції фінансового ринку. Фінансові активи і їх види. Фінансові установи, їх функції і організаційна структура. Правове державне регулювання фінансового ринку. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


3. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІНАНСИ"
3.1. Тематичний план дисципліни
1.Необхідність, суть та ознаки фінансів

2.Фінансова система

3.Фінанси в економічній системі держави

4.Фінансова політика

5.Податки і податкова система

6.Бюджет і бюджетна система

7.Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини

8.Фінанси підприємницьких структур

9.Державні цільові фонди

10. Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

11.Державний кредит і державний борг

12.Фінансовий ринок3.2. Плани лекцій
Лекція 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСІВ.

1. Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів.

2. Суть, ознаки та функції фінансів.

3. Моделі фінансових відносин у суспільстві.Лекція 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

1. Структура і складові фінансової системи держави.

2. Організаційні і правові основи побудови фінансової системи (управління фінансовою системою).
Лекція 3. ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

1. Фінансовий механізм.

2. Фінансові ресурси держави.

3. Фінансові показники.


Лекція 4. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

1. Зміст і складові фінансової політики держави.

2. Принципи і завдання фінансової політики держави.

3. Напрями фінансової політики на сучасному етапі.

4. Типи і види фінансової політики.
Лекція 5. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

1. Економічна суть, ознаки і функції податків.

2. Класифікація податків.

3. Зміст, структура та принципи побудови податкової системи.


Лекція 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

1. Економічна сутність, призначення та ознаки бюджету.

2. Бюджетний устрій та бюджетна система України. Типи бюджетних систем.

3. Принципи побудови бюджетної системи.

4. Бюджетний процес.

5. Бюджетна класифікація: принципи побудови та шляхи вдосконалення.

6. Дефіцит бюджету: причини виникнення та граничний розмір.
Лекція 7. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ І МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

1. Роль місцевих бюджетів у бюджетній системі (кількісні та якісні показники).

2. Структура доходів місцевих бюджетів.

3. Розмежування видатків між різними ланками місцевих бюджетів.

4. Сутність та види міжбюджетних трансфертів.
Лекція 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

1.Зміст та основні принципи організації фінансів підприємницьких структур.

2. Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності і видів діяльності.

3. Фінансове планування і прогнозування на підприємствах.

4. Фінансові методи регулювання господарської діяльності підприємств і організацій.

5. Джерела розрахунків і платежів підприємства, фірми, корпорації.

6. Фінансові показники ефективності господарської діяльності та фінансового стану підприємства.
Лекція 9. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

1. Загальна характеристика цільових фондів.

2. Пенсійний фонд.


 1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

6. Порядок формування і використання фонду по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення.

7. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища.


Лекція 10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ

1. Економічна природа, призначення соціальних гарантій населення, механізм їх реалізації.

2. Види і форми соціальних гарантій.

3. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій.


Лекція 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

1. Економічна суть і роль державного кредиту.

2. Державний борг: складові, його межі та оптимальний розмір.

3. Управління державним боргом та його обслуговування.

4. Вплив державного боргу на соціально-економічне становище в державі.
Лекція 12. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

1. Призначення і структура фінансового ринку.

2. Кредитна система та кредитний ринок.

3. Ринок цінних паперів.

4. Валютний ринок та валютні операції.

5. Страховий ринок і страховий захист.

5. Ринок фінансових послуг.

3.3. Плани практичних занять

Заняття 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСІВ

1.Історичний аспект розвитку фінансів(етапи розвитку людського суспільства).

2. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів(виникнення держави і розвиток товарно-грошових відносин).

3. Фінанси як економічна категорія.

4. Взаємозв’язок фінансів із грошима, кредитом, ціною, заробітною платою та іншими економічними категоріями.

5.Функції фінансів.

6.Сутність моделей фінансових відносин у суспільства(фінансова модель ринкової і адміністративної економіки; американська, західноєвропейська та скандинавська моделі).

Основні терміни: виробничі відносини; гроші; держава; фінанси; суб’єкти фінансових відносин; об’єкти фінансових відносин; розподільна функція; контрольна функція; первинний розподіл; перерозподіл; ціна; кредит; заробітна плата; Валовий внутрішній продукт; Валовий національний продукт; модель фінансових відносин.
Заняття 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

1. Поняття фінансової системи та її внутрішня структура в різні періоди розвитку суспільства.

2. Характеристика сфери міжнародних фінансів.

2. Характеристика сфери державних фінансів.

3. Загальна характеристика сфери фінансів підприємницьких структур.

4. Фінансовий ринок, його структура та роль.

5. Особливості формування та використання страхових та резервних фондів.

6. Правова та економічна основа фінансової системи.

7. Фінансові органи та інституції, які здійснюють управління фінансовою системою.

Основні терміни: фінансова система; міжнародні фінанси; державні фінанси; фінанси суб’єктів господарювання; фінансовий ринок; цінні папери; страховий фонд; резервний фонд; бюджет; фонди цільового призначення; державний кредит, фінансове законодавство, фінансовий апарат; фінансові органи; фінансові інституції.
Заняття 3. ФІНАНСИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ


 1. Загальна характеристика фінансового механізму.

2. Склад фінансового механізму.

3. Фінансове планування і прогнозування.

4. Фінансові стимули, санкції, пільги, норми, нормативи, ліміти і резерви.

5. Узагальнюючі та індивідуальні фінансові показники.

6. Фінансові ресурси.

Основні терміни: Фінансовий механізм; фінансовий баланс; фінансові показники; фінансові стимули; фінансові важелі; фінансові пільги; санкції; норми; нормативи; фінансові ліміти; фінансові ресурси; балансовий метод; метод екстраполяції; нормативний метод; метод економіко-математичного моделювання; макропоказники.


Заняття 4.ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

1. Поняття фінансової політики, її складові.

2. Задачі і принципи фінансової політики

3. Форми і методи реалізації фінансової політики.

4.Методи впливу фінансової політики на досягнення стабілізації та економічного зростання в державі.

5.Типи фінансової політики: жорстка регламентація, помірна регламентація і політика мінімальних обмежень.

4. Стратегія і тактика фінансової політики України на сучасному етапі.

7. Фінансова криза і її вплив на безпеку держави.Основні терміни: Фінансова політика; економічна політика; ефективність економіки; монетарна політика; податкова політика; бюджетна політика; фінансова стратегія; фінансова тактика; девальвація; ревальвація; емісія грошей; інфляція; споживчий кошик; жорстка регламентація; помірна регламентація; політика мінімальних обмежень; фінансова криза; фінансова стабілізація.

.

Заняття 5. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА 1. Соціально-економічна природа податків.

 2. Ознаки та функції податків.

 3. Характеристика елементів податку.

 4. Принципи побудови податкової системи України.

 5. Пряме оподаткування і його роль у державному регулюванні економіки.

 6. Непряме оподаткування (ПДВ, акцизи, мито).

 7. Оптимальна модель податкової системи держави.

Основні терміни: податки; відрахування і внески; збори; податкова система; податкова політика; прямі податки; непрямі податки; загальнодержавні податки; місцеві податки, податковий кредит; об’єкт оподаткування; суб’єкт оподаткування; одиниця оподаткування; податкова ставка; податкові пільги; податок на додану вартість; акцизи; мито.
Заняття 6. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА.

1. Економічна природа і призначення бюджету. 1. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку

 2. Функції Державного бюджету.

4. Бюджетний механізм, його складові елементи.

5. Склад та структура бюджетної системи України.

6. Бюджетний устрій України та його принципи.

7. Доходи Державного бюджету України, їх склад і структура.

8. Видатки Державного бюджету України, їх склад і структура.

9. Принципи розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

10. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів.

11. Бюджетний дефіцит, причини виникнення і шляхи подолання.Основні терміни: Бюджет; бюджетний устрій; бюджетна система; доходи Державного бюджету; видатки Державного бюджету; бюджетне право; бюджетна класифікація; бюджетний процес; бюджетна політика; кошторис; структура доходів; структура видатків; регулюючі доходи; закріплені доходи; субвенції;

субсидії; дотації; бюджетний дефіцит; бюджетний профіцит.Заняття 7. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ І МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

1. Поняття місцевих бюджетів.

2. Аналіз місця і ролі місцевих бюджетів в бюджетній системі України.

3. Доходи місцевих бюджетів, їх склад, структура.

4. Витрати місцевих бюджетів, їх склад, структура.

5. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні та шляхи їх удосконалення.

6. Джерела формування і основні напрями використання позабюджетних коштів і валютних фондів місцевих Рад народних депутатів.

Основні терміни: Місцеве самоврядування; місцевий бюджет; доходи місцевих бюджетів; витрати місцевих бюджетів; позабюджетні кошти; валютні кошти; місцеві податки, збори і платежі; фінансова незалежність; фінансове вирівнювання; горизонтальне вирівнювання; вертикальне вирівнювання.
Заняття 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

1. Економічна суть і функції фінансів підприємницьких структур, основні принципи їх організації.

2. Фінансове планування на підприємстві.

3.Статутний фонд як джерело фінансової діяльності підприємства. 1. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів.

5.Фінансовий аспект формування і використання оборотних коштів.

5. Структура собівартості продукції, робіт, послуг.

6. Система розподілу виручки від реалізації продукції, робіт, послуг.

7. Прибуток як результат діяльності підприємства.

8. Джерела формування і напрямки використання спеціальних фондів.

Основні терміни: фінанси підприємств; фінансовий план; фінансові ресурси; інвестиції; амортизаційні відрахування; основні кошти; оборотні кошти; приватизація; акціонерне товариство; орендне підприємство; малі підприємства; собівартість продукції; спеціальні фонди; прибуток; збиток; виручка від реалізації продукції; доходи підприємства; витрати підприємства; ліквідні активи; платоспроможність підприємства; бюджетні кредити; державні дотації.
Заняття 9. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

1. Необхідність і суть позабюджетних фондів.

2. Формування та використання Пенсійного фонду України.

3. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

4. Джерела формування та напрями використання фонду соціального страхування.

5.Формування і використання фонду Чорнобиля.

6. Джерела утворення та склад видатків фонду охорони навколишнього природного середовища.


 1. Характеристика інших позабюджетних фондів.

 2. Роль фондів у фінансовому забезпеченні економічних і соціальних програм.

Основні терміни: соціальне забезпечення; пенсійне забезпечення; соціальне страхування; централізовані фонди; децентралізовані фонди; позабюджетні фонди; добровільні внески.
Заняття 10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ НАСЕЛЕННЯ

 1. Соціальні гарантії як форма забезпечення достатнього рівня суспільного добробуту.

 2. Система соціальних гарантій населення.

 3. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій.

 4. Напрями розвитку соціальних гарантій в Україні.

5.Страхова медицина: суть та значення.

Основні терміни: суспільний добробут; кошторис; калькуляція витрат; бюджетні норми; нормативний метод; спонсорство; меценатство; пенсії; матеріальна допомога.

Заняття 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

1. Економічна суть і роль державного кредиту.

2. Форми державного кредиту.

3. Державний борг: внутрішній та зовнішній державний борг, його границі та оптимальні розміри. 1. Динаміка та структура державного боргу в Україні.

6.Управління державним боргом і його обслуговування.

7.Вплив державного боргу на соціально-економічне становище в державі.Основні терміни: державний борг; державний кредит; позика; кредитор; боржник; внутрішній борг; зовнішній борг; відсоток; облігація; купонні (відсоткові) облігації внутрішньої державної позики; дисконтні облігації; казначейські зобов’язання; консолідація; конверсія; відстрочка погашення; анулювання боргів; уніфікація; реструктуризація зовнішнього боргу.
Заняття 12.ФІНАНСОВИЙ РИНОК

1. Призначення і роль фінансового ринку в економіці держави.

2. Структура фінансового ринку:

а) валютний ринок;

б) ринок кредитних ресурсів;

в) ринок цінних паперів;

г) страховий ринок;

д) ринок фінансових послуг.

3. Характеристика фінансових установ - учасників фінансового ринку.

4. Державне регулювання фінансового ринку.Основні терміни: фінансовий ринок; ринок грошей
(валютний ринок); ринок капіталів; ринок кредитних ресурсів; Фондова біржа; національна та зарубіжна валюта; емітент; валютний курс; облікова ставка; страховий продукт; акція; облігація; вексель; банківський акцепт; ощадний сертифікат; ф’ючерсні контракти; опціон; форвардна угода; Кліринговий банк.
4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ “ФІНАНСИ”
Тема: “Необхідність, суть та ознаки фінансів”

Фінанси - одна з конкретних історичних форм економічних відносин. Вивчаючи дану тему, потрібно усвідомити, що функціонування фінансів пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту в грошовій формі.

Основним об’єктом розподілу та перерозподілу в будь-якій державі виступає валовий національний продукт. Результатом таких розподільчих фінансових процесів є цільові централізовані фонди фінансових ресурсів загальнодержавного призначення.

Слід звернути увагу на те, що економічна суть фінансів проявляється через функції, які їм притаманні. Завдяки розподільчій функції фінанси обслуговують всі стадії руху суспільного продукту: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Ця функція фінансів забезпечує загальнодержавні потреби, допомагає сформувати фонди для утримання та розвитку невиробничої сфери, здійснювати галузевий, міжгалузевий і міжтериторіальний перерозподіл валового національного продукту.

Вивчаючи цю тему, необхідно засвоїти, що основу контрольної функції фінансів складає рух фінансових ресурсів, який відбувається як у фондовій так і в не фондовій формах. Саме завдячуючи контрольній функції фінансів суспільство знає про те, як складаються пропорції в розподілі грошових коштів, наскільки своєчасно фінансові ресурси поступають в розпорядження різних суб’єктів господарювання, чи ефективно вони їх використовують і т.д.

При вивченні даної теми слід звернути увагу на дискусійні моменти у визначенні сутності і функцій фінансів.


Тема: “Фінансова система”.

Фінансова система держави - це різноманітні види фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у її розпорядженні, а також у господарських суб’єктів й інших фінансових інститутів. Слід уявити, що побудована раціональної та ефективної фінансової системи в державі - справа досить важка і вимагає значних зусиль і часу. Досвід свідчить, що фінансові системи країн з ринковою економікою проходили етап становлення за 50 - 100 років.

Усі фонди фінансових ресурсів, які створюються в державі становлять підсистеми фінансової системи і групуються за відповідними ознаками.

Вивчаючи цю тему, необхідно виходити з того, що всі складові фінансові системи мають свої індивідуальні рівні розвитку, правове та організаційне забезпечення. При цьому в кожній фінансовій ланці використовуються особливі, специфічні форми і методи акумуляції, розподілу і використання грошових ресурсів.


Тема: “Фінанси в економічній системі держави”

Роль та призначення фінансів в економічній системі держави найбільш повно проявляється через дію фінансового механізму. Слід розглядати фінансовий механізм як сукупність форм, методів і важелів управління фінансовими відносинами. Необхідно підкреслити, що ступінь довершеності

фінансового механізму знаходяться в залежності від рівня вдосконаленості всього господарського механізму в цілому і його окремих елементів зокрема (кредитного механізму, механізму ціноутворення, інвестиційного механізму та ін.).

Вивчаючи цю тему, необхідно засвоїти базові методи фінансового планування та прогнозування, які використовуються при розробці основних фінансових планів в державі: зведеного фінансового балансу, державного бюджету та місцевих бюджетів усіх рівнів.


Тема: “Фінансова політика”

Фінансова політика держави – це досить складна сфера діяльності законодавчої і виконавчої влади, яка включає заходи, методи і форми організації та використання фінансів для забезпечення її економічного і соціального розвитку. Своє конкретне вираження фінансова політика знаходить у чинній системі мобілізації фінансових ресурсів та їх використання для задоволення різноманітних потреб держави, підприємницьких структурі населення.

Правову основу і конкретні напрями реалізації фінансової політики у демократичній державі становить фінансове законодавство. У ньому повинна бути точно визначена компетенція всіх суб’єктів економічної системи щодо повноважень і відповідальності у фінансовій сфері.

Слід уяснити, що хоч фінанси і фінансова політика тісно взаємопов’язані, фінанси як певна частина виробничих відносин входять до складу базису, а фінансова політика до надбудови.

Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного господарства, соціальними групами населення, територіями. На цій основі має забезпечуватися стійке зростання економіки, вдосконалення її структури, створення умов для розвитку господарських утворень різних форм власності, а також створення надійних соціальних гарантій населенню.

Фінансова політика держави залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. З огляду на це фінансова політика є динамічним процесом, що змінюється і коригується з урахуванням практичної потреби.

Основним завданням фінансової політики є забезпечення фінансової стабільності в державі і на цій основі – досягнення стійкого збільшення темпів економічного розвитку основного джерела підвищення суспільного добробуту. Фінансова політика повинна також сприяти зростанню ефективності виробництва і насамперед підвищенню продуктивності праці, побудові раціональної структури економіки тощо.

Вивчаючи цю тему слід звернути увагу на завдання і принципи фінансо­вої політики, форми і методи її реалізації. Основні напрямки фінансової політики повинні узгоджуватись із загальними завданнями економічних і соціальних перетворень в нашій державі.Тема: “Податки і податкова система”

При вивченні даної теми потрібно врахувати те, що податки - це вихідна категорія фінансів, найважливіша форма регулювання ринкових відносин в будь-якій країні. Потрібно правильно зрозуміти соціально-економічну природу податків і їх функції. Вміти охарактеризувати усі елементи податкової системи,

правильно класифікувати податки за основними їх ознаками.

Структура сучасної податкової системи України перебуває в динамічному стані, що зумовлено необхідністю створення Податкового кодексу, розробкою і вдосконаленням всієї законодавчої бази та окремих видів податків зокрема. З урахуванням останнього важливо розібратися в недоліках існуючих механізмів оподаткування як юридичних, так і фізичних осіб. Необхідно творчо підходити до питання ефективності сучасної податкової політики та можливостей по її вдосконаленню.


Тема: “Бюджет і бюджетна система”

На сьогоднішній день бюджет займає центральне місце в системі державних фінансів. Бюджет – це фонд фінансових ресурсів, який є у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених на них функцій, передбачених законодавством. Економічна природа бюджету полягає в тому, що виникає об’єктивна необхідність у розподілі й перерозподілі ВВП між галузями економіки, верствами населення й територіями з метою підвищення ефективності економіки та добробуту громадян. Тобто бюджет, в основному, відображає вторинний перерозподіл – перерозподіл за допомогою податків і надання за рахунок бюджету суспільних благ і послуг.

Бюджет, будучи дуже складним і багатогранним явищем, повинен розглядатися з декількох сторін: як ланка державних фінансів, як централізований фонд фінансових ресурсів, як фінансовий план держави. Бюджет як економічна категорія виражає взаємозв’язок, що виникає між державою та іншими учасниками суспільного виробництва в процесі розподілу та перерозподілу вартості ВВП шляхом створення централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів і їх використання на цілі розширеного відтворення та підвищення рівня життя громадян.

Головне призначення бюджету – регулювати розподіл і перерозподіл ВВП між галузями економіки, адміністративно-територіальними утвореннями, верствами населення, ґрунтуючись на потребах ринкового господарства відповідно до визначеної фінансової політики.

Бюджетна система держави – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правову основу бюджетної системи становить конституція України, бюджетний кодекс, закони та інші законодавчі акти.

При вивченні даної теми слід уяснити склад і структуру бюджетної системи, принципи побудови та організацію функціонування. Аналізуючи склад і структуру доходів і видатків Державного бюджету України, необхідно звернути увагу на їх зв’язок з економічним і соціальним розвитком, можливість впливу через перерозподіл грошових коштів на темпи розвитку і галузеву структуру народного господарства.

Актуальною є проблема перерозподілу фінансових ресурсів між Державним і місцевими бюджетами, а також між окремими ланками міс­цевих бюджетів.

Важливою є також проблема бюджетного дефіциту. Необхідно про­аналізувати причини існування бюджетного дефіциту і можливі шляхи його подолання.


Тема: “Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини”

Місцеві бюджети – важливий і складний елемент бюджетної системи

держави. При вивченні місцевих бюджетів їх необхідно розглядати у двох аспектах: як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів влади і як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також всередині сукупності місцевих бюджетів.

Для аналізу ролі і місця місцевих бюджетів в Україні необхідно дати Їх кількісну і якісну характеристики.

Необхідно проаналізувати склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів, звернувши увагу на місцеві податки і збори, показати значення позабюджетних коштів у формуванні фінансових ресурсів регіону.
Тема: “Фінанси підприємницьких структур”

Фінанси підприємницьких структур – одна із основних підсистем фінансової системи держави. Це відносно самостійна й особлива сфера функціонування фінансів, яка має свою специфіку організації та принципи реалізації притаманних їй функцій. Специфіка фінансів підприємств і організацій полягає в тому, що за їхньою допомогою мобілізуються кошти й створюються фонди фінансових ресурсів не для подальшого розподілу, як це має місце в підсистемі державних фінансів, а для обслуговування процесу виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг.

При функціонуванні фінансів підприємницьких структур встановлюються відповідні економічні відносини та взаємозв’язки при створенні та використанні фондів фінансових ресурсів як у межах одного підприємства між підприємством і його працівниками при розподілі прибутку, залученні коштів працівників через продаж акцій та інших цінних паперів, так і між окремими підприємствами при наданні комерційних кредитів, організації спільних виробництв, розрахунків за штрафами тощо, а також між підприємствами і банками при одержанні кредитів, розрахунках за користування кредитами. Взаємозв’язки та взаємовідносини виникають між підприємствами і державою при сплаті платежів до бюджету, одержанні фінансування і дотацій із бюджету. Зазначені відносини і взаємозв’язки визначають сутність і зміст фінансів підприємницьких структур.

Фінанси підприємницьких структур – це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються для здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг у різних галузях економіки. Організація та функціонування фінансів підприємницьких структур ґрунтується на відповідних принципах. До них належать: комерційний розрахунок, господарська та фінансова незалежність, фінансова відповідальність, матеріальна зацікавленість.

При вивченні теми необхідно уяснити, як здійснюється фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів, а також фінансовий аспект формування і використання обігових коштів.
Тема: Державні цільові фонди”

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення – важлива ланка фінансової системи України, форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення. Необхідність їх створення та функціонування зумовлена потребою в наданні певних соціальних гарантій

населенню у разі досягнення непрацездатного віку, втрати працездатності, годувальника, роботи, настання стихійного лиха та інших не передбачуваних подій. Створення та використання фондів фінансових ресурсів цільового призначення здійснюється для задоволення економічних і соціальних потреб держави, підприємницьких структур та окремих громадян.

При вивченні теми необхідно ознайомитись з тими законодавчими матеріалами, які визначають порядок формування і основні напрями використання цих фондів. Джерелами фінансування таких фондів можуть бути: внески громадян; асигнування з бюджету; ресурси підприємницьких структур; кошти спонсорів; благодійні внески; страхування; кредит.

Принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів можна сформулювати так:


 • відрахування до фондів централізовано визначаються державою відповідними законами і є власністю держави;

 • відрахування до фондів є обов’язковими платежами й можуть стягуватися примусово;

- витрати з фондів здійснюються лише на визначені потреби, які передбачені законами України.

Створення фондів фінансових ресурсів цільового призначення, по суті, є об’єктивним процесом фінансового забезпечення соціальних потреб населення у зв’язку з настанням або виконанням відповідних обставин. Однак цю функцію можуть виконувати як державні фонди фінансових ресурсів, так і фонди недержавної форми власності. Це залежить від рівня розвитку системи соціального забезпечення в державі.

Найактуальнішою проблемою в Україні тривалий час була необхідність реформування системи пенсійного забезпечення щоб запобігти зрівнялівці щодо одержання пенсій та допомоги. З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про….. загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який започаткував довгоочікувану громадянами України пенсійну реформу згідно з яким система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів: перший рівень — солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; другий рівень — накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; третій рівень — система недержавного пенсійного забезпечення.

 Особливу увагу слід звернути на джерела формування і використання Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду Чорнобиля, Фонду охорони навколишнього природного середовища, а також вміти дати

характеристику інших позабюджетних фондів.
Тема: Фінансове забезпечення соціальних гарантій населення”

Соціальні гарантії – обов’язковий елемент економічної системи держави, важлива умова її економічної і соціальної стабільності. Можна стверджувати, що вищий рівень соціальних гарантій – основа суспільного добробуту й кінцева мета економічної діяльності держави.

Види й форми соціальних гарантій у державі визначаються двома основними факторами – рівнем економічного розвитку та станом розвитку демократичних

засад. Соціальні гарантії повинні здійснюватися за такими напрямами. Перший полягає в тому, що держава повинна гарантувати кожному громадянину, який здійснює трудову діяльність, прийнятий рівень добробуту за допомогою мінімального рівня заробітної плати, її індексації, помірних податків і невтручання у підприємницьку діяльність.

Другий напрям – задоволення пріоритетних потреб суспільства, опікування якими держава не може довірити кожному громадянину самостійно. До них належать потреби у здобутті загальної освіти, вихованні дітей і підлітків, проведенні культурно-освітньої роботи, підготовці кадрів, організації охорони здорові і розвитку фізичної культури членів суспільства, держава законодавчо гарантує задоволення зазначених потреб за рахунок бюджету за мінімально достатніми обсягами у формі безплатних послуг.

Третій напрям має на меті зближення рівнів життя різних груп населення, недостатня забезпеченість яких пов’язана переважно з причинами, що не залежать від їхніх трудових зусиль. Такими причинами можуть бути підвищене навантаження утриманців на працездатних; стан здоров’я; вік; втрата роботи; кризові явища в економіці У цьому разі формами задоволення відповідних потреб можуть бути пенсії, допомоги, стипендії, грошові виплати, їхня індексація, матеріальна допомога, пільги з податків, платежів і послуг. Наведені форми соціальних гарантій сприяють тому, що стає можливим підтримання життєвого рівня, а також розвиток здібностей людини незалежно від її матеріального становища, рівня заробітної плати і впливу економічних та інших зовнішніх факторів щодо громадян.

При вивченні теми необхідно зрозуміти джерела фінансового забезпе­чення соціальних гарантій, знати порядок планування і фінансування витрат, визначити основні напрями удосконалення планування і фінансування окремих галузей соціальної сфери: освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.
Тема: “Державний кредит і державний борг”

За своєю економічною сутністю державний кредит – це форма вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту. Його джерелом є вільні кошти населення, підприємств і організацій. Використання державного кредиту є цілком виправданою формою мобілізації коштів у розпорядження держави. Їхня доцільність при покритті дефіциту бюджету зумовлена тим, що це має значно менші негативні наслідки для фінансового становища держави, ніж покриття дефіциту за допомогою грошової емісії.

Існування державного кредиту призводить до появи державного боргу. Сума його складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави як внутрішніх, так і зовнішніх, включаючи гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим органам влади, державним підприємствам.

Державний борг має економічно обґрунтовані межі. Величина боргу характеризує становище економіки та фінансів держави, ефективність функціонування її урядових структур. Необхідно розібратися в причинах і наслідках зростання внутрішнього і зовнішнього державного боргу в Україні, проаналізувати сучасну політику уряду України в сфері державного кредитування.

Ефективність використання державних запозичень значною мірою залежить від системи управління боргом. Управління державним боргом – одне із пріоритетних завдань фінансової політики держави, важлива умова

її фінансової стабільності. Процес управління боргом має декілька етапів: залучення коштів; використання коштів; повернення боргу і виплата відсотків.

При вивченні теми слід уяснити методи управління державним боргом: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення і анулювання позики.

Тема: “Фінансовий ринок

Фінансовий ринок – складова частина фінансової системи держави, механізм перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб’єктами підприємницької діяльності, державою і населенням, між учасниками бюджетного процесу, деякими міжнародними фінансовими інститутами.

Вивчаючи цю тему, необхідно звернути увагу на економічні передумови розвитку фінансового ринку. Аналізуючи структуру фінансового ринку, необхідно вміти дати повну і точну характеристику всім його інструментам. Зосередити особливу увагу на основних операціях фінансового ринку.

Перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою фінансового ринку має певні часові обмеження і здійснюється на умовах платності та конкурентності. Фінансовий ринок покликаний посилювати та поліпшувати мобілізацію і розподіл фінансових ресурсів, що сконцентровані в державних грошових фондах, у розпорядженні підприємницьких структур і у населення. По суті фінансовий ринок у розподільчих і перерозподільних процесах фінансових ресурсів виконує ті функції, які не може виконати жодна складова фінансової системи.

За допомогою фінансового ринку, як правило, мобілізуються і використовуються тимчасово вільні фінансові ресурси або ресурси що мали обумовлене раніше цільове призначення. Наявність фінансового ринку – об’єктивне явище, зумовлене особливостями функціонування фінансів в економічній системі держави. Він виникає як гостра потреба в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки.

В організаційному плані фінансовий ринок – це сукупність ринкових фінансових інститутів, що супроводжують потік коштів від власників фінансових ресурсів до позичальників.

Фінансовий ринок має досить складну внутрішню структуру, певні складові якої можуть функціонувати самостійно, проте ринок досягає найбільшої ефективності, коли задіяні всі його складові. Фінансовий ринок включає: валютний ринок; ринок кредитів; ринок цінних паперів; ринок фінансових послуг. Усі складові фінансового ринку мають свою внутрішню структуру й можуть поділятися на відповідні підрозділи, тобто сегменти ринку.

При вивченні теми слід уяснити необхідність, призначення, внутрішню структуру кожної складової фінансового ринку.
 1. Питання для проміжного і підсумкового контролю
 1. Економічні передумови виникнення фінансів.

 2. Ознаки та функції фінансів.

 3. Моделі фінансових відносин.

 4. Призначення та роль фінансів.

 5. Організаційні і правові основи побудови фінансових систем.

 6. Структура фінансової системи.

 7. Теоретичні основи побудови фінансової системи.

 8. Вплив фінансової системи на темпи і пропорції розвитку економіки.

 9. Фінансова політика держави.

 10. Задачі і принципи фінансової політики.

 11. Напрями фінансової політики на сучасному етапі.

 12. Типи і види фінансової політики.

 13. Особливості фінансової політики в державі з перехідною економікою.

 14. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів.

 15. Система Державних фінансів.

 16. Правові і організаційні засади Державних фінансів.

 17. Призначення і роль фінансового механізму, його структура.

 18. Фінансові ресурси Держави.

 19. Фінансові показники.

 20. Зміст і принципи фінансового планування.

 21. Баланс фінансових ресурсів та витрат Держави.

 22. Бюджетний устрій та бюджетна система України.

 23. Принципи побудови бюджетної системи.

 24. Бюджетний процес.

 25. Бюджетна класифікація: принципи побудови та шляхи вдосконалення.

 26. Дефіцит бюджету: причини виникнення та граничний розмір.

 27. Економічна суть, ознаки і функції податків.

 28. Загальна класифікація податків.

 29. Податкова система України: становлення та розвиток.

 30. Фінансове забезпечення функціонування і відтворення основних фондів.

 31. Зміст і основні принципи організації фінансів підприємницьких структур.

 32. Фінансовий аспект функціонування і використання оборотних фондів.

 33. Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів України.

 34. Структура доходів місцевих бюджетів.

 35. Розмежування видатків між різними ланками місцевих бюджетів.

 36. Сутність та види міжбюджетних трансфертів або Бюджетне регулювання.

 37. Формування і напрями використання Пенсійного фонду.

 38. Формування і використання фонду соціального страхування.

 39. Система Центральних фондів загального призначення.

 40. Суть і роль Державного кредиту.

 41. Державний борг: складові і оптимальний розмір.

 42. Управління Державним боргом і його обслуговування.

 43. Вплив державного боргу на соціально-економічне становище Держави.

 44. Типи відсоткових ставок на позичковий капітал.

 45. Податки та збори з фізичних осіб та їх вплив на матеріальний рівень життя населення.

 46. Система непрямих податків.

 47. Призначення і функції Державної Податкової Служби в Україні.

 48. Методи нарахування доходів по облігаціях внутрішньої Державної позики.

 49. Податок на додану вартість.

 50. Акциз.

 51. Мито.

 52. Прибутковий податок з громадян.

 53. Класифікація облігацій внутрішньої та зовнішньої позики.

 54. Фінансовий ринок України: поняття, зміст, структура, призначення.

 55. Функції та роль Державного Казначейства.

 56. Економічна природа і суть страхування.

 57. Система страхування в Україні.

 58. Економічна природа і призначення міжнародних фінансів.

 59. Фінансові резерви.

 60. Сучасні підходи до системи оподаткування, досвід країн з ринковою економікою.

 61. Єдиний податок.

 62. Земельний податок.

 63. Місцеві податки і збори.

 64. Економічна природа і призначення соціальних гарантій.

 65. Види і форми соціальних гарантій.

 66. Джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій.


6. Рекомендована література.


  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: ЮРІНКОМ, 1996. – 80 с.

  2. Бюджетний кодекс України. - К.: Вид-во ВР України, 2001. – С. 3-27.

  3. Закон України “Про Державний бюджет України на відповідний рік” // Відомості Верховної Ради України.

  4. Закон України “Про місцеве самовряду­вання” від 27.05.1997р.

  5. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р.

  6. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 05.02.98.

  7. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003.

  8. Закон України “Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів” від 22.12.94.

  9. Закон України “Про плату за землю” від 19.09.96.

  10. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від 10.02.97.

  11. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами” від 21.12.02.

  12. Закон України “Про пенсійне забезпечен­ня” від 5.11.91 р.

  13. Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р.

  14. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата­ми, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р.

  15. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р.

  16. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999р.

  17. Закон України “Про….. загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 09.08.2003.

  18. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03.

  19. Закон України “Про державний внутрішній борг України” // Закони України: В 11 т. / Верховна Рада України: Ін-т законодавства. – К., 1996. Т. 4. – С. 43-44.

  20. Указ Президента України “Про Державне казначейство України” від 27.04.1995 р.

  21. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси України. - К.: Атіка, 1997. – 367с.

  22. Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки. Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка. Передмова та наук. редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

  23. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник.  –

К.: НІОС, 2002.

  1. Василик О.Д. Теорія фінансів.-К.: НІОС, 2002. – 416с.

  2. Василик О.Д., Павлюк К.В.Бюджетна система України: Підручник.-К.: Центр навч. літератури, 2004. – 544с.

  3. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997. – 302 с.

  4. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

  5. Кравченко В. Місцеві фінанси України. - К.: Т-во “Знання” України. 1999.–487 с.

  6. Кудряшов В. П, Фінанси. - Херсон: Олді-плюс, 2002. – 352с.

  7. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000. – 296 с.

  8. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - К.: ”ВИК”. “”Глобус”, 1993.

  9. Опарін В.М. Фінанси.-К.: КНЕУ, 2001. – 240с.

  10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн. – К.: “Знання – Прес”. – 2002. – С. 487.

  11. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 1998. – 198 с.

  12. Податкова система України. Під ред. В.М. Федосова - К.: Либідь, 1994.

  13. Романенко О.Р. Фінанси.-К.: Центр навч. літератури, 2004. – 312с.

  14. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДСІ, 2001.-372с.

  15. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.

  16. Финансы: Учеб. / Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, 1999. – 527 с.

  17. Фінанси підприємств. Під ред. А.М. Поддєрьогіна - К.: КНЕУ, 2000.-460с.

  18. Фінанси України. Науково-теоретичний журнал Міністерства фінансів України.

  19. Чеберяко О. В. Міжбюджетні відносини в умовах державного унітаризму України. – К.: Світогляд, 2004. – 190с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка