Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з курсу "Бухгалтерський облік" для слухачів за спеціальністю 050104 "Сторінка1/15
Дата конвертації06.12.2016
Розмір2.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


Інститут післядипломної освіти

Навчально-методичний комплекс

з курсу "Бухгалтерський облік"

для слухачів за спеціальністю:7.050104 “Фінанси”

Укладач: В.М.Шарманська, кандидат

економічних наук,

доцент


Головко В.І., кандидат економічних наук,

доцент
КИЇВ – 2011

Навчальне видання

Навчально-методичний комплекс з курсу “Бухгалтерський облік”. / Укл. Шарманська В.М. – К., 2011. – С.


Навчально-методичний комплекс розрахований на слухачів Інституту післядипломної освіти спеціальності: 7.050104 – “Фінанси”.


Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти. Протокол № 2 від 11 жовтня 2011 року.

Укладач: доц., к.е.н. Шарманська В.М.

 Шарманська В.М.ВСТУП
В умовах переходу до ринкових відносин виникли нові форми власності. Господарські процеси, які відбуваються в підрозділах народного господарства, потребують постійного спостереження і контролю з метою управління цими процесами. Одним з видів господарського обліку є бухгалтерський облік, предметом якого є стан господарських засобів і джерел їх формування, господарські процеси і операції. Підприємствам різних форм власності притаманні свої особливості щодо ведення бухгалтерського обліку, застосування форм ведення бухгалтерського обліку, облікових регістрів, використання рахунків. Знання прийомів і способів бухгалтерського обліку відноситься саме до спеціального пізнання, тобто такого, яке властиве лише спеціалістам-професіоналам.

Курс “Бухгалтерський облік” покликаний виконувати наступні основні завдання: формувати систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень

Мета курсу: навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з обліку, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи обліку для своєчасного інформаційного забезпечення керівництва організації та контролю за раціональним і ефективним використанням наявних ресурсів.

Завдання курсу – використання можливостей навчального процесу для вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку.

Форма проведення занять: лекції, лабораторні. В лекціях передбачено: розкрити основні теоретичні проблеми курсу; показати застосування основних понять і категорій бухгалтерського обліку в конкретній практиці їх використання. Лабораторні заняття передбачають: закріплення і поглиблення знань студентів з основних проблем курсу через розгляд конкретних практичних задач з практики бухгалтерського обліку; розгляд конкретних нормативних документів.

Курс розрахований на студентів економічного факультету і вимагає знань базових курсів економічної теорії, статистики.

Для успішного оволодіння навчальним курсом студент повинен не лише обов’язково відвідувати аудиторні заняття, але й самостійно опрацьовувати матеріали лекційних та практичних занять, вивчати рекомендовану нормативну літературу та рекомендовані навчальні посібники.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Назва тем

Кількість годин

Лекційних

Практичних

МОДУЛЬ 1

1.

Бухгалтерський облік його сутність і значення

2

2

2.

Предмет і метод бухгалтерського обліку

2

2

3.

Бухгалтерський баланс

4

4

4.

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

4

4

5.

Облік основних господарських процесів.

4

4

6.

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

4

4

МОДУЛЬ 2

7.

Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

2

2

8.

Документація господарських операцій

4

4

9.

Інвентаризація.

2

2

10.

Техніка і форми бухгалтерського обліку

2

2

11.

Облікова політика підприємства

2

2

12.

Бухгалтерська фінансова звітність

2

2
РАЗОМ

36

36

Форма підсумкового контролю – іспит.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і значення.

Значення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки. Види підприємств, на яких здійснюється бухгалтерський облік, відповідно до форм власності, встановлених законодавством України.

Види господарського обліку. Характеристика оперативно-технічного обліку, його застосування і використання. Статистичний облік як система, підприємства, узагальнення і контроль масових явищ.

Бухгалтерський облік, як спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською діяльністю виробників і господарників. Використання різних вимірників в обліку. Побудова бухгалтерського обліку.

Побудова бухгалтерського обліку, застосування обчислювальної техніки, використання раціональних форм і методів обліку, підвищення його технічного озброєння.

Завдання бухгалтерського обліку, важливі вимоги: простота, чіткість, достовірність, усунення і попередження недоліків в роботі, посилення контролю за господарською діяльністю.

Існують чотири школи бухгалтерського обліку: італійська, французька, німецька і англо-американська.

У системі управління бухгалтерський облік виконує ряд функцій, основними з яких є: контрольна, інформаційна, аналітична, забезпечення зберігання власності, зворотного зв’язку.


Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерського обліку, характеристика господарських факторів, явищ і операцій, що зумовлюють рух господарських засобів, коштів, а також джерел їх утворення. Характеристика процесу виробництва ,розподілу, обігу та споживання як предмету обліку.

Об’єкти бухгалтерського обліку, їх групування за складом і розміщенням, за джерелами утворення та цільовим фінансуванням. Характеристика необоротних і оборотних активів. Поділ господарських засобів і коштів за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Характеристика власних і позикових коштів.

Метод бухгалтерського обліку. Коротка характеристика окремих елементів методу, основними з яких є: документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс і звітність.


Тема 3. Бухгалтерський баланс.

Зміст бухгалтерського балансу. Баланс це метод відображення стану господарських засобів за складом та розміщенням і за джерелами його утворення у вартісній оцінці на визначену дату. Характеристика активу і пасиву балансу. Діючий баланс підприємства складається з трьох розділів активу та п’яти розділів пасиву. В бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їх формування об’єднані в економічно однорідні групи, які називають статтями балансу. Статті бухгалтерського балансу, характеристика окремих видів господарських засобів, коштів і джерел їх утворення. Загальні принципи їх оцінки.

Господарські операції та їх вплив на статті балансу. В процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Господарські засоби та джерела їх утворення під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, що призводить до зміни окремих статей балансу в активі і пасиві. Аналіз окремих показників фінансового стану.

Бухгалтерський баланс є важливим методом узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх формування, а також джерелом економічної інформації про кількісні та якісні параметри господарської діяльності підприємства, що необхідні для оцінки, економічного аналізу і прийняття управлінських рішень.


Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Сутність та поняття про рахунки бухгалтерського обліку їх призначення і будову.

Форма бухгалтерського рахунку: дебет, кредит, сальдо (залишок) рахунку. Призначення бухгалтерських рахунків, оборот на бухгалтерському рахунку. Призначення активних, пасивних, активно-пасивних і забалансових рахунків.

Характеристика рахунків для обліку джерел утворення господарських засобів та коштів.

Сутність та історичний аспект подвійного запису. Відображення господарських операцій. Подвійний запис як техніка бухгалтерського обліку. Контрольне значення подвійного запису. Подвійний запис і його відображення на балансі. Кореспонденція рахунків: прості і складні кореспонденції рахунків.

Запис на рахунках: хронологічний та систематичний. Відображення кореспонденції рахунків в регістрах бухгалтерського обліку. Поняття вертикальної структури бухгалтерського обліку. Синтетичні рахунки. Поняття синтетичного обліку. Зв’язок синтетичного обліку з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Оборотні відомості та оборотний баланс.

Аналітичні рахунки та аналітичний облік. Принципи організації та ведення аналітичного обліку. Оперативне та контрольне значення аналітичного обліку. Оборотні відомості за аналітичними рахунками.

Взаємозв’язок між синтетичним і аналітичним обліком. Контрольне значення оборотних відомостей по синтетичних і аналітичних рахунках.

Узагальнення даних на підставі показників синтетичного і аналітичного обліку. Попередній (пробний) баланс, оборотний баланс, заключний баланс, провізорний баланс.
Тема 5. Облік основних господарських процесів.

Поняття господарських процесів. Схема кругообігу капіталу – основа обліку господарських процесів.

Облік процесу постачання його економічний зміст та основні категорії: основні та оборотні засоби, оцінка. Загальна характеристика рахунків, пов’язаних з обліком постачання. Схема кореспонденції рахунків.

Облік процесу виробництва. Економічний зміст процесу виробництва та основні техніко-економічні категорії: витрати, собівартість, готова продукція. Загальна характеристика рахунків, пов’язаних з обліком виробництва. Схема кореспонденції рахунків.

Облік процесу реалізації. Економічний зміст процесу реалізації та основні техніко-економічні категорії: реалізована продукція, виручка від реалізації продукції, доход від реалізації, витрати збуту, фінансовий результат реалізації. Загальна характеристика рахунків, пов’язаних з обліком реалізації. Схема кореспонденції рахунків.

Облік фінансових результатів і їх розподіл. Економічний зміст процесу визначення фінансових результатів і їх розподілу та основні техніко-економічні категорії: прибуток (збиток), податки на доходи, платежі до бюджет, дивіденди. Загальна характеристика рахунків, пов’язаних з обліком фінансових результатів. Схема кореспонденції рахунків.
Тема 6. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.

Основи класифікації рахунків, та її значення. Класифікація рахунків це групування їх за певними ознаками. Класифікація рахунків за економічним змістом. Рахунки господарських засобів і процесів: рахунки необоротних активів; рахунки запасів; рахунки грошових коштів; рахунки коштів в розрахунках. Рахунки джерел господарських засобів: рахунки власного капіталу; рахунки забезпечення майбутніх витрат і платежів; рахунки довгострокових зобов’язань; рахунки поточних зобов’язань. Рахунки господарських процесів: рахунки процесу придбання; рахунки процесу виробництва; рахунки процесу реалізації. Класифікація рахунків за призначенням та структурою. Основні рахунки: матеріальні, грошові, капіталу, розрахункові. Регулюючі рахунки: доповнюючі, контрарні, . Операційні рахунки: розподільчі, калькуляційні, порівняльні. Фінансово-результативні рахунки. Забалансові рахунки.

План рахунків бухгалтерського обліку – систематизований перелік рахунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях і установах з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю.
МОДУЛЬ 2
Тема 7. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку.

Вартісне вимірювання охоплює всі об’єкти бухгалтерського обліку. Оцінка –це спосіб вартісного вимірювання господарських засобів, джерел їх утворення. В основу оцінки покладені гуртові, роздрібні, середньозважені, розрахункові, облікові та інші ціни. Оцінка повинна бути реальною,, достовірною , однаковою і незмінною протягом тривалого часу на всіх суб’єктах господарювання. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку передбачають можливість декількох різних основ оцінки: історична собівартість, поточна собівартість, вартість реалізації, теперішня вартість. Оцінка різних об’єктів обліку – активів, зобов’язань, капіталу, господарських процесів – визначається у відповідних стандартах обліку.

Калькулювання полягає в обчисленні у грошовому виразі витрат підприємства на придбання, виробництво продукції і витрат на реалізацію. Калькулювання це процес оцінювання результатів господарських процесів постачання, виробництва, реалізації. Об’єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є витрати виробництва, які реально виникають і згруповані за відповідними ознаками для формування показників собівартості. Групування витрат за економічними елементами характеризує їх відношення до створення продукту. Економічний елемент – це економічно однорідна первинна витрата, яку не можна розкласти на складові частини. За економічними елементами витрати поділяються на: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати. Калькулювання – це сукупність прийомів аналітичного обліку витрат на виробництво і розрахункових процедур визначення собівартості продукту.
Тема 8. Документація господарських операцій .

Поняття про бухгалтерські документи, як носії первинної інформації про господарські операції. Роль документів в обліку та їх юридичне значення. Вимоги, що пред’являють до документів, їх обов’язкові реквізити: назва підприємства від імені якого складено документ; назва документа, код форми документа; дата і місце складання документа; зміст господарської операції та її вимірники; підписи посадових осіб, що відповідають за надання дозволу на її проведення, за здійснення операції, за правильність її оформлення. Порядок складання і оформлення документів. Уніфікація документів. Стандартизація документів. Виправлення помилок в бухгалтерських документах: коректурний метод; метод червоного сторно. Класифікація бухгалтерських документів: за призначенням, за порядком складання, за способом охоплення операцій, за місцем складання. Документування господарських операцій. Бухгалтерська обробка документів та їх відображення в обліку. Порядок перевірки і опрацювання документів: формальна перевірка документів; арифметична перевірка документів; таксування документів; групування документів; контирування документів. Положення про бухгалтерські документи і записи в бухгалтерському обліку. Документооборот і його організація. Організація зберігання бухгалтерських документів.


Тема 9. Інвентаризація.

Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку та найважливіша форма фактичного контролю. Види інвентаризації: за характером вони бувають планові і позапланові; за повнотою охоплення перевіркою засобів господарства розрізняють повну і часткову. Обов’язкове проведення інвентаризації. Порядок проведення і оформлення інвентаризації. Інвентаризація матеріальних цінностей. Перевірка розрахункових відносин. Інвентаризаційний опис. Виявлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку. Інвентаризаційно-порівняльна відомість. Відображення в обліку результатів інвентаризації: нестач, надлишків, пересортиці.


Тема 10. Техніка і форми бухгалтерського обліку.

Поняття облікових регістрів, їх види і зміст. Бухгалтерські книги, картки, відомості, реєстри-листки, що використовуються для реєстрації і групування в них відомостей про виконані господарські операції. Вимоги до заповнення бухгалтерських реєстрів.

Техніка облікової реєстрації. Форма бухгалтерського обліку – як сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв’язок, послідовність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності. Характеристика спрощеної форми обліку, меморіально-ордерної, механізованої і автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Склад реєстрів журнально-ордерної форми обліку. Комп’ютеризація обліково-аналітичних робіт.
Тема 11. Облікова політика підприємства.

Принципи організації бухгалтерського обліку: юридична самостійність; безперервність діяльності; повнота відображення господарських явищ та процесів; обережності та передбачливості щодо зміцнення активів; єдність та науковість методології бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські служби підприємства, централізовані бухгалтерії. Організація бухгалтерського обліку, організація та завдання фінансового та управлінського обліків. Обов’язки та відповідальність головного бухгалтера за ведення та подання звітності.

Визначення та роль облікової політики в ринковій економіці. Методи формування облікової політики і її результати для підприємств і користувачів інформації. Регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності з боку держави і його альтернативи. Система регламентації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.


Тема 12. Бухгалтерська фінансова звітність.

Поняття та загальні вимоги до бухгалтерської фінансової звітності. Склад бухгалтерської фінансової звітності та її типові форми. Форма № 1 “Баланс”. Форма №2 “Звіт про фінансові результати”. Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”. Форма №4 “Звіт про власний капітал”. Порядок регулювання звітності.

Консолідована (зведена) бухгалтерська звітність.

Звітний період. Місячна, квартальна та річна бухгалтерська звітність. Органи, адреси та строки подання бухгалтерської фінансової звітності.ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Практичні заняття передбачають: закріплення і поглиблення знань студентів з основних проблем курсу через розгляд конкретних практичних задач з практики бухгалтерського обліку; розгляд конкретних нормативних документів. Для виконання практичних завдань необхідно не лише обов’язково відвідувати аудиторні заняття, але й самостійно опрацьовувати матеріали лекційних та практичних занять, вивчати рекомендовану нормативну літературу та рекомендовані навчальні посібники.


Задача 1.1. На підставі даних для виконання задачі провести групування майна господарства за групами, видами і сферами застосування.

Вихідні дані. Склад майна машинобудівного заводу:


з/п


Найменування майна підприємства

Відповідь

1.

Паливо
2.

Готова продукція у коморі
3.

Виробниче обладнання в цехах
4.

Товари, відвантажені покупцеві
5.

Канцелярські товари
6.

Тара
7.

Аванс у агента відділу постачання
8.

Каса
9.

Основні матеріали
10.

Інші дебітори
11.

Акредитиви
12.

Акції (строком 6 місяців)
13.

Програмне забезпечення
14.

Поточний рахунок в національній валюті
15.

Допоміжні матеріали
16.

Малоцінні необоротні швидкозношувані предмети
17.

Купівельні напівфабрикати
18.

Розрахункова чекова книжка
19.

Брокерське місце на біржі
20.

Поточний рахунок в іноземній валюті
21.

Будівлі і споруди складів відділу маркетингу
22.

Підзвітні особи
23.

Будівля офісу
24.

Витрати майбутніх періодів
25.

Незавершене промислове виробництво  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка