Дипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни " дослідження операцій в економіці"Сторінка1/9
Дата конвертації31.12.2016
Розмір1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ”


для студентів спеціальностей

7.03050801 “Фінанси і кредит”

7.03050901 “Облік і аудит”


Укладач: кандидат економічних наук,

доцент

ФЕДОРЕНКО ІРИНА КОСТЯНТИНІВНА
КИЇВ – 2013


Дослідження операцій в економіці: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. – К.: ВПЦ Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. - с.

Укладач: кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Федоренко І.К.
Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол №5 від 8 січня 2013 року)
Запропонований навчально-методичний комплекс розроблений на основі багаторічного досвіду викладання дисципліни “Дослідження операцій в економіці” на кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з урахуванням новітніх досягнень економічної науки, сучасних інформаційних технологій та зростаючих вимог щодо конкурентноздатності фахівців з економіки, підприємництва та менеджменту.

Програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, викладені у навчально-методичному комплексі, пропонуються у якості базових для викладання нормативного курсу “Дослідження операцій в економіці” для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.


ЗМІСТ
ВСТУП
1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

3. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

3.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

3.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

4. САМОСТІЙНА РОБОТА

4.1. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

4.2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

4.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

4.4. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

5. САМОСТІЙНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

5.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

5.2. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

5.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

5.4. ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

6. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

7. ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНИХ ПІДСУМКОВИХ РОБІТ (ІСПИТ)

8. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

10. МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ

11. ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

12. ДОДАТ

ВСТУП
Дисципліна “Дослідження операцій в економіці” є нормативним курсом з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, що читається для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 7.050104 “Фінанси” в обсязі 4-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) або 120 годин занять (12 годин лекції, 4 години семінарські заняття, 104 години самостійна робота) і закінчується іспитом. За напрямом підготовки 7.050106 “Облік і аудит” в обсязі 5-ти кредитів або 150 годин занять (14 годин лекції, 6 годин семінарські заняття, 130 годин самостійна робота) і закінчується заліком.

Мета дисципліни “Дослідження операцій в економіці”: опанування студентами методами прийняття оптимальних управлінських рішень при дослідженні економічних процесів і систем з використанням економіко-математичних моделей та методів, а також сучасних інформаційних технологій.

Завдання дисципліни “Дослідження операцій в економіці”: навчити студентів застосовувати нові сучасні наукові підходи для ефективного керування економічними процесами та системами, які грунтуються на методах математичного моделювання та сучасних інформаційних технологіях.

Предмет навчальної дисципліни: економіко-математичні моделі прийняття рішень для оптимізації управління економічними процесами та системами.

Вимоги до знань та вмінь студентів:

Студент повинен знати: основні закони та поняття сучасної економічної теорії; сучасні інформаційні технології. В результаті вивчення дисципліни “Дослідження операцій в економіці” знати сутність наукового підходу “Дослідження операцій” та його основні етапи, типи оптимізаційних моделей, їх структуру та правила побудови, методи розв’язування різних типів оптимізаційних задач, а також методи їх якісного економіко-математичного аналізу.

Студент повинен вміти мислити аналітично, системно, застосовувати математичні знання, знання економічних законів та інформаційних технологій у процесі розв’язування економічних проблем. В результаті вивчення дисципліни “Дослідження операцій в економіці” студент повинен навчитися застосовувати методи економіко-математичного моделювання для знаходження та обґрунтування найбільш ефективних, оптимальних управлінських рішень при дослідженні економічних процесів і систем; визначати основні фактори, які впливають на прийняття рішення; будувати оптимізаційні моделі, які відображають взаємозв’язок між цими факторами; знаходити оптимальні управлінські рішення на основі побудованих математичних моделей, а також проводити їх якісний економіко-математичний аналіз.

Система контролю знань

Навчальна дисципліна “Дослідження операцій в економіці” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою. Розраховується як сумарна оцінка за індивідуальну самостійну контрольну роботу (максимальна кількість балів 60) та підсумкову контрольну роботу – іспит (максимальна кількість балів 40).Форми поточного контролю: оцінювання активності студентів на семінарських заняттях, перевірка знання теорії та категоріального апарату.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі навчальних планів. Базовими дисциплінами для вивчення “Дослідження операцій в економіці” є такі дисципліни, як “Економічна теорія”, “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Системи обробки економічної інформації”, “Вища математика” тощо. Знання, здобуті в результаті вивчення курсу, широко застосовуються при вивченні різних дисциплін фахового та соціально-економічного циклів, а також у практичній діяльності.


1. НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДИСЦИПЛІНИ “ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ”

теми

Назва теми

Кількість навчальних годин

Лекції

(год.)

Семінари

(год.)

Самостійна

Робота

(год.)

Всього

(год.)

Змістовий модуль 1:

Економіко-математичне моделювання. Методи кількісного аналізу оптимізаційних моделей”1.

Вступ до курсу “До-слідження операцій в економіці”.


1/1

6/6


7/7

2.

Задачі лінійного про-грамування (ЗЛП).


1/1


7/8


8/9

3.

Симплекс-метод.

1/1

1/1

7/10

9/12

4.

Методи знаходження опорного плану ЗЛП.
7/9


7/9

Всього

для змістового модулю 1

3/3

1/1


27/33


31/37

Змістовий модуль 2:

Методи якісного аналізу задач лінійного програмування”5.

Теорія двоїстості у лінійному програму-ванні.


1/1

7/9


8/10


6.

Методи якісного аналізу задач ліній-ного програмування.


1/1

7/10


8/11

7.

Аналіз чутливості розв’язку ЗЛП до змін вхідних даних.


1/2


1/2


7/10


9/14

Всього

для змістового модулю 2

3/4

1/2

21/29

25/35

Змістовий модуль 3:

Інші задачі математичного програмування”8.

Транспортні задачі.

1/1

1/1

7/8

9/10

9.

Дискретні задачі.7/8

7/8

10.

Динамічні задачі.

1/1
7/8

8/9

11.

Нелінійні та стоха- стичні задачі.

1/1
7/9

8/10

Всього

для змістового модулю 3

3/3

1/1

28/33

32/37

Змістовий модуль 4:

Інші розділи дослідження операцій”12.

Моделі та методи сіткового плануван-ня.


1/1


1/1


7/8


9/10

13.

Календарне плану- вання на основі сіткових моделей.


/1


7/97/10

14.

Моделі управління

запасами.


1/1


/1


7/9


8/11

15.

Теорія ігор та прий- няття рішень.


1/1

7/9


8/10

Всього

для змістового модулю 4

3/4

1/2


28/3532/41


Всього:

12/14

4/6

104/130

1201/15022. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАММА дисципліни
Змістовий модуль 1:

Економіко-математичне моделювання. Методи кількісного аналізу оптимізаційних моделей”Тема 1. Вступ до курсу “Дослідження операцій в економіці”

Предмет та метод дослідження операцій. Мета вивчення дисципліни. Розділи дослідження операцій. Етапи дослідження операцій. Загальна задача математичного програмування, її структура та основні поняття. Характеристика різних класів задач математичного програмування. Прикладні оптимізаційні задачі.Література: [1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 22, 23, 32, 33].

Тема 2. Задачі лінійного програмування (ЗЛП)

Економічна інтерпретація ЗЛП, як задачі визначення оптимального плану виробництва продукції. Математична модель ЗЛП. Еквівалентні форми ЗЛП (канонічна, стандартна та симетрична). Правила перетворення форм ЗЛП. Математичні властивості ЗЛП.Література: [1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 22, 23, 32, 33].

Тема 3. Симплекс-метод

Теоретичні основи симплекс-методу:

а) опорний план та його зв’язок з вершинами допустимого многогранника ЗЛП;

б) критерій оптимальності опорного плану;

в) ознака нерозв’язуваності ЗЛП у симплекс-методі;

г) правила поліпшення опорного плану.

Логічна схема та алгоритм симплекс-методу. Приклад розв’язування ЗЛП симплекс-методом.

Економічна інтерпретація розв’язування ЗЛП симплекс-методом:

а) економічна постановка задачі;

б) економічна інтерпретація критерію оптимальності опорного плану; в) економічна інтерпретація правил зміни базису;

г) економічна інтерпретація ознаки нерозв’язуваності ЗЛП;

д) економічна інтерпретація поточних опорних планів та оптимального розв’язку задачі.Література: [1, 6, 8, 11, 15, 22].

Тема 4. Методи знаходження опорного плану ЗЛП

Знаходження опорного плану ЗЛП на основі природних змінних. Знаходження опорного плану ЗЛП методами штучного базису. М-метод:

а) побудова М-задачі;

б) метод розв’язування М-задачі;

в) зв’язок з початковою задачею.

Двохетапний метод штучного базису:

а) правила побудови допоміжної задачі у двохетапному методі штучного базису;

б) зв’язок допоміжної задачі з початковою ЗЛП;

в) приклад розв’язування ЗЛП двохетапним методом штучного базису.

Приклади розв’язування ЗЛП методами штучного базису.Література: [1, 3, 6, 8, 11, 15].
Змістовий модуль 2:

Методи якісного аналізу задач лінійного програмування”Тема 5. Теорія двоїстості у лінійному програмуванні

Вступ до теорії двоїстості. Мета вивчення теорії двоїстості. Пара двоїстих задач та правила їх побудови. Економічна інтерпретація пари двоїстих задач. Теореми двоїстості та її економічна інтерпретація.Література: [1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 22, 23, 24].

Тема 6. Методи якісного аналізу задач лінійного програмування

Знаходження оптимальних розв’язків пари двоїстих задач. Економічна інтерпретація даних оптимальної симплекс-таблиці розв’язування ЗЛП. Двоїстий симплекс-метод: псевдоплан, теоретичні основи двоїстого симплекс-методу.

Приклад якісного економіко-математичного аналізу задачі про оптимальний план виробництва продукції.

Література: [1, 2, 3, 6, 11, 13, 15, 24].

Тема 7. Аналіз чутливості розв’язку ЗЛП до змін вхідних даних

Мета аналізу розв’язку ЗЛП на чутливість до змін вхідних даних. Зміни умов, які мають вплив на допустимість розв’язку. Зміни умов, які мають вплив на оптимальність розв’язку. Схема аналізу. Приклад аналізу.Література: [1, 2, 3, 6, 11, 13, 15, 24].

Змістовий модуль 3:

Інші задачі математичного програмування”Тема 8. Транспортні задачі

Постановка та математична модель транспортної задачі. Умова розв’язуваності транспортної задачі. Методи знаходження початкового опорного плану транспортної задачі:

а) метод північно-західного кута;

б) метод мінімального елементу;

в) метод Фогеля.

Метод потенціалів. Приклад розв’язування транспортної задачі. Модифікації транспортної задачі. Задача про призначення.Література: [1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 22, 23, 28, 32].

Тема 9. Дискретні задачі

Економіко-математичні моделі дискретного програмування. Прикладні дискретні задачі. Загальна характеристика методів розв’язування дискретних задач. Перший алгоритм Гоморі: теоретичні основи, приклад розв`язування задач першим алгоритмом Гоморі.Література: [1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 20].
Тема 10. Динамічні задачі

Загальна уява про метод динамічного програмування. Принцип оптимальності Беллмана. Рекурентні співвідношення методу динамічного програмування. Застосування методу динамічного програмування для розв'язування цілочисельних задач лінійного типу. Приклад.Література: [7, 8, 13, 15, 18].
Тема 11. Нелінійні та стохастичні задачі

Прикладні економічні задачі, що приводять до нелінійних оптимізаційних моделей. Метод множників Лагранжа для розв’язування нелінійних задач. Приклад. Моделі стохастичного програмування. Прикладні економічні задачі, що приводять до стохастичних оптимізаційних моделей.Література: [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15].


Змістовий модуль 4:

Інші розділи дослідження операцій”Тема 12. Моделі та методи сіткового планування

Поняття сіткової моделі.. Застосування сіткових моделей для оптимізації прийняття рішень. Постановка та алгоритм розв’язування задачі знаходження найкоротшого шляху. Постановка та алгоритм розв’язування задачі знаходження максимального потоку. Приклади.Література: [9, 11, 16, 17].

Тема 13. Календарне планування на основі сіткових моделей

Побудова сіткових моделей виконання проектів. Розрахунок тривалості виконання проектів. Поняття критичного шляху. Розрахунок резерву часу виконання операцій проекту.

Прийняття ефективних управлінських рішень при виконанні проектів. Мінімізація тривалості виконання проектів Оптимізація використання ресурсів при виконанні проектів. Розрахунок вартості проекту. Приклад.

Література: [9, 10, 16, 17, 19, 21].
Тема 14. Моделі управління запасами

Узагальнена модель управління запасами. Задача визначення економічного розміру замовлення. Інші моделі управління запасами. Приклад.Література: [7, 11].
Тема 15. Теорія ігор та прийняття рішень

Прийняття рішень в умовах визначеності. Прийняття рішень в умовах ризику. Прийняття рішень в умовах невизначеності. Знаходження оптимального розв’язку гри двох осіб з нульовою сумою. Розв’язування матричних ігор у змішаних стратегіях. Приклад.Література: [4, 5, 7].

3. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

3.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Дослідження операцій як науковий напрямок (2 год.)

 1. Мета, предмет, об’єкт та методи дослідження операцій.

 2. Розділи дослідження операцій та їх характеристика.

 3. Етапи дослідження операцій.

 4. Види задач дослідження операцій.


Лекція 2. Кількісні методи дослідження операцій (23/44 год.)

 1. Графічний метод розв’язування оптимізаційних задач.

 2. Симплекс-метод. Економічна інтерпретація правил симплекс-методу.

 3. Методи штучного базису.


Лекція 3. Методи якісного економіко-математематичного аналізу

(2 год.)

 1. Пара двоїстих задач (правила побудови, економічна інтерпретація).

 2. Розв’язування пари двоїстих задач. Двоїстий симплекс-метод.

 3. Теореми двоїстості та їх економічний зміст.


Лекція 4. Аналіз оптимального розв’язку на чутливість до змін вхідних даних моделі (2 год.)

 1. Коливання запасів ресурсів.

 2. Зміна цін на продукцію.

 3. Введення додаткових обмежень у задачу.

 4. Зміна технології виробництва продукції.

 5. Доцільність виробництва нового виду продукції.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка