Дипломної освіти " Затверджую" Декан фпдо доцент Січкоріз О.Є. "Сторінка1/4
Дата конвертації16.11.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Данила Галицького

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Затверджую”

Декан ФПДО_______

Доцент Січкоріз О.Є.

“ “ _____________ 2009 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

циклу спеціалізації за фахом

Трансфузіологія”


КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ
Тривалість навчання 3 міс. (468 год.)


Форма занять

Години


  • Лекції

128

  • Групові практичні заняття

154

  • Семінарські заняття

144

  • Суміжні дисципліни

36

  • Іспит

6

РАЗОМ

468РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА складена на підставі Навчального плану і уніфікованої програми циклу спеціалізації за фахом “Трансфузіологія”, затверджених МОЗ України 11.12.2007р.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА обговорена на засіданні кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ФПДО ЛНМУ

____”___________ р.,, протокол № ____Зав. кафедри ГЕМАТОЛОГІЇ та ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

ФПДО ЛНМУ, д.мед.н., проф. В.Л.НОВАК
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА схвалена Методичною комісією ФПДО ЛНМУ “____”___________ р., протокол №____

Голова МК ФПДО ЛДМУ

доцент О.Є.СІЧКОРІЗ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма призначена для підготовки лікарів-спеціалістів -трансфузіологів і є нормативним документом, в якому визначається зміст навчання на циклі спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця.

Мета циклу спеціалізації – перепідготовка лікарів-спеціалістів лікувального профілю відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста за спеціальністю трансфузіологія.

Термін навчання: для лікарів-спеціалістів, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей "лікувальна справа" - 3 місяці. Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навиків, необхідних лікарю-спеціалісту - трансфузіологу для самостійної роботи з надання кваліфікованої допомоги хворим і потерпілим. Програму побудовано за системою блоків. Основними блоками є 12 курсів програми. Курс - відповідно самостійна частина програми, в якій подано значну за обсягом теоретичну інформацію з певної галузі - трансфузіології або суміжних дисциплін.

Курси розбито на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

В залежності від структури і умов роботи закладу післядипломної освіти, деякі курси (наприклад - "спеціальні методи дослідження") можуть викладатись на спеціалізованих кафедрах або комплексно - на кафедрах, де викладаються основні курси програми.

За додатковими програмами включено курси 13-19 з імунології та проблем СНІДу, організації невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях, радіаційної медицини, особливо небезпечних інфекцій, медичної інформатики, військової медицини.

Навчальний план циклу визначає контингент слухачів, тривалість їх навчання, розподіл годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми. В разі необхідності, враховуючи рівень базисних знань, регіональну патологію, актуальність та специфіку завдань охорони здоров'я регіону та інші обставини, кафедра може вносити корективи та доповнення в навчальні години, які регламентовані навчальними планами, в межах 20% від загального об'єму часу.

Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарів. Під час навчання на кафедрі гематології та трансфузіології та суміжних кафедрах лікарі у відповідності з навчальним планом підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов'язкове відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних і патолого-анатомічних конференціях тощо. З найбільш актуальних тем програми лікарі готують реферати, які обговорюються на семінарах. На практичних заняттях лікарі під керівництвом викладача опановують практичними навичками з трансфузіології та суміжних дисциплін.

Найбільш доцільне орієнтовне співвідношення лекційних, практичних і семінарських занять на циклах спеціалізації 1:3:1. Крім цього, планується позааудиторна самостійна робота слухачів, яка не включається в навчальний план. Самостійна позааудиторна робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр , комп'ютерних класах, клініці. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу слухача до потрібних дидактичних засобів.

Для виявлення рівня знань і навиків слухачів після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль за комп'ютерною тестовою програмою або інший вид контролю за рахунок годин, передбачених на семінарські заняття. Для заключного іспиту використовують атестаційну комп'ютерну тестову програму, затверджену Міністерством охорони здоров'я України. У кінці програми подано перелік умінь та практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар за період навчання на циклі спеціалізації, відповідно до кваліфікаційних вимог до лікаря-трансфузіолога та список рекомендованої літератури.

Лікарі, які закінчили навчання на циклі спеціалізації, підлягають атестації на визначення рівня знань та практичних навичок із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за фахом „Трансфузіологія”.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ЗА ФАХОМ

«ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ»
Мета циклу: підготовка лікаря-спеціаліста за фахом „Трансфузіологія”.

Тривалість навчання: 3 місяці (468 годин).

Контингент слухачів: лікарі-спеціалісти хірургічного профілю, лікарі-гематологи, лікарі-гематологи дитячі і ті, що змінюють спеціальність.


Код курсу

Назва курсу

Кількість навчальних годин

Лекцій-них

Практич-них

Семінар-ських

Разом

01

Основи організації та управління службою крові.

16

14

18

48

02

Донорство. Організація донорства.

10

14

10

34

03

Основи виробничої трансфузіології. Заготовка крові та її компонентів.

Основи виробництва препаратів крові.16

30

24

70

04

Компоненти крові та їх застосування.

4

10

8

22

05

Препарати крові та їх застосування.

8

10

8

26

06

Кровозамінники та препарати для парентерального живлення, їх застосування.

8

10

8

26

07

Основи імуногематології. Імуно­логічні дослідження в трансфу-зіології.

20

24

20

64

08

Основи клінічної трансфузіології.

12

16

10

38

09

Основи клінічної гематології

12

10

10

32

10

Фізіологія та патологія гемостазу.

12

12

10

34

11

Гемотрансфузійний ризик. Гемотрансмісивні інфекції. Основи біологічної безпеки в службі крові.

8

4

6

18

12

Нормативні та правові аспекти в службі крові.

2

-

4

6
Іспит

-

-

-

6
РАЗОМ

128

154

144

432

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ
Імунологія та проблеми СНІДу

4

-

-

4
Організація невідкладної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях

4

-

2

6
Радіаційна медицина

2

-

-

2
Особливо небезпечні інфекції

4

-

-

4
Військово-медична та військово-спеціальна підготовка

12

-

-

12
Туберкульоз

2

2

2

6
Гуманітарні аспекти клінічного мислення лікарів

2

-

-

2
Разом

30

2

4

36
В С Ь О Г О

158

156

148

468


Зав. кафедри, д.мед.н., проф. В.Л.Новак

Тематичний план лекцій циклу спеціалізації лікарів

за фахом «ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ»


п/п

Код курсу, розд., теми

НАЗВА ТЕМИ

К-ть годин

Лектор

Розділ «Основи організації та управління службою крові», код 01

1

01.01

Основи організації та управління службою крові в Україні

2

Проф. Новак В.Л.

2

01.04

Нормативні документи, що регламентують роботу служби крові

2

Проф. Новак В.Л.

3

01.05

Стан та перспективи розвитку служби крові в Україні – функції, фінансування, критерії успішного розвитку

2

Проф. Новак В.Л.

4

01.09

Проблеми підготовки кадрів для служби крові, в лікувально-профілактичних закладах.

2

Проф. Новак В.Л.

5

01.11

Організаційно- методична структура служби крові вУкраїні. Науково-методичне керівництво НДІ службою крові

2

Проф. Новак В.Л.

6

01.12

Структура і основні завдання СПК

2

Проф. Новак В.Л.

7

01.13

Стуктура, принципи організації роботи і завдання ВПК

2

Проф. Новак В.Л.

8

01.14

Міжнародні організації служби крові. Інтеграція України в світову медицину

2

Проф. Новак В.Л.

Розділ «Донорство. Організація донорства», код 02

9

02.01

Організація донорства у світі. Донорство в Україні

2

Проф. Новак В.Л.

10

02.02

Закон України “ Про донорство крові та її компонентів”

2

Проф. Новак В.Л.

11

02.07

Види донорства-донори крові, плазми, клітин крові, імунні донори, автодонори.

2

Проф. Новак В.Л.

12

02.04

Медичне обстеження донорів крові та її компонентів

2

Проф. Новак В.Л.

13

02.10

Агітація та вербування донорів. Кодекс етики при кроводачі

2

Проф. Новак В.Л.

Розділ «Основи виробничої трансфузіології. Заготівля крові та її компонентів.

Основи виробництва препаратів крові», код 03

14

03.01

Заготівля крові та її компонентів.

2

Доц.

Гриза П.В.

15

03.04

Організація заготівлі крові в стаціонарних та виїзних умовах

2

Доц.

Гриза П.В.

16

03.08

Лабораторні дослідження при заготівлі крові. Скринінг на гемотрансмісивні захворювання

2

Доц.

Гриза П.В.

17

03.11

Методи розділення крові на компоненти

2

Доц.

Гриза П.В.

18

03.12

Плазмаферез

2

Доц.

Гриза П.В.

19

03.16

Заготівля плазми. Різновидності плазми як трансфузійного середовища

2

Доц.

Гриза П.В.

20

03.20

Основні технології виробництва препаратів із плазми

2

Доц.

Гриза П.В.

21

03.23

Низькотемпературні методи консервування клітин крові, плазми

2

Доц.

Гриза П.В.

Розділ «Компоненти крові та їх застосування», код 04

22

04.01

Еритроцитні трансфузійні середовища. Дія, показання до призначення, особливості застосування. Протипоказання. Реакції та ускладнення.

2

Доц.

Орлик В.В.

23

04.06

Свіжозаморожена плазма. Особливості лікувальної дії, показання, протипоказання, ускладнення та їх лікування.

2

Доц.

Орлик В.В.

Розділ «Препарати крові та їх застосування», код 05

24

05.01

Класифікація препаратів із донорської плазми

2

Доц.

Орлик В.В.

25

05.03

Препарати гемостатичної дії

2

Доц.

Орлик В.В.

26

05.06

Альбумін. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання, реакції та ускладнення при застосуванні

2

Доц.

Орлик В.В.

27

05.07

Кріопреципітат. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання, реакції та ускладнення при застосуванні

2

Доц.

Орлик В.В.

Розділ «Кровозамінники та препарати для парентерального живлення, їх застосування», код 06

28

06.01

Кровозамінники. Класифікація. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання, реакції та ускладнення при застосуванні

2

Доц.

Орлик В.В.

29

06. 02

Препарати для парентерального живлення. Класифікація. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання, реакції та ускладнення при застосуванні

2

Доц.

Орлик В.В.

30

06.03

Препарати білків та амінокислот при забезпеченні парентерального живлення. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання, реакції та ускладнення при заст.

2

Доц.

Орлик В.В.

31

06.05

Жирові емульсії. Особливості дії. Показання до призначення, протипоказання,реакції та ускладнення при застосуванні

2

Доц.

Орлик В.В.

Розділ «Основи імуногематології. Імунологічні дослідження в трансфузіології», код 07

32

07.01

Імуногематологія як наука. Етапи становлення. Сучасні досягнення

2

Доц.

Орлик В.В.

33

07.02

Групи Крові. Учення про групи крові. Групові антигени та антитіла

2

Доц.

Орлик В.В.

34

07.03

Антигени еритроцитів, їх номенклатура. Антигенні системи еритроцитів

2

Доц.

Орлик В.В.

35

07.04

Антигени лейкоцитів. Антигенні системи лейкоцитів

2

Доц.

Орлик В.В.

36

07.07

Генетика груп крові. Поняття про антигенну систему.

2

Доц.

Орлик В.В.

37

07.08

Антигенна система еритроцитарних антигенів АБО. Номенклатура

2

Доц.

Орлик В.В.

38

07.15

Забезпечення сумісності крові при переливанні. Проби на сумісність. Обовязки лікаря при проведенні трансфузії

2

Доц.

Орлик В.В.

39

07.16

Трансплантація кісткового мозку. Показання, методика, техніка

2

Проф. Новак В.Л.

40

07.17

Хвороба трансплантат проти хазяїна

2

Проф. Новак В.Л.

41

07.20

Імунологічна безпека гемокомпонентної терапії

2

Проф. Новак В.Л.

Розділ «Основи клінічної трансфузіології», код 08

42

08.01

Засоби трансфузійної терапії, їх класифікація. Механізм дії сучасних гемотрансфузійних засобів. Показання та протипоказаннння до застосування.

2

Доц.

Гриза П.В.

43

08.02

Компоненти крові. Механізм дії. Показання та протипоказаннння до застосування

2

Доц.

Гриза П.В.

44

08.03

Препарати крові. Механізм дії. Показання та протипоказаннння до застосування

2

Доц.

Гриза П.В.

45

08.04

Кровозамінники Механізм дії. Показання та протипоказаннння до застосування

2

Доц.

Гриза П.В.

46

08.06

Трансфузійна терапія гострої крововтрати

2

Доц.

Гриза П.В.

47

08.12

Автогемотрансфузія

2

Доц.

Гриза П.В.

Розділ «Основи клінічної гематології», код 09

48

09.01

Сучасна теорія кровотворення. Стадії розвитку клітин крові. Регуляція процесів кровотворення. Вікові особливості кровотворення

2

Доц.

Гриза П.В.

49

09.02

Структура та функції клітин периферичної крові

2

Доц.

Гриза П.В.

50

09.03

Будова та функції кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів

2

Доц.

Гриза П.В.

51

09.04

Анемії. Класифікація. Принципи діагностики та лікування

2

Проф. Новак В.Л.

52

09.11

Гострі та хронічні лейкози

2

Проф. Новак В.Л.

53

09.13

Лімфопроліферативні захворювання системи крові

2

Проф. Новак В.Л.

Розділ «Фізіологія та патологія гемостазу», код 10

54

10.01

Система гемостазу. Фізіологія та патологія системи гемостазу

2

Доц.

Гриза П.В.

55

10.02

Методи дослідження системи гемостазу

2

Доц.

Гриза П.В.

56

10.03

Фізіологічні протизгортуючі механізми

2

Доц.

Гриза П.В.

57

10.04

Геморагічні діатези

2

Проф. Новак В.Л.

58

10.05

Гемофілії

2

Проф. Новак В.Л.

59

10.11

Синдром ДВЗ крові

2

Проф. Новак В.Л.

Розділ «Гемотрансфузійний ризик. Гемотрансфузійні інфекції.

Основи біологічної безпеки в службі крові», код 11

60

11.01

Гемотрансмісівні захворювання. Скринінг на збудників гемотрансмісивних інфекцій

2

Доц.

Орлик В.В.

61

11.02

Вірусні гепатити

2

Доц.

Орлик В.В.

62

11.03

ВІЛ. СНІД

2

Доц.

Орлик В.В.

63

11.07

Принципи біологічної безпеки при роботі з компонентами, препаратами крові, зразками крові

2

Доц.

Орлик В.В.

Розділ «Нормативні та правові аспекти в службі крові», код 12

64

12.01

Законодавчі та нормативні акти щодо донорства крові та її компонентів.

2

Проф. Новак В.Л.

Всього: 128 год.

Зав. кафедри, проф. В.Л.Новак

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка