Дипломна робота Розробка бази даних з архітектурою "клієнт-сервер"Сторінка14/18
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1.03 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ
4.1 Економічна доцільність розробки програмного забезпечення та його впровадження


Всі програмні продукти, які розробляються на даний час, необхідно обґрунтувати з точки зору економічної доцільності. Дане обґрунтування необхідне для того, щоб вчасно припинити (при втраті актуальності або надмірних витратах) розробку або здійснити необхідні інвестування в проект для забезпечення необхідними програмними або апаратними засобами розробників з метою одержання очікуваних результатів. Економічний ефект розробленого продукту визначається на основі економічних показників, які дають можливість прогнозувати результат від впровадження даної програми.

Існує багато методів визначення економічних показників доцільності впровадження та використання математичного та програмного забезпечення. Враховуючи інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки, на сьогодні такий аналіз є невід’ємною частиною попереднього аналізу аналогічних робіт, оскільки саме результат автоматизації виробничих процесів дає суттєве покращення в технології виробництва чи діагностування об’єктів, а кошти, що затрачаються на дану роботу, повинні бути еквівалентними тому ефекту, який принесе конкретне нововведення.

В даній роботі проводиться розрахунок економічних показників та аналіз всієї роботи по розробці алгоритмічного і програмного забезпечення.

4.2 Побудова мережевого графа


Мережевий граф є основним плановим документом в системі мережевого планування і керування, що являє собою інформаційно-динамічну модель, в якій зображаються взаємозв'язки і результати всіх робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети розробки, тобто мережевий граф - це наочне відображення плану робіт.

В мережевому графі детально чи укрупнено показано, що, в якій послідовності, коли, за який час, для чого необхідно виконати, щоб забезпечити закінчення всіх робіт не пізніше заданого, директивного терміну.

Порядок побудови мережевих графів визначається прийнятою технологією і організацією робіт. Мережеві графи тільки відображають існуючу або проектовану черговість і взаємозв'язок виконання робіт.

По кожній роботі необхідно враховувати:  • які роботи повинні бути завершені раніше, ніж почнеться дана робота;

  • які роботи можуть початись після завершення даної роботи;

  • які інші роботи повинні виконуватись одночасно з виконуванням даної роботи.

Аналізуючи мережевий граф можна виділити його головні елементи: події і роботи. Розглянемо детальніше значення термінів:

  • подія - це стан, момент досягнення проміжної або кінцевої цілі розробки.

  • робота - це розтягнений в часі процес, необхідний для здійснення події. Кожна робота має попередню подію і закінчується визначеною подією.

На мережевих графах подія відображається колом, а робота — стрілкою. До основних параметрів мережевого графа відносяться: критичний шлях, резерви часу подій. Ці параметри є вихідними для одержання ряду додаткових характеристик, а також для аналізу мережі чи для аналізу складеного плану розробки.

Резерв часу події - це такий проміжок часу, на який може бути відкладене здійснення цієї події без порушення термінів завершення розробки в цілому. Резерви часу існують в мережевому графі в усіх випадках, коли існує більш ніж один шлях різної тривалості.

Резерв часу події К визначається як різниця між пізнім Тп і раннім Тр термінами завершення події за формулою

К = ТПР. (4.1)

Найбільш пізній з допустимих термінів ТП - це такий термін здійснення події, перевищення якого викличе аналогічну затримку завершальної події. Іншими словами, якщо подія наступила в момент ТП, вона потрапила в критичну зону і наступні за нею роботи повинні знаходитись під таким же контролем як і роботи критичного шляху.

Найбільш ранній з можливих термінів здійснення події ТР - це термін необхідний для виконання всіх робіт, що передують цій події. Цей час знаходиться шляхом вибору максимального значення із тривалості всіх шляхів, що приводять до даної події.

Вихідні дані мережевого графа представлені в таблицях 4.1 та 4.2.

Таблиця 4.1 - Події мережевого графа№ події

Подія

0

Отримання технічного завдання на дипломне проектування

1

Аналіз проблеми дипломного проектування

2

Ознайомлення з технічною літературою на задану тему

3

Пошук інформації в мережі INTERNET

4

Підбір необхідних джерел інформації

5

Аналіз підібраного матеріалу

6

Визначення задач, які виникають при розробці

7

Розгляд існуючих способів моделювання даних систем

8

Аналіз існуючих способів моделювання

9

Постановка задачі для математичного моделювання

10

Аналіз показників, які впливають на систему

11

Визначення параметрів моделі

12

Розробка структури алгоритму

13

Розробка алгоритму програмного забезпечення

Продовження таблиці 4.114

Вибір середовища програмування для реалізації завдання

15

Розробка структури даних

16

Визначення основних програмних модулів

17

Розробка алгоритму роботи системи

18

Розробка процедури обробки даних

19

Остаточне налагодження програми

20

Аналіз одержаних результатів

21

Визначення економічної доцільності використання системи

22

Завершення роботи

Таблиця 4.2 - Роботи мережевого графаНомери робіт

Роботи

Тривалість, дні

0-1

Аналіз завдання дипломного проекту

3

1-2

Огляд технічної літератури

5

1-3

Огляд інформації в INTERNET

3

3-4

Робота з підібраним матеріалом з INTERNET

4

2-4

Робота з підібраним матеріалом

5

4-5

Аналіз показників, які впливають на систему

4

5-6

Виділення конкретних задач, що виникають при моделюванні

5

6-7

Формулювання вимог до моделей

4

7-8

Пошук адекватної математичної моделі

15

8-9

Формулювання конкретної задачі для вибраного способу моделювання

5

8-10

Аналіз решти можливих показників, які впливають на систему

6

9-11

Пошук і аналіз значень коефіцієнтів моделі

5

Продовження таблиці 4.2

10-11

Визначення залежностей параметрів моделі

7

11-12

Розробка структури алгоритму програми

10

12-13

Розробка структури програми

6

13-14

Розробка чисельного алгоритму реалізації моделі

18

14-16

Аналіз можливостей вибраного програмного пакету

2

13-15

Уточнення виду вхідних даних для програми

3

15-17

Розробка алгоритму опрацювання даних

10

16-18

Написання алгоритму модуля

3

17-18

Опрацювання вхідної інформації

6

18-19

Реалізація процедури обробки даних

10

19-20

Налагодження програми

10

20-21

Аналіз адекватності моделі

5

21-22

Аналіз економічних показників Завершення роботи

20

На рисунку 4.1 зображений мережевий граф, який отримано із вихідних даних таблиць. Знаходимо критичний шлях і розраховуємо ранній, пізній час і резерв часу.

Критичний шлях - це найбільш тривала по часу послідовність робіт, які ведуть від вихідної до завершальної події. Величина критичного шляху визначає термін виконання всього комплексу по плануванню робіт.

Зміна тривалості будь-якої роботи, що лежить на критичному шляху, відповідним чином змінює термін настання завершальної події, тобто дату досягнення кінцевої мети, яка ставиться при плануванні розробки.

При плануванні комплексу операцій критичний шлях дозволяє знайти термін настання завершальної події. В процесі керування ходом розробки увага керівництва зосереджується на роботах критичного шляху. Це дозволяє найбільш доцільно і оперативно контролювати обмежене число робіт, що впливають на термін розробки, а також краще використати існуючі ресурси.

Оскільки в даному випадку мережевий граф досить простий, очевидно що критичний шлях рівний 138.

Дані розрахунків часу подій приведені в таблиці 4.3
Таблиця 4.3 - Параметри подій мережевого графіка

№ події

Ранній час

Пізній час

Резерв часу

0

0

0

0

1

3

3

0

2

8

8

0

3

6

10

4

4

13

13

0

5

17

17

0

6

22

22

0

7

26

26

0

8

41

41

0

Продовження таблиці 4.3
9

46

49

3

10

47

47

0

11

54

54

0

12

64

64

0

13

70

70

0

14

88

88

0

15

73

74

1

16

90

90

0

17

84

87

3

18

93

93

0

19

103

103

0

20

113

113

0

21

118

118

0

22

138

138

01   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка