Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 03050901 "Облік І аудит"Сторінка1/13
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Дпрямоугольник 154ержавний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., доцент

_____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2012 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

за спеціальністю 8.03050901 “Облік і аудит”

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

Виконав студент 6 курсу, група – ЗМОА-11 _________ Дериземля Т.Г.

«___» ____________2012 р

Керівник дипломної роботи ___________ Макаренко І.О.

«___»____________2012 р.

Консультант з охорони праці та ___________ Розкошна О.А.

безпеки в надзвичайних ситуаціях «___»____________2012 р.

Суми – 2012

РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить – 109 сторінок, 22 таблиці, 2 рисунки, список використаних джерел з 74 найменувань, 3 додатки.

Актуальність теми обумовлена виключною важливістю організації обліку і аудиту дебіторської заборгованості за розрахунками підприємства з покупцями і замовниками для ефективного управління нею, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Об’єктом дослідження виступає процес організації обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на ТОВ «А-Муссон».

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками.

Мета дослідження – обґрунтування теоретичних, методичних і практичних питань організації обліку і аудиту розрахунків з покупцями і замовниками на підприємстві, а також розробка шляхів їх удосконалення.

Методи дослідження – множина загальнонаукових та спеціальних методів: логічні, узагальнення, порівняння методи економічного та фінансового аналізу.

За результатами дослідження сформульовані висновки:  • дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями і замовниками, за своєю суттю, є сумою заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для продажу;

  • організація обліку дебіторської заборгованості регламентується П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», а також МСФЗ 7 «Фінансові інструменти:розкриття», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»;

  • проведений фінансовий аналіз показників ліквідності, майнового стану, фінансової стійкості, ділової активності ТОВ «А-Муссон» засвідчив про незадовільний фінансовий стан товариства, збитковість його діяльності, що передусім пов’язана зі зростанням собівартості послуг, що надаються, жорсткою фіксацією тарифів на ці послуги;

  • встановлено, що загалом порядок обліку і внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями і замовниками здійснюється у відповідності з чинними стандартами обліку і аудиту, проте, у ньому допущено деякі недоліки у частині організації роботи служби внутрішнього аудиту та розрахунку резерву сумнівних боргів;

  • з метою усунення цих недоліків удосконалено розрахунок резерву сумнівних боргів за методом класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення, в якому запропоновано новий підхід до визначення коефіцієнту сумнівності, що дає змогу більш точно обчислити суму необхідного резерву;

  • розроблено схему здійснення внутрішнього аудиту простроченої та безнадійної дебіторської заборгованості, перелік аналітичних процедур для його проведення та робочий документ внутрішнього аудитора – тест дебіторської заборгованості;

  • система охорони праці безпеки в надзвичайних ситуаціях ТОВ «А-Муссон» функціонує у відповідності до вимог чинних нормативних документів.

Одержані результати використані ТОВ «А-Муссон» для удосконалення розрахунку резерву сумнівних боргів, організації внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості, безпосереднього проведення та документування окремих його процедур, що засвідчено довідкою про впровадження.

Ключові слова: розрахунки з покупцями і замовниками, дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, внутрішній аудит дебіторської заборгованості.


ЗМІСТ
ВСТУП...………………………………………………………………………


8

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ

10
1.1 Поняття та класифікація дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями і замовниками………………….

10
1.2 Порядок визнання, оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємства………………………………………………….

20
1.3 Методика аудиту розрахунків підприємства з покупцями і замовниками…………………………………………………….

31

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ і АУДИТУ розрахунків з покупцями і замовниками на ТОВ «А-Муссон»……………..


39
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ….

39
2.2 Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками на ТОВ «А-Муссон»…………………………………………………………

48
2.3 Організація внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості підприємства…………………………………..

54

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ НА ТОВ «А-Муссон»………………………………………………………...

61
3.1 Пропозиції щодо поліпшення організації обліку розрахунків підприємства з покупцями і замовниками …………………

61
3.2 Удосконалення внутрішнього аудиту простроченої та безнадійної заборгованості покупців і замовників на ТОВ «А-Муссон»……………………………………………….

70

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ НА ТОВ «А-Муссон»…………………………………….

83
4.1 Система управління охороною праці на підприємстві……….

83
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці ………

86
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на підприємстві…..……...

89

ВИСНОВКИ…………………………………………………….......................


92

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..……………………....................


97

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..


106
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка