Диплом серія Diploma series № NoСкачати 439.38 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір439.38 Kb.
  1   2   3   4

< емблема /логотип

вищого навчального закладу >

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukraine

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУDIPLOMA SUPPLEMENTДиплом серія

Diploma series

No

Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/(CEPES). Метою Додатка є надання достатньої незалежної інформації для покращення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документу, до якого додається цей Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація має бути наведена в усіх восьми розділах. Якщо інформація не надається, слід зазначити причину.

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international .transparency. and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ / INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION

1.1

Прізвище /

Family name(s) ;ПЕТРЕНКО

PETRENKO


1.2

Ім’я та по батькові /

Given name(s);ПЕТРО ПЕТРОВИЧ /

PETR


1.3

Дата народження (число/місяць/рік) /

Date of birth (day/month/year);23/12/1986

1.4

Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є) /

Student identification number or code (if available);0123456789

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ / INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION

2.1

Назва кваліфікації і звання (якщо надається) /

Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language);Бакалавр біології / Технік-лаборант

Bachelor of Biology/ Laboratory assistant2.2

Основний напрям(и) підготовки (галузі навчання) за кваліфікацією /

Main field(s) of study for the qualification;Природничі науки: Біологія (Біохімія) /

Physical sciences: Biology (Biochemistry)2.3

Назва і статус навчального закладу, який присвоює кваліфікацію /

Name and status of awarding institution (in original language);Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Державний. Акредитований Державною акредитаційною комісією України. /

Taras Shevchenko National University of Kyiv

State. Recognized by the State Accreditation Commission of Ukraine as a University


2.4

Назва і статус навчального закладу (якщо відмінні від п. 2.3), який адмініструє навчання (національною мовою) /
Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language);

Дивись п. 2.3 /

Same as 2.3

2.5

Мова(и) навчання/ екзаменів /

Language(s) of instruction/examinationУкраїнська /

Ukrainian3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ / INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION

3.1

Рівень кваліфікації /

Level of qualification;Бакалавр – базова вища освіта /

Bachelor - First cycle of higher education3.2

Офіційна тривалість програми /

Official length of programme;4 роки за денною форми навчання (240 кредитів ЕКТС) /

4 years in full-time mode (240 ECTS credits)3.3

Вимоги до вступу/

Access requirements(s);Повна загальна середня освіта. За конкурсом /

Complete general secondary education. On a competitive basis
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1

Форма навчання/

Mode of study;Денна /

Full time4.2

Вимоги програми /

Програма підготовки включає:

- теоретичне навчання (217,5 кредитів ЕКТС) по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання який забезпечує отримання базової кваліфікації з біології складає 164 кредити ЕКТС. Блок навчальних дисциплін що забезпечує поглиблену підготовку з біохімії складає 53,5 кредитів ЕКТС;

- виконання курсової роботи за спеціалізацією (1 кредит ЕКТС);

- проходження 2 навчальних практик з базової кваліфікації (6 тижнів, 6 кредитів ЕКТС) та 1 – за спеціалізацією (4 тижні, 4 кредити ЕКТС);

- проходження виробничої практики з біохімії (4 тижні, 4 кредити ЕКТС);

- виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (7,5 кредитів ЕКТС)

Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних) заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний іспит та захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Опис результатів навчання

Знання і розуміння:

- сучасні уявлення про принципи структурної й функціональної організації біологічних об'єктів і механізмах підтримання гомеостазу;

- сучасні уявлення про принципи клітинної організації біологічних об'єктів, біофізичних і біохімічних основах, мембранних процесах і молекулярних механізмах життєдіяльності;

- базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення генетики, мікро і макроеволюції, розуміння ролі еволюційної ідеї в біологічному світогляді;

- базові уявлення про закономірності відтворення й індивідуального розвитку біологічних об'єктів;

- базові знання з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних біологічних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;

- базові уявлення про основи загальної, системної й прикладної екології, принципах оптимального природокористування й охорони природи;

- базові уявлення про основи біології людини, пропедевтики та охорони здоров'я;

- сучасні уявлення про основи біотехнології й генної інженерії;

- поглибленні знання з основ біохімії;Застосування знань і розуміння:

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, культивування біологічних об'єктів;

- здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички в галузі фундаментальних розділів біології для дослідження біологічних явищ і процесів;

- здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі хімії та фізики при проведенні біохімічних досліджень;Формування суджень:

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математики, фізики, хімії та наук про Землю для дослідження біологічних явищ і процесів;

- здатність здійснювати екологічний аналіз заходів (або інновацій)

- здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі біохімії.


Programme requirements;

The program includes:

- Theoretical study (217,5 credits ECTS) for subjects of classroom training (lectures, seminars, laboratories and practical Studies) and independent work of students. The volume of theoretical training which provides basic qualification training in biology is 164 credits ECTS. Block disciplines that provides advanced training from the Biochemistry of 53.5 credits ECTS;

- Fulfilment of academic year papers by specialization (1 credit ECTS);

- Passing of the two basic training practice (6 weeks, 6 credits ECTS) and one specialised practical training (4 weeks, 4 credits ECTS);

- Passing training of biochemistry at the enterprise (4 weeks, 4 credits ECTS);

- Final thesis (7.5 credits ECTS)

Credits are awarded to a student in case of the successful (see evaluation criteria in p.4.4) assessment of the education course (written/oral tests or exams), positive evaluation of academic year papers, positive evaluation of report on the training/industrial practice, passing of state examination. A final state examination includes the comprehensive state exam and defence of a bachelor thesis.

Description of Learning Outcomes

Knowledge and understanding:

- Modern understanding of the principles of structural and functional organization of biological objects and mechanisms maintain homeostasis;

- Modern understanding of the principles of cellular organization of biological objects, biophysical and biochemical bases, membrane processes and molecular mechanisms of life;

- Basic understanding of the basic laws and modern achievements of genetics, micro and Macroevolution, understanding the role of evolutionary ideas in the biological outlook;

- Basic understanding of the patterns of reproduction and individual development of biological objects;

- Basic knowledge of fundamental science, mathematics and modern information technologies, to the extent necessary for the development of professional biological disciplines and the use of mathematical methods in the chosen profession;

- Basic understanding of the basis of universal, systematic and applied ecology, nature and principles of optimal environmental protection;

- Basic understanding of the foundations of human biology, Propaedeutics and health;

- Understanding the basics of modern biotechnology and genetic engineering;

- Deepening the knowledge foundations of biochemistry;Applying knowledge and understanding:

- Knowledge of methods of observation, description, identification, classification, cultivation of biological objects;

- The ability to use profiled professional knowledge, skills and knowledge in the field of basic biology to the study of sections of biological phenomena and processes;

- The ability to use knowledge, skills and practical skills in chemistry and physics in the course of biochemical research;Making judgments:

- The ability to use professional-profiled knowledge and practical skills in mathematics, physics, chemistry and earth sciences to study biological phenomena and processes;

- The ability to carry out environmental assessment of projects (or innovation)

- The ability to use professional-profiled knowledge and practical skills to solve practical problems in biochemistry;4.3

Детальні відомості про програму / Programme details:

Див. на наступній сторінці /

Please see next page


4.4

Схема оцінювання і, якщо таке є, довідник з розподілу оцінок / Grading scheme and, if available, grade distribution guidance
Схема оцінювання у вищому навчальному закладі / Grading scheme in higher educational institutions
Оцінка (за національною шкалою) /

National gradeРівень досягнень, % /

Marks, %Відмінно / Excellent

90-100%Добре / Good

75-89%Задовільно / Satisfactory

60-74%Незадовільно / Fail

0-59%Зараховано / Passed

60-100%Не зараховано / Fail

0-59%Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів; за результатами виконання курсових і дипломних робіт (проектів); за результатами роботи на практиках. Оцінка «зараховано» виставляється за підсумками виконання індивідуальних завдань, лабораторних робіт, практичних та семінарських занять.

Шкала ЄКТС відображає відносну успішність студента у складі потоку/курсу: A - 10% найбільш успішних студентів; B – наступні 25%; C - наступні 30%; D - наступні 25%; E - наступні 10%)


"Excellent", "Good", "Satisfactory" grades show the results of: examinations, yearly papers (projects) and theses (diploma projects), work placements. "Passed" show the results of individual tasks, laboratory work, workshops and seminars.

The ECTS rank is a relative grading indicating the learner's performance within the cohort: A top 10%; B next 25%; C next 30%; D next 25%; E next 10%.4.5

Загальна класифікація кваліфікації /

Overall classification of the qualification (in original language)Диплом звичайного зразка /

DiplomaКласифікація кваліфікації/ Classification system

Критерії / Сriteria


Диплом з відзнакою /

Diploma with honoursне менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних дисциплін та практичної підготовки, з оцінками "добре" з інших дисциплін та з оцінками "відмінно" за результатами державної атестації/

Over 75% of grades are "excellent", no “satisfactory”, only “excellent” grades for a state examination.

Диплом звичайного зразка /

Diploma


Студент успішно виконав програму підготовки, але не відповідає наведеним вище критеріям /

Passed  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка