Ділові відносини в колективіСкачати 146.39 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір146.39 Kb.
Ділові відносини в колективі
Слово колектив походить від латинського colligo – «поєдную», а collectivus в перекладі з латині – «збірний». Таким чином, поняття колективу вказує на об'єднання людей, на їх певну суспільну сукупність, на існування між ними певних відносин.

У цьому сенсі в кожному людському об'єднанні можна виділити відносини ділові і відносини особисті. Ділові відносини грунтуються на спільній діяльності з вирішення соціально значущих завдань, на підтримці і дотримання встановлених в тому чи іншому об'єднанні організаційних залежностей, правил і порядків. Особисті ж відносини засновані на особистих уподобаннях, симпатіях і антипатіях і охоплюють головним чином сферу вузькоособистої діяльності.

Відносини в трудовому колективі займають визначальне місце в нашому житті, думках, поведінці. І не тільки тому, що ми присвячуємо йому переважну частину активного часу, віддаємо найбільшу частку сил. Справа в тому, що в процесі праці найбільш повно проявляються багато хто з наших людських якостей, формується і розкривається наше соціальне "Я". І одна з найбільш важливих сторін сучасних трудових відносин – це ділове спілкування працюючих людей.

Зрозуміло, не всяка спільна праця передбачає безпосереднє спілкування. Однак майже у всіх робота, так чи інакше, пов'язана з трудовим колективом. Так що не буде перебільшенням сказати: безпосередні, прямі ділові відносини між людьми – одна з найважливіших універсальних систем життєзабезпечення всього суспільного організму. І тому культура і етика цих відносин – питання, які самим безпосереднім чином зачіпають усіх нас разом і кожного окремо.

Саме людина, а не організаційні структури, не обладнання, не гроші (хоча, зрозуміло, все перераховане надзвичайно важливо) найбільшою мірою визначає характер і результати праці у всіх сферах виробництва.

Ануфриева, Н. М. Социальная психология : курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. – 2-е изд. – К. : МАУП, 1997. – 88 с.

Целью данного издания является помощь будущим менеджерам и бизнесменам в приобретении необходимых знаний в области социальной психологии – науки, изучающей закономерности общения, поведения и взаимодействия людей.

Анцупов, А. Я. Введение в конфликтологию. Как предупреждать и разрешать межличностные конфликты : учеб. пособие / А. Я. Анцупов, А. А. Малышев. – К. : МАУП, 1996. – 104 с.


Как относиться к конфликтам, которые сопровождают нас в течение всей жизни? В чем причины их возникновения? Можно ли определить деструктивное влияние конфликтной ситуации на совместную деятельность людей? На эти и многие другие вопросы даються ответы в данной книге.

Анцупов, А. Я. Конфликтология: учеб. для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 551 с.

В учебнике рассмотрены методологические принципы конфликтологии, методы и методики изучения конфликтов, условия и способы их предупреждения и конструктивного регулирования.Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. – СПб. : Питер, 2005. – 288 с. – (Серия «Учеб. пособие»).

Материал учебного пособия излагается в соответствии с системной концепцией конфликтов и отражает результаты исследования конфликтов практически во всех отраслях конфликтологии.
Бороздина, Г. В. Психология делового общения : учеб. пособие / Г. В. Бороздина. – М. : ИНФРА-М, 199. – 224 с.

Учебное пособие выполнено на основе исследований зарубежного и отечественного опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также формированию эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности. Особенностью пособия является его комплексный характер (деловое и неформальное общение рассматривается в тесной взаимосвязи).


Ваниорек, Л. Моббинг : когда работа становится адом / Л. Ваниорек, А. Ваниорек; пер. с нем. – М. : Интерэксперт, 1996. – 168 с. – (Популярная психология и медицина).

Некоторые люди подвергаються нападкам и придиркам со стороны своих коллег, подчиненных или начальства. «Моббинг» – понятие, обозначающее такую ситуацию. Книга поможет тем, кого это непосредственно коснулось, своевременно распознать конфликт, преодолеть его и предотвратить еще не начавшийся.


Ворожейкин, И. Е. Конфликтология : учеб. / И. Е. Ворожейкин, А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 224 с.

В учебнике излагаются научные и прикладные знания о конфликтах, источниках их возникновения, структуре и стадиях развития, формах проявления. Рассматриваются вопросы управления конфликтами, выбора оптимальных методов предупреждения и преодоления конфликтных ситуаций, роли руководителя в профилактике и разрешении конфликтов.
Власова, А. М. Організаційна поведінка : навч. посібник. / А. М. Власова, Л. М. Савчук, В. Б. Савінова. – К. : КНЕУ, 1998. – 96 с.

У посібнику розкриті такі питання: концептуальні засади організаційної поведінки, виконання й оцінка роботи індивідуума, організація роботи та мотивація поведінки робітника, природа та типи груп в організаціях, групова й міжгрупова динаміка управління груповими процесами й творчістю груп, управління комунікаціями конфліктами і стресами, влада та лідерство в організації, організаційна культура й управління організаційним розвитком.

Громкова, М. Т. Организационное поведение : учеб. пособие для вузов / М. Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 207 с.

Учебная дисциплина «Организационное поведение» интегрирует многие теоретические дисциплины в аспекте их практической значимости, возможности использования в жизни. Ее специфическая направленность предполагает тренинги и многократные собственные действия по правилам и нормам, описанным в пособии. Все это способствует осведомленности в теоретических вопросах организационного поведения и развитию собственных способностей путем выполнения упражнений по темам пособия.


Дуткевич, Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. Посібник / Т. В. Буткевич. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 456 с.

Зміст навчального посібника розкриває феноменологію та сутність конфліктної взаємодії, понять управлінської діяльності та факторів її ефективності. Окрема увага приділяється методикам залагодження і попередження міжособистісних конфліктів.

Еропкин, А. М. Организационное поведение : конспект лекций / А. М. Еропкин. – М. : ПРИОР, ИВАКО Аналитик, 1998. – 96 с.

Пособие включает лекции по дисциплине «Организационное поведение», раскрывающие особенности индивидуального и группового поведения в трудовом коллективе, проблемы коммуникации и конфликтов и др.


Забродин, Ю. М. Психология личности и управление человеческими ресурсами / Ю. М. Забродин. – М. : Финстатинформ, 2002. – 360 с.

В данном учебно-методическом пособии рассматриваются методологические проблемы и перспективы развития практической психологии, приводятся результаты эмпирических исследований и практических приложений современной психологии личности к задачам разработки и реализации активной социальной политики.Ішмуратов, А. Т. Конфлікт і згода : основа когнітивної теорії конфліктів : навч. посібник / А. Т. Ішмуратов; Міжнар. фонд «Відродження», програма «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». – К. : Наук. думка, 1996. – 190 с.

Навчальний посібник знайомить з основними поняттями конфліктології, зокрема із проблемами, пов’язаними з вирішенням міжособистісних конфліктів. Послідовно викладено основні особистісні характеристики, що справляють вплив на конфліктність, структуру конфлікту. У посібнику подаються загальні і конкретні рекомендації з нейтралізації конфлікту, раціональної поведінки у конфлікті.


Кабаченко, Т. С. Психология управления : учеб. пособие : в 2 ч. / Т. С. Кабаченко. – М. : Рос. педагог. агентство, 1997. – 324 с.

Данное пособие представляет собой новый вариант ранее изданного учебного пособия «Психология управления». В нем, как и в первом издании, главное внимание уделено психологическим проблемам и явлениям, имеющим место в сфере институционального управления, изучению психологических причин, лежащих в основе снижения эффективности деятельности руководителя. В новое издание добавлена вторая часть, посвященная анализу целого спектра практических вопросов, связанных с психологией управленческой деятельности.

Казимиренко, В. П. Социальная психология организаций : моногр. / В. П. Казимиренко. – К. : МЗУУП, 1993. – 384 с.

Книга посвящена изучению закономерностей социально-психологической регуляции деятельности сложных организаций. В монографии описывается социально-психологический феномен организации, его природы, места и роли в жизнедеятельности человека. Сформулирован комплексный подход к изучению организации как особого вида социально-психологической общности и способа социально-психологической деятельности.

Карпов, А. В. Психология менеджмента : учеб. пособие / А. В. Карпов. – М. : Гардарики, 2003. – 584 с.

В учебном пособии излагаются основы психологии менеджмента исходя из его центральной категории – управленческой деятельности. Раскрываются психологическая структура, состав и содержание деятельности руководителя, система его управленческих функций и их главные психологические закономерности.

Козырев, Г. И. Введение в конфликтологию : учеб. пособие / Г. И. Козырев. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 176 с.

Учебное пособие содержит необходимый теоретический, методический и практический материалы для проведения занятий со студентами и самостоятельного изучения ими социальной конфликтологии. Каждая тема имеет четкую проблемную направленность. Отдельно рассматриваются межличностные, групповые, педагогические и другие виды конфликтов.

Красовский, Ю. Д. Организационное поведение : учеб. пособие для вузов / Ю. Д. Красовский. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 472 с.

Организационное поведение руководителей и работников раскрывается в пособии с принципиально новых позиций. Широко представлены оригинальные авторские методики по выявлению управленческих ситуаций, их анализу и оценке, а также способы изменения организационного поведения с помощью специальных тестов, графических моделей, инновационных и ансамблевых игр.

Лозниця, В. С. Психологія менеджменту : теорія і практика : навч. посібник / В. С. Лозниця. – К. : УВПК «ЕксОб», 2001. – 512 с.

Посібник складається з двох книг і є логічно розгорнутим, доповненим та удосконаленим варіантом попереднього навчального посібника, виданого у 1997 році.

В першій книзі викладено теоретичний матеріал з питань психології управління. Матеріал другої книги – це авторські сценарії тренінгів, методики «вступу» в рольові ігри, управлінські завдання, психологічні тести.Лукашевич, Н. П. Психология труда : учеб.-метод. пособие / Н. П. Лукашевич, И. В. Сингаевская, Е. И. Бондарчук; под ред. Н. П. Лукашевича. – К. : МАУП, 1997. – 104 с.

В пособии рассмотрены основные понятия психологии труда: труд, профессия, профессиональная пригодность и адаптация, трудовая совместимость и др. Обосновываются пути повышения эффективности трудовой деятельности через реализацию психологического потенциала личности, создание благоприятной социально-психологической трудовой среды.

Малышев, К. Б. Психология управления : науч.-метод. пособие для вузов / К. Б. Малышев. – М. : ПЕР СЭ, 2000. – 144 с. – (Соврем. образов.).

Пособие содержит материал, соответствующий рабочей программе курса «Психология управления». В каждой теме даются теоретические и контрольные вопросы, задания, рекомендуется литература, даются основные понятия.

Мельник, Л. П. Психологія управління: курс лекцій / Л. П. Мельник. – К. : МАУП, 1999. – 176 с.

Пропонований курс лекцій розкриває сутність і зміст основних категорій психологічної науки, що використовуються в управлінні, з’ясовуються психологічні характеристики особистості сучасного менеджера (темперамент, стійкі індивідуальні особливості психічних процесів, спрямованість та ін.) та їх вплив на успіх управлінської діяльності. Глибоко проаналізовано проблеми розвитку і динаміки трудового колективу, критерії його стабільності, сумісність членів групи та види груп.Морозов, А. В. Деловая психология : курс лекций : учеб. для высших и средних спец. учеб. заведений / А. В. Морозов. – СПб. : Союз, 2002. – 576 с.

Каждый, кто стремиться полноценно прожить жизнь, добиться успехов в обществе, а главное, ощущать радость жизни, должен уметь управлять собой, противостоять обстоятельствам, менять свое отношение к жизни, если это необходимо. Знания – это не только условие высокой профессиональной квалификации, но и важнейший ресурс.Ньюстром, Дж. В. Организационное поведение / Дж. В. Ньюстром, К. Дэвис; пер. англ. под. ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб : Питер, 2000. – 448 с. – (Сер. «Теория и практика менеджмента»).

Как мы ведем себя на работе? По-разному. Но, оказывается есть и общие для всех ситуации. Наука об организационном поведении изучает поведение людей на рабочих местах и помогает руководителю принять правильное решение для формирования здорового коллектива.

Обозов, Н. Н. Психология работы с людьми : учеб. пособие / Н. Н. Обозов, Г. В. Щекин. – 5-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 1999. – 152 с.

Как учитывать человеческий фактор в кадровой работе? Как построить беседу, научиться слушать и слышать собеседника? На эти и многие другие вопросы отвечают авторы учебного пособия. В нем раскрываются социально-психологические и психолого-педагогические аспекты работы с людьми, даются практические рекомендации.

Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія : посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик.- К. : Академвидав, 2003. – 448 с. – (Альма-матер).

Навчальний посібник містить систематизований виклад курсу соціальної психології. Головна його проблема стосується предмета, завдань, функцій, методології і методів соціальної психології, соціально-психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, особливостей функціонування соціальних груп, внутрігрупових і міжгрупових відносин.Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія : підручник : у 2 кн. Кн. 1. : Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – 576 с.

Розв’язання проблеми особистості і спілкування в соціальній психології є вельми актуальним у наш час, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. Підручник є однією з перших спроб систематизації соціально-психологічних знань стосовно особистості і спілкування. в ньому широко використані дані теоретичних і експериментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених і практиків.


Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія : підручник : у 2 кн. Кн. 2. : Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2006. – 560 с.

Підручник містить узагальнені й систематизовані знання із соціальної психології груп, між групової взаємодії та прикладної соціальної психології. В ньому всебічно розкрито динамічні характеристики малої групи, психологічні особливості великих соціальних груп і міжгрупових відносин. Чільне місце посідає розгляд провідних напрямів та основних сфер застосування прикладної соціальної психології, специфіка прикладних досліджень.


Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Тренінг; пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицка, Н. Гайдукевич. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 726 с.

У підручнику системно розглянуто різноманітні психологічні, соціальні, культурні, національні та інші фактори, що впливають на поведінку керівників і підлеглих, а відтак на ефективність роботи організації. Наведено сучасні теоретичні підходи та передову практику організації праці, її оплати, стимулювання працівників тощо.

Психология и этика делового общения : учеб. для вузов / под ред. проф. В. Н. Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 415 с.

Одна из основных функций современного руководителя – решение психологических проблем в процессе общения с подчиненными, коллегами начальством. Целью данного учебника является формирование психологических и нравственных качеств, необходимых для повседневной деятельности и поведения делового человека.

Психологія вирішення конфліктів : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / за ред. В. О. Джелалі. – Х.-К., 2006. – 320 с.

Посібник містить практично всі відповіді на основні питання з дисципліни «Конфліктологія», а саме розкриває сутність поняття конфлікту, досліджує основні уявлення та теорії конфліктів, сучасні концепції вирішення конфліктів, питання психології міжособистих відносин, малих груп та міжгрупової взаємодії.

Розанова, В. А. Психология управления : учеб.-практ. пособие : в 2 ч. / В. А. Розанова. – М. : Журнал «Управление персоналом», 1996/97. – 176 с.

Пособие раскрывает психологию управления как учебную дисциплину. В I части пособия излагаются теоретические основы по отдельным разделам курса, а также предложен психологический практикум. Во II части пособия рассматриваются вопросы психологии решения управленческих задач.

Свенцицкий, А. Л. Социальная психология управления / А. Л. Свенцицкий; под. ред. Е. С. Кузьмина. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. – 176 с.

В учебном пособии содержится систематическое изложение основ социальной психологии управления производственными коллективами. Рассматриваются основные этапы формирования социальной психологии управления как отрасли психологической науки, функции трудового коллектива, критерии эффективности его деятельности, факторы, регулирующие взаимоотношения личности с коллективом.

Социальная психология и этика делового общения : учеб. пособие для вузов / В. Ю. Дорошенко и др.; под. общ. ред. проф. В. Н. Лавриненко. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. – 160 с.

Учебное пособие призвано помочь будущим специалистам выработать умение и навыки руководителя, способность анализировать сложные деловые ситуации и делать правильные выводы, объективно оценивать свои действия и действия окружающих людей.


Стат, Д. Психология и менеджмент / Д. Стат; пер. с англ. И. Динерштейн. – М. : Эксмо, 2003. – 384 с.

В основе обучения навыкам управления лежит ряд фундаментальных принципов психологии. С ними, а также с основными психологическими идеями, данными современных исследований и с конкретными примерами их использования в тренингах управления, знакомит читателей автор множества книг по теории и практике менеджмента, ректор Эдинбургской школы бизнеса Дэвид Стат. В книге рассматриваются психологические процессы, лежащие в основе обучения, структура личности, теории мотивации, социально-психологические процессы групповой динамики, феномен лидерства, стрессы, возникающие при взаимодействии людей в процессе работы, и другие важные вопросы.


Тараненко, В. Управление персоналом, корпоративны мониторинг, психодиагностика : тесты для отбора персонала / В. Тараненко. – К. : Ника-Центр, 2002. – 240 с.

В книге в популярной форме повествуется об отборе, отслеживании, прогнозировании, обучении повышении качества персонала – обо всем том, что включает в себя система корпоративного мониторинга персонала.Шаронова, Н. В. Организационное поведение : учеб. пособие для студ. эконом. специальностей / Н. В. Шаронова. – Х. : Нар. укр. акад., 2001. – 208 с.

В учебном пособии рассматривается проблема изучения поведения людей на рабочих местах. Основная часть пособия посвящена описанию необходимых профессиональных умений руководителя, лидера, как основы эффективной трудовой деятельности в любой деловой сфере, методов их развития и совершенствования. Пособие призвано оказать помощь руководителю в принятии правильных решений для эффективного функционирования коллектива.


Щекин, Г. В. Как эффективно управлять людьми : психология кадрового менеджмента : науч.-практ. пособие / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 1999. – 400 с.В пособии раскрыты основная цель, задачи, предмет и содержание психологии кадрового менеджмента как нового научно-практического направления. Широко представлены методы социально-психологического обеспечения системы управления людьми в условиях профессиональной деятельности. Описано более 70 популярных методик и тестов, применяемых в целях самооценки, подбора, расстановки и рационального использования кадров.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка