Ділова українська мова Курс: ІІ форма навчання: денна Практичне заняття №1–2Скачати 203.8 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір203.8 Kb.
Ділова українська мова

Курс: ІІ


Форма навчання: денна

Практичне заняття № 1–2

Стилістична диференціація сучасної української літературної мови. Характеристика офі­ційно-ділового стилю на всіх мовних рівнях. Підстилі офіційно-ділового стилю. Автобіографія як обов'язковий документ особової справи

План

1. Сучасна українська літературна мова – вища форма загальнонародної національної мови. Ознаки літературної мови.

2. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.

3. Характеристика офіційно-ділового стилю на всіх мовних рівнях:

а) лексичні особливості ділового стилю;

б) головні морфологічні ознаки;

в) синтаксичні риси офіційно-ділового стилю.

4. Підстилі офіційно-ділового стилю: законодавчий; дипломатичний; юридичний; ддміністративно-канцелярський.

5. Автобіографія як обов'язковий документ особової справи.
Література

1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / Мацюк 3., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2006. – С. 37–54, 254–256.

2. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. / С. Шевчук. – К. : Атіка, 2004. – С. 6–14.

3. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2008. – С. 8–17.

4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спіл­кування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – С. 9–36, 54.

5. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 12–17,35–36.


Домашнє завдання

Завдання 1. Випишіть групами наукову, термінологічну, офіційно-ділову, професійну, специфічнопобутову та експресивну лексику: аргумент, аналіз, теорія, класифікація, тотожність, атом, реконструкція, молекула, любов, радість, трепанація, ніжність, синочок, вічність, головонька, оченятка, цяця, швеньдяти, варнякати, величавий, животворний, силос, сінозбирання, рубанок, молоток, долото, посівна, прополювання, сінокіс, якість, світогляд, нахил, рух, минуле, вживання , хвилювання, декрет, наказ, акт, резолюція, протокол, посвідчення, кошторис, рахунок, свідок, позивач, захисник, довідка, автобіографія, юрта, кумис, кефір, борщ, постоли, шорти, кожух, краков"як, вальс, погода, хуртовина, хурделиця, мадам, гейша, онуча. - До якого функціонального стилю належить кожна група слів?

Завдання 2. На аркуші паперу А-4 складіть автобіографію, перед тим опрацюйте відповідний матеріал підручника та підготуйте аркуш паперу: лівий берег - 35 мм, правий - не менше 8 мм, верхній - 20 мм, нижній - не менше 19. Зверніть увагу на каліграфію, дотримання абзаців та скорочень. Не забудьте про орфографічну та пунктуаційну вправність!

Практичне заняття № 3–4

Писемне ділове мовлення. Поняття про службовий документ. Основні вимоги до оформле­ння службового документа.

План

1. Писемна й усна форми сучасної української літературної мови.

2. Документ як матеріальний носій зафіксованої інформації: визначення поняття "документ"; функції документів, основні вимоги до їх складання.

3. Класифікація документів.

4. Реквізити документа, їхня характеристика, загальні правила оформлення реквізитів.

5. Заява як документ з кадрово-контрактових питань: види заяв; реквізити заяви; оформлення реквізитів заяви.

6. Резюме як документ з кадрово-контрактних питань: характерні особливості резюме; основні реквізити, їх оформлення.
Література

1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / Мацюк 3., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2006. – С. 233–260.

2. Культура фахового мовлення : навч. посібн./ за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги - XXI, 2006. – С.128–175.

3. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2008. – С. 18–46.

4. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – С. 108–133,174–180.

5. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спіл­кування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – С. 37–52, 83–87, 142–145.


Домашнє завдання
Завдання 1. Пригадайте визначення документа та його основні функції. Наведіть власні приклади конкретного використання документів з інформаційною доказовою, обліковою та управлін­ською функціями.

Завдання 2. Поясніть, яких правил треба дотримуватися, працюючи над мовним оформленням документа.

Завдання 3. Поясніть, яка відмінність між простою і складною заявами. Напишіть заяву про прийом на роботу (спочатку просту, а потім перетворіть її у складну).

Завдання 4. Поясніть, що таке автобіографія і резюме. Коли виникає потреба у складанні цих документів? Які відомості і в якому порядку мусять містити автобіографія і резюме?

Завдання 5. Складіть резюме українською та іноземною /яку вивчаєте/ мовами.
Практичне заняття № 5–6

Основні правила оформлення документів

План

1. Оформлення сторінки документа.

2. Нумерація сторінок документа та рубрикація його тексту.

3. Особливості мови ділових паперів та їх основні засади.

3.1. Об'єктивність – риса, що засвідчує відсутність суб'єктивності в документі.

3.2. Стандартність мовних засобів – шлях до підвищення ефективності в роботі з документом Канцеляризми і кліше – основні лексичні засоби стандартизації мови ділових паперів.

3.3. Логічна послідовність – обов'язкова умова створення тексту документа.

3.4. Ясність викладу, точність опису – основні критерії забезпечення зрозумілості документа, відсутності двозначності в ньому.

3.5. Свобода від суперечностей у документі як фактор відсутності суперечливих аргументів.

3.6. Переконливість, лаконічність, повнота інформації – важливі показники якісної підготовки документа.

4. Характеристика – документ щодо особового складу.

4.1. Реквізити характеристики.

4.2. Змістові частини характеристики.

4.3. Загальні зауваження щодо оформлення.

5. Рекомендаційний лист – документ-клопотання про посаду, влаштування на відповідальну роботу.

5.1. Умови подання рекомендаційного листа.

5.2. Обов'язкові відомості, що вміщуються в рекомендаційний лист.
Література

1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / Мацюк 3., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2006. – С.245–250,261–265.

2. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. / С. Шевчук. – К. : Атіка, 2004. – С.48–56, 92–94.

3. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2008. – С. 25–31, 32–46.

4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спіл­кування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – С.37–53, 177–178.

5. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – С. 116–131, 294–298, 181–182.Домашнє завдання
Завдання 1. На основі матеріалу підручника (див. №1 у списку літератури с.261-263) складіть характе­ристику, перед тим детально ознайомившись із вимогами, які ставляться до оформлення цього документа: характерні особливості, реквізити, примітка до оформлення реквізитів та зразки цього документа.

Завдання 2. Уважно опрацювавши відповідний матеріал підручника (див. №1 у списку літератури с.263-265), складіть рекомендаційний лист.

Практичне заняття № 7–8

Усне ділове спілкування, загальні вимоги до нього

План

1. Поняття про усне мовлення як засіб забезпечення широких ділових контактів.

2. Місце риторики як ефективного засобу переконання в сучасному світі.

3. Високий рівень культури усного мовлення – яскраве свідчення високої загальної культури людини, зокрема кожного фахівця.

3.1. Дотримання загальних вимог щодо рівня культури усного ділового мовлення – неодмін­на умова успіху.

3.2. Інтонаційна виразність усного мовлення. Наголос як основний елемент інтонації. Види наголосу.

3.3. Темп мовлення і висота тону як важливі елементи організації усного мовлення.

3.4. Добре поставлений голос – запорука успішного усного мовлення.

3.5. Дикція - важливий компонент високої культури усного мовлення.

3.6. Знання і дотримання орфоепічних норм – еталон дикції.

3.7. Милозвучність /евфонія/ як здатність усної мови до плавності, мелодійності звучання. Евфонічні засоби в українській мові.

3.8. Партитура тексту – система спеціальних знаків для полегшення роботи над технікою усного мовлення.

4. Візитна картка – документ, що представляє приватну особу чи організацію.

5. Доручення як особистий документ, що надає право конкретній особі на певні дії від імені окремого громадянина чи організації.


Література

1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / Мацюк 3., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2006. – С.81–95, 265–270.

2. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. / С. Шевчук. – К. : Атіка, 2004. – С. 270–273.

3. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спіл­кування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – С.75–76, 183–185, 188–207.

4. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2008. – С. 100–129,47–50.

5. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – С. 63–65, 383–384.Домашнє завдання
Завдання 1. Опрацюйте відповідний матеріал посібника /див. № 1 списку літератури/ і складіть візитну картку.

Завдання 2. Розглянувши необхідні дані посібника /див. №1/, складіть доручення, разом з іншими до­кументами поповніть альбом ділових паперів, що враховуватиметься до заліку як само­стійна робота.

Практичне заняття № 9–10

Мовні особливості офіційно-ділового стилю
План

 1. Лексичні засоби, притаманні офіційно-діловому стилю.

 2. Особливості граматичних форм іменника в офіційно-діловому стилі.

 3. Прикметники в діловому мовленні.

 4. Використання числівників у текстах ділових паперів.

 5. Стилістичні особливості займенника.


Література

 1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. – Донецьк : ВКФ БАО, 2004. – С. 27–36 , 289–299.

 2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – С.26–31, 186–193.

 3. Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Мацько Л. І., Кравець Л. В. – К. : Академія, 2007. – С.100–122.

 4. Плотницька І. М. Ділова українська мова / І. М. Плотницька. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С.10–54.

Домашнє завдання
Завдання 1. Підкресліть у переліку запропонованих варіантів правильні кліше.

1. а) важке положення хворого; б) важкий стан хворого; в) важке становище хворого.

2. а) особистий склад підрозділу; б) особовий склад підрозділу; в) особливий склад підрозділу.

3. а) діяти відповідно наказу; б) діяти відповідно до наказу; в) діяти відповідно з наказом.

4. а) підбивати підсумки; б) підводити підсумки; в) визначати підсумки.

5. а) не дивлячись на умови договору; б) незважаючи на умови договора; в) не дивлячись на умови договора; г) незважаючи на умови договору.

6. а) звідси випливають такі висновки; б) звідси витікають такі висновки; в) звідси випливають слідуючі висновки; г)звідси витікають слідуючі висновки; д) звідси випливають наступні висновки; е) звідси витікають наступні висновки.

7. а) дійсне законодавство; б) діюче законодавство; в) чинне законодавство.

8. а) проблема полягає у відсутності державного фінансування; б) проблема заключається у відсутності державного фінансування.

9. а) по вказівці деканата; б) за вказівкою деканата; в) за вказівкою деканату; г) по вказівці деканату.

10. а) завідуючій відділу; б) завідуючій відділом; в) завідувачеві відділом; г) завідувачеві відділу.

11. а) згідно до розпорядження; б) згідно з розпорядженням; в) згідно розпорядження; г) згідно розпорядженню.

12. а) заходи до поліпшення; б) заходи по поліпшенню; в) заходи щодо поліпшення; г)заходи з поліпшення.

Завдання 2. Зробіть редагування наведених речень – прикладів із текстів документів.

1.Здійснити погодинну оплату лектора Сєровій Н.О. відповідно до поданого табеля. 2. Перевірці підлягає фінансування наукової діяльності Національної академії державного управління при Президентові України. 3. За постановою передбачається скорочення апарату. 4. Оголосити подяку начальнику відділом фінансів Петрукові О.І. 5. Інформація департаменту повинна бути підготовлена протягом тижня. 6. Ознайомити херсонців із рішенням обласної сесії Ради депутатів. 7. Наш декан Святкова М.С. знаходиться у відпустці.

Завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Підкресліть сталі вирази, які, на ваш погляд, доречно використати в офіційно-діловому стилі.

Дійти згоди, насі...я розбрату, дивитися просто в очі, залучати до роботи, зглянутися на проха...я, порушувати пита...я, зануритися з головою, втратити терп...ня, вдаватися до суворих заходів, подати довідку, набувати чи...ості, праця понаднормово, сказати навма...я.


Завдання 2. Дайте переклад українською мовою рекомендаційного листа.

Уважаемый Юрий Антонович,

я получил Ваше письмо с просьбой дать объективную рекомендацию господину Савельеву Илье Степановичу, который ходатайствует о должности заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей в Вашей фирме.

Господина Савельева я знаю с 2004 года, т.е. с того времени, как он начал работать в нашем объединении. Бесспорно, Илья Степанович – человек чуткий, отзывчивый, инициативный, пользуется авторитетом среди коллег. Однако, к сожалению, я не могу взять на себя ответственность дать высокую оценку его профессиональным качествам. Тем более, что должность, которую он хочет занять, достаточно ответственная и требует большого опыта в нашей сфере и навыков общения с зарубежными партнёрами, которых у господина Савельева, к сожалению, нет. Полагаю, что, пройдя определенный курс подготовки, он смог бы справиться с функциональными обязанностями, к выполнению которых на данный момент он, наверное, не готов.

Искренне сожалению, если этим письмом я разочаровал Вас. Однако, принимая во внимание наше многолетнее сотрудничество и понимая важность выбора кандидатуры на должность заместителя начальника отдела внешнеэкономических связей, считаю своим долгом дать Вам правдивую информацию.

С уважением _____________

подпись

Завдання до тексту:


 • проаналізуйте використання займенників у тексті. Відшукайте речення, у якому порушено норму вживання займенника;

 • визначте, які словесні штампи використовуються в тексті цього рекомендаційного листа.


Практичне заняття № 11

Особливості синтаксису офіційно-ділового стилю

План

 1. Порядок слів у реченні.

 2. Координація підмета і присудка.

 3. Складні випадки керування.

 4. Однорідні члени речення.

 5. Особливості використання дієприкметникового і дієприслівникового зворотів.

 6. Складнопідрядне речення в офіційно-діловому мовленні.


Література

1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. – Донецьк : ВКФ БАО, 2004. – С.279–286.

2. Плотницька І. М. Ділова українська мова / І. М. Плотницька. – К. : Вид-во „Центр учбової літератури”, 2008. – С.113–124.

3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – С. 319–324.

4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Вид-во „Академія”, 2007. - С.122-131.

5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К.: „Каравела”, 2005. – С.211-228.


Практична частина

Завдання Користуючись радіоповідомленням, трансформуйте текст у пояснювальну записку, написану на ім’я декана Вашого факультету. Пригадайте типові звороти, що вживаються в такій мовленнєвій ситуації; правила оформлення пояснювальної записки.

Радіоповідомлення

Сьогодні вранці жителі нашого міста зрозуміли: зима прийшла – і, як завжди, несподівано. Мороз незначний – 5-6 градусів з позначкою мінус, але північно-західний вітер приніс снігопад. Снігом занесено основні транспортні шляхи, зупинки, що, безперечно, порушує роботу місцевого транспорту. Комісія з надзвичайних ситуацій вжила необхідних заходів, проте нормальний робочий ритм у місті обіцяє лише на 10.00 годину, оскільки осадки не припиняються.

Завдання Установивши смислові відношення між частинами складного речення, вставте пропущений сполучник, обумовлений цими відношеннями.

1.... під час проведення дізнання буде виявлено підстави для закриття кримінальної справи, орган дізнання має право винести постанову про закриття кримінальної справи. 2. Договір позички є безвідплатним, ... сторони прямо домовилися про це у договорі. 3. .... з кризовою ситуацією в країні, банки скоротили кількість видачі кредитів і їх види. 4. На жаль, ми вимушені нагадати Вам про строки сплати недотримки , ..... вони чітко зазначені в договорі. 5. ... Ви неодноразово порушували умови контракту, ми попереджаємо про те, що контракт з Вами на новий строк продовжено не буде. 6........ дипломна робота має зазначені недоліки (стилістичні огріхи, некоректне оформлення цитування тощо), вона є завершеним дослідженням і може бути рекомендованою до захисту.Завдання 3. Знайдіть помилки в реченнях, відкоригуйте. Поясніть характер помилок.

1. Притягнення керівника відділу до матеріальної відповідальності вірогідне, підписуючи звіт з неперевіреними даними. 2. У наказі зазначено, що на протязі 20-25 вересня 2008 року необхідно привести документацію у відповідність з діючими інструкціями. 3. Керівництво виробничої практики здійснюється фахівцями тієї установи, де студент проходить практику. 4.Обидва прилади потребувало ремонту. 5. У виступі першого проректора висвітлювалося його бачення втілення положень Болонської угоди в навчальний процес нашого закладу. 6. У наступний день ухвалу профспілкового комітету оприлюднили. 7. Успіх забезпечив досвід. 8. На ярмарку райони області представили овочі, фрукти, яблука, сливи, огірки і картоплю.9. Більш за все студент Сидоренко О. любить і захоплюється історією Давнього Єгипту.

Завдання 4. Перекладіть українською мовою, пам’ятаючи про складні випадки керування у словосполученнях.

Нуждаться в помощи , заслуживать внимания, оставить под вопросом, приняться за работу, вовлекать в работу, в порядке исключения, договор о жилищном найме, заведующий отделом, меры по предупреждению, пособие по безработице, названный в дальнейшем, прийти к согласию, считать возможным, уйти от ответственности.

5. На думку Д.Х.Баранника (Українська мова на межі століть// Мовознавство. – 2001. - №3. – С. 40-47), на сучасному етапі спостерігаємо такі основні тенденції розвитку української літературної мови:


  • інтенсивне збагачення за рахунок запозичень української термінології, зокрема: а)суспільно-політичної: імідж, консенсус, брифінг, електорат, піар; б) бізнесової: реприватизація, менеджмент, інвестор, маркетинг, сертифікат; в) технічної: комп’ютер, принтер, факс, дискета та інші;

  • переміщення певної частини спеціальної лексики до розряду широковживаної, зокрема економічно-фінансових термінів: аудитор, емісія, ліцензія, менеджер; юридично-правової лексики: державотворення, плюралізм; парламентсько-дипломатичної лексики: ротація, толерантний

  • та інші тенденції.

Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення названих термінів.


Практичне заняття № 12

План

Стилі та види усного ділового спілкування

1. Стилі усного ділового спілкування, класифікація їх за методом Карнегі; конфліктний стиль; конструктивно-творчі і деструктивно-руйнівні конфлікти.

2. Види і жанри усного ділового мовлення.

2.1. Монолог і діалог – основні форми вираження усного ділового мовлення.

2.2. Доповідь, промова, виступ, повідомлення як жанри усного публічного монологічного мовлення.

2.3. Етапи підготовки до публічного монологічного мовлення.

2.4. Критерії успіху публічного мовлення. Основні позитивні ознаки лектора /доповідача/.

2.5. Невербальні засоби спілкування та їх значення у процесі ділової комунікації.

3. Ділова бесіда, спілкування керівника з підлеглими, телефонна розмова як основні види приватного діалогічного ділового мовлення. Етичні питання використання мобільних телефонів.

4. Український мовленнєвий етикет.

5. Розписка як документ, що підтверджує передавання й отримання матеріальних цінностей.

6. Протокол як довідково-інформаційний документ. Витяг з протоколу.


Література

1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / Мацюк 3., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2006. – С. 95–119.

2. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – С.59–75.

3. Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посібн. / Мацько Л. І., Кравець Л. В. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – С. 131–223.

4. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. / С. Шевчук. – К. : Атіка, 2004. – С. 270–273. – С. 63–107 , с. 481.

5. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спіл­кування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – 188–234.

6. Культура фахового мовлення : навч. посібн./ за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги -XXI, 2006. – 253–294.

Домашнє завдання
Завдання 1. Продовжіть оформлення папки ділових паперів. Після належного опрацювання відповідного матеріалу складіть розписку, протокол та витяг з протоколу.

Завдання 2. Папка ділових паперів повинна мати титульну сторінку з такими реквізитами: /зверху/ Бердянський державний педагогічний університет, Інститут філології та соціальних комунікацій, кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін, /посередині/ ПАПКА ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ,

виконав (виконала) ПІБ студент (студентка)___групи спеціальності________, /знизу/

Бердянськ, 2012. Не забудьте оформити зміст папки! Бажаю успішно скласти залік!
ЛІТЕРАТУРА

1. Мацюк 3. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / Мацюк 3., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

2. Максименко В. Ф. Мова професійного спілкування / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2008. – 512с.

3. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова / В. Ф. Максименко. – Х. : ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. – 448 с.

4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спіл­кування / Загнітко А. П., Данилюк І. Г. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2006. – 480 с

5. Шевчук С. Українське ділове мовлення : підруч. / С. Шевчук. – К. : Атіка, 2004. – 592 с.

6. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 400 с.

8. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посібн. для студентів ВНЗ / Ф. І. Хміль. – К. : Академія, 2004. – 280 с. (Альма-матер).

9. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова (Теорія. Практика. Самостійна робота) : навч. посібн. / Я. Я. Чорненький. – К. : ЦНЛ, 2004. – 304 с.

10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення : писемне та усне ділове спілкування / А. П. Коваль. – К. : Вища шк., 1982. – 288 с.

11. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі українські" мови : навч. посібн. / Н. В. Ботвина. – К. : АртЕк, 1998. – 192 с.

12. Молдованов М.І. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою / Молдованов М. І., Сидорова Г. М. – К. : Техніка, 1992. – 400 с.

13. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посібн. / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – 280 с.

14. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Бибик С. П. – К. : Довіра, 1997. – 399 с.

15. Російсько-український словник для ділових людей / за ред. О. О. Тараненка. – К. : Укр. письменник, 1992. – 214 с.

16. Російсько-український словник ділової людини / упоряд.: О.Мокровольський, О. Шокало. – К., 1992. – 295 с.

17. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посібн. / А. Н. Діденко. – К. : Либідь, 2006. – 384 с.

САМОСТІЙНА РОБОТА

I. Оформлення папки найуживаніших ділових паперів:

- Автобіографія

- Заява

- Резюме


- Характеристика

- Рекомендаційний лист

- Візитна картка

- Доручення

- Розписка

- Протокол. Витяг з протоколу.

II. Законспектувати вимоги до оформлення цих документів.

ПІДСУМКОВА ТЕКА

1. Форми існування української загальнонародної національної мови.

2. Поняття літературної мови. Ознаки літературної мови.

3. Стилістична диференціація української літературної мови.

4. Характеристика офіційно-ділового стилю на всіх мовних рівнях.

5. Підстилі офіційно-ділового стилю.

6. Поняття про документ.

7. Функції документів.

8. Вимоги до документів.

9. Класифікація документів.

10. Поняття про реквізит документа.

II. Склад реквізитів документа.

12. Бланк документа. Вимоги до нього.

13. Загальні правила оформлення реквізитів.

14. Загальні вимоги до оформлення ділових паперів.

15. Оформлення сторінки.

16. Нумерація сторінок, рубрикація тексту документа.

17. Особливості мови ділових паперів.

18. Основні засади, яким повинні відповідати мовні засоби документа.

19. Заява як один із найпоширеніших у справочинстві документів.

20. Автобіографія як обов'язковий елемент особової справи.

21. Резюме як документ, що містить коротку інформацію про особу.

22. Характеристика як документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника, дано оцінку його ділових та моральних якостей.

23. Рекомендаційний лист як документ-клопотання про посаду, влаштування на нову від­повідальну роботу.

24. Візитна картка як документ, що представляє приватну особу чи організацію.

25. Доручення як документ, що надає право особі на певні дії від імені окремого громадя­нина чи організації.

26. Розписка як документ, що підтверджує передавання й отримання певних матеріальних цінностей.

27 Особливості усного ділового спілкування.

28. Основні вимоги до усного ділового спілкування. Стилі і види ділового спілкування.

Посібники й словники з електронних ресурсів:

1.


http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/p

Велика чи мала літера: словник-довідник

Дзвона чи дзвону? або А(-Я) чи У(-Ю)в родовому відмінку

Короткий словник жаргонної лексики української мови

Культура мови на щодень

Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради.

Найповніша редакція чинного правопису

Правильно – неправильно

Чак Є. Чи правильно ми говоримо?

Словник термінів міжкультурної комунікації

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо

2. www.litopys.org.ua

3. www.mova.info

4. www.pereklad.kiev.ua

5. www.novamova.com.uaПрактичне заняття № 7

Залікова контрольна робота

Форма контролю: Комплексна контрольна робота.

Завдання залікової контрольної роботи передбачають знання теоретичних і практичних питань з усіх практичних занять І і ІІ модулів.МОДУЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

В ПЕРШОМУ СЕМЕСТРІ

І. За поданими словниковими статтями визначте тип словника, якому вони властиві.

1. Одн / о /рід / н / ий.

2. ОДНОРІ́ДНИЙ (який має однаковий склад, однакові властивості в усіх своїх частинах), НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ, ГОМОГЕННИЙ книжн. Метали, скло, ке­раміка, полімери це матеріали однорід­ні, або гомогенні (з журналу).

3. Однорі́дний [о̀днор'і́днией], м. (на) -дному / -д'н'ім, мн. -д'н'і.

4. Однорі́дність, -ності, ор. -ністю.

5. ОДНОРІ́ДНИЙ, -а, -е. 1. Який належить до того самого роду, розряду, характеризується однаковими рисами, ознаками. **Однорідні члени речення – члени речення, які виконують однакову синтаксичну функцію щодо спільного для них члена, з яким вони граматично зв’язані. 2. Який має однаковий склад, однакові властивості в усіх своїх частинах. **Однорідний хор – хор, до складу якого входять лише однорідні голоси (дитячі, чоловічі або жіночі).

6. Одноро́́дный однорі́дний; (одинаковый, подобный) одна́ковий, поді́бний, таки́й са́мий, одна́кий, односта́йний.

ІІ. Складіть словникові статті до 5 термінів відповідно до вашого напряму навчання за зразком, поданим у попередньому завданні.

ІІІ. Схарактеризуйте структуру одного зі словників (довідників, енциклопедій) відповідно до вашого напряму навчання за схемою:

- повна назва словника (довідника, енциклопедії); прізвища й ініціали укладачів; кількість слів; місто й рік видання;

- структура словника (довідника, енциклопедії);

- функціональне призначення словника (довідника, енциклопедії).


МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ № 2

Граматико-орфографічні та пунктуаційні норми

української мови

Виконати тестові завдання модулів 3, 4 (один із запропонованих варіантів), даючи стисле пояснення.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка