Діковська Ірина Андріїівна, доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент робоча програмаСкачати 397.97 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір397.97 Kb.
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 7.060101 «Правознавство»


спеціалізація – «Цивільне право»

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи порівняльного цивільного права» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«20» червня 2013 року – 30 с.


Розробник: Діковська Ірина Андріїівна,

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент


Робоча програма навчальної дисципліни «Основи порівняльного цивільного права» затверджена на засіданні кафедри цивільного права Протокол № 14 від «21» червня 2013 року
Завідувач кафедри цивільного права ____________ Майданик Р.А.

«21» червня 2013 року


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету
Протокол № 1/01 від «18» вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії ____________ Безклубий І.А.

«18» вересня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук

при Науково-методичній раді Університету
Протокол №___ від «___» __________ 2013 року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 2013 року

© Діковська І.А., 2013

ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................................................... 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ..................................................................... 5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ........................................................ 8

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ .........................9

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ПОРІВНЯЛЬНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН …… 9

ПІДСУМКОВА МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА .................... …….16

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПРАВОМ РІЗНИХ ДЕРЖАВ ...................................................................................................... ……..17

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ .................. …………………………………………………………..….25

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………. 26

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ .................................................................................. 29
ВСТУП

Навчальна дисципліна Основи порівняльного цивільного права є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « спеціаліст» галузі знань «право» з напряму підготовки 7.060101 «Правознавство», спеціалізація – «Цивільне право».

Дана дисципліна нормативна за спеціалізацією цивільне право. Викладається у І семестрі 1 курсу (спеціалісти) в обсязі – 72 год. ( 2 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 18 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета дисципліни – сприяти розумінню студентами особливостей правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у різних країнах світу, правосвідомості юристів різних правових систем.

Завдання – навчити використовувати порівняльно-правовий метод під час вивчення джерел правового регулювання цивільного права, поглибити знання з окремих інститутів цивільного права.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:- принципи та тенденції розвитку цивільного права у різних країнах світу;

- найбільш важливі джерела правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин у різних правових системах;

- основні елементи понятійно-категоріального апарату цивільного права зарубіжних країн, вільно оперувати ними при обговоренні та вирішенні проблемних ситуацій;

вміти:


 • знаходити спільне та відмінне у правовому регулюванні майнових та особистих немайнових відносин у різних правових системах.

Місце дисципліни. Спецкурс «Основи порівняльного цивільного права» сприяє вивченню студентами підходів до регулювання майнових та особистих немайнових відносин у різних правових системах, тобто дозволяє поглибити знання із теорії цивільного, сімейного права, дозволяє краще зрозуміти міжнародні уніфіковані документи, що є джерелами міжнародного приватного права, оскільки часто вони є компромісом між підходами, прийнятими у різних правових системах.

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Під час вивчення спецкурсу «Основи порівняльного цивільного права» студенти поглиблюють знання, набуті ними під час вивчення курсу «Цивільне право». Вивчення права зарубіжних країн (як перший етап порівняльно-правового дослідження) дозволяє зрозуміти, як майнові та особисті немайнові відносини регулюються за правом іншої країни, що може застосовуватися, зокрема, в результаті використання колізійного методу. Крім того, вивчення порівняльно-правового методу дозволяє зрозуміти, чому міжнародні уніфіковані документи регулюють певні цивільні відносини у той чи інший спосіб. Відтак, спецкурс «Основи порівняльного цивільного права» дозволяє глибше зрозуміти окремі питання, що були предметом вивчення у курсі «Міжнародне приватне право». Даний спецкурс пов’язаний також з усіма спецкурсами із цивільного права, оскільки порівняльно-правовий метод є одним із найбільш використовуваних у сучасних правових дослідженнях.СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Основи порівняльного цивільного права» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в другому семестрі складають залік. На залік виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання ЗМ студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у другому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за іспит (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-6. Обов’язковим для заліку є набрання 10 балів у двох змістовних модулях.Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – __ бали

Max. – __ балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

1

3

1

3

Модульна контрольна робота 1

2


Модульна контрольна робота 2

2


3” мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 10 балів для одержання заліку обов’язково слід сумлінно вивчити навчальний матеріал та відповісти під час заліку так, щоб набрати хоча б 60 балів.

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

підсумкова

оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100


При цьому, кількість балів:

 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1 Поняття та правова природа порівняльного цивільного права. Порівняльна характеристика джерел цивільного права зарубіжних країн
Тема 1. Поняття та правова природа порівняльного цивільного права (надалі – ПЦП) (2 год. лекцій)

Поняття порівняльного цивільного правознавства. Правова доктрина щодо змісту порівняльного цивільного правознавства. Відмежування порівняльного цивільного права від суміжних галузей науки.


Тема 2. Джерела цивільного права країн континентальної європи. Порівняльно-правові аспекти. (6 год. лекцій, 6 год. семінарів)

Види джерел права ЄС, правила їх застосування. Загальна характеристика окремих джерел, що мають особливо важливе значення для регулювання цивільних відносин. Загальна характеристика академічних проектів, створених у рамках підготовки Європейського цивільного кодексу. Можливі способи їх використання.Тема 3. Джерела правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин у Англії та США (4 год. лекцій, 4 год. семінарів).

Загальна характеристика джерел права Англії, що регулюють цивільні відносини Роль парламентських актів та делегованого законодавства у регулюванні цивільних відносин. Поняття прецеденту у англійському праві. Особливості правової системи США як федеративної держави. Система джерел права США та штатів. Уніфікація та гармонізація права штатів США. Поняття уніфікованого закону. Уніфікований торговий кодекс США.


Змістовий модуль 2 Цивільно-правовий статус осіб у зарубіжних країнах. Порівняльно-правовий аналіз правового регулювання зобов’язань за правом різних держав
Тема 4 Порівняльно-правова характеристика цивільно-правового статусу осіб у зарубіжних країнах. (2 год. лекцій, 2 год. семінарів).

Джерела регулювання правового становища юридичних осіб за правом окремих держав. Поняття та правоздатність юридичних осіб за правом окремих держав. Види юридичних осіб за правом окремих держав.


Тема 5 Підстави виникнення та класифікація зобовязань за правом різних держав (2 год. лекцій, 2 год. семінарів).

Підстави виникнення та класифікація зобов’язань у романо-германському праві. Підстави виникнення та класифікація зобов’язань у праві США. Переддоговірне зобов’язання за правом ФРН. Деліктні зобов’язання власників і володільців приміщень за правом США. Зобов’язання Promissory Estoppel за правом США. Зобов’язання з безпідставного збагачення за правом США.


Тема 6. Цивільно-правові санкції за порушення зобовязань за правом різних держав (2 год. лекцій, 2 год. семінарів).

Загальна характеристика цивільно-правових санкцій за правом ФРН. Загальна характеристика цивільно-правових санкцій за правом Франції. Загальна характеристика цивільно-правових санкцій за правом США.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1 Поняття та правова природа порівняльного цивільного права. Порівняльна характеристика джерел цивільного права зарубіжних країн

1

Тема 1. Поняття та правова природа порівняльного права

2

0

6


2

2

Тема 2. Джерела цивільного права країн континентальної Європи.. Порівняльно-правові аспекти

6

6

3.

Тема 3. Джерела правового регулювання майнових та особистих немайнових відносин в Англії та США

4

4

6
Модульна контрольна робота 1


Змістовий модуль 2 Цивільно-правовий статус осіб у зарубіжних країнах. Порівняльно-правові аспекти

4

Тема 3. Порівняльно-правова характеристика цивільно-правового статусу осіб у зарубіжних країнах

2

2

6

5

Тема 4. Підстави виникнення та класифікація зобовязань за правом різних держав

2

2

9

6

Тема 5. Цивільно-правові санкції за порушення зобовязань за правом різних держав

2

2

9
Підсумкова модульна контрольна робота

ВСЬОГО

18

16

38

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари16 год.

Самостійна робота - 38 год.ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Поняття та правова природа порівняльного цивільного права. Порівняльна характеристика джерел цивільного права зарубіжних країн


Тема 1. Поняття та правова природа порівняльного цивільного права

(4 год.)
Лекція. Поняття та правова природа порівняльного цивільного права (2 год).

Поняття порівняльного цивільного правознавства. Правова доктрина щодо змісту порівняльного цивільного правознавства. Відмежування порівняльного цивільного права від суміжних галузей науки.


Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)


 1. Визначне предмет порівняльного цивільного правознавства.

 2. Визначте функції та завдання порівняльного цивільного правознавства.

 3. Проаналізуйте методи порівняльного цивільного правознавства.

 4. Дослідіть основні етапи розвитку порівняного цивільного правознавства.Контрольні запитання та завдання

1. Відмітьте твердження, що є неправильним.

„Порівняльне цивільне правознавство” це:

а)метод наукового дослідження;

б) галузь знань;

в) наукова дисципліна;

г) галузь права.
2. „Батьком” порівняльного правознавства називають:

а) імператора Юстініана;

б) Шарля Луї Монтескье;

в)Едуарда Ламбера;

г) Раймона Салейля;

д) Рене Давіда.


3. Предметом порівняльного цивільного правознавства є:

а) особисті немайнові та майнові відносини;

б) вивчення цивільного права різних країн;

в) порівняльний аналіз різних правових систем з метою виявлення їх подібних рис та відмінностей.


4. Які із названих принципів не є принципами порівняльного цивільного правознавства:

а) принцип порівнянності правових інститутів;

б) принцип юридичної рівності;

в) принцип відповідності рівнів форм і видів елементів порівнювальних систем;

г) принцип автономії волі сторін.
5. Яке із наведених нижче питань є питанням порівняльно-правового дослідження:

а) „ Які норми у іноземному праві визначають форму договору купівлі-продажу?”;

б) „ Як іноземне право захищає сторону договору, якщо з’ясується, що інша сторона не мала серйозних намірів при укладенні договору?”.

Рекомендована література:


 1. АннерсЭ. История европейского права. — М., 1994.

 2. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права / Отв. ред. В.А.Туманов. — М., 1981.

 3. Оскве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. – М.: Юрист, 2008. – 830 с.

 4. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. – Х., 2006.

 5. Хрестоматия по исламу. — М., 1994.

 6. Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере част­ного права. В двух томах — М., 1998.


Тема 2. Джерела цивільного права країн континентальної Європи. Порівняльно-правові аспекти (18 год.).
Лекція 1. Право ЄС як регулятор цивільних відносин (2 год.).

Види джерел права ЄС, правила їх застосування. Загальна характеристика окремих джерел, що мають особливо важливе значення для регулювання цивільних відносин.Семінарське заняття. Загальна характеритика джерел цивільного права Франції та ФРН та їх вплив на право інших країн (2 год).

 1. Характерні особливості Французького цивільного кодексу.

 2. Рецепція Французького цивільного кодексу.

 3. Особливості Комерційного кодексу Франції.

 4. Особливості Німецького цивільного уложення.

 5. Вплив Німецького цивільного уложення на право інших країн.

 6. Особливості Німецького торгового уложення.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Проаналізуйте роль Німецького цивільного уложення для регулювання цивільних відносин у ФРН.

2. Проаналізуйте, чому Французький цивільний кодекс набув поширення у світі.

3. Порівняйте систему побудови Французького цивільного кодексу (ФЦК) і Німецького цивільного уложення (НЦУ).


Контрольні запитання та завдання
1.До романської правової сім’ї належать правові системи:

а) Бельгії;

б) Іспанії;

в) Швейцарії;

г) Алжиру.


 1. До германської правової сім’ї належать правові системи:

а) Греції;

б) Люксембургу;

в)Канади;

г) Японії.


3. У Середньовіччя на півночі Франції для регулювання договірних відносин застосовувалися:

а) кутюми;

б) джерела римського права;

в) кутюми та субсидіарно джерела римського права.


4. Французький цивільний кодекс побудований за:

а) інституційною системою;

б) пандектною системою;

в) системою координат;

г) силурійською системою.
5. Яке з наведених понять невідоме Французькому цивільному кодексу?

а) шлюб;


б) право власності;

в) юридична особа;

г) узуфрукт;

д) довірча власність.


6. З кінця 19 ст. до цього часу в основі застосування Французького цивільного кодексу доктрини, розроблені представниками:

а) „школи тлумачення”;

б) „школи вільних наукових досліджень”;

в) „історичної школи права”;

г) „ паризької школи права”.
Рекомендована література


 1. Гражданское уложение Германии = Deutsches Buergerliches Gesetzbuch mit Einfuehrungsgesetz: ввод. закон к Гражд. уложению; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.] . — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Wolters Kluwer Russia, 2008. — 850 с.

 2. Торговое уложение Германии . Перевод с немецкого. 2-е издание, переработанное, — М: Wolters Kluwer Russia, 2009. — 632 с.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка