«диференційна діагностика та невідкладні стани при дитячих респіраторних інфекціях»Скачати 108.66 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір108.66 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.


С.О.Крамарьов
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 6 курсу


Тема: «ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ДИТЯЧИХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЯХ»
Навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби»

модуль 5 «Педіатрія»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Автори: доцент О.В. Виговська


Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.


Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.
Студент повинен знати:

 1. Стан захворюваності на кашлюк, дифтерію, паротитну інфекцію, інфекційний мононуклеоз серед дітей в сучасних умовах.

 2. Основні властивості збудників кашлюку, дифтерії, паротитної інфекції. Інфекційного мононуклеозу.

 3. Особливості епідемічного процесу при дифтерії, кашлюку, паротитній інфекції, інфекційному мононуклеозі.

 4. Клініко-патогенетичні особливості ураження нервової та серцево-судинної систем при дифтерії.

 5. Класифікацію клінічних форм дифтерії.

 6. Клінічні прояви дифтерії ротоглотки та дифтерії дихальних шляхів.

 7. Особливості клінічної картини кашлюку у дітей в залежності від віку

 8. Клінічні прояви інфекційного мононуклеозу у дітей різного віку.

 9. Клінічні форми паротитної інфекції у дітей.

 10. Диференційну діагностику кашлюку та інородного тіла дихальних шляхів.

 11. Диференційну діагностику кашлюку та гострого стенозуючого ларинготрахеобронхіту.

 12. Диференційну діагностику справжнього (дифтерійний круп) та несправжнього крупу (гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт).

 13. Диференційну діагностику дифтерії ротоглотки та бактеріального тонзиліту.

 14. Диференційну діагностику дифтерії та захворювань з ангіною.

 15. Диференційну діагностику паротитної інфекції та паротиту іншої етіології.

 16. Ускладнення тяжких форм кашлбку, дифтерії, інфекційного мононуклеозу, паротитної інфекції у дітей.

 17. Показання до госпіталізації хворих на кашлюк, дифтерію, паротитну інфекцію, інфекційний мононуклеоз.

 18. Призначити етіотропну та патогенетичну терапію хворим на кашлюк, дифтерію ротоглотки, дифтерію дихальних шляхів, інфекційний мононуклеоз, паротитну інфекцію.

 19. Диспансерний нагляд за реконвалесцентами кашлюку, дифтерії, інфекційного мононуклеозу, паротитної інфекції.

 20. Протиепідемічні заходи у вогнищі кашлюку, дифтерії, інфекційного мононуклеозу, паротитної інфекції.

 21. Специфічну профілактику кашлюку, дифтерії, паротитної інфекції..


Студент повинен вміти:

 1. Дотримуватись основних правил роботи біля ліжка інфекційного хворого.

 2. Зібрати у хворого(або його батьків) анамнез хвороби та епіданамнез.

 3. Обстежити хворого і виявити у нього основні симптоми інфекційного захворювання.

 4. Призначити додаткові обстеження для уточнення діагнозу і проведення диференційного діагнозу.

 5. Оцінити дані лабораторних досліджень.

 6. Встановити клінічний діагноз та обґрунтувати діагноз з урахуванням клінічних, анамнестичних, епідеміологічних та лабораторних даних.

 7. Діагностувати ускладнення.

 8. Провести диференційний діагноз дифтерії мигдаликів із захворюваннями з ангіною.

 9. Призначити хворому лікування, враховуючи тяжкість хвороби, вік дитини, наявність і тяжкість ускладнень, преморбідний фон дитини.

 10. Визначити показання до госпіталізації хворих на кашлюк, дифтерію, інфекційний мононуклеоз, паротитну інфекцію.

 11. Скласти план протиепідемічних заходів у вогнищі кашлюку, дифтерії, паротитної інфекції.

 12. Провести забор матеріалу із носу та мигдаликів для бактеріологічного дослідження.

 13. Оцінити профілактичні щеплення, їх повноту та своєчасність згідно календаря щеплень.

 14. Надати невідкладну медичну допомогу при апноє, при дифтерійному крупі.

Рекомендована література: 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.

 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.

 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. - К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.

Допоміжна:

 1. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К.,2014.,-228 с.

 2. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.

 3. Крамарев С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)

 4. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.

 5. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.

 6. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с

 7. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарьова. - Київ, «Моріон». – 2003.-480с.

 8. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.

 9. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.

 10. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 2000.

Завдання 1. Заповніть таблицю: вкажіть характерні зміни в ротоглотці при даних захворюваннях:

Захворювання

Зміни в ротоглотці

Дифтерія мигдаликів локалізована плівчаста форма
Лакунарна ангінаСкарлатинаІнфекційний мононуклеозЗавдання 2. Заповніть таблицю основних диференціально- діагностичних ознак між поширеною дифтерією мигдаликів та інфекційним мононуклеозом:


Клініко-лабораторні ознаки

Інфекційний мононуклеоз

Дифтерія мигдаликів поширена тяжка форма

1.Зміни в ротоглотці


2.Ступінь збільшення лімфовузлів3.Гепатолієнальний синдром


4.Екзантема


5.Вираженість інтоксикації6.Зміни в гемограмі


Мазок із мигдаликів на BL

Завдання 3. Заповніть таблицю основних диференціально- діагностичних ознак між справжнім та несправжнім крупом:


Клініко-лабораторні ознаки

Дифтерійний круп

Гострий стенозуючий ларинготрахеобронхіт

1.Початок


2.Термін появи задишки
3.Наявність інтоксикаційного синдрому4.Наявність катаральних проявів (респіраторного синдрому)


5.Наявність апноє ротоглотці6. Характер температурної кривої7.Зміни в гемограмі
Завдання 4. Перелічіть основні маркери інфекційного мононуклеозу, враховуючи етіологічний чинник:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________


Завдання 5. Заповніть таблицю. Етіотропна терапія названих захворювань:


Захворювання

Препарат

Дифтерія
Інфекційний мононуклеоз
Кашлюк
Паротитна інфекція

Тестові запитання :


 1. Важкий, ускладнений перебіг кашлюку найбільш характерний для наступної категорії дітей:

А. Діти у яких діагностовано муковісцидоз

Б. Підлітки (хлопці)

В. Діти 5-7 річного віку, яким не проводилася профілактична вакцинація

Г. Діти 5-7 річного віку, які часто хворіють на ГРВІ

Д. Діти шкільного віку, що перенесли паракашлюк


 1. На слизовій оболонці мигдаликів при типовій дифтерії розвивається:

А. Катаральне запалення

Б. Фібринозне запалення

В. Гнійне запалення

Г. Виразково-некротичний процес

Д. Всі відповіді вірні


 1. Які зміни в гемограмі, характерні для інфекційного мононуклеозу:

А. Лейкопенія, лімфоцитом, нормальна ШОЕ

Б. Лейкопенія, нейтрофільоз, підвищена ШОЕ

В. Лейкоцитоз, лімфоцитоз, наявні віроцити, підвищена ШОЕ

Г. Лейкоцитоз, нейтрофільоз, підвищена ШОЕ

Д. Лейкопенія, наявні плазматичні клітини, нормальна ШОЕ


 1. Які залози найчастіше уражаються при паротитній інфекції?

A. Привушні

Б. Молочні

В. Щитовидна

Г. Статеві

Д. Лімфатичні


 1. Чим визначається доза ПДС при дифтерії:

А. Віком хворого

Б. Тяжкістю хвороби

В. Масою дитини

Г. Ускладненнями

Д. Всі відповіді вірні
6. Назвіть ускладнення кашлюку:

А. Ураження ЦНС

Б. Пневмонії

В. Ателектази легень

Г. Носові кровотечі

Д. Всі відповіді вірні


7. Специфічна профілактика дифтерії здійснюється:

А. Імуноглобуліном

Б. Анатоксином

В. Антитоксином

Г. Не проводиться

Д. Жива ослаблена вакцина


8. Назвіть показання для призначення антибіотиків при інфекційному мононуклеозі:

А. Поліаденіт

Б. Гепатомегалія

В. Ангіна

Г. Жовтяниця

Д. Утруднення носового дихання


9. В розвитку тяжких форм дифтерії має значення:

А. Високий рівень дифтерійного антитоксину в крові

Б. Відсутність профілактичних щеплень

В. Сезонність

Г. Вік дитини

Д. Всі відповіді вірні


10. Що застосовується для специфічної профілактики паротитної інфекції?

A. Вбиті вакцини

Б. Жива вакцина

В. АнатоксинГ. Сироватка

Д. Специфічна профілактика не проводиться


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка