Державний закладСкачати 195.56 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір195.56 Kb.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ ”

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

член-кор. АМН України

______________професор Т.О.Перцева

«____»______________ 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

з підготовки офіцерів медичної служби запасу з навчальної дисципліни

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Напрямок підготовки 1101 „медицина”

Для спеціальності 7.110101 "лікувальна справа"

7.110104 “педіатрія”

7.110105 “медико-профілактична справа”

Форма навчання очна

Факультет 1-й, 2-й, 3-й медичний

Кафедра медицини катастроф та військової медициниКурс

Се-местр

Кредитів

ECTS

Кількість годин

Залік,

(семестр)Всього

год.


Аудиторних

СРС

Всього


Лекції

семінари


Гр.заняття

Пр.зан.


4

7-8

3

90

45

4

12

16

13

45

7-8

всього
3

90

45

4

12

16

13

45

Робочу програму склали д.м.н., професор О.Ю.Сорокіна

к.м.н., доцент А.Г.Кушніренко

к.м.н.,викладач Л.П.Кохан

ст.викладач О.Л.Карлович

викладач О.П.Березнюк

викладач В.М.Лисенко

викладач О.В.Полєвіков

Програму обговорено на засіданні кафедри медицини катастроф та військової медицини

"___" __________ 2016 р. Протокол № _____


Завідувач кафедри , д.м.н., професор ____________ О.Ю.Сорокіна

Програму ухвалено на засіданні предметної методичної комісії ДДМА

"___" __________ 2016 р. Протокол № _____
Голова предметної методичної комісії

д.м.н., професор Я.С.Березницький

Затверджено на засіданні ЦМК ДДМА

"___" __________ 2016 р., Протокол № _____


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма із загальної тактики для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Медична психологія” напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 09.07.2009 №642, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України № 929 від 07.12.2009 року.

Вивчення загальної тактики здійснюється впродовж 4-го року навчання.

Програма структурована трьома модулями, змістовими модулями та темами у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 08.04.2010 р. № 539).

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, одиницях виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння модуля, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).


Загальна тактика (ЗТ) як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами, історії України, початкової військової підготовки, організації охорони здоров’я й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами таких дисциплін, як організація медичного забезпечення військ; медицина катастроф; токсикологія, радіологія та медичний захист; військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій; військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій; військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій; військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання із ЗТ в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

в) закладає основи знань та вмінь лікаря, що можуть бути використані в умовах надзвичайних ситуацій.2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна „Загальна тактика” базується на знаннях початкової військової підготовки і загальновійськової підготовки, закладає основи для вивчення таких дисциплін, як „ Організація медичного забезпечення військ ” та „ Військова токсикологія, радіологія та медичний захист”, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання „ Загальної тактики ” в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності, закладає основи знань та вмінь лікаря, що можуть бути використані в умовах надзвичайних ситуацій.

Видами навчальної діяльності студентів є лекції, групові заняття, семінарські заняття, групові вправи, самостійна робота, в організації якої значну роль мають консультації викладачів.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:


 • склад і завдання Збройні Сили України;

 • склад , завдання, можливості, тактику дій і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України;

 • обов’язки командира з підтримання підрозділу в боєздатному стані;

 • основи загальновійськового бою, основні положення бойового статуту щодо підготовки і виконання завдань підрозділами;

 • організацію і основи застосування підрозділів сухопутних військ збройних сил розвинутих країн.


УМІТИ:


 • бути здатними приймати участь в організації виконання завдань механізованим ( танковим) батальйоном;

 • уміти організувати виконання завдань підрозділу;

 • уміти аналізувати дані обстановки і приймати адекватне рішення;

 • бути здатним підтримуваи боєздатність підрозділу;

 • управляти підрозділом в ході виконання завдань;

уміти організувати всебічне забезпечення виконання завдань підрозділу.
3. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована одним модулем, до складу якого входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).
Дисципліна структурована в трьох модулях (рупп. 1), який має 9 змістових модулів

МОДУЛЬ № 1 . ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Змістовий модуль:

1. Військове законодавство про ЗС України

2. Статути Збройних Сил України

3. Види забезпечення

МОДУЛЬ № 2. ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ
Змістовий модуль

1. Топографічні карти ЗС України

2. Орієнтування на місцевості

3. Робоча карта офіцера


Основними видами навчальних занять із загальновійськової підготовки є а)лекції,

б) семінарські заняття, в) практичні заняття, г) лабораторні заняття, д) групові заняття, е) самостійна робота, ж) групові вправи (на картах) студента з тематики програми навчальної дисципліни.
Лекції складають основу теоретичної підготовки студентів. Вони за змістом мають переважно проблемний і актуальний характер, відображають останні досягнення військово-медичної науки, сприяють творчому мисленню студентів.
Семінарські заняття мають мету поглибити і закріпити знання, які отримані на лекції і в процесі самостійної роботи над навчальною та науковою літературою, прищепити навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу навчального матеріалу, уміння доводити, захищати свої погляди з питань, що вивчаються. Складовою частиною семінарських занять є обговорення рефератів (реферативних повідомлень) студентів з актуальних питань теми заняття.
Практичне заняття є видом навчальних занять, при якому викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Групові заняття проводяться з метою поглиблення, закріплення теоретичних знань та умінь, їх практичного використання при вивченні військово-медичної техніки та оснащення, організації медичного забезпечення, тощо.

На групових занять викладач лекційним методом викладає навчальний матеріал, контролює засвоєння студентами раніше вивченого матеріалу, досягає закріплення знань методом творчої дискусії, бесіди або рекомендації.

Навчальний час, що визначений для самостійної роботи студента регламентується тематикою програми навчальної дисципліни та розкладом занять. Зміст самостійної роботи студентів з конкретної дисципліни визначається організаційно-методичними вказівками з програми навчальної дисципліни, тематичним планом вивчення цієї дисципліни, завданнями та вказівками науково-педагогічних працівників.
Групові вправи (на картах), мають метою надання студентам практики виконання функціональних обов’язків посадових осіб щодо прийняття рішення і управління підрозділами в ході бою. Групові вправи проводяться у складі навчальних груп чисельністю 12-15 чоловік на фоні тактичної обстановки
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, що передбачені для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій викладачів тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку тих, хто навчається. Для самостійної роботи, окрім того, рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література.
Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, перевірка та оцінка результатів підготовки топографічної карти, контроль практичних навичок, інші.Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по завершенню його вивчення.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі: під час зимніх канікул або останні 2 тижні навчального року.3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ № 1 . ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Змістовий модуль 1. Військове законодавство про ЗС України

Конкретні цілі:

Трактувати роль дисципліни ЗВП в загальній системі військової підготовки.

Трактувати Воєнну доктрину України та законодавство України у сфері оборони.

Узагальнити принципи організації таємного діловодства та основні правила дотримання режиму таємності.


ТЕМА 1. Вступ. Закони України про Збройні Сили України

Мета і завдання, структура і порядок вивчення дисципліни “Загальновійськова підготовка та загальна тактика”. Роль загальновійськової підготовки в загальній системі військової підготовки. Розділи загальновійськової підготовки, їх призначення, розподіл часу по семестрам. Рекомендована література. Методичні вказівки для самостійної роботи. Звітність.

Воєнна доктрина України. Законодавство України у сфері оборони.
ТЕМА 2. Основи таємного діловодства та режиму таємності

Організація таємного діловодства. Основні правила дотримання режиму таємності.


Змістовий модуль 2. Статути Збройних Сил України

Конкретні цілі:

Інтерпретувати вимоги Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України

Трактувати загальні положення та ключові питання Дисциплінарного статуту Збройних Сил України

Трактувати загальні положення та ключові питання Статутів стройового, гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України


ТЕМА 3. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України

Загальні положення. Військовослужбовці та взаємовідносини між ними. Загальні обов’язки командирів (начальників). Розміщення військовослужбовців. Розподіл часу і повсякденний порядок. Добовий наряд. Підйом за бойовою тривогою і збір. Турбота про здоров’я військовослужбовців. Бойове чергування. Організація внутрішньої служби.


ТЕМА 4. Дисциплінарний статут Збройних Сил України

Загальні положення. Заохочення. Стягнення за порушення військової дисципліни. Облік заохочень та дисциплінарних стягнень. Пропозиції, заяви та скарги.


ТЕМА 5. Статути стройової, гарнізонної та вартової служб Збройних

Сил України

Загальні положення стройового статуту. Обов’язки солдат і командирів перед шикуванням і в строю. Стройові прийоми і рух без зброї. Виконання військового вітання. Вихід із строю, повернення в стрій та підхід до начальника. Сигнали управління строєм, машиною.

Загальні положення статуту гарнізонної та вартової служби. Посадові особи гарнізону. Чергування в гарнізоні. Загальні положення вартової служби. Наряд і підготовка варт. Несення вартової служби.

Змістовий модуль 3. Методика виховної роботи
Конкретні цілі:

Інтерпретувати завдання виховної роботи в підрозділі.

Трактувати ключові питання виховного процесу в підрозділі.

Планувати та організовувати індивідуальну виховну роботу в підрозділі.

Узагальнити принципи і методи роботи командира підрозділу щодо вирішення завдань морально-психологічної підготовки в основних видах бойових дій військ.

Знати основи управління підрозділами, організації, взаємодії і забезпечення підрозділів.


ТЕМА 6. Організація виховної роботи в підрозділі
Система виховної роботи в підрозділі. Основні форми виховного процесу в підрозділі. Шляхи удосконалення виховної роботи в підрозділі. Забезпечення офіцером високої військової дисципліни у підрозділі. Робота командира по створенню у військовому колективі здорового морально-психологічного клімату.
ТЕМА 7. Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділу в умовах переводу їх у підвищені ступені готовності і проведення бойового злагодження
Завдання, форми і методи проведення морально-психологічної підготовки особового складу в підрозділі в умовах переводу в підвищені ступені готовності.

Форми і методи проведення морально-психологічної підготовки особового складу в умовах бойового злагодження підрозділів.ТЕМА 8. Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах
Вимоги сучасного бою до морально-психологічних якостей військовослужбовців. Робота командира підрозділу щодо вирішення завдань морально-психологічної підготовки в основних видах бойових дій військ.


Змістовий модуль 4. Топографічні карти ЗС України
Конкретні цілі:

Визначити призначення і характеристику топографічних карт.

Використати принципи роботи з топографічною картою.
ТЕМА 9. Топографічні карти Збройних Сил України
Розграфка і номенклатура топографічних карт. Зображення місцевих предметів і рельєфу на топографічних картах. Визначення площ, відстані, напрямків по карті. Визначення координат об’єктів.

Вивчення по карті тактичних умов і захисних якостей місцевості. Правила нанесення орієнтирів на карту.

Змістовий модуль 5. Орієнтування на місцевості
Конкретні цілі:

Орієнтуватися на місцевості за картою та без карти.


ТЕМА 10. Орієнтування на місцевості

Засоби орієнтування. Орієнтування на місцевості за картою та без карти.

Топографічне та тактичне орієнтування.

Змістовий модуль 6. Робоча карта офіцера
Конкретні цілі:

Уміти готувати та вести робочу карту офіцера.

Уміти наносити тактичну обстановку на карту.
ТЕМА 11. Робоча карта офіцера
Призначення робочої карти та вимоги до неї. Підбір, склейка та підготовка робочої карти до роботи. Вимоги до оформлення та основні правила ведення робочої карти.

Тактичні умовні знаки. Нанесення тактичної обстановки на карту.РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ


Назва і номер тема

Усього годин

З них

Заняття під керівництвом

викладачазвітність

Навч. занять

Самост.

роботи


лекції

Семін.заняття

Групових занять

Практик.

занять


Лаборант.

заняття


Змістовий модуль I. Основи військового законодавства про ЗС України
1. Вступ. Закони України про ЗС України.

2

-

-

2

-

-

-
-

2. Основи таємного діловодства та режиму таємності.

2

-

-

-

-

2

-

Змістовий модуль 2. Статути Збройних Сил України
3. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

10

-

4

-

4

2

-
-

4. Дисциплінарний статут Збройних Сил України.

8

-

4

-

2

2

-

5. Статути стройової, гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України.

6

-

4

-

-

2

-

Змістовий модуль 3. Методики виховної роботи
6. Організація виховної роботи в підрозділі.

6

-

4

-

2

-

-7. Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділу в умовах переводу їх в підвищені ступені готовностіі проведення бойового злагодження.

7

-

4

1

2

-

-8. Морально-психологічна підготовка особового складу підрозділів в бойових умовах.

7

-

4

1

2

-

-
Змістовий модуль 4. Топографічні карти ЗС України
9. Топографічні карти Збройних Сил України.

17

-

10

-

-

4

3

-
Змістовий модуль 5.Орієнтування на місцевості

10. Орієнтування на місцевості

10

-

4

-

-

2

4

-
Змістовий модуль 6. Робоча карта офіцера

11. Робоча карта офіцера

13

-

7

-

-

2

4Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля- Загальновійськова підготовка

2

-

-

-

-

-

2

-
ВСЬОГО

90

45

45

4

12

16

13

-

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р.- К.: Преса України, 1997.-с.80.

 2. Закон України “Про Збройні Сили України” від 5.10.2000.

 3. Закон України “Про оборону України” від 5.10.2000.

 4. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 18.06.1999.

 5. Військове законодавство України. Збірник нормативних актів. Київ, “Атіка”, 1999.

 6. Військові статути Збройних Сил України. –К.: Воєнне видавництво України “Варта”, 2004.-с.535.

 7. Нариси воєнно-політичної історії України : навчаль-
  ний посібник / автори : Атаманенко В., Близняк М.,
  Вєдєнєєв Д. та ін. – Острог : Видавництво Національно-
  го університету «Острозька академія», 2014. – 396 с.

 8. Корнієнко О.Г., Андрейко Я.Т., Слободянюк О.В., Ярошенко М.Б. Загальновійськова підготовка: Підручник.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- с.538.

 9. Шмаль С. Г. Військова топографія : підруч. для слухачів і курсантів вищ. військ. навч. закл. / С. Г. Шмаль. – 2-е вид., допов. та перероб.  –К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 280 с. – (Бібліотечка офіцера).

 10. Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М.Петренко, Р.В.Сергієнко.– Суми:Видавництво СумДУ, 2010. – 281 с.

 11. Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин Сухопутних військ (КС СВ і БТ СВ - 99). Київ: Варта, 1999.

 12. Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України № 35 -К.: МОУ, 2014.с.170 с.

 13. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІ: Батальйон, рота.- К.: “Командування Сухопутних військ України”, 2010.- 288 с.

 14. Бойовий статут Сухопутних військ. Частина ІІІ: Взвод, відділення, танк.- К.:Воєнне видавництво України “Варта”, 1995.- 240 с..
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка