Державний вищий навчальний закладСкачати 379.66 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації05.11.2016
Розмір379.66 Kb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного та адміністративного права


Плани семінарських занять

з дисципліни «Адміністративне право»

для студентів спеціальності Правознавство

6.030401 напрям ПравоДніпропетровськ

2010

Плани семінарських занять з дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» / Упорядн.: В.М. Малишко  Дніпропетровськ: державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2010. – 29 с.

Упорядники:

В. М. Малишко – доцент кафедри конституційного та адміністративного права, кандидат юридичних наук

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права (протокол №____ від _____________р.)

Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою конституційного та адміністративного права Заржицький О. С.МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Адміністративне право  одна з провідних галузей у правовій системі України, складне соціально-юридичне утворення, в якому відображаються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують у суспільстві.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції України, нормативних актах Президента, Верховної Ради та Уряду України, актах органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, референдумів, інших державних структур. Воно тісно пов’язане із теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і права, конституційне право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, трудове право та інших.

Як фундаментальна галузь публічного права, воно є необхідним інструментом у регулюванні діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій. Його вплив постійно відчувають на собі конкретні особи. Норми адміністративного права охороняють відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права. Адміністративне право органічно пов’язане з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов’язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування найбільш активної та потужної державної підсистеми  апарату державного управління.

Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов’язки громадян, а також інших суб’єктів, що не мають владних повноважень у відносинах з представниками держави; встановлюються організаційні та правові засади функціонування всієї системи державної адміністрації; здійснюється розподіл повноважень між органами державного управління та їх структурними одиницями; визначаються принципи, методи, форми державно-управлінської діяльності.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких взаємовідносин, якими кожній людині має бути гарантовано реальне додержання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у разі їх порушення.

Призначення навчального курсу «Адміністративне право» полягає у прищепленні майбутнім юристам комплексу знань, умінь та навичок, які необхідні для виконання ними своїх службових обов’язків на належному професійному рівні.

Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, державного управління, державної виконавчої влади, навчання вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві, системі і компетенції органів державної виконавчої влади, принципах, методах і формах управління. Засвоєння необхідності неухильно додержуватися вимог законності у практичній діяльності.

Семінари та практичні заняття з адміністративного права проводяться з метою:

- перевірки, поглиблення й закріплення теоретичних знань, отриманих курсантами на лекціях і в процесі самостійної роботи, в живому та товариському обговоренні питань краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються в сфері виконавчої влади на сучасному етапі;

- привити студентам комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

- глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне адміністративне законодавство, виробити в курсантів вміння вірно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в тому числі з основною чи додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати доповіді, реферати та інше. В більшості випадків під час цієї роботи студентам доцільно безпосередньо готуватись до наступних семінарських та практичних занять.

При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному курсанту необхідно вивчити запропоновану літературу та ознайомитись з відповідними нормативними джерелами і скласти перелік термінів, які в них використовуються. Найважливіші з них, за вказівкою викладача, конспектуються. Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними враховуються викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Під час семінарських занять як викладачу, так і студентам потрібно вести пошук найбільш активних форм і методів навчання та опанування матеріалу. Семінари проводяться, як правило, шляхом обговорення окремих найбільш важливих питань з тієї чи іншої теми, заслуховування доповідей чи рефератів з подальшим їх обговоренням.

Практичне заняття має мету розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих слухачами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення слухачів. Практичне заняття проводиться з розв’язанням завдань, що викладені в планах семінарських та практичних занять з «Адміністративного права». Рішення задач виконується в письмовій формі в окремих зошитах для практичних занять під час самостійної підготовки. Рішення повинно бути обґрунтованим і містити конкретні посилання на відповідні положення законів.Нижче наводяться тематичний план, перелік основних та додаткових нормативних та літературних джерел, назви тем та питання семінарів, завдання для проведення практичних занять.

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей, тематичні та індивідуальні консультації.

Модульний контроль – виконання контрольної роботи з т.т.110, рубіжне атестування, виконання тестових завдань.

Підсумковий контроль – здійснюється по закінченню вивчення курсу в цілому у формі іспиту (у формі тестування).
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
«Відмінно» (високий рівень навчальних досягнень)  якщо курсант, глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.

«Добре» (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо студент оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.

«Задовільно» (середній рівень навчальних досягнень)  якщо студент може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань
«Незадовільно» (початковий рівень навчальних досягнень)  якщо студент може відтворювати лише окремі терміни і конструкції теми; допускає суттєві помилки; не вирішує тестових завдань

ЗМІСТ
ТЕМА 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ.
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Зміст державного керівництва у сфері економіки.

 2. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція.

 3. Правове регулювання управління економікою.

 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки України в сучасний період.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Дайте визначення термінів «монополізація», «недобросовісна конкуренція», «природна монополія».

 2. Що таке інвестиції? Положення яких документів складають нормативно-правову базу інвестиційної діяльності в Україні?

 3. У чому проявляється державне регулювання у сфері іноземних інвестицій?


Теми рефератів:

 1. Держава як суб’єкт впливу на процеси інфляції.

 2. Природні монополії: суть і характерні риси.

 3. Спеціальні (вільні) економічні зони: плюси та мінуси для України.


Література:

 1. Административное право России: курс лекций / Под ред. Н. Ю. Хаманевой. ― М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. ― С. 527563.

 2. Адміністративне право: Навч. пос. /О. І. Остапенко, 3. P. Кисіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кисіль. ― К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. ― С. 260303.

 3. Борзило Е. Ю. Злоупотребление доминирующим положением: подход к проблеме в России и за рубежом. ― М.: Статут, 2008. ― 238 с.

 4. Журик Ю. В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: Монографія / Ю. В. Журик. ― Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. ― 148 с.

 5. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти / За ред. В. П. Горбатенка: Монографія. ― К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. ― 248 с

 1. Костицький В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї в умовах глобалізації // Право України. ― 2006. ― № 12. ― С. 38.

 2. Літвінчук І. А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон: науково-практичний посібник. ― К.: Видавець Фурса С. Я., КНТ, 2006. ― 296 с.

8. Лисица В. Н. Правовое регулирование иностранных инвестиций: проблемы теории и практики / В. Н. Лисица; Рос. акад. наук, Ин-т философии и права. ― Новосибирск, 2007. ― 258 с.

9. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. ― 2-ге вид., стереотип. ― К.: МАУП, 2004. ― 176 с.ТЕМА № 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ
Читається лекція

Семінар 2 години


План

 1. Визначення термінів «митна справа», «митна політика». На основі яких принципів здійснюється митне регулювання?

 2. Повноваження Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України мають стосунок до регулювання митної справи у державі?

 3. Поняття та форми митного контролю.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Охарактеризуйте такі види митного режиму, як: транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад і спеціальна митна зона.

 2. Дайте визначення порушення митних правил, укажіть види стягнень за вказані порушення та наведіть приклади порушень.

 3. Охарактеризуйте такі види митного режиму, як: магазин безмитної торгівлі, переробка на митній території України, переробка за межами митної території України, знищення або руйнування та відмова на користь держави.


Теми рефератів:

 1. Основні засади боротьби з контробандою та іншими порушеннями митних правил.

 2. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю.

 3. Конфіскація товарів як стягнення за порушення митних правил.

Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.- Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ Юридична думка, 2009. ― С. 6684.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― О.: Юридична література, 2003. ― С. 377416.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С 398408.

 4. Зименко А. В. Провадження у справах про порушення митних правил (адміністративно-правове та адміністративно-процесуальне дослідження): Монографія. ― К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. ― 184 с.

 5. Шестов С. В. Митна політика і митне право в Україні. ― О.: Юрид. л-ра, 2006. ― 360 с.

 6. Науменко В. П. Застосування митних режимів в Україні: теорія, практика, рекомендації: Практичний посібник.- К.: Знання, 2005. ― 430 с.

 7. Ноздрачев А. Ф. Административная организация таможенного дела: Учебно-практическое пособие. ― М.: МЦФЭР, 2005. ― 479 с.

 8. Процекко Т. О. Правове забезпечення адміністрування податків та митних платежів: Монографія. ― Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. ― 586 сТЕМА № 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КОМУНІКАЦІЙ
План

 1. Адміністративно-правова класифікація комунікацій.

 2. Характерні особливості комунікацій та їхніх складових частин як об’єктів адміністративно-правового регулювання.

 3. Державний контроль і нагляд у сфері комунікацій.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Перерахуйте закони України, положення яких присвячені державному регулюванню у сфері комунікацій.

 2. Дайте визначення телекомунікацій (електричного зв’язку) та охарактеризуйте державне регулювання у цій сфері.

 3. У чому полягає та як здійснюються державний контроль і нагляд у сфері комунікацій?


Тема реферату:

 1. Адміністративно-правове регулювання ринку телекомунікацій.

 2. Залізничний транспорт: природна монополія чи об’єкт конкуренції?

 3. Забезпечення безпеки авіації: організаційно-правовий механізм.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ― С.149168.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― О.: Юридична література, 2003. ― С. 445 ― 486.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 347361.

 4. Гладун З. С. Адміністративне право України: Навч. посібник. ― Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 269285.

 5. Макаренко В. В., Голубничий В. Б., Нечипоренко Н. С. Основи правового регулювання діяльності залізниць України. ― К.: Київський університет економіки і технологій транспорту, 2005. ― 261 с.

 6. Транспорт та зв’язок в Україні: зібрання актів законодавства: У 8 т. / За заг. ред. Г. М. Кірпи. ― К: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.ТЕМА № 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Читається лекція

Семінар 2 години
План:

 1. Визначення агропромислового комплексу та його складові -агропромислові галузі.

 2. Завдання, які виконує Аграрний фонд.

 3. Повноваження центральних органів виконавчої влади спеціальної компетенції у сфері АПК.

 4. Основні напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України.


Питання для самостійного вивчення:

 1. Які завдання виконує Аграрний фонд?

 2. Вкажіть основні напрями державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки України.

 3. Які органи і за рахунок яких повноважень здійснюють державний контроль і нагляд в агропромисловому комплексі?


Теми рефератів:


 1. Вступ України до Світової організації торгівлі: проблеми захисту вітчизняного виробника.

 2. Продовольча безпека як складова національної безпеки України.

 3. Забезпечення належної соціальної інфраструктури села – важливий напрям державного регулювання АПК.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ «Юридична думка», 2009. ― С. 185198.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― Одеса: Юридична література, 2003. ― С. 417444.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 327338.

 4. Ведєрніков Ю. А., Шкарупа В. К. Адміністративне право України: Навчальний посібник. ― К.: Центр навчальної літератури, 2005. ―С. 225226.

 5. Гладун 3. С Адміністративне право України: Навч. посібник. ―Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 296306.

 6. Курило В. І. Правова характеристика та зміст державного впливу у галузі сільського господарства // Юридична Україна. ― 2007. ― № 6. ― С. 4347.ТЕМА № 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Визначення освіти та її структура.

 2. Класифікація суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері освіти.

 3. Інтеграція України в єдиний європейський освітній простір і посилення практичної спрямованості навчання як основні напрями державного регулювання у сфері освіти.Питання для самостійного вивчення:

 1. Проаналізуйте повноваження у сфері державного управління освітою МОН України, ВАК України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані заклади освіти.

 2. Зробіть аналіз утілення в життя принципу «освіта через все життя» і забезпечення якості та доступності освіти як основних напрямів державного регулювання у сфері освіти.

 3. За допомогою яких органів та яким чином здійснюється державний контроль у сфері освіти?

Теми рефератів:

 1. Україна та Болонська декларація: проблеми та перспективи.

 2. Державні та недержавні заклади освіти: партнери чи конкуренти?

 3. Проблеми удосконалення державного контролю у сфері освіти.


Література:

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. ― Т. 2: Особлива частина. ― К.: ТОВ Видавництво «Юрид. думка», 2009. ― С. 267281.

 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. ― Одеса: Юридична література, 2003. ― С. 527595.

 3. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. ― К.: Юрінком Інтер, 2005. ― С. 409419.

4. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І.І. Бабин. ― Тернопіль: Навчальна книга ― Богдан, 2004. ― 384 с.

 1. Гладун 3. С. Адміністративне право України: Навч. посібник. ― Тернопіль: Карт-бланш, 2004. ― С 369378.

 2. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. ― К.: Юрінком Інтер, 2003. ― С. 453473.

 3. . Терно В. В. Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти: формування справ: Метод, посіб. / В. В. Терно. ― К.: МАУП, 2006. ― 200 с.ТЕМА № 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКИ
Читається лекція

Семінар 2 години
План

 1. Найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України.

 2. Принципи державного управління та регулювання науковою діяльністю.

 3. Повноваження у сфері державного управління наукою МОН України, ВАК України, Державного агентства України з інвестицій та інновацій, НАН України.Питання для самостійного вивчення:

 1. Назвіть найбільш пріоритетні напрями державної підтримки у сфері наукового розвитку відповідно до Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України, затвердженої Постановою Верховної Ради України 13 липня 1999 р.

 2. Назвіть документи, положення яких складають нормативно-правову базу адміністративного-правового регулювання у сфері науки.

 3. Зробіть аналіз визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень і державного фінансування наукових досліджень як основних напрямів державного регулювання у сфері науки.


Теми рефератів:

 1. Національна академія наук України та державні галузеві академії наук: аналіз структури та повноважень.

 2. Соціальний та правовий захист науковців: проблеми і перспективи.

 3. Наукові ступені та вчені звання: український досвід і європейські традиції.  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка