Державний вищий навчальний закладСторінка1/11
Дата конвертації12.11.2016
Розмір1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ТЕХНОЛОГІЇ КРОС – КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ РЕАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

МІЖПРЕДМЕТНИЙ ТРЕНІНГ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ»

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ СТУДЕНТІВ

КИЇВ – 2010

Рецензенти:

А.Шегда, д-р екон. наук, проф.

(Київський національний економічний університет ім. Т.Шевченка)А.І.Кредисов, д-р екон. наук, проф.

(Міжгалузевий інститут управління)В.Є.Новицький, д-р екон. наук, проф.

(Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)Панченко Є.Г., Петрашко Л.П. Технології крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом». – К.: КНЕУ, 2010. – 120с.
Керівництво щодо організації та проведення міжпредметного тренінгу магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» розроблено для викладачів та слухачів програми. В ньому запропонований алгоритм уточнення та засвоєння основних технологій крос – культурного менеджменту.

Основуючись на узагальненні набутих слухачами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного практичного досвіду та навиків для формування цілісної уяви про основні напрямки та інструменти крос – культурного менеджменту була сформована система методів і прийомів навчання, підпорядкованих тренінговим цілям, а також розроблені процесуальна модель міжпредметного тренінгу магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» та його методологічне та методичне забезпечення.
Розповсюджувати та тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

©Є.Г.Панченко, Л.П.Петрашко, 2010

©КНЕУ, 2010

ЗМІСТ


 1. Загальна характеристика між предметного тренінгу……………….4

 2. Методична структура тренінгу………………………………………….6

 3. Програма між предметного тренінгу…………………………………..7

 4. Практичне завдання № 1……………………………………………….7

 5. Практичне завдання № 2………………………………………………..8

 6. Тренінгове заняття № 1…….……………………………………………9

 7. Тренінгове заняття № 2………………………………………………...10

 8. Критерії оцінювання між предметного тренінгу……………………11

 9. Список літератури………………………………………………………12

 10. ДОДАТКИ

  1. Зразок оформлення результатів індивідуальних досліджень за програмою тренінгу……………………………………………...15

  2. Характеристика міжнародної компанії………………………..16

  3. Стандарт самопрезентації тренінгового заняття №1………17

  4. Інструментарій діагностики корпоративної культури за методикою 1………………………………………………………18

  5. Інструментарій діагностики корпоративної культури за методикою 2………………………………………………………34

  6. Міні – лекція «Презентація»…………………………………….52

  7. Міні – лекція «Корпоративна культура»…………………….59

  8. Лекція культурна різноманітність та її сучасні виміри»…..70

  9. Лекція «Міжнародні ділові переговори»…………………….96

  10. Список літератури до лекцій…………………………………115

  11. Анкета «Корпоративна соціальна відповідальність компанії»……………………………………………………….120 1. Загальна характеристика міжпредметного тренінгу

Тренінг проводиться після освоєння в повному обсязі нормативних дисциплін та лекцій з дисциплін спеціальної підготовки із загальним обсягом 36 год. (1 кредит).Метою проведення комплексного (міжпредметного) тренінгу з магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

Об’єктами моделювання є: різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу: підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності; транснаціональні корпорації; професійні асоціації (союзи, спілки); регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управ­лінські органи; органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу і розробки та реалізації національної зовнішньоекономічної політики); міжнародні економічні організації (урядові та неурядові).

Основні завдання тренінгу у контексті формування професійних компетенцій діяльності:

 • Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас­ними очікуваннями;

 • Вибудування лінії поведінки молодих фахівців в умовах міжнародних злиттів та поглинань за участю українських підприємств;

 • Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту;

 • Формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибору і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв міжнародних ділових переговорів.

Учасниками між предметного тренінгу є студенти-магістри. Тренінг проводиться у формі командної роботи. Кожну команду у складі 59 осіб очолює координатор, що здійснює загальне керівництво діяльністю членів команди. Крім загальних координаторів команди можуть обирати функціональних координаторів з окремих питань чи етапів міжпредметного тренінгу, які здійснюють відповідні презентації. Кожна команда обирає собі назву, самостійно розподіляє ролі між членами команди (координатор, генератор ідей, опонент, постачальник ресурсів і т.і.) визначає методи командної роботи і т.д. Запропонований розподіл ролей уможливлює максимальне залучення всіх учасників команди до ефективної співпраці й підвищує відповідальність кожного за виконання завдань відповідного етапу тренінгу.

За характером і методичною структурою міжпредметний тренінг «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища» належить до тренінгів проектування. Це визначає його методичну структуру.На кожному етапі тренінгу викладач-тренер читає міні-лекції, які супроводжуються уточненням ключових моментів та основних аспектів матеріалу, що викладається. В якості інформаційного забезпечення тренінгу використовуються, з одного боку, матеріали особистих спостережень і досліджень студентів на базах переддипломної практики, а з іншого боку, методичні розробки кафедри та літературні джерела, звіти про діяльність міжнародних компаній, матеріали електронних мереж.


 1. Методична структура тренінгу

Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;

 • проблемний;

 • змістовий;

 • підсумковий.

Організаційний етап (1год.) передбачає такі складові:

 • презентація тренінгу та індивідуальних завдань для збирання матеріалу на базах переддипломної практики;

 • ознайомлення із процесом роботи та системою оцінювання результатів роботи студентів під час тренінгу;

 • формування складів команд, власних очікувань, прийняття правил роботи на тренінгу. Учасникам пропонується обрати один з наступних способів формування команд: за бажаннями учасників, за вибором викладача, випадковим вибором, залежно від баз практики тощо;

 • міні-лекція (вступ до технологій крос-культурного менедж­менту);

 • дискусії за окремими питаннями тематики та напрямами тренінгу;

 • представлення на кафедру результатів індивідуальних досліджень відповідно з додатками.

Проблемний етап (1год.) включає наступні складові:

 • ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);

 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання;

 • усвідомлення проблем командами в процесі командної дискусії.

Змістовний етап (6 год.) тренінгу передбачає виконання групами чотирьох блоків тренінгових завдань.

ПРОГРАМА МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

БЛОК 1 - ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1

« ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ»

 1. ПРОГРАМА

  1. Міні – лекція «Діагностика корпоративної культури»

  2. Домашнє завдання

  3. Міні – презентація

  4. Підведення підсумків 1. СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії : позиціювання корпоративної культури в системі менеджменту міжнародної компанії, виявлення і оцінка елементів корпоративної культури, визначення сильних та слабких її сторін.

 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 )

  2. Обробка матеріалів опитування

  3. Формалізація результату

  4. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)

  1. Короткі описи методик 1 та 2

  2. Анкета 1. 2

  3. Інструкція щодо обробки анкетування

  4. Зразок формалізації результату

  5. Вільна форма презентації результатів дослідження 1. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Набір заповнених анкет за визначеною методикою

  2. Результати анкетування у визначеній формі

  3. Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження )

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

«КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ»

 1. ПРОГРАМА

  1. Домашнє завдання

  2. Міні – презентація

  3. Підведення підсумків 1. СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ : 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Збір та вивчення інформації (звіти за останні три роки)

  2. Проведення опитування (анкета)

  3. Підготовка міні – презентації за результатами ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Анкета та звіти

  2. Використання інших джерел інформації

  3. Вільна форма презентації результатів дослідження 1. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Заповнена анкета

  2. Звіт про соціальну відповідальність компанії (за останні три роки)


ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 1

«МОДЕЛЮВАННЯ КРОС _КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ»

 1. ПРОГРАМА

  1. Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»

  2. Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»

   1. Правила гри

   2. Домашнє завдання

   3. Міні - презентація

   4. Моделювання крос – культурної переговорної поведінки

  3. Підведення підсумків 1. СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.

 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Збір та вивчення інформації

  2. Структуризація інформації

  3. Формалізація результату згідно вимог оформлення

  4. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Лекційні матеріали та інші джерела інформації

  2. Міні – лекція «Презентація» 1. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Визначена форма результатів дослідження згідно вимог

ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ №2

« ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ»

 1. ПРОГРАМА

  1. Лекція «Міжнародні ділові переговори»

  2. Кейс « Як укладаються міжнародні угоди»

  3. Підведення підсумків 1. СУТЬ ЗАНЯТТЯ :

Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  1. Вивчення та структуризація інформації

  2. Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок

  3. Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату) 1. ІНСТУМЕНТИ:

  1. Лекційні матеріали та інші джерела інформації

  2. Технологічна карта крос – культурних помилок 1. ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  1. Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

п/ п

Види тренінгових робіт

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

Практичне завдання № 1

 1. Завдання

 2. Презентація

Звіт про результати досліджень (додаток 2)

20

15

5

2

Практичне завдання № 2

1. Завдання

2. Презентація

Звіт про результати досліджень (додаток 3,4)

20

15

5

3

Тренінгове заняття № 1

1. Завдання

2. Презентація

3. Тестове опитування

Звіт про результати досліджень,презентація тестове опитування

40

4

Тренінгове заняття № 2

1. Завдання

2. Презентація

Технологічна карта крос – культурних помилок

20

15

5

5

ПРЕМІЯ

Оригінальність виконання

10

6

Всього
100 (110)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етикет ділового спілкування. Навчальний посібник, 2001

 2. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів, Вінниця, 2004

 3. Гестеланд Ричард Р. Кросс – культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров. Поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах/ Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 288с.

 4. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4 изд. / Пер. с англ. под ред.А.Г. Медведева. – СПб.:2006, - 1088 с.: ил. – ( Серия « Классика МВА»)

 5. Дафт Р. Менеджмент. 6 – изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 864 с.: ил. – ( Серия «Классика МВА»).

 6. Дафт Ричард Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организаций» / Ричард Л. Дафт; пер. с англ.под ред. Э.М. Короткова; предисловие Э.М. Короткова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 736 с. – (Серия «Зарубежный учебник»)

 7. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. – 2-е вид,, перероб. і доп. – К.: “Альтерпрес”, 2004. – 368 с.

 8. Дитхелм Г. Управление проектами В 2т. Т.2: Особенности; Пер. с нем. – СПб.: Издательский дом «Бізнес – пресса», 2004. – 288с.

 9. Дубова В. В. Особливості невербальних засобів комунікативної культури у ході взаємодії з іноземними партнерами

 10. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям /Джин Желязны; пер. с англ.( А.Мучника и Ю.Корнилович) – 2-е узд., рас шир. – М.: Манн, Иванов и Фербер : Інститут комплексних стратегических исследований, 2007. – 320 с.

 11. Капитонов Э.А., Зинченко Г.П., Капитонов А.Э. Корпоративная культура : теория и практика . – М.: Издательство « Альфа – Пресс», 2005. – 352 с.

 12. Карт П., Фокс К. Преодоление культурных различий: Практическое руководство по международному деловому общению/ Пенни Карт, Крис Фокс. – Пер. с англ. И.Гаврилова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 224с.

 13. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно/ Ларри Кинг, Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 213 с.

 14. Корпоративная культура и управление изменениями / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 192 с.

 15. Коэн Ален Р. ( ред. ) Курс МВА по менеджменту / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес – Букс, 2006. – 507 с.

 16. Крысько В.Т. Этнопсихология и межнациональные отношения. Курс лекций. – М., 2002

 17. Льюис Д. Язык эффективного общения. – М.: Изд –во Эксмо, 2005. – 320 с.

 18. Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию, Пер с англ. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 448 с.

 19. Минто Б. Золотые правила Гарварда и МсКinsey : Принцип пирамиды в мышлении, деловом письме и устных выступлениях / Барбара Минто; пер. с англ. И.И. Юрчик, Ю.И. Юрчик. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 272 с.

 20. Мясоедов С.П. Невербальные коммуникации и типичные ошибки общения// Управление персоналом. – 2006. -№ 7 (137), с.54 – 62

 21. Мясоедов С.П. Основы крос – культурного менеджмента. – М., 2003

 22. Організаційна поведінка /Д. Гелрігел, Дж.В. Слокум – молодший, Р.В. Вудмен, Н.С. Бренінг; Пер. з англ.. І. Тарасюк, М. Зарицька, Н. Гайдукевич. – К.: Вид –во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 726 с

 23. Пиз А. Язык телодвижений. – Новгород, 1992

 24. Пиз Аллан Язык жестов: как читать мысли других людей по их жестам. – М.: Ай-Кью – 1995. – 257с.

 25. Пиз Аллан Язык жестов: увлекательное пособие для деловых людей. – М.: Ай-Кью – 1992. –112с.

 26. Пинто Дж. К. Управление проектами / Перев. с англ. под ред. В.Н. Фунтова – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.

 27. Радевич – Винницький Ярослав Етикет і культура спілкування. Навчальний посібник, “Сполом”, Львів, 2001

 28. Ребрик С. Бізнес – презентація: підготовка и проведение. 100 рекомендаций /С. Ребрик. – М.: Эксмо, 2006. – 120 с.

 29. Роббинз Стивен П., Хансейкер Филлип Л. Тренинг делового общения для менеджеров. Руководство по управлению кадрами: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 464с.

 30. Рюкле Хорс Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение. – М.: интерэксперт: Инфра – М., 1996. – 227с.

 31. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. – 2-е изд. пере раб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с.

 32. Уикхэм Филип Консалтинг в управлении проектоми : пер. 2-го англ. узд. / Филип Уикхэм. – М. :Дело и Сервис, 2006. – 368 с.

 33. Фи К. Технологии обучения менеджеров. Где, когда и как их использовать /Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство «Добрая книга», 2006. – 304 с.

 34. Ходжсон Джейн Ефективне ведення переговорів / Пер. з англ.. за ред. Канд.. філол.. наук Л.І. Байдари. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2002. – 252с.

 35. Цюрюпа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів, Київ, 2004

 36. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 4-те вид. – К.: Вікар, 2004. – 223 с.

 37. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение, 8-е издание./ Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл. – СПб.: Питер, 2004. – 637 с.

 38. Яковенко В. Невербальні засоби спілкування// Секретар – референт. – 2007. – № 3, с. 27- 31
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка