Державний вищий навчальний закладСторінка5/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 1. Основи фінансового обліку.


 1. Бухгалтерський облік в системі управління.

 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

 3. Види обліку, їх взаємозв’язок та відмінності.

 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

 6. Організація звітності на підприємстві.

 7. Комерційна таємниця та порядок її захисту на підприємстві.

Тема 2. Облік грошових коштів.

 1. Гроші як економічний фактор виробництва і об’єкт бухгалтерського обліку.

 2. Облік касових операцій а національній валюті.

 3. Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті.

 4. Облік коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті.

 5. Облік коштів на інших рахунках банку в національній валюті.

 6. Облік коштів на валютних рахунках в банку та валютних операцій.

 7. Облік інших коштів.

 8. Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку.

Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами.

 1. Визначення, визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.

 2. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

 3. Облік векселів одержаних.

 4. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 5. Облік розрахунків з різними дебіторами.

 6. Облік резерву сумнівних боргів.

 7. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

Тема 4. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів.

 1. Економічна сутність, визначення та визнання фінансових інвестицій.

 2. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій.

 3. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

 4. Облік поточних фінансових інвестицій.

 5. Облік фінансових інструментів.


Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 1. Визначення, визнання та класифікація необоротних активів.

 2. Класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 3. Оцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 4. Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 5. Капітальні інвестиції, їх сутність, класифікація та побудова обліку

 6. Облік капітального будівництва.

 7. Облік придбання і виготовлення інших необоротних матеріальних активів.

 8. Методи нарахування амортизації основних засобів та їх характеристика.

 9. Облік амортизації і зносу основних засобів.

 10. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів та їх характеристика.

 11. Облік амортизації і зносу інших необоротних матеріальних активів.

 12. Облік витрат на ремонт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 13. Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів за різними каналами.

 14. Документальне оформлення та облік вибуття інших необоротних матеріальних активів за різними каналами.

 15. Облік переоцінки основних засобів.

 16. Особливості переоцінки інших необоротних матеріальних активів.

 17. Облік зменшення та відновлення корисності основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

 18. Облік оренди (лізингу) основних засобів.

 19. Особливості обліку інвестиційної нерухомості.

 20. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

 1. Визначення, визнання та класифікація біологічних активів.

 2. Оцінка довгострокових біологічних активів.

 3. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва.

 4. Облік довгострокових біологічних активів тваринництва

 5. Інвентаризація довгострокових біологічних активів.

Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу.

 1. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів.

 2. Оцінка нематеріальних активів.

 3. Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку нематеріальних активів.

 4. Документальне оформлення та облік придбання та створення нематеріальних активів.

 5. Методи нарахування амортизації нематеріальних активів та їх характеристика.

 6. Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів.

 7. Документальне оформлення і облік вибуття нематеріальних активів.

 8. Облік переоцінки і зменшення корисності нематеріальних активів.

 9. Особливості оренди нематеріальних активів.

 10. Інвентаризація нематеріальних активів.

 11. Облік гудвілу.

Тема 8. Облік матеріальних запасів.

 1. Визначення, визнання та класифікація запасів.

 2. Оцінка надходження запасів.

 3. Особливості оцінки сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів.

 4. Системи і методи обліку матеріальних запасів та їх застосування в сучасних умовах.

 5. Методи оцінки вибуття матеріальних запасів.

 6. Організація складського господарства і складського обліку матеріальних запасів.

 7. Документальне оформлення надходження, переміщення і вибуття виробничих запасів.

 8. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

 9. Особливості обліку ТЗВ.

 10. Облік МШП.

 11. Документальне оформлення та облік надходження, переміщення і витрачання продукції сільськогосподарського виробництва.

 12. Облік товарів.

 13. Інвентаризація матеріальних запасів.

 14. Оцінка запасів на дату балансу.

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва.

 1. Економічна сутність, визначення і визнання поточних біологічних активів тваринництва.

 2. Класифікація ПБА.

 3. Документальне оформлення і оцінка надходження ПБА тваринництва.

 4. Документальне оформлення і оцінка приросту тварин.

 5. Документальне оформлення і оцінка переміщення та вибуття ПБА тваринництва.

 6. Облік ПБА тваринництва на фермах і комплексах.

 7. Синтетичний і аналітичний облік ПБА тваринництва.

 8. Особливості обліку ПБА за справедливою вартістю.

 9. Інвентаризація ПБА тваринництва.

Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску продукції.

 1. Визначення, визнання, класифікація та оцінка витрат.

 2. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).

 3. Види виробництв та ї вплив на побудову обліку витрат.

 4. Загальна схема обліку витрат виробництва та її характеристика.

 5. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 6. Облік витрат і виходу продукції тваринництва.

 7. Облік витрат і виходу продукції промислового виробництва.

 8. Облік витрат на утримання допоміжних виробництв.

 9. Облік витрат на утримання МТП.

 10. Облік і розподіл загальновиробничих витрат

 11. Облік втрат від браку.

 12. Оцінка та облік незавершеного виробництва.

 13. Особливості обліку напівфабрикатів.

 14. Облік витрат майбутніх періодів.

Завдання, що виносяться на екзамен і поточний модульний контроль, наведені у Навчальних завданнях для проведення практичних занять з науки «Фінансовий облік - І» для студентів спец. 6509 спеціалізації «Облік і аудит в АПК». Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г., Мервенецька В.Ф. – К.: КНЕУ, 2012. – 162 с.


8.3.2. приклади типових завдань, що виносяться на іспит
Задача 1. Вкажіть кореспонденцію рахунків та визначте окремі вартісні показники за наступними господарськими операціями (операції пов'язані між собою):

  1. 1.1. Оприбутковано придбані 5 000 акцій ПАТ «Прогрес» (5 % статутного капіталу) від

       1. посередника:

 • номінальна вартість акцій - 500 000 грн.

 • ціна придбання - 515 000 грн.

  1. 1.2. Нараховано комісійну винагороду посереднику за придбані акції - 10 300 грн.

  2. 1.3. З поточного рахунку в банку переказано кошти посереднику за:

 • придбані акції - ?

 • комісійну винагороду - ?

  1. 1.4. Визначено і списано суму витрат від уцінки акцій ПАП «Прогрес» на дату балансу:

      • номінальна вартість 1 облігації - 100 грн.

      • справедлива вартість (ціна на фондовій біржі – 98 грн. )


Задача 2. Вкажіть кореспонденцію рахунків та визначте окремі вартісні показники за наступними господарськими операціями (операції пов'язані між собою):

2.1. Одержано безоплатно від спонсора вантажний автомобіль справедливою

вартістю - 125 000 грн.

2.2. Одержано від вітчизняного постачальника послуги з доставки автомобіля на

підприємство, в т.ч.:


 • вартість послуг - 1 500 грн.

 • податок на додану вартість - 300 грн.

2.3. Оприбутковано на склад придбаний від вітчизняного постачальника комплект шин для автомобіля, в т.ч.:

 • вартість шин - 1 000 грн.

 • податок на додану вартість - 200 грн.

2.4. Видано зі складу для укомплектації одержаного вантажного автомобіля шини-1000 гр

2.5. Здійснено державну реєстрацію автомобіля в органах ДАІ. Вартість послуг ДАІ з

реєстрації автомобіля склала 240 грн. (без податку на додану вартість).

2.6. Автомобіль введено в експлуатацію і зараховано до складу основних засобів - __ грн.Задача 3. Вкажіть кореспонденцію рахунків та визначте окремі вартісні показники за наступними господарськими операціями (операції пов'язані між собою):

  1. 3.1. З поточного рахунку в національній валюті переказано кошти підприємству-посереднику для придбання акцій ВАТ “Світанок” - 30 000 грн.

  2. 3.2. Оприбутковано від підприємства-посередника та зараховано до складу довгострокових фінансових інвестицій придбані акції (1200 шт., що становить 60% статутного капіталу ВАТ “Світанок”) за ціною придбання - 264 000 грн.

  3. 3.3. Нараховано підприємству-посереднику комісійну винагороду за придбання фінансових інвестицій - 2 500 грн.

  4. 3.4. Невикористані грошові кошти повернуто посередником і зараховано на поточний рахунок підприємства в національній валюті - ______ грн..

  5. 3.5. В кінці року загальними зборами акціонерів ВАТ “Світанок” затверджено фінансову звітність за рік із чистим прибутком в сумі 100 000 грн. ВАТ «Світанок» направлено на виплату дивідендів акціонерам по 2,50 грн. на одну акцію.

3.6. Нараховано підприємству дивіденди за акціями ВАТ «Світанок» - ______ грн.
Задача 4. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

4.1. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти від вітчизняних покупців за відвантажену їм раніше продукцію - 45 000 грн.

4.2. Проведено дооцінку балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій не пов'язаним сторонам до справедливої вартості - 300 грн.

4.3. Видано з каси в національній валюті готівку директору підприємства в підзвіт на відрядження до м. Одеси - 5 000 грн.

4.4. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти – дивіденди, нараховані за фінансовими інвестиціями, які обліковуються за методом справедливої вартості - 4 000 грн.

4.5. З поточного рахунку в національній валюті переказано генпідряднику кошти в рахунок авансу на будівництво адміністративної будівлі – 42 000 грн. (в т.ч. податок на додану вартість 7 000 грн.). Плановий термін будівництва – 12 місяців.


Задача 5. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. 5.1. Від ТОВ «Агротехсервіс» одержано послуги з поточного ремонту легкового автомобіля:

 • вартість ремонту - 5 100 грн.

 • ПДВ - 1 020 грн.

5.2. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти в погашення претензії, виставленої постачальнику - 600 грн.

5.3. Проведено уцінку балансової вартості довгострокових фінансових інвестицій не пов'язаним сторонам до розміру справедливої вартості - 300 грн.

5.4. З поточного рахунку в національній валюті переказано кошти-аліменти аліментоодержувачам - 4 200 грн.

5.5. Виявлено під час інвентаризації каси та списано нестачу готівки в національній валюті - 15 грн.


Задача 6. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. 6.1. Оприбутковано на склад калькулятор (інші необоротні матеріальні активи), придбаний підзвітною особою у вітчизняного постачальника, в т.ч.:

 • вартість калькулятора - 200 грн.

 • податок на додану вартість - 40 грн.

  1. 6.2. Введено в експлуатацію і зараховано до складу інших необоротних матеріальних активів придбаний калькулятор - 200 грн.

6.3. З поточного рахунку в національній валюті переказано кошти агентству «Преса України» за передплату на періодичні видання - 25 000 грн.

6.4. З поточного рахунку в національній валюті на карткові рахунки працівників переказано кошти в погашення заборгованості за заробітною платою - 97 526 грн.

6.5. Видано з каси в іноземній валюті готівку директору підприємства в підзвіт на відрядження до м. Берлін (курс – 10,50 грн.) - 5 000 євро
Задача 7. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):


  1. 7.1. Проведено дооцінку вартості основних засобів, які раніше не переоцінювалися, в т.ч.:

 • первісної вартості основних засобів - 23 000 грн.;

 • суми зносу - 11 000 грн.

  1. 7.2. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти – заборгованість за внесками засновників до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю - 4 000 грн.

  2. 7.3. Нараховано відсотки (дохід) за придбаною довгостроковою облігацією - 500 грн.

  3. 7.4. Нараховано дивіденди на придбані акції, які обліковуються за методом участі в капіталі - 800 грн.

  4. 7.5. Нараховано амортизацію премії по придбаній довгостроковій облігації - 500 грн.


Задача 8. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. 8.1. Оприбутковано плуг від вітчизняного постачальника, в т.ч.:

 • вартість плуга - 5 000 грн.

 • податок на додану вартість - 1 000 грн.

Вартість плугу буде оплачено постачальнику пізніше.

8.2. Введено в експлуатацію і зараховано до складу основних засобів придбаний плуг - 5 000 грн.

8.3. Нараховано амортизацію основних засобів, які використовуються у власному магазині (підприємство застосовує рахунки 8 класу) - 4 280 грн.


  1. Оприбутковано дві путівки, що придбані в санаторії «Миргород»:

 • вартість путівок - 5 000 грн.

 • ПДВ - 1 000 грн.

  1. Оприбутковано від урожаю сіно - 5 000 грн.


Задача 9. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

9.1.Списано використані на ремонт трактора в ремонтній майстерні запасні частини-800 гр

9.2. Нараховано відсотки за одержаним короткостроковим векселем:


 • сума відсотків (дохід) - 900 грн.

 • ПДВ із суми відсотків - 150 грн.

9.3. Нараховано амортизацію за місяць та визнано доходи від раніше безоплатно одержаного комп'ютера (дві проводки). – 500 грн.

  1. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти – відсотки, нараховані за короткостроковим відсотковим векселем в національній валюті - 900 грн.

  2. Від урожаю оприбутковано зерно озимої пшениці - 50 000 грн.


6.4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року №384

Форма № Н-5.05

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Спеціалізація «Облік і аудит в АПК» Семестр 5Наука “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-І”

Денна форма навчання
ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № 1
1. Облік створення і використання резерву сумнівних боргів
2. Облік товарів


 1. Вкажіть кореспонденцію рахунків та визначте окремі вартісні показники за наступними господарськими операціями (операції пов'язані між собою):

  1. 3.1. Видано з каси підприємства в національній валюті директору підприємства кошти на

  2. відрядження до м. Львова для підписання договору про співробітництво - 1 600 грн.

  1. Після повернення з відрядження директором складено звіт, до якого прикладені такі документи:

 • посвідчення про відрядження з відмітками про виїзд з підприємства 20 числа, прибуття на місце відрядження 21, від’їзд зі Львова та повернення на підприємство 24 числа, добові - ______ грн.;

 • квитки на проїзд до місця відрядження та назад - 220 грн.;

 • податок на додану вартість - 40 грн.;

 • рахунки на проживання в готелі, в т.ч.:

  • вартість послуг проживання – 600 грн.

  • податок на додану вартість – 120 грн.

   • чеки ресторану на 4 обіди, в т.ч.:

 • вартість обідів - 200 грн.;

 • податок на додану вартість – 40 грн.

Згідно Наказу про облікову політику підприємства вартість обідів у ресторані відшкодовється директору підприємства і включається до його доходів (заробітної плати). 1. Задача. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. Проведено дооцінку вартості основних засобів, які раніше не переоцінювалися, в т.ч.:

 • первісної вартості основних засобів - 3 000 грн.;

 • суми зносу до моменту переоцінки - 1000 грн.

  1. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти від засновників підприємства в погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу - 4 000 грн.

  2. Нараховано відсотки (дохід) за придбаною довгостроковою облігацією - 500 грн.

  3. Нараховано курсову різницю на залишок коштів на поточному рахунку в іноземній валюті у зв'язку зі зниженням курсу іноземної валюти - 200 грн.

  4. З поточного рахунку в банку оплачено вартість придбаних ощадних сертифікатів банку «Надра» - 100 000 грн. 1. Задача. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. З спеціального рахнку з ПДВ в національній валюті переказано кошти в погашення заборгованості перед вітчизняним постачальником - 4 600 грн.

  2. Реалізовано працівнику підприємства Сидорко В.В. перфоратор (інші необоротні матеріальні активи):

 • первісна вартість реалізованого перфоратора - 1 300 грн.

 • сума зносу до моменту продажу - 900 грн.

 • залишкова вартість перфоратора - 400 грн.

 • виручка (дохід) від реалізації перфоратора - 540 грн.

(в т.ч. ПДВ 90 грн.)

 • ПДВ від виручки - 90 грн.

  1. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти від орендаря в оплату заборгованості за оперативну оренду оснонвих засобів - 6 000 грн.

  2. Нараховано дивіденди за акціями, які обліковуються за методом справедливої вартості - 400 грн.

  3. Оприбутковано поштові марки, придбані підзвітною особою - 600 грн.

Затверджено на засіданні кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПКПротокол №____ від ________ 201__ року
Завідувач кафедри М.М. Коцупатрий

7.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

а) основна:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 р.

 2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1-34

 3. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

 4. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с. 

 5. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.б) додаткова:

1. Бабіч В.В., Сагова С.Ф. Фінансовий облік: навч. посіб. – к.: КНЕУ, 2006. – 282с.

2.Бухгалтерський облік у сільському господарстві. навч. посібник. / за ред.. Ф.Ф. Бутинця і Ф.Ф.Коцупатрого. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 512 с.

3. Голов С.Ф.Фінансовий облік: підручник. –К.:Лібра, 2005. – 976с.

4. Головко Т.В. Фінансовий облік і. підручник. –К.:КНЕУ, 2008. – 412 с.

5. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агро формуваннях. підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896 с.

6. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М.,Баранік О.О. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка