Державний вищий навчальний закладСторінка4/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

8.1.2. Організація поточного контролю знань студентів денної форми навчання


Важливим елементом навчального процесу при вивченні науки «Фінансовий облік – І» є поточний контроль рівня знань студентів, що свідчить про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки студентів для виконання передбачених завдань. Поточний контроль здійснюється шляхом опитування студентів, проведення контрольних робіт, прийняття виконаних індивідуальних завдань та робіт на практичних заняттях.

Оцінювання поточного контролю дозволяє врахувати таку оцінку в загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння знань студентами з відповідної науки. Це є також одним з важливих елементів методики викладання науки, що дозволяє стимулювати студентів за добросовісність вивчення матеріалу, виконання практичних завдань та їх захисту протягом семестру.

Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 50 балів (включно) (табл. 11.1).

Об’єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня підготовки є:

а) активність та систематичність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (40 балів) за напрямками:


 • виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) -0-10 балів;

 • усне опитування – 0-10 балів;

 • виконання і захист практичних завдань–0-20 балів.

б) виконання модульних (контрольних) завдань (5 балів);

в) виконання вибіркових завдань (5 балів)

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінці підлягає: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних заняттях; результати експрес-контролю тощо.

Кожна усна відповідь студента на практичних заняттях оцінюється:2,0 бали – на «відмінно» або «добре»;

1,0 бал - на «задовільно»;

0 балів - на «незадовільно».

Виконані міні контрольні роботи (експрес контроль) оцінюються наступним чином:

2,0 бали – за виконану міні контрольну роботу на «відмінно» або «добре»;

1,0 бали - за виконану міні контрольну роботу на «задовільно»;

0 балів - за виконану міні контрольну роботу на «незадовільно».

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку.

Оцінка систематичності та активності роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру носить експертний характер і не може перевищувати 22 бали із 50, якими оцінюється вся поточна робота.

Виконані практичні завдання для самостійного опрацювання та їх захист оцінюються в 20 балів із 50, якими оцінюється вся поточна робота.


Таблиця 11.1

Об’єкти поточного оцінювання знань з дисципліни «Фінансовий облік-1»

заняття

Назва теми

Обов’язкова частина

Вибіркова

частина


Разом

Практичне заняття

Індивідуальне заняття

Модуль

Експрес-контроль

Усне опитування

Виконання та захист

практичного завдання


А

1

2

3

4

5

6

1-2

Тема 1. Основи фінансового обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів0;1;2

0;1;2

0;1;2

0;3;4;5

0;3;4;5

---

0;1;2
3-5

Тема 2. Облік розрахунків з дебіторами

Тема 4. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів0;1;2

0;1;2

0;1;2

---

0;1;2

---

6-7

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

0;1;2

0;1;2

0;1;2
0;1;2
8

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

0;1;2

0;1;2

0;1;2

---

9

Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу

0;1;2

---

10-11

Тема 8.Облік матеріальних запасів

0;1;2
0;1;2
12-13

Тема 9.Облік поточних біологічних активів тваринництва

0;1;2
14

Модульна контрольна робота №1


---

15-16

Тема 10. Облік витрат виробництва і виходу продукції

-

0;1;2

-
---
Реферат, аналітичний огляд літератури, критичне есе

---
Всього

0-10

0-10

0-20

0-5

0-5

0-50

Вказані 20 балів студент може отримати протягом семестру за якісне виконання і захист у встановлений термін всіх практичних завдань, тобто якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення.

При контролі виконання і захисту завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати:


 • самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань;

 • виконання практичних завдань;

 • підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;

 • вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів тощо

Кожне виконане практичне завдання оцінюється в межах від 0-2 бали, за таких умов:

 • 2, 0 бали – виконання завдання у встановлений термін, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту, розрахунків та оформлення ;

 • 1,0 балів – виконання завдання поза встановлений термін, якщо у викладача є суттєві зауваження щодо їх змісту та оформлення;

 • 0 балів – завдання не виконане та не подане на перевірку викладачу.

Кожне захищене практичне завдання оцінюється в межах від 0-2 бали, за таких умов:

 • 2, 0 бали –захист завдання у встановлений термін, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту, розрахунків та оформлення ;

 • 1,0 балів –захист завдання поза встановлений термін, якщо у викладача є суттєві зауваження щодо їх змісту та оформлення;

 • 0 балів – завдання не подане на перевірку викладачу.

Виконання індивідуальних вибіркових завдань оцінюється наступним чином.

Підготовка і публікація статті чи тез, а також підготовка тез і виступ на конференції оцінюються, як правило, в 5 балів.

Виконані інші індивідуальні завдання (вибіркова частина) оцінюються:

на «відмінно» - 5 балів;

на «добре» - 4 бали;

на «задовільно» - 3 бали;

на «незадовільно» - 0 балів.

8.1.3.Проміжне оцінювання знань з науки (модульний контроль)

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, який набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. Контрольні роботи проводяться з метою оцінювання рівня знань студентів за модулями.

Модуль – це частина програми науки, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.

Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 5 балів із 50, якими оцінюється вся робота студента впродовж поточного контролю.

Кожне виконане модульне завдання оцінюється за шкалою 0-5 балів.

З науки встановлюється 1 модуль (контрольна робота).Модуль 1 включає такі теми:

Тема 1. Основи фінансового обліку

Тема 2. Облік грошових коштів

Тема 3. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу

Тема 8. Облік матеріальних запасів

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

Контрольна робота за модулем проводяться після завершення вивчення відповідних розділів (не пізніше як за два тижні до закінчення семестру).

Контрольна робота включає навчальний матеріал, розрахований на його опрацювання протягом 2-х академічних годин. Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення контрольних занять в університеті.

Перездані для перевірки роботи оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Контрольні роботи можуть повертатися студентам за їх бажанням.

Контрольна робота проводиться шляхом письмового викладу навчального матеріалу за індивідуальними завданнями. Кожне контрольне завдання складається з п’яти питань: двох питань теоретичного характеру та трьох ситуацій.

Загальна оцінка за контрольну роботу виставляється на основі оцінок відповідей на кожне запитання контрольної роботи, що оцінюється за шкалою: 1; 0,8; 0,6; 0 бали. Загальна кількість одержаних балів визначається як сума оцінок за відповіді в роботі і округлюється до найближчого цілого числа за загальним правилом.

Оцінка «1 бал» ставиться у тому разі, коли студент:


 1. системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів: чітко сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи до розв’язання передбаченого завданням питання;

 2. виявив знання ПСБО та роз’яснень до них;

 3. логічно, послідовно правильно і безпомилково розв’язав задачу (ситуацію), зробив необхідні визначення і ґрунтовні висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язання).

Оцінка «0,8 балів» ставиться у тому разі, коли студент:

 1. вірно, але не зовсім повно розкрив сутність економічних явищ і процесів, сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але не зовсім повно розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

 2. не показав повного знання ПСБО та роз’яснень до них;

 3. при розв’язанні задач правильно визначив хід розв’язання, але допустив помилки в розрахунках і одержав невірний результат; при вирішенні типових ситуацій допустив непринципові помилки; зробив не всі необхідні визначення і висновки.

Оцінка «0,6 балів» ставиться у тому разі, коли студент:

 1. вірно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів, сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

 2. не показав знання ПСБО та роз’яснень до них;

 3. при розв’язанні задач правильно визначив хід розв’язання, але допустив помилки в розрахунках і одержав невірний результат; при вирішенні типових ситуацій допустив непринципові помилки; зробив не всі необхідні визначення і висновки.

Оцінка «0 балів» ставиться у тому разі, коли студент:

 1. не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання передбаченого завданням питання;

 2. не знайомий із ПСБО та роз’ясненнями до них;

 3. не розв’язав задачі; не вирішив типової ситуації; не зробив основних розрахунків та необхідних визначень і висновків.

Зразок білету модульного (контрольного) завдання
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Факультет економіки АПК

Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

Наука – Фінансовий облік – І

Напрям підготовки – 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціалізація – «Облік і аудит в АПК»

Денна форма навчання
Модульна контрольна робота № 1
1. Облік розрахунків за нарахованими доходами


 1. Інвентаризація основних засобів та відображення в обліку її результатів
 1. Вкажіть кореспонденцію рахунків та визначте окремі вартісні показники за наступними господарськими операціями (операції пов'язані між собою):

  1. 3.1. Передано у фінансову оренду будівлю ремонтної майстерні:

 • первісна вартість будівлі - 66 600 грн.

 • сума зносу до моменту передачі будівлі у фінансову оренду - 42 600 грн.

 • залишкова вартість будівлі - 24 000 грн.

 • нараховано дохід від передачі у фінансову оренду будівлі ремонтної майстерні -40000 грн

 • нараховано ПДВ від доходу за передану у фінансову оренду будівлю ремонтної майстерні - 8 000 грн.

3.2. Віднесено суму ПДВ до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями - 8 000 грн.


 1. Задача. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. 4.1. З поточного рахунку в національній валюті переказано кошти на депозитний рахунок в банку - 100 000 грн.

  2. 4.2. Нараховано відсотки (доходи) за зберігання коштів на депозитному рахунку в банку - 1 500 грн.

  3. 4.3. На поточний рахунок в банку надійшли кошти – відсотки за зберігання коштів на депозитному рахунку в банку - 1 500 грн.

  4. 4.4. На поточний рахунок в національній валюті в банку надійшли кошти із депозитного рахунку в банку - 100 000 грн.

  5. 4.5. За рахунок коштів акредитиву погашено заборгованість перед вітчизняним постачальником - 22 400 грн.
 1. Задача. Вкажіть документальне оформлення, кореспонденцію рахунків та облікові регістри, в яких відображені такі господарські операції (операції не пов'язані одна з одною):

  1. 5.1. Видано з каси в національній валюті готівку в погашення заборгованості перед засновниками підприємства за нарахованим їм дивідендами - 3 250 грн.

  2. 5.2. Нарахоно амортизацію премії по придбаній довгостроковій облігації - 500 грн.

  3. 5.3. На дату балансу створено резерв сумнівних боргів для різних дебіторів - 5 000 грн.

  4. 5.4. Списано поштові марки, використані для відправлення поштової кореспонденції- 47 грн.

  5. 5.5. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти від вітчизняних покупців за реалізовані їм раніше основні засоби - 4 500 грн.

Завідувач кафедри М.М. Коцупатрий


За рішенням кафедри студентам, які брали участь в поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій і студентського наукового гуртка, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали (5) за результатами поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не може перевищувати 50 балів (за підсумковому контролі у формі екзамену).

8.1.4. Підсумковий контроль знань студентів

Оцінювання знань студентів з навчальної науки «Фінансовий облік – І» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену).Підсумковий контроль засвоєння знань студентів проводиться у формі екзамену, за результатами якого студент отримати 50 балів.

Екзаменаційні білети з науки «Фінансовий облік – І» містять по 5 екзаменаційних завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів.

Екзамени проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

На екзамен виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.

Перелік питань, що виносяться на екзамен з науки, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми науки і доводяться до студентів на початку семестру.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:Оцінка за 100-бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену (тобто 0 балів), а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на екзамен (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів), і не перевищує 100 балів.

До Відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та екзамену з урахуванням вищевикладеного.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням науки

Таблиця

ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ВІДПОВІДЕЙ НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ


Характеристика відповіді на окремий пункт екзаменаційного білета

Оцінка в балах

10

8

6

0

Правильне визначення змісту й суті економічних явищ, господарських процесів, ключових понять, категорій, термінів, загальних принципів тощо:

 • ґрунтовне

 • не зовсім повне

 • поверхневе, але правильне

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Правильне визначення бухгалтерських записів (кореспондуючих рахунків) , типів операцій тощо:

 • повне

 • не зовсім повне

 • відсутнє

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Правильний виклад методики обліку, документального оформлення господарських операцій, розподілу витрат, калькулювання собівартості тощо:

 • повний

 • не зовсім повний

 • поверхневий, але правильний

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Глибокий, логічно послідовний виклад матеріалу з належним рівнем деталізації загальних положень:

 • глибокий, логічний виклад

 • не повний виклад матеріалу

 • поверхневий виклад матеріалу

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Ілюстрація теоретичного матеріалу прикладами, розрахунками тощо:

 • ґрунтовна з вірними розрахунками

 • не повна ілюстрація, з помилками

 • поверхневий приклад без обґрунтувань

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Відсутність методичних помилок та грубих помилок у визначеннях, розрахунках

+

+

+

-

Правильні посилання на чинні нормативні документи

 • ґрунтовні та логічні

 • не повні з помилками

 • поверхневі

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Правильні висновки за даними розв’язаної задачі

+

+

-

-

Відповідь не зовсім повна, але все, що викладене, не містить помилок

+

+

+

-

Наявність незначних механічних помилок у методично правильних розрахунках чи записах

+

+

+

-

Хід вирішення задачі (ситуації) правильний, але розрахунки і записи не доведено до кінця або допущено помилки при обчисленнях

-

+

+

-

Дано правильні загальні визначення, але виклад поверховий, без деталізації

-

+

+

-


8.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
8.2.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки Фінансовий облік – 1

для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

галузі знань Економіка і підприємництво

Заочна форма навчання

студента ______ курсу ______ групи ___________________________

П.І.Б.

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД


заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.

Тема 1. Основи фінансового обліку

Тема 2. Облік грошових коштів

Міні-лекція (конспект)

1
2.

Тема 3. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами.

Міні-лекція (конспект)

1
3.

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

Міні-лекція (конспект)

1
4.

Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу

Тема 8. Облік матеріальних запасів

Міні-лекція (конспект)

1

5.

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

Міні-лекція (конспект)

1
6.

Тема 10. Облік витрат виробництва і виходу продукції

Міні-лекція (конспект)

1
7.

Тема 2. Облік грошових коштів

Тема 3. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами

Виконання практичних завдань

Усне опитування5
8.

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Тема 6.Облік довгострокових біологічних активів

Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу

Виконання практичних завдань

Усне опитування5
9.

Тема 8. Облік матеріальних запасів

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

Тема 10. Облік витрат виробництва і виходу продукції

Виконання практичних завдань

Усне опитування5
Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях

20
Усього балів за контактні заняття

20
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

письмова

на кафедру

Виконання

Захист результатів за графіком «Дня заочника»10

15

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Написання реферату за обраною тематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

2. Аналітичний огляд статей за відповідним об’єктом обліку ( не менше ніж три статті)

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

3. Підготовка есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів з відповідного об’єкту фінансового обліку за останні два роки в періодичних виданнях (не менше ніж на три статті)

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

4. Підготовка і публікація статті чи тез виступу на конференції

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Публікація

5

5. Підготовка тез і виступ на конференції

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Виступ на конференції

5

6. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів.
**Обрана тематика____________________________________________________

___________________________________________________________________


Студент ________________________ ( )

підпис П.І.Б.

Викладач ______________________ ( )підпис П.І.Б.

8.2.2. Порядок поточного оцінювання знань
Результати поточного контролю знань студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів:

 1. за систематичність і активність роботи на контактних заняттях – 0 – 20 балів

в т.ч.: 0 – 5 балів за конспект;

0 – 15 балів за усні відповіді. 1. за виконання і захист обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань – 0 – 25 балів

в т.ч.: 0 – 10 балів за виконання завдання

0 – 15 балів за захист виконаних завдань 1. за виконання індивідуальних робіт за вибором – 0 – 5 балів.

За активну участь на лекційних (контактних) заняттях за ведення конспекту студент отримує один бал за одну лекцію.

Студент може отримати 15 балів під час проведення практичних занять за усні відповіді та за вирішення ситуаційних вправ (5 балів за одне заняття): • на «відмінно» – 5 балів;

 • на «добре» – 4 бали;

 • на «задовільно» – 3 бали;

 • на «незадовільно» – 0 балів.

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є поза аудиторне індивідуальне завдання (письмова контрольна робота), що виконується самостійно. Виконання індивідуального навчального завдання – письмової контрольної роботи - здійснюється згідно методичної розробки “Навчальні завдання для виконання контрольних робіт з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 «Облік і аудит» спеціалізації «Облік і аудит в АПК заочної форми навчання» \ Уклад. Коцупатрий М.М., Шевченко Ю.А. –К.КНЕУ, 2011.- с. 40.

Написання і перевірка контрольних завдань проводиться в міжсесійний період згідно з розкладом.

10 балів студент може отримати протягом семестру за якісне виконання у встановлений термін всіх індивідуальних завдань (контрольної роботи), тобто якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення за таких умов:

10 балів – виконано 85-100% передбачених завдань

8 бали – виконано 70-84 % передбачених завдань

6 бали – виконано 60-69% передбачених завдань

4 бали – виконано 55-59% передбачених завдань

2 бали – виконано 50-54% передбачених завдань.

15 балів студент може отримати протягом семестру за успішний захист у встановлений термін всіх індивідуальних завдань (контрольної роботи), за таких умов:

15 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

12 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

9 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

6 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

3 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

Виконання індивідуальних завдань за вибором оцінюється наступним чином.

Підготовка і публікація статті чи тез, а також підготовка тез і виступ на конференції оцінюються, як правило, в 5 балів.

За виконання інших індивідуальних завдань для самостійного опрацювання (вибіркова частина) – студент отримує 0-5 балів, в тому числі:


 • на «відмінно» – 5 балів;

 • на «добре» – 4 бали;

 • на «задовільно» – 3 бали;

 • на «незадовільно» – 0 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до Відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування науки при підсумковому контролі у формі екзамену.

8.2.3. Підсумковий контроль знань студентів

Оцінювання знань студентів з навчальної науки «Фінансовий облік – І» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену).Підсумковий контроль засвоєння знань студентів проводиться у формі екзамену, за результатами якого студент отримати 50 балів.

Екзаменаційні білети з науки «Фінансовий облік – І» містять по 5 екзаменаційних завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів.

Екзамени проводяться у формі виконання письмових екзаменаційних завдань.

На екзамен виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.

Перелік питань, що виносяться на екзамен з науки, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми науки і доводяться до студентів на початку семестру.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:Оцінка за 100-бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену (тобто 0 балів), а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на екзамен (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів), і не перевищує 100 балів.

До Відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та екзамену з урахуванням вищевикладеного.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням науки

Таблиця

ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ ВІДПОВІДЕЙ НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

Характеристика відповіді на окремий пункт екзаменаційного білета

Оцінка в балах

10

8

6

0

А

1

2

3

4

Правильне визначення змісту й суті економічних явищ, господарських процесів, ключових понять, категорій, термінів, загальних принципів тощо:

 • ґрунтовне

 • не зовсім повне

 • поверхневе, але правильне

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Правильне визначення бухгалтерських записів (кореспондуючих рахунків) , типів операцій тощо:

 • повне

 • не зовсім повне

 • відсутнє

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Правильний виклад методики обліку, документального оформлення господарських операцій, розподілу витрат, калькулювання собівартості тощо:

 • повний

 • не зовсім повний

 • поверхневий, але правильний

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Глибокий, логічно послідовний виклад матеріалу з належним рівнем деталізації загальних положень:

 • глибокий, логічний виклад

 • не повний виклад матеріалу

 • поверхневий виклад матеріалу

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Ілюстрація теоретичного матеріалу прикладами, розрахунками тощо:

 • ґрунтовна з вірними розрахунками

 • не повна ілюстрація, з помилками

 • поверхневий приклад без обґрунтувань

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Відсутність методичних помилок та грубих помилок у визначеннях, розрахунках

+

+

+

-

Правильні посилання на чинні нормативні документи

 • ґрунтовні та логічні

 • не повні з помилками

 • поверхневі

+

--

-

+-

-

-+

-

--

Правильні висновки за даними розв’язаної задачі

+

+

-

-

Відповідь не зовсім повна, але все, що викладене, не містить помилок

+

+

+

-

Наявність незначних механічних помилок у методично правильних розрахунках чи записах

+

+

+

-

Хід вирішення задачі (ситуації) правильний, але розрахунки і записи не доведено до кінця або допущено помилки при обчисленнях

-

+

+

-

Дано правильні загальні визначення, але виклад поверховий, без деталізації

-

+

+

-

6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

6.3.1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка