Державний вищий навчальний закладСторінка2/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 1. Основи фінансового обліку


Бухгалтерський облік в системі управління. Користувачі фінансової звітності.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Функції Міністерства фінансів України щодо регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України.

Види обліку, їх взаємозв’язок та відмінності. Бухгалтерський облік, фінансовий облік, оперативно-технічний облік, статистичний облік, податковий облік.

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Види підприємств і їх вплив на організацію обліку. Облікова політика підприємства. Форми організації бухгалтерського обліку. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві. План рахунків бухгалтерського обліку. Документація та документообіг. Системи і форми ведення бухгалтерського обліку. Організація внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку.

Організація звітності на підприємстві. Організація фінансової звітності. Організація оперативно-технічної (внутрішньогосподарської) звітності. Організація статистичної звітності. Організація податкової звітності.

Комерційна таємниця та порядок її захисту на підприємстві.

Основні поняття: фінансовий облік, внутрішньогосподарський (управлінський) облік, фінансова звітність , організація бухгалтерського обліку, облікова політика підприємства, план рахунків бухгалтерського обліку, документообіг, системи бухгалтерського обліку, форми бухгалтерського обліку, комерційна таємниця.

Тема 2. Облік грошових коштів

Гроші як економічний фактор виробництва і об’єкт бухгалтерського обліку. Функції грошей. Рахунки для обліку грошових коштів.

Облік касових операцій в національній валюті. Каса, як окремий структурний підрозділ підприємства. Вимоги до приміщення каси. Порядок зберігання і витрачання готівкових коштів. Ліміт каси, порядок його визначення та організація контролю за його додержанням. Канали надходження та використання готівкових коштів на підприємстві. Документальне оформлення операцій по надходженню та витрачанню готівкових коштів Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, його призначення та порядок ведення. Касова книга, її зміст та призначення. Порядок ведення касової дисципліни. Відображення операцій по обліку касових операцій в системі рахунків бухгалтерського обліку. Загальна схема обліку касових операцій за умов журнально-ордерної форми.

Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті. Державне регулювання обігу готівки в іноземній валюті. Документальне оформлення касових операцій. Звіт касира. Синтетичний і аналітичний облік касових операцій.

Облік коштів на поточних рахунках в банку в національній валюті. Порядок відкриття і закриття рахунків в банку в національній валюті. Перелік та зміст документів, які подають підприємства в установи банків для відкриття їм поточних рахунків. Канали надходження та використання грошових коштів на поточні рахунки в національній валюті. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика. Документальне оформлення операцій щодо руху грошових коштів на поточних рахунках в національній валюті в установах банку. Виписки із поточних рахунків банку, її зміст, призначення та порядок обробки. Відображення операцій по надходженню та використанню грошових коштів на поточних рахунках в установах банку в системі бухгалтерських рахунків.

Облік коштів на інших рахунках банку в національній валюті. Облік наявності і руху коштів на інших рахунках в банку (акредитивах, на чекових книжках, на спец рахунках, в депозитних та ощадних сертифікатах тощо). Документальне оформлення операцій на інших рахунках в банку в національній валюті. Виписки із інших рахунків в банку. Синтетичний і аналітичний облік коштів на інших рахунках в банку в національній валюті. Загальна схема обліку операцій на інших рахунках в банку в національній валюті за умов журнально-ордерної форми.

Облік коштів на валютних рахунках в банку та валютних операцій. Державне регулювання обігу безготівкових коштів в іноземній валюті. Документальне оформлення операцій на поточних і інших рахунках в банку в іноземній валюті. Виписки із валютних рахунків в банку. Синтетичний і аналітичний облік коштів на поточних та інших рахунках в банку в іноземній валюті. Облік експортних і імпортних операцій. Облік курсових різниць операційної і неопераційної діяльності. Облік продажу і купівлі валюти.

Облік інших коштів. Облік наявності і руху грошових документів. Облік наявності і руху грошових коштів в дорозі. Облік електронних коштів. Синтетичний і аналітичний облік інших коштів.

Інвентаризація грошових коштів та відображення її результатів в обліку. Загальна схема обліку грошових документів та грошових коштів в дорозі за умов журнально-ордерної форми.

Основні поняття: грошові кошти, еквіваленти грошових коштів,електронні кошти, каса, касові документи, поточні рахунки в банку, інші рахунки в банку, валютні кошти, валютні операції, курсові різниці, інші кошти, інвентаризація грошових коштів.

Тема 3. Облік розрахунків з дебіторами

Визначення, визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Нормативні документи, що визначають методологічні основи формування в обліку і звітності інформації про дебіторську заборгованість. Критерії визнання дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської заборгованості за терміном погашення і об’єктами по відношенню до яких вона виникла. Класифікація дебіторської заборгованості за вірогідністю її погашення та формою виникнення. Оцінка дебіторської заборгованості.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Регулювання взаємовідносин підприємств з покупцями і замовниками. Документальне оформлення розрахунків з покупцями і замовниками. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.

Облік векселів одержаних. Регулювання вексельного обігу в Україні. Облік короткострокових векселів одержаних. Особливості обліку довгострокових векселів одержаних.

Облік розрахунків з підзвітними особами. Нормативне регулювання розрахунків з підзвітними особами. Документальне оформлення розрахунків з підзвітними особами. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік розрахунків з державними цільовими фондами. Облік розрахунків за операціями з деривативами.

Облік резерву сумнівних боргів. Порядок створення і використання коштів резерву сумнівних боргів.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, що передано у фінансову оренду. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості.

Інвентаризація розрахунків з дебіторами.

Основні поняття: дебітори, дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість, довгострокова дебіторська заборгованість, сумнівна дебіторська заборгованість, безнадійна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, аванси видані, підзвітні особи, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків.

Тема 4. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів

Економічна сутність, визначення та визнання фінансових інвестицій.

Класифікація та оцінка фінансових інвестицій. Рахунки для обліку фінансових інвестицій.

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Особливості обліку інших довгострокових фінансових інвестицій пов’язаним сторонам. Облік довгострокових фінансових інвестицій непов’язаним сторонам. Особливості обліку придбаних довгострокових облігацій. Синтетичний і аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік еквівалентів грошових коштів. Облік інших поточних фінансових інвестицій. Синтетичний і аналітичний облік поточних фінансових інвестицій.

Облік фінансових інструментів. Визначення, визнання та класифікація фінансових інструментів. Оцінка фінансових інструментів. Облік витрат на випуск, придбання та перепродаж інструментів власного капіталу. Облік прибутку або збитку від випуску, продажу, перепродажу або анулювання інструментів власного капіталу.Основні поняття: фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції, фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, фінансові інвестиції пов’язаним сторонам, фінансові інвестиції непов’язаним сторонам, придбані довгострокові облігації, фінансові інструменти, фінансові активи, фінансові зобов’язання, фінансові інструменти власного капіталу, похідні фінансові інструменти (деривативи).

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Визначення, визнання та класифікація необоротних активів.

Класифікація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Оцінка основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Капітальні інвестиції, їх сутність, класифікація та побудова обліку. Джерела фінансування капітальних інвестицій.

Облік капітального будівництва. Документальне оформлення і облік капітального будівництва, що виконується підрядним способом. Документальне оформлення і облік капітального будівництва, що виконується господарським способом. Особливості обліку будівництва змішаним способом.

Облік придбання і виготовлення основних засобів. Особливості документального оформлення і обліку придбання і виготовлення основних засобів. Облік придбання і виготовлення інших необоротних матеріальних активів. Особливості документального оформлення і обліку придбання і виготовлення інших необоротних матеріальних активів. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів за різними каналами.

Методи нарахування амортизації основних засобів та їх характеристика. Особливості нарахування амортизації основних засобів в податковому обліку. Облік амортизації і зносу основних засобів. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів та їх характеристика. Особливості нарахування амортизації бібліотечних фондів та малоцінних необорних матеріальних активів. Облік амортизації і зносу інших необоротних матеріальних активів.

Облік витрат на ремонт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів за різними каналами. Документальне оформлення та облік вибуття інших необоротних матеріальних активів за різними каналами.

Облік переоцінки основних засобів. Особливості обліку переоцінки основних засобів, які раніше дооцінювалися або уцінювалися. Особливості переоцінки інших необоротних матеріальних активів.

Облік зменшення та відновлення корисності основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Особливості обліку зменшення та відновлення корисності основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які раніше переоцінювалися.

Облік оренди (лізингу) основних засобів. Облік фінансової оренди (фінансового лізингу) основних засобів в орендодавця і орендаря. Особливості обліку операційної оренди основних засобів в орендодавця і орендаря.

Особливості обліку інвестиційної нерухомості.

Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.Основні поняття: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, оцінка основних засобів, канали надходження основних засобів, амортизація основних засобів, ремонт основних засобів, капітальне поліпшення основних засобів, переоцінка основних засобів, зменшення корисності основних засобів, канали вибуття основних засобів, операційна оренда основних засобів, фінансова оренда основних засобів, інвестиційна нерухомість.

Тема 6. Облік довгострокових біологічних активів

Визначення, визнання та класифікація біологічних активів. Оцінка довгострокових біологічних активів.

Облік довгострокових біологічних активів рослинництва. Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку довгострокових біологічних активів рослинництва. Облік витрат на придбання, закладення і вирощування довгострокових біологічних активів рослинництва. Документальне оформлення і облік надходження довгострокових біологічних активів рослинництва. Облік амортизації довгострокових біологічних активів рослинництва. Документальне оформлення і облік вибуття довгострокових біологічних активів рослинництва. Облік переоцінки і зменшення корисності довгострокових біологічних активів рослинництва. Особливості довгострокових біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю.

Облік довгострокових біологічних активів тваринництва. Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку довгострокових біологічних активів тваринництва. Облік витрат на придбання, закладення і вирощування довгострокових біологічних активів тваринництва. Документальне оформлення і облік надходження довгострокових біологічних активів тваринництва. Облік амортизації довгострокових біологічних активів тваринництва. Документальне оформлення і облік вибуття довгострокових біологічних активів тваринництва. Облік переоцінки і зменшення корисності довгострокових біологічних активів тваринництва. Особливості довгострокових біологічних активів тваринництва, оцінених за справедливою вартістю.

Інвентаризація довгострокових біологічних активів.

Основні поняття: біологічні активи, біологічні перетворення, довгострокові біологічні активи рослинництва, довгострокові біологічні активи тваринництва, оцінка довгострокових біологічних активів, канали надходження довгострокових біологічних активів, амортизація довгострокових біологічних активів, переоцінка довгострокових біологічних активів, зменшення корисності довгострокових біологічних активів, канали вибуття довгострокових біологічних активів, інвентаризація довгострокових біологічних активів

Тема 7. Облік нематеріальних активів та гудвілу

Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів.

Організація синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку нематеріальних активів.

Документальне оформлення та облік придбання та створення нематеріальних активів.

Методи нарахування амортизації нематеріальних активів та їх характеристика.Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів.

Документальне оформлення і облік вибуття нематеріальних активів.

Облік переоцінки і зменшення корисності нематеріальних активів.

Особливості оренди нематеріальних активів.

Інвентаризація нематеріальних активів.

Облік гудвілу.Основні поняття: нематеріальні активи, оцінка нематеріальних активів, канали надходження нематеріальних активів, амортизація нематеріальних активів, переоцінка нематеріальних активів, зменшення корисності нематеріальних активів, оренда нематеріальних активів, канали вибуття нематеріальних активів, гудвіл, зменшення корисності гудвілу.

Тема 8. Облік матеріальних запасів

Визначення, визнання та класифікація запасів.

Оцінка надходження матеріальних запасів.

Особливості оцінки сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів.

Системи і методи обліку матеріальних запасів та їх застосування в сучасних умовах.

Методи оцінки вибуття матеріальних запасів.

Організація складського господарства і складського обліку матеріальних запасів.

Документальне оформлення надходження, переміщення і вибуття виробничих запасів.

Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

Особливості обліку ТЗВ.

Облік МШП.

Документальне оформлення та облік надходження, переміщення і витрачання продукції сільськогосподарського виробництва.

Облік товарів.

Інвентаризація матеріальних запасів.

Оцінка запасів на дату балансу.

Основні поняття: запаси, матеріальні запаси, методи обліку матеріальних запасів, оцінка надходження матеріальних запасів, оцінка вибуття матеріальних запасів, особливості оцінки сільськогосподарської продукції, складське господарство, складський облік, канали надходження виробничих запасів, канали вибуття виробничих запасів,надходження сільськогосподарської продукції від виробництва, канали вибуття сільськогосподарської продукції, товари на підприємствах оптової торгівлі, товари на підприємствах роздрібної торгівлі, інвентаризація матеріальних запасів.

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва

Економічна сутність, визначення і визнання поточних біологічних активів тваринництва.

Класифікація ПБА тваринництва.

Документальне оформлення і оцінка надходження ПБА тваринництва

Документальне оформлення і оцінка приросту тварин.

Документальне оформлення і оцінка переміщення та вибуття ПБА тваринництва

Облік ПБА тваринництва на фермах і комплексах.

Синтетичний і аналітичний облік ПБА тваринництва

Особливості обліку ПБА тваринництва за справедливою вартістю.

Інвентаризація ПБА тваринництва.Основні поняття: поточні біологічні активи тваринництва, оцінка поточних біологічних активів тваринництва за каналами їх надходження, фермський облік поточних біологічних активів тваринництва, приріст живої маси, приріст тварин, облік вибуття поточних біологічних активів тваринництва за різними каналами, інвентаризація поточних біологічних активів тваринництва.

Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску продукції

Визначення, визнання, класифікація та оцінка витрат.

Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).

Види виробництв та їх вплив на побудову обліку витрат. Основне виробництво, допоміжне виробництво, МТП, обслуговуючі виробництва.

Загальна схема обліку витрат виробництва та її характеристика.

Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

Облік витрат і виходу продукції тваринництва.

Облік витрат і виходу продукції промислового виробництва.

Облік витрат на утримання допоміжних виробництв.

Облік витрат на утримання МТП.

Облік і розподіл загальновиробничих витрат

Облік втрат від браку.

Оцінка та облік незавершеного виробництва.

Особливості обліку напівфабрикатів.

Облік витрат майбутніх періодів.

Інвентаризація незавершеного виробництва.Основні поняття: витрати підприємства, витрати виробництва, собівартість продукції, основне виробництво, промислове виробництво, допоміжне виробництво, обслуговуючі виробництва, машино-тракторний парк, загальновиробничі витрати, брак, незавершене виробництво, напівфабрикати, витрати майбутніх періодів.
4.ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

Аудиторні заняття з науки «Фінансовий облік - І» для студентів денної форми навчання проводяться у формі лекцій, практичних та індивідуальних занять, а для студентів заочної форми навчання – в формі контактних годин та індивідуальних занять в день заочника.


4.1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Практичне заняттяорганізаційна форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень дисципліни і формує вміння та навики їх практичного застосування у формі виконання практичних завдань.

Семінарські заняття - організаційна форма навчального заняття, під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених питань, до яких студенти готують тези виступів (презентації) на підставі індивідуально виконаних завдань.

Метою проведення практичних є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння програмного матеріалу, набуття ними практичних навичок щодо ведення фінансового обліку на підприємствах АПК.

Виконання практичних завдань здійснюється студентами у Робочому зошиті для виконання практичних завдань з науки “Фінансовий облік-1” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” ”/ Укл.: Коцупатрий М.М.Бірюк О.Г. Мервенецька В.Ф..- К.:КНЕУ, 2012.-с. 37.

Завдання, що виносяться на екзамен і поточних модульний контроль, наведені у Навчальних завдання для проведення практичних занять з науки «Фінансовий облік - І» для студентів напряму підготовки 6509 спеціалізації «Облік і аудит в АПК». Коцупатрий М.М., Бірюк О.Г., Мервенецька В.Ф. – К.: КНЕУ, 2012. – 162 с.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка