Державний вищий навчальний закладСторінка1/5
Дата конвертації05.11.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки агропромислового комплексу

Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної роботи

____________________ А.М.Колот

“____”___________________2016р.Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК - І»

освітній ступінь - бакалавр

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

спеціалізація “Облік та аудит в АПК”

ПОГОДЖЕНО

Завідувач кафедри __________М.М.Коцупатрий

Начальник навчально-

методичного відділу______________Т.В. Гуть

Київ КНЕУ 2016


Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Фінансовий облік-І» освітній ступінь - бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізації “Облік та аудит в АПК”/ Укл. М.М. Коцупатрий.- К.: КНЕУ, 2016. – 48 с.

Укладач: М.М. Коцупатрий, , канд. екон. наук, професор


Рецензент: О.Г.Бірюк, канд. екон. наук, доцентЗ М І С Т

1.

Вступ........................................................................................................

4

2.

Тематичний план науки.........................................................................

5

3.

Зміст науки за темами............................................................................

7

4.

Плани занять:..........................................................................................

10

4.1.

Плани практичних (семінарських) занять для студентів очної форми навчання......................................................................................

10


4.2.

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання....

15

4.3.

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період................................................................................

22


5.

Самостійна робота студентів................................................................

23

6.

Поточний і підсумковий контроль знань.............................................

26

6.1.

Очна форма навчання............................................................................

26

6.2.

Заочна форма навчання..........................................................................

36

6.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.....................

40

6.4.

Зразок екзаменаційного білета..............................................................

44

7.

Рекомендована література (основна і додаткова)...............................

48

 1. ВСТУП

Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит». Вона логічно продовжує науку «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

Мета науки – засвоєння знань з теорії і практики ведення бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємствах АПК.

Завдання науки – використати можливості навчального процесу для набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо ведення обліку та складання фінансової звітності на підприємствах АПК з урахуванням загальноприйнятих принципів та національних стандартів бухгалтерського обліку.

Предметом науки є процес кругообігу засобів підприємств АПК.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямовані заняття

 • загальні: базові загальні знання; здатність до навчання, навики управління інформацією, міжособистісні навики та уміння; дослідницькі навики і уміння.

 • глобальні: знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • спеціальні (фахові):

знати

 • нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;

 • основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах АПК;

 • порядок визнання, оцінки та відображення в бухгалтерському обліку активів підприємства;

уміти

 • застосовувати теоретичні і методичні засади ведення бухгалтерського обліку активів підприємства обліку з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку;

 • відображати господарські операції з наявності і руху активів на рахунках бухгалтерського обліку та узагальнювати і систематизувати в регістрах синтетичного та аналітичного обліку.

Вивчення цієї науки передбачає паралельно із лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи і модульних контрольних робіт, виконання студентами практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу.

Наука спрямована на формування у студентів організаційних, облікових та аналітичних класів професійних знань.
 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

Тематичний план вивчення науки студентами денної та заочної форми навчання подано у табл. 2.1. Нормативний час вивчення науки складає 150 годин (5 кредитів). Ця кількість годин розподіляється між формами навчального процесу залежно від його режиму (форми навчання), зокрема: 32 годин – лекції;

32 години – практичні заняття;

15 годин – індивідуально-консультативні заняття;

67 годин - самостійна робота студентів.

4 години – підсумкове оцінювання знань.

Основними формами вивчення науки, про що можна зробити висновок з табл. 2.1., є: лекції, практичні заняття, індивідуально-консультативні заняття, самостійна робота студентів.

На лекціях розглядаються теми або окремі питання, які є досить складними за змістом, неповно та несистемно висвітлені в літературі, передусім в навчальній.

Тематичний план науки згідно з робочою програмою охоплює 10 тем ( табл. 2.1).

На лекційні заняття виносяться всі теми.

Головне завдання практичних занять – навчитися застосовувати теоретичні знання на практиці. Це досягається розв’язанням практичних завдань та ситуацій. Час відведений на аудиторні практичні заняття, використовується таким чином, 30 годин – практичні заняття, 2 години – модульний контроль.

На практичні заняття виносяться ті самі теми, за якими читаються лекції.

Кожен студент сам визначає кількість часу потрібну йому на той чи інший елемент самостійної роботи. Для орієнтації студентів рекомендується наступний розподіл часу самостійної роботи:


 • на самостійне вивчення програмного матеріалу за темами 1, 2, 3, 4, 5 –26 годин; за темами 6, 7, 8, 9, 10 – 24 години. Сюди входить і час на підготовку до модульного контролю №1;

 • на виконання практичних завдань - 30 годин

 • на підготовку до екзамену (повторення програмного матеріалу) – 20 годин. Карта самостійної роботи студентів наведено в табл. 6.1.

Оцінювання знань студентів.

Поточна успішність студентів денної форми навчання оцінюється наступним чином: 1. активність та систематичність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях (40 балів) за напрямками:

 • виконання міні контрольних робіт (експрес-контроль) -0-10 балів;

 • усне опитування – 0-10 балів;

 • виконання і захист практичних завдань–0-20 балів;

 1. виконання модульних (контрольних) завдань (5 балів);

 2. виконання індивідуальних завдань за вибором (5 балів)

Поточна успішність студентів заочної форми навчання оцінюється наступним чином:

 1. активність та систематичність роботи на контактних заняттях (20 балів):

 2. за виконання домашніх індивідуальних завдань для самостійного опрацювання від 0 до 30 балів:

 • обов’язкових – 0-25 балів;

 • вибіркових –0-5 балів;

Виконання письмового екзаменаційного завдання оцінюється за шкалою від 0 до 50 балів для студентів денної та заочної форм навчання.

Максимальна підсумкова оцінка знань студента з науки «Фінансовий облік-І» може становити 100 балів.Таблиця 2.1

Тематичний план науки

для денної та заочної форм навчання


№з/п

Назва теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

лекції

практичні заняття

ІКР

СРСКонтактні заняття

День заочника

СРС

підсумковий контроль

Всього

підсумковий контроль

Всього

лекції

практичні заняття

ІКР

1

Тема 1.

Основи фінансового обліку2

-

1

4
7

1

-

1

10
12

2

Тема 2.

Облік грошових коштів2

4

2

4
12

1

-

1

11
13

3.

Тема 3.

Облік розрахунків з дебіторами4

4

1

4
13

1

1

1

11
14

4.

Тема 4.

Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів4

2

1

5
12

1

1

1

11
14

5.

Тема 5.

Облік основних засобів та інших не оборотних матеріальних активів4

4

2

6
16

1

1

3

15
20

6.

Тема 6.

Облік довгострокових біологічних активів4

2

1

6
13

1

1
12
14

7.

Тема 7.

Облік нематеріальних активів та гудвілу4

2

1

6
13

1

-

2

10
13

8.

Тема 8.

Облік матеріальних запасів2

4

2

6
14

1

1

2

11
15

9.

Тема 9.

Облік поточних біологічних активів тваринництва2

4

2

6
14

2

1

2

11
16

10.

Модульний контроль № 1
2
10
1211.

Тема 10.

Облік витрат виробництва і виходу продукції4

4

2

10
20

2

-

2

11
15

12.

Екзамен

-

-

-
4

4

-

-

-

-

4

4
Усього

32

32

15

67

4

150

12

6

15

113

4

150
Разом:
годин

150

150
кредитів

5

5

 1. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка