Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет



Сторінка1/5
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.98 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра міжнародного менеджменту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-методичної роботи

_____________ А.М.Колот

«_____» ___________ 2016 p.

Навчально-методичні матеріали

до вивчення науки «Глобальна економіка»

для усіх магістерських програм

освітній ступінь магістр

усіх галузей знань

усіх спеціальностей, крім 051 – Економіка та 073 – Менеджмент

усіх спеціалізацій (освітніх програм), крім «Економіка підприємства» та «Менеджмент бізнес-організацій»



Погоджено:

В.о.завідувача кафедри міжнародного менеджменту


_______________ Є.Г.Панченко
Завідувач кафедри міжнародної економіки

_______________ А.М.Поручник


Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016

Укладачі: Лук’яненко Д.Г., д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту,

Кальченко Т.В., д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту,

Поручник А.М.,д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки,

Столярчук Я.М., професор кафедри міжнародної економіки,

Рябець Н.М., к.е.н, доцент кафедри міжнародного менеджменту,

Тимків І.В., к.е.н, доцент кафедри міжнародного менеджменту.



Зміст





стор.

Вступ……………………………………………………………………….

4

1. Тематичний план………………………………………………….…….

6

2. Зміст науки за темами………………………………………………….

6

3. Плани занять…………………………………………………………….

9

3.1. Плани лекцій……………………………………………………

9

3.2. Плани практичних занять для студентів очної форми навчання……………………………………………………………….

11

3.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання………………………………………………………………

36

3.4. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період……………………………………………………

53

4. Самостійна робота студентів…………………………………………..

55

5. Поточний і підсумковий контроль знань……….……………………

56

5.1. Поточний і підсумковий контроль знань студентів очної форми навчання…..……………………….………….………………….

56

5.1.1. Карта самостійної роботи…………………………………..

56

5.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань……

58

5.2. Поточний і підсумковий контроль знань студентів заочної форма навчання………………………………………………………..…

66

5.2.1. Карта самостійної роботи…………………………………...

66

5.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань……

67

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………

71

5.4. Зразок екзаменаційного білета………………………………….

73

Рекомендована література………………………………………………..

74



ВСТУП
Метою науки є формування розуміння магістрами умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки, усвідомлення власної та колективної інтелектуальної місії для прийняття адаптивних, раціональних креативних управлінських рішень.

Основні завдання полягають у вивченні: природи і закономірностей становлення глобальної економіки; засобів і потенціалу антициклічного регулювання глобальних економічних процесів; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.

Предметом вивчення даної науки є ринкові відносини між суб’єктами міжнародного бізнесу, обумовлені закономірностями, тенденціями та специфікою функціонування глобальної економічної системи.

Місце науки в процесі підготовки глобально компетентних фахівців. Вивчення курсу базується на матеріалі нормативних дисциплін бакалаврського рівня освіти: основи економічної науки, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємств, регіональна економіка, фінанси, менеджмент, міжнародна економіка.

Наука спрямована на формування у студентів професійних компетенцій стосовно:



  • знання – передумов, факторів, імперативів, закономірностей та сучасних тенденцій становлення глобальної економіки; процесів глобальної корпоратизації бізнесу; форм і моделей регіональної економічної інтеграції; закономірностей інституціоналізації економічного розвитку; глобальних пріоритетів науково-технологічного, інноваційно-інтелектуального та цивілізаційного розвитку; усвідомлення власних думок та перспективно продуктивних ідей інших людей у парадигмі глобального мислення;

  • уміння аналізувати і прогнозувати – характер та глибину суб’єктної взаємодії в глобальній економіці; секторально-галузеву і регіонально-країнову структуру глобальної економіки; сучасні механізми функціонування товарних, фінансових ринків, ринків послуг і праці; напрями глобальної модифікації ринкових конкурентних механізмів;

  • навичок – ідентифікації факторів і механізмів формування глобального корпоративного лідерства; моніторингу глобальних економічних циклів; крос-культурної корпоративної взаємодії, інтерактивного міжособистісного спілкування, персональної соціальної відповідальності; планування, розробки та реалізації ефективних рішень для виробництва високоякісних продуктів;

  • застосування – практичного інструментарію обґрунтування та реалізації стратегій розвитку корпорацій, країн і регіонів в умовах глобалізації; сучасних технік консалтингу для виявлення ключових глобальних бізнес-проблем та обґрунтування шляхів їх розв’язання; методик ефективних комунікацій мікро-, макро- та глобальної взаємодії; методів та інструментів інноваційно-технологічного розвитку України в контексті визначених геоекономічних пріоритетів.


1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ «ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка