Державний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет»Сторінка1/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
      1. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

      2. «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ І ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
  1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни

циклу професійної та практичної підготовки


ФІЗИЧНА ХІМІЯ і аналітичний контроль

Галузь знань 0504 – Металургія та матеріалознавство

Напрям(и) підготовки: 6.050401 - металургія

Донецьк, 2013 р.
Лекція N 1.

Фізичну хімію можна визначити як науку, що визначає проблеми, які лежать на межі між фізикою й хімією. По-перше, це застосування фізичних концепцій, теорій, математичного апарата фізики до розгляду загальних положень хімії. Ці розділи слід було б назвати теоретичною хімією. До речі, саме так називався перший підручник з фізичної хімії, виданий Нернстом. По-друге, фізична хімія повинна вивчати вплив фізичних факторів, наприклад, електрики, світла тощо, на хімічні процеси. До цих розділів фізикохімії належать електрохімія, фотохімія, механохімія та ін.

Теоретична хімія стоїть на трьох "китах": хімічній термодинаміці (вчення про рівновагу), хімічній кінетиці (вчення про швидкості та механізми хімічних реакцій) і будові речовини (хімічний зв’язок, міжмолекулярна взаємодія, структура твердих тіл, рідин тощо). Явища на межі поділу фаз мають свою специфіку і виділяються в окремий розділ теоретичної хімії – фізичну хімію поверхневих явищ. Особливо сильний вплив поверхневі явища мають у дисперсних системах, отже фізична хімія дисперсних систем часто відокремлюється від фізичної хімії під назвою колоїдної хімії.
Фізична хімія займається розглядом , головним чином двох груп питань:

1. Вивчення властивостей і будови різноманітних речовин (а також часток, із яких вони складаються -молекул, атомів і іонів) у залежності від їхньої хімічної будівлі й умов існування.

2. Вивчення хімічних реакцій і інших форм взаємодії між речовинами або частками (напрямок, швидкість, молекулярний механізм і термодинамічні параметри процесу) у залежності від їхнього хімічного складу і будови і від умов, у яких відбувається цей процес, а також від зовнішніх впливів - Е, Н, світло і так далі.

Поділи


1. Будова речовини. Будова атомів, молекул, навчання про агрегатні стани речовин.

2. Хімічна термодинаміка.

3. Навчання про розчини. Розглядає природу розчинів, їхню внутрішню структуру і їхні найважливіші властивості, залежність властивостей розчинів від їхньої концентрації і природи компонентів.

4. Електрохімія. Особливості властивостей розчинів електролітів: електроліз, електропровідність, гальванічні елементи.

5. Хімічна кінетика. Швидкість і молекулярний механізм хімічних реакцій (гомогенних і гетерогенних , у тому числі, каталіз)

6. Колоїдні розчини і поверхневі явища.


1.2. Агрегатні стани речовини.

1.2.1. Тверді, кристалічні й аморфні речовини. Рідкий стан речовини.

1.2.2 Кристалічний стан речовини. Основні властивості кристалів.

У твердих тілах поступальне прямування часток відсутніх. Молекули розташовані в визначеному порядку, і частки лише коливаються. Тверді тіла зберігають форму й об'єм, і, щоб змінити їх, треба прикласти значну силу. Основні типи кристалічних решіток: гексагональні, об'ємні -центровані, гранецентровані. Для твердих тіл характерно явище деформації: тобто зміна форми або обсягу під впливом зовнішніх впливів.

1.2.3. Рідкий стан: текучість, змінюють форму. Поверхневий прошарок, поверхневий натяг, грузькість.

1.2.4. Газ: великі відстані, мала щільність, безупинне поступальне прямування, мають спроможність стискуватися.

1.2.5. Ідеальний газ - зневажають силами міжмолекулярній взаємодії й об'ємом молекул. Фізичний стан ідеального газу визначається трьома термодинамічними параметрами: Т, Р, V. Всі ці розміри пов'язані між собою рівнянням Клайперона - Менделеева:

PV=nRT (1.1)

Властивості суміші ідеальних газів описується рівнянням Дальтона при Т=const:

P=?Pi (1.2)

Pi=Pxi

Xi=ni/?ni=Vi/V

V-загальний обсяг газу, xi-мольна частка i- го газу, ni-число молей i-го компонента.

Ці рівняння застосовні і до реальних газів при великих Т и малих Р.

Властивості реальних газів описуються рівнянням Ван-дер-Ваальса:

(P+an2/V2)(V-nb) (1.3)

P=nRT/(V-nb)–n2a/V2 (1.4 )

а -враховує взаємне тяжіння молекул, b- враховує власний обсяг одного моля газу, що пов’язано з критичною температурою, критичним тиском і критичним діаметром атомів і молекул.

A=(27/64)(R2T2k/Pk) b=(2/3)?d3kNA (1.5)


Мал. 1.1 Ізотерма реального газу

К- критичний стан - ізотерма, вище якої ні при якому тиску не відбувається конденсація газу в рідину.

1.2.6. Робота розширення ідеального газу.

DA=Fdl (1.6.)

F=PS (1.7)

Sdl=dV (1.8)

DA=PdV (1.9)

A= (1.10 )

підставляємо (1.1)

A= =nRTln(V2/V1)=nRTlnP1/P2 (T=const) (1.11)

A=0 (V=const)

A=P(V2-V1) (P=const) (1.12)


1.3. Хімічна термодинаміка.

1.3.1. Перший закон термодинаміки(закон зберігання енергії)

Q=?U+A (1.13)

Q-теплість, підведена до системи або відведена від її; ?U -зміна внутрішньої енергії; А- робота; за позитивну енергію прийнята робота розширення системи.

Кількість тепла, отримана системою, дорівнює збільшенню її внутрішньої енергії і зробленій нею роботі. Q і А не є функціями стану. Вони залежать від шляху процесу.

1.3.2. Ізобарно-ізотермічний процес(Р=const, Т=const)

Qp=?U +P?V=U2-U1+P(V2-V1)=(U2+PV2)–(U1+PV1)=H2-H1=?H (1.!4)

H=U+PV (1.15)

Тепловміщення; ентальпія.

Qp=?H (1.16)

1.3.3. Ізохорно - ізотермічний процес(V=const, Т=const)

QV=?U (1.17)

Теплота хімічних процесів Qp і QV називають тепловими ефектами.

Екзотермічні реакції - ентальпія зменшується; ?H <О. Ендотермічні реакції -ентальпія збільшується ?H >О.

?H =?U+?(PV) (1.18)

Для ідеальних газів у силу (1.1) при Т=const

?H =?U+?n(RT) (1.19 ),

де ?n-зміна числа молей газоподібних речовин у хімічній реакції.

1.3.4. Закон Гесса. Тепловий ефект реакції залежить тільки від природи і фізичного стану вихідних речовин і кінцевих продуктів, але не залежить від шляху, по якому йде процес, тобто від проміжних стадій процесу.

1 слідство з закону Гесса.

?Hреакції=(?ni?Hiутв)продукт. - (?ni?Hiутв)вихідн. (1.20)

Тепловий ефект реакції дорівнює різниці між сумою теплот утворення продуктів реакції і сумою теплот утворення вихідних речовин.

2 слідство з закону Гесса; аналогічно для теплот горіння.

1.3.5. Теплоємності

сV=lim(?QV/?T)=(??U/?T)V (1.21)..

сp=lim(?Qp/?T)=(??H/?T)p (1.22)

Для ідеальних газів cp=cV+R (1.23)

Залежність теплоємності від температури визначається рівнянням

Для органічних речовин:

cp=a+bT+c?T2+dT3 (1.24)

Для неорганічних речовин:

cp=a+bT+cT-2 (1.25)

Теплоємністю називають кількість теплоти, що поглинає 1г (питома ) або 1 моль (молярна теплоємність) речовини при нагріванні його на 1С.

У (1.24) і (1.25) а, b, с, c’, d.- коефіцієнти, яки визначені емпірично або на підставі молекулярно -статистичних розрахунків (у таблицях)

1.3.6. Тепловий ефект реакції при будь якій Т.

Рівняння (1.22) називається законом Кіргофа.

d?H/dT=?Cp (1.26)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка