Державна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україниСторінка1/3
Дата конвертації13.11.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

На правах рукопису
ГРИЦЮК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 343.985.7:343.359.2ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ

У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник

Власова Ганна Петрівна

кандидат юридичних наук, доцент

Ірпінь – 2012

ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…...…...…...…...…...…...…...…...

4


ВСТУП…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...….

5

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИДІЇ РОЗСЛІ­ДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ…..................

16


1.1 Генезис розвитку поняття «протидія розслідуванню злочинів» у криміналістичній науці…...…...…...…...…....................................................

16


1.2 Типові способи та форми протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування …...…...…...…...…...…...........................................................

33


1.3 Суб’єкти протидії розслідуванню злочинної діяльності у сфері оподаткування …...…...…...…...…...…...........................................................

52


Висновки до першого розділу…...…...…...…...…...…...…...…...…...…......

72

РОЗДІЛ 2 ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ…….

73


2.1 Типові слідчі ситуації в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування…...…...…...…............................................

73


2.2 Тактика проведення окремих слідчих дій в умовах протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування…...…...…...…..................

90


2.3 Роль спеціальних знань для подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування…...…...…...…............................................

111


Висновки до другого розділу………………………………………………..

129

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ…................................................................

130


3.1 Взаємодія органів ДПС України з іншими правоохоронними органами в умовах подолання протидії розслідування злочинів у сфері оподаткування …….…...…...………………………………………………...

130


3.2 Використання засобів масової інформації (ЗМІ) в умовах протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування …...…...…...…………….

146


3.3 Криміналістична профілактика протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування …...…...…...…...…...…................................................

164


Висновки до третього розділу…...…...…...…...…...…...…...…...…...…......

185

ВИСНОВКИ…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...….....…...…...

186

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…...…...…...…...…...…...….....

189

ДОДАТКИ…...…...…...…...…...…...…...…...…...…..…...…...…...…...…...

216


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ГСУ ДПС України – Головне слідче управління ДПС України

ГУПМ ДПС України – Головне управління податкової міліції ДПС України

Держстат України – Державна служба статистики України

ДПС України – Державна податкова служба України

ЗМІ – Засоби масової інформації

КК України – Кримінальний кодекс України

КК УРСР – Кримінальний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки

КК УСРР – Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської Республіки

КПК України – Кримінально-процесуальний кодекс України

МВС України – Міністерство внутрішніх справ України

Новий КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України (2012 р.)

ОВС – Органи внутрішніх справ

ПК України – Податковий кодекс України

ПМ ДПС України – Податкова міліція ДПС України

СБУ – Служба безпеки України

УВБ ДПСУ – Управління внутрішньої безпеки ДПС України

ВСТУП
Актуальність теми. З моменту виникнення державної податкової служби України, в складі якої функціонує податкова міліція, періоду її становлення та розвитку постійною є актуальна проблема, пов’язана з наповненням державного та місцевих бюджетів шляхом своєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Порушення в податковій сфері сьогодні представляють велику загрозу для бюджету країни та громадян і погрожують економічній безпеці держави. Велика частина прихованих доходів осідає в кримінальному секторі економіки. Це підвищує суспільну небезпеку як правопорушень у сфері податкового законодавства, так і злочинності у сфері оподаткування.

Зростання кількості злочинів у сфері оподаткування має суперечливу динаміку: узагальнення даних Державної служби статистика України показало, що органами ДПС України у звітних періодах було зареєстровано: 2005 р. – 2 031; 2006 р. – 2 039; 2007 р. – 1 895; 2008 р. – 1 788; 2009 р. – 1 851; 2010 р. – 1 948 та 2011 р. – 1 915 злочинів, передбачених ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»1. Окрім того, за інформацією ГСУ ДПС України, у провадженні слідчих знаходилося: 2010 р. – 8 902; 2011 р. – 9 246; І кв. 2012 р. – 7 250 кримінальних справ2. При цьому, часто використовувалися як традиційні схеми, так і нові способи вчинення злочинів у сфері оподаткування, які пов’язані з приховуванням прибутків, небажанням суб’єктів підприємництва здійснювати відрахування коштів у бюджет держави. Це пояснюється недостатньо ефективним подоланням протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування як однієї з причин якісного і кількісного погіршення показників діяльності правоохоронних органів та податкової міліції зокрема.

Зазначимо, що пріоритетом в діяльності органів ДПС України стає не кількість порушених кримінальних справ, а забезпечення повного відшкодування завданих державі збитків. Так, у виявлених підрозділами податкової міліції злочинах (окрім злочинів, виявлених підрозділами внутрішньої безпеки органів ДПС), в 2010 році встановлена сума матеріальних збитків 1 млрд 140 млн 511 323 тис. грн.; в 2011 році – 1 млрд 616 млн 688 596 тис. грн.; а за 3 місяці 2012 року – 407 млн 634 816 тис. грн. У свою чергу, органами ДПС України попереджено нанесення матеріальних збитків: в 2010 р. – 6 млн 076 744 тис. грн., в 2011 р. –37 млн 879 222 тис. грн., а за 3 місяці 2012 р. – на 50 млн 864 912 тис. грн3.

За останні роки активізувалася робота над розробкою теоретичних досліджень з проблем протидії розслідування. Аналіз емпіричної бази з цієї проблеми дає змогу відзначити актуальність подолання протидії, розмежувати поняття «протидія розслідуванню» і «приховування злочинів», аналізуються види і форми протидії, розроблені деякі практичні рекомендації із подолання окремих з них. Зокрема, сутність поняття «протидія розслідуванню» і проблеми, пов’язані з її подоланням, в різні роки розглядалися в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: В.С. Абраменкової, Т.В. Аверьянової, О.Я. Баєва, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, Т.В. Будко, С.О. Бурлин, В.І. Галагана, С.Т. Гогаєва, В.К. Весельського, Г.П. Власової, А.Ф. Волобуєва, С.Ю. Журавльова, А.В. Іщенко, В.М. Карагодіна, Н.С. Карпова, Н.І. Клименко, В.О. Коновалової, В.П. Лаврова, І.М. Лузгіна, В.К. Лисиченка, В.В. Лисенка, В.Т. Нора, В.О. Образцова, Р.Ш. Осипяна, О.Р. Ратинова, М.О.Селіванова, О.Л. Стуліна, Л.Д. Удалової, П.В. Цимбала, О.М. Цільмак, М.П. Яблокова та ін.

По даній проблематиці були захищені докторські дисертації російських учених: В.М.Карагодін (Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию. – Екатеринбург, 1992), І.А. Ніколайчук (Сокрытие преступлений как форма противодействия расследо­ванию. – Краснодар, 2000), В.В. Трухачов (Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию. – Воронеж, 2001) і Е.У. Бабаєва (Основы криминалистической теории преодоления противо­действия уголовному преследованию. – Москва, 2006). Однак, зазначені дослідження проводилися в інших соціальних та правових умовах, залишивши без розгляду питання, що потребують більш детального та комплексного вирішення з урахуванням змін, що відбулися у злочинній діяльності.

Серед українських науковців кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти протидії розслідуванню злочинів були предметом дисертаційних досліджень Р.М. Шехавцова (Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних справ про вимагання, вчинені організованими групами, злочинними організаціями). – Київ, 2003), О.В. Александренко (Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню. – Київ, 2004), Б.В. Щура (Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами. – Харків, 2005).

Проте, щодо злочинів в сфері оподаткування, цій проблемі в науковому плані не приділялося належної уваги і в спеціальній літературі недостатньо висвітлена, в зв’язку з чим її актуальність є очевидною. Ці обставини і зумовили звернутися до проблемних питань подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалось відповідно до п. 2.2. Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. № 105/2007; відповідає Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленій Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011, ґрунтується на положеннях Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. №11911-р., відповідає вимогам Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», затвердженого Указом Президента України від 27 жовтня 2009 р. № 870/2009.

Тема дисертації узгоджується з п.п. 4.2, 4.3 Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 07 квітня 2003 р. № 160.

Дослідження виконано відповідно до тематики наукових досліджень кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету ДПС України («Злочини у сфері оподаткування (попередження, виявлення, розкриття, розслідування)», номер державної реєстрації 0109U000507) та Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України («Методи виявлення схем мінімізації податків та ухилення від оподаткування під час контрольно-перевірочної роботи, правильність їх документування та шляхи руйнування», номер державної реєстрації 0109U000315).

Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного університету державної податкової служби України 18 грудня 2009 року, протокол № 3 та включена до планів науково-дослідних робіт навчального закладу.Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є виявлення закономірностей та тенденцій розвитку протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування як елемента злочинної діяльності, а також теоретичне обґрунтування і розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів в умовах протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування.

Для досягнення цієї мети визначені такі основні задачі: • висвітлити виникнення, розвиток та формування криміналістичного вчення про протидію розслідуванню злочинів, а також з’ясувати соціальну сутність, природу та зміст цього поняття;

 • виявити основні способи та форми протидії ефективній діяльності податкової міліції в боротьбі зі злочинами у сфері оподаткування;

 • розглянути коло суб’єктів, які протидіють розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • визначити можливості використання слідчими податкової міліції ДПС України криміналістичних рекомендацій щодо типових слідчих ситуацій в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • окреслити особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування та основні тактичні прийоми їх проведення в умовах протидії з боку зацікавлених осіб;

 • конкретизувати особливості використання слідчим спеціальних знань в умовах протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • розвинути поняття та основні організаційні і тактичні аспекти взаємодії податкової міліції з іншими правоохоронними органами, як однією з умов подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • обґрунтувати ефективність використання можливостей ЗМІ для подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування та окреслити проблеми конфліктності у цій діяльності;

 • сформулювати пропозиції щодо удосконалення кримінально-правових, кримінально-процесуальних та криміналістичних засобів подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування та розробити науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо усунення недоліків та прогалин в криміналістичній профілактиці протидії розслідування цих злочинів.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають в процесі протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування

Предмет дослідження – правові, методичні, організаційні й тактичні засоби та методи подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система загальнонаукових та спеціальнонаукових методів і підходів, що забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмету. З урахуванням специфіки теми, мети і задач дослідження використовувалися такі методи: діалектичний метод (дозволив розглянути усі питання теми в динаміці, виявити їх взаємозв’язок і взаємозумовленість та сприяв розумінню об’єкта дослідження щодо поєднання потреб наукових досліджень та практики діяльності правоохоронних органів – підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.3); історико-правовий метод (надав можливість дослідити генезис розвитку поняття «протидія розслідуванню злочинів», виникнення та розвиток наукової думки з приводу окремих тактичних та процесуальних заходів подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування – підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3); догматичний метод (при тлумаченні юридичних категорій, для поглиблення й уточнення понятійно-категоріального апарату – підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3); порівняльно-правовий метод (для встановлення загальних й особливих рис доктринального розуміння феномена протидії розслідуванню злочинів, законодавства та правозастосовчої практики України – підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3); формально-логічні методи (застосовувалися при співставленні норм КПК та його проектів, обґрунтуванні висновків і пропозицій щодо їх доповнення чи уточнення – підрозділи 1.3, 3.1, 3.2); системний метод (надав змогу визначити види суб’єктів протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, визначити особливості тактики проведення окремих слідчих дій та планування слідчої діяльності в умовах протидії розслідуванню – підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 3.3); статистичний метод (для підтвердження отриманих теоретичних висновків даними аналізу державної і відомчої статистики та дослідження динаміки протидії розслідуванню в слідчій діяльності – підрозділи 1.2, 1.3); соціологічний метод (під час анкетування слідчих, викладачів та наукових співробітників, вивчення архівних кримінальних справ дозволив отримати логічні узагальнені погляди та показати роль практичних працівників щодо виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, їх професійне ставлення до цієї проблематики, надати теоретичні і практичні рекомендації щодо удосконалення слідчої діяльності – підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3).

Інформаційну та нормативно-правову базу дослідження складають: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Податковий кодекс України, роз’яснення постанов Пленуму Верховного Суду України й інші законодавчі та нормативно-правові акти, які діють у сфері регулювання податкових відносин.

Теоретичну основу дисертації становлять наукові праці українських і зарубіжних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи, кримінального права, кримінології, юридичної психології, соціології та інших наук.

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 157 слідчих податкової міліції ДПС України з таких регіонів України, як: Київська, Житомирська, Черкаська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Волинська області та місті Києві протягом 2009-2011 років; анкетування 127 викладачів та наукових співробітників юридичного факультету та факультету підготовки, передпідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Національного університету ДПС України протягом 2010-2011 років; узагальнені дані вивчених 165 кримінальних справ, порушених за фактами вчинення злочинів у сфері оподаткування, що знаходилися в проваджені слідчих податкової міліції ДПС України протягом 2005-2011 років; офіційні дані Державної служби статистики України та Державної податкової служби України.Наукова новизна одержаних результатів полягає як у самій постановці проблеми, так і у способі її вирішення. За характером і змістом розглянутих питань дисертація є першим в Україні комплексним, науковим, монографічним дослідженням проблеми подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування. У дисертації обґрунтовується низка нових теоретичних положень і висновків, які розширюють уявлення та визначають перспективи наукового забезпечення подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування.

Найістотнішими результатами дослідження, що зумовлюють його новизну і визначають внесок автора у розроблення зазначеної проблематики є такі положення і висновки:вперше:

 • розкрито генезис поняття протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування та запропоновано авторське визначення цього терміну;

 • виділені та згруповані типові форми та способи протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • обґрунтована доцільність доповнення діючого та нового КПК України положенням, яке б унеможливлювало обвинуваченого протидіяти встановленню істини при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування шляхом застосування фізичного або психічного насилля до осіб, які володіють доказовою інформацією по справі;

удосконалено:

 • поняття суб’єктів протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування та дано авторське визначення цього терміну;

 • тактичні прийоми діяльності слідчого податкової міліції, з метою подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • основні фактори, що сприяють протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, шляхом їх систематизації;

 • наукові погляди на форми взаємодії слідчих податкової міліції ДПС України з іншими правоохоронними органами та ЗМІ і внесено пропозицію про доповнення Закону України «Про державну податкову службу» положенням, яке розкриває поняття та механізм такої взаємодії;

дістало подальший розвиток:

 • криміналістична характеристика суб’єктів протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування;

 • особливості використання слідчим спеціальних знань в умовах протидії розслідуванню злочинів, вчинених у сфері оподаткування;

 • тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій в умовах протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування з боку зацікавлених осіб.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що отримані наукові результати дисертаційного дослідження впроваджено:

у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки і вирішення проблем, пов’язаних із протидією розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, відповідно до вимог чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства (акт впровадження у науково-дослідну роботу кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Національного університету ДПС України «Злочини у сфері оподаткування (попередження, виявлення, розкриття, розслідування)», номер державної реєстрації 0109U000507 від 12 січня 2012 року та акт впровадження у наукову діяльність Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України «Методи виявлення схем мінімізації податків та ухилення від оподаткування під час контрольно-перевірочної роботи, правильність їх документування та шляхи руйнування», номер державної реєстрації 0109U000315 від 28 грудня 2011 року № 173);

у законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до діючого КПК України, а також при доопрацюванні нового КПК України;

у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, розробці курсів лекцій, навчально-методичних матеріалів і проведенні занять за відповідними темами з «Криміналістики» та «Кримінального процесу України», спецкурсів «Особливості розслідування окремих видів злочинів», «Дізнання та слідство», «Практикум і складання процесуальних документів», «Доказування на досудовому слідстві» (акти впровадження в навчальний процес Національного університету ДПС України від 16 січня 2012 року та 8 лютого 2012 року; Національної академії внутрішніх справ від 27 жовтня 2011 року);

у практичній діяльності – як рекомендації з розслідування злочинів у сфері оподаткування в умовах протидії та при підготовці методичних рекомендацій (акт впровадження Управління розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ДПС України від 16 листопада 2011 року).

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка