Державна наукова установаСторінка1/20
Дата конвертації08.11.2016
Розмір3.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС КНИГ


Державний бібліографічний

покажчик України

№ 7
July, 2006


(7066—8325)
Виходить раз на місяць

Видається з 1924 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National

Bibliography of Ukraine

CHRONICLE

OF BOOKS

State Bibliographic

Index of Ukraine

№ 7
Липень 2006
(7066—8325)
Appears monthly

Published from 1924

Kyiv • 2006

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Бібліографи-укладачі: Л.В. Дименко, Л.О.Мангова


Редагування М.І. Давиденко

Коректура: В.О.Кочупалова, В.Д.Одрина

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96


Підп. до друку 17.08.2006 р. Формат 60х84/16. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 11,39. Обл.-вид. арк. 13,03.

Тираж 250 пр. Зам. № 87.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 552-30-11.

З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.


© Книжкова палата України, 2006


ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9

030 Довідкові видання загального типу.

Енциклопедії, словники тощо 10

070 Газети. Преса. Журналістика 11

087.5 Пізнавальна література для дітей 12
1 Філософські науки. Психологія 14

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 17

3 Суспільні науки. 21

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 21
316 Соціологія 21
32 Політика 24
33 Економіка. Економічні науки 26
34 Право. Юриспруденція 36
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 49

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 52

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 52

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 66

5 Математика та природничі науки. Загальні питання математичних,

природничих та хімічних наук 70


51 Математика 71
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 73
53 Фізика 73
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 75
55 Геологія. Науки про Землю 75
57 Біологічні науки 76

  1. Ботаніка 77

  2. Зоологія 77

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 78

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 78
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 89

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 95

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 98

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 104

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 105  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 106

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Театр. Ігри. Спорт 106

  2. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 111

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 111

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови. Переклади. Культура мови 111

82 Художня література. Літературознавство 116


9 Географія. Біографії. Історія 162
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 162
908 Краєзнавство 163

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 164
929 Біографічні та подібні дослідження 165

93/94 Історія 168

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 177

Іменний покажчик 178

Предметний покажчик 191

Покажчик назв 197

Географічний покажчик 198


*Передмова — див. № 5 «Літопису книг»0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

7066. Коллинз К.Д. Наука и вера. Враги или друзья? / Пер. с англ. Е.Терёхин. — Черкассы: Коллоквиум, 2005. — 555, [4] с.; 20 см. — Перевод изд.: Science and Faith: Friends or Foes? / C.John Collinsv (Wheaton, Illinois: Published by Crossway Books, 2003). — Библиогр. в прил.: с. 435—540 и в подстроч. примеч. — Предм. указ.: с. 541—547. — Библейс. указ.: с. 548—555. — ІSBN 966-8957-00-8 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2006-01356] п оф

УДК 2:5

ББК 86.2+22К 60

7067. Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Е.Семенюк, В.Мельник. — Львів: Світ, 2006. — 150, [1] с.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-603-403-4 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-01428] п оф

УДК 001+62](075.8)

ББК 72я73+3я73

С 30

Див. 7133


002 Друк у цілому. Документація. Науково-технічна інформація
7068. Практика составления и пользования основными внешнеторговыми документами: Учеб. пособие [для студентов вузов Украины / Е.М. Величко, А.К. Кононенко, М.М. Писаревская и др.; Донец. экон.-гуманитар. ин-т. — 2-е изд., перераб. и доп. — Донецк: Юго-Восток, 2005. — 263 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Текст парал.: англ., рус. — Библиогр.: с. 260—263 (60 назв.). — ІSBN 966-374-057-4: Б.ц., 500 экз. — [2006-02200] п УДК 341.24(075.8)

ББК 67.412я73

П 69

7069. Сенченко М.І. Книгодрукування і мас-медіа Канади: Аналіт. огляд. — К.: ДНУ "Кн. палата України ім. І.Федорова", 2006. — 34 с.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-00-0710-8: Б.ц., 75 пр. — [2006-01372] п УДК 002.2+655.4+316.774](071)ББК 76.0(7КАН)+76.1(7КАН)

С 31
004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет


7070. Азаров С.С. Современные модели провайдинга: Монография / С.С. Азаров,

В.А. Хорошко. — К.: ПолиграфКонсалтинг, 2006. — 97, [2] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 96—97 (21 назв.). — ІSBN 966-8440-52-8: Б.ц., 500 экз. — [2006-01919] п оф

УДК 004.738.5

ББК 32.973.202

А 35

7071. Глушаков С.В. Практикум по С++ / С.В.Глушаков, С.В. Смирнов, А.В. Коваль; [Харьк. ин-т информ. технологий]. — Х.: Фолио, 2006. — 525 с.: ил., табл.; 21 см. — (Учебный курс). — ІSBN 966-03-2661-0 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01150] п оф УДК 004.43(075)ББК 32.973-018.1я7

Г 55


7072. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика: Підручник [для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.]. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 187 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 176—182 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-374-078-7 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-02185] п УДК 004.423(075)

ББК 32.973я7

К 26

7073. Компьютерная графика / С.В. Глушаков, А.В .Капитанчук, Е.В. Вещев, Г.А. Кнабе; [Харьк. ин-т информ. технологий]. — 3-е изд., доп. и перераб. — Х.: Фолио, 2006. — 511 с.: ил., табл.; 21 см. — (Учебный курс). — ІSBN 966-03-3358-7 (в пер.):Б.ц., 5 000 экз. — [2006-01158] д оф УДК 004.92

ББК 32.973-018

К 63

7074. Лавров Е.А. Компьютеризация управления вузом / Е.А. Лавров, А.В. Клименко. — Сумы: Довкілля, 2005. — 299, [1] с.: ил., табл., портр.; 26 см. — Библиогр.: с. 294—299 (91 назв.). — ІSBN 966-8078-39-Х: Б.ц., 300 экз. — [2006-01677] п оф УДК 378.1:004ББК 74.58

Л 13


7075. Легейда В.В. Photoshop CS2: Настоящий самоучитель. — К.: ВЕК+: НТИ; СПб.: "Корона принт", 2006. — 526 с.: ил.; 24 см. — Предм. указ.: с. 502—526. — ІSBN 966-7140-53-9: Б.ц., Б.т. — [2006-01262] п оф УДК 004.92(075.4)

ББК 32.973-02я73

Л 38

7076. Метод конечных элементов в вычислительном комплексе "МІРЕЛА+" /В.В. Киричевский, Б.М. Дохняк, Ю.Г. Козуб и др.; Ред. Киричевский В.В. — К.: Наук. думка, 2005. — 402, [3] с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 380—399 (243 назв.). — ІSBN 966-00-0234-3 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-01615] п оф УДК 539.37:004.03

ББК 22.251+32.973.26-018.2

М 54

7077. Полонский А.А. Linux Fedora Core 2: Практ. рук. — К.: ВЕК+: НТИ; СПб.: "Корона принт", 2006. — 686 с.: ил.; 24 см. — Предм. указ.: с. 676—686. — ІSBN 966-7140-52-0: Б.ц., Б.т. — [2006-01263] п оф УДК 004(076.5)ББК 32.973я73

П 52


7078. Программно-целевое управление оборонным планированием при реформи­ровании вооружённых сил. Методологические основы и перспективы автоматизированной поддержки / Е.П. Ильина, И.П. Синицын, О.А. Слабоспицкая и др.; НИИ автоматизир. компьютер. систем "Экотех". — К.: Наук. думка, 2004. — 172 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 168—171 (86 назв.). — ІSBN 966-00-0191-6 (в пер.): Б.ц., 200 экз. — [2006-01616] п оф УДК 004.04:355.1](477)

ББК 32.973.26-018.2+68.4(4УКР)

П 78

7079. Синицын И.П. Основы автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами / Нац. науч.-исслед. центр оборон. технологий и воен. безопасности Украины. — К.: Наук. думка, 2005. — 164 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 155—162 (89 назв.). — ІSBN 966-00-0546-6 (в пер.): Б.ц., 400 экз. — [2006-01618] п оф УДК 004.42:519.854ББК 32.973.26-018.2+22.18

С 38


7080. Скрыпицын Н.В. Технологии создания и использования учебных геоинформационных систем (на примере MapInfo): Учеб.-метод. пособие /

Н.В. Скрыпицын, И. В. Шелудченко; Бердян. ин-т предпринимательства. — Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2005. — 413 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр. в тексте. — ІSBN 966-374-060-4 (в пер.): Б.ц., 100 экз. — [2006-02340] п УДК 004.9(072)

ББК 32.973.202я7

С 45


7081. Шелудько Г.А. Гибридизация вычислительных процессов: [В 2. ч.] / Г.А. Шелудько, Е.А. Стрельникова; НАН Украины, Ин-т пробл. машиностроения им. А.Н. Подгорного. — Х.: Новое слово, 2006. — 21 см.(Ч. 1). — 2006. — 215 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 203—213. — ІSBN 966-8430-45-Х: Б.ц., 300 экз. — [2006-02382] п УДК 519.6:004.386

ББК 22.19+32.97

Ш 44

Див. 7298, 7392, 7560, 7603


005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація
7082. Акмеологія — наука ХХІ століття: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / [Редкол.: Сіверс З.Ф. (голова) та ін.]. — К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. — 410 с.: іл.; 29 см. — У надзаг.: Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Міжнар. акад. акмеол. наук (Санкт-Петербург). — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — Б.ц., 200 пр. — [2006-02245] п

УДК 005.966: [159.923.2+316.61](06)

ББК 88.5я431

А40


7083. Аллен Д. Ночной гольф на Барбадосе: Планирование и орг. спец. бизнес-мероприятий / Пер. с англ. А.Ю. Сидоренко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 363 с.: табл.; 21 см. — Предм. указ.: с. 363. — ІSBN 966-8644-69-7 (в пер.): Б.ц., 2 500 экз. — [2006-02398] п УДК 005.7:394](0.062)

ББК 65.290-2

А 50

7084. Бюджетний менеджмент: Практикум / [ В. Федосов, С. Кондратюк,Л. Сафонова та ін.]; Заг. ред. В. Федосов; Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 420 с.: табл.; 22 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк.: англ. — На опр.: До 100-річчя Київ. нац. екон. ун-ту. — Бібліогр.: с. 305—306 (24 назви). — ІSBN 966-574-790-8 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-01683] п оф УДК 005.915(076.5)

ББК 65.261.3я7

Б 98

7085. Гребиньяк Л.Дж. Как заставить работать вашу стратегию: Эффект. реализация стратегии и внедрение перемен / Науч. ред. В.Н. Савченко; Пер. с англ. В.А. Сомило. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 333 с.: ил., табл.; 24 см. — Предм. указ.: с. 327—333. — ІSBN 966-8644-73-5 (в пер.): Б.ц., 2 500 экз. — [2006-02399] пУДК 005.21(0.062)

ББК 65.290-2

Г 79

7086. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. для учнів проф.-техн. закл. освіти. — 5-те вид. — К.: Либідь, 2006. — 383, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 377 (17 назв). — ІSBN 966-06-0413-0: Б.ц., Б.т. — [2006-01417] д оф УДК 005.912(075)ББК 65.050.2я722

Д 44


7087. Каїра З.С. Стратегічні альянси: [Навч. посіб. для студ. вищ. учб. закл.] /

З.С. Каїра, А.І. Омельянчук, О.В. Іванова; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 203 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 201—203 (50 назв). — Предм. покажч.: с. 198—200. — ІSBN 966-374-089-2: Б.ц., 300 пр. — [2006-02184] п УДК 005.21(075.8)

ББК 65.5я73

К 15


7088. Концепции безопасности. — К.: А-ДЕПТ, 2005. — 29 см. — ISBN 966-96529-0-1.

Кн. 3: Безопасность в радиосвязи / Сост. Дворский М.Н., Палатченко С.Н.. — 2006. — 318, [1] с., [4] л. и.: ил., табл. — Библиогр.: с. 318 (31 назв.). — ІSBN 966-96529-5-2 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-01859] п оф УДК 005.922.1+621.396

ББК 32.884

К 65


7089. Коппин А. Менеджмент на все времена: Примеры успеш. менеджмента из истории Великобритании: от Кромвеля до наших дней / А. Коппин, Д. Бэррат; Пер. с англ. В.О. Шагоян. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. — 267 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 261—262. — Предм. указ.: с. 263—267. — ІSBN 966-8644-62-Х (в пер.): Б.ц., 2 500 экз. — [2006-02401] п УДК 005(410)(0.062)

ББК 65.9(4ВЕЛ)290-2

К 65

7090. Лепа Н.Н. Моделирование процессов управления развитием промышленных предприятий: Монография / Н.Н. Лепа, Р. Н. Лепа, А. И. Пушкарь; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. — Донецк: Юго-Восток, 2005. — 347 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 326—339 (167 назв.). — ІSBN 966-374-070-1: Б.ц., 300 экз. — [2006- 02189] пУДК 005.7+330.46

ББК 65.05+65.01

Л 48

7091. Лепа Р.Н. Особенности принятия решений в управлении экономическими объектами: Монография / Р.Н. Лепа, Е. Л. Петрачкова, О. В. Буткевич; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. — Донецк: Юго-Восток, 2004. — 108 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 100—108 (90 назв.). — ІSBN 966-02-3899-1: Б.ц., 300 экз. — [2006-02190] пУДК 005.53

ББК 65.05

Л 48

7092. Мельніченко В.В. Особливості менеджменту у професійно-технічній освіті: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Миколаїв. міжрегіон. ін-т розв. людини, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — Миколаїв: КВІТ, 2006. — 237 с., [1] арк. іл.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 211—217 (97 назв). — ІSBN 966-96397-3-5 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-01311] п оф УДК 005:377.1](075.8)ББК 65.290-2я73+74.5я73

М 48


7093. Менеджмент организаций: Учеб. пособие [для студентов экон. специальностей вузов] / Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М; Ред. Л.А. Киржнер. — К.: КНТ, 2006. — 681, [5] с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-373-026-9 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-01314] п оф

УДК 005(075.8)

ББК 65.290-2я73

М 50


7094. Нивен П.Р. Диагностика сбалансированной системы показателей: Поддерживая максим. эффективность / Науч. ред. М. Горский; Пер. с англ. Шагоян В. О. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. — 251 с.: ил., табл.; 24 см. — Библиогр. в конце гл. — Предм. указ.: с. 248—251. — ІSBN 966-8644-55-7 (в пер.): Б.ц., 2 500 экз. — [2006-02403] п УДК 005.52:330.133.1](0.062)

ББК 65.290-2

Н 60

7095. Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тези доп. і виступів ІІІ Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів і молодих учених, (18—20 квітня 2006 р.) / [Заг. ред. Іонін Є.Є.]. — Донецьк: "Юго-Восток, Лтд", 2006. — 373 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Донец. нац. ун-т, Облік.-фін. ф-т, Каф. "Екон. аналіз госп. діяльн.", Молодіж. центр наук. дослідж., Акад. екон. наук. України та ін. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-374-098-1: Б.ц., 300 пр. — [2006- 02198] п УДК 005.642.4(063)ББК 65.053

П 27
008 Цивілізація. Культура. Прогрес


7096. Концепція мультикультуралізму: Зб. наук. пр. / [Редкол.: М.В. Попович (голова) та ін.]. — К.: Стилос, 2005. — 143 с.: іл.; 18 см. — (Серія "Філософські контакти: Україна — світ"). — На обкл. у надзаг.: Філософ. контакти Україна — Канада. — Бібліогр. в кінці доп. — ІSBN 966-8009-55-Х: Б.ц., 300 пр. — [2006-01748] п УДК 1(091)(082)

ББК 87.3я43

К 65

7097. Мироненко М.А. Україна — між Сходом та Заходом. Обличчям на Схід, або у пошуках скарбів Чингісхана: Посіб. із спецкурсу "Сучас. укр. культура в контексті світ. культури" / М. Мироненко, В. Галицька; Дніпропетр. нац. ун-т, Каф. теорії мистецтва. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — 98 с., [4] арк. іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 97 (16 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-525-670-Х (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2006-01938] п офУДК [008+398](477+517.3](075.8)

ББК 73.05(4УКР)я73+73.05(5МОН)я73

М 64

7098. Павленко О.П. Культурологія: Посіб. для підготов. до іспитів. — К.: Вид. Паливода А.В., 2006. — 175 с.; 20 см. — (Бібліотечка студента). — Бібліогр.: с. 174—175 (27 назв). — ІSBN 966-8037-72-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-01288] п оф УДК 008(079)ББК 71я73

П 12


Див. 7283

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги
7099. Володимир Михайлович Литвин: [До 50-річчя від дня народж. та 25-річчя наук. діяльності вченого-історика, відомого укр. політика]: Біобібліогр. покажч. / [Уклад. О.М. Устіннікова та ін.; Відп. ред. В.А. Смолій]. — К.: Кн. палата України ім. І.Федорова: КММ, 2006. — 183 с.: портр.; 22 см. — На авантитулі: НАН України, Ін-т історії України, Кн. палата України ім. Івана Федорова. — ІSBN 966-96599-2-2 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-02345]поф УДК 012Литвин+016:[929Литвин+[94+32](477)(092)

ББК 66.1(4УКР)

Л 64

7100. Іван Дзюба — талант і доля: Біобібліогр. нарис [про письменника-літературознавця, культуролога і вченого] / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України; Бібліограф-укладач Заморіна Т.М. — К.: Київ. правда, 2005. — 118 с.: портр.; 20 см. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; Вип. 7). — ІSBN 966-7270-50-5 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-01340] п оф УДК 012Дзюба+016:[929Дзюба+82.09(477)(092)ББК 83.34УКР-8

Д 43


7101. Інновації у вищій освіті: Бібліограф. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр інновац. методик правн. освіти; Уклад. Н.В. Артикуца. — К.: Стилос, 2005. — 202 с.; 20 см. — ІSBN 966-8009-48-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-01745] п УДК 016:[378:001.895

ББК 78.5+74.58

І-66

7102. "Йылдыз" нынь 25-йыллыкъ библиографиясы (1980—2004): "Йылдыз" меджмуасы эм де "Йылдыз" альманахы саифелеринде держ олунгъан бедиий эсерлер, макъалелер ве дигер материаллар / [Муэллиф ве тертип этиджи З. Къуртнезир]. — Акъмесджит: Къырымдевокъувпеднешир, 2005. — 211, [1] с.: іл.; 20 см. — Кримськотатар. — ІSBN 966-354-041-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-01459] п УДК 016:821.512.145-94.09](477.75-25)“1980/2004”ББК 91.9:83.3(4УКР-6КРМТАТ)+95(4УКР-6КРМТАТ)я1

Й 98


7103. "Києво-Могилянська академія", нац. ун-т. Праці викладачів та професорів національного університету "Києво-Могилянська академія", 1992—2002 рр.: Бібліогр. покажч. — К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2005. — 521, [1] с.; 20 см. — У надзаг. також: Наук. б-ка. — ISBN 966-518-346-Х: Б.ц., Б.т. — [2006-02227] п оф УДК 016:378.4(477-25)КМА“1992/2002”

ББК 74.58(4УКР-2К)я1

К 38

7104. Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: До 60-річчя заснування Закарпат. обл. універс. наук. б-ки / [Уклад. Н. Панчук]; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2005. — 374 с.: іл., портр.; 24 см. — ІSBN 966-7878-88-9: Б.ц., 500 пр. — [2006-01585] п оф УДК 027.21(477.87)ББК 78.3(4УКРЗ)

Б 59


030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо
7105. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 1: Аа — Ба. — 2006. — 413, [1] с.: ил. — ІSBN 966-8511-20-4 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-02152] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


7106. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 2: Ба—Ве. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-8511-21-2 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-02153] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


7107. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 9: Ме — Не. — 2006. — 414 с.: ил., табл. — ІSBN 966-343-053-2 (в пер.): Б.ц.,

8 000 экз. — [2006-02154] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

7108. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.[Т.] 10: Не—Пе. — 2006. — 413, [1] с.: ил. — ІSBN 966-343-054-0 (в пер.): Б.ц.,8 000 экз. — [2006-02155] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

7109. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.[Т.] 11: Пе — Пу. — 2006. — 414 с.: ил., табл. — ІSBN 966-343-084-2 (в пер.): Б.ц.,

9 000 экз. — [2006-02156] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


7110. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 13: Св—Ст. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-343-129-6 (в пер.): Б.ц., 8 000 экз. — [2006-02157] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


7111. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 14: Ст—Ул. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-343-130-Х (в пер.): Б.ц., 8 000 экз. — [2006-02158] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


7112. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.

[Т.] 15: Ул —Че. — 2006. — 413, [1] с.: ил. — ІSBN 966-343-176-8 (в пер.): Б.ц.,

10 000 экз. — [2006-02159] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

7113. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — Изд. совместно с изд-вом "Рипол-Классик". — ISBN 966-8511-19-0.[Т.] 16: Че—Яя. — 2006. — 414 с.: ил., табл. — ІSBN 966-343-177-6 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2006-02160] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

Див. 7814


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка