Державна наукова установаСторінка5/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито

6173. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 462 с.: табл.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-346-076-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00211] п оф УДК 339.54(075)

ББК 65.5я7

Д 44


339.7 Міжнародні фінанси

6174. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2006. — 494 с.: табл.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століт­тя"). — Бібліогр.: с. 482—494 (47 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-071-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00207] д оф УДК 339.7(075.8)

ББК 65.5-93я73

Б 82


339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство. Глобалізація економіки

6175. Балян А.В. Міжрегіональне, транскордонне співробітництво Украї­ни за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіо­нів України та Угорщини) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж., Закарпат. ін-т агропром. вир-ва Укр. акад. аграр. наук. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 318 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 301—318. — ІSBN 966-8266-31-5 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-01089] п оф УДК 339.922(477+439)

ББК 65.5

Б 20


34 Право. Юриспруденція

6176. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогоспо­дарських підприємств: теорія, законодавство, практика: Монографія. — К.: Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — 303 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 276—303 (563 назви). — ІSBN 966-8817-17-6: Б.ц., 300 пр. — [2006-00496] п оф УДК 34.122:631.11

ББК 67.404.1

Є 74


6177. Лучканин С.М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юри­дичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціаль­ностей : (Латин. юрид. термінологія і фразеологія) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. заг. мовознавства і класич. філол. — 2-ге вид., пере­робл. і доповн. — К.: Наук. світ, 2005. — 63 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 58—60. — ІSBN 966-675-407-Х: Б.ц., 500 пр. — [2006-00727] д УДК 34(038)=124

ББК 67я21

Л 87

6178. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: [Навч. посіб. — 5-те вид., доповн.]. — К.: Атіка, 2006. — 679, [1] с.; 21 см. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-326-142-0 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00050] д офУДК 34+321](1-87)(091)(075.8)

ББК 67.3(0)я7

М 15

340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи та допоміжні правничі науки

6179. Винар Б.С. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці: [Зб. пр.] / Ред. Л. Винар; Укр. іст. т-во, Наук. т-во ім. Шевченка в Європі, НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л.: Укр. іст. т-во; Нью-Йорк: Б.в.; Париж: Б.в., 2005. — 475 с., [1] арк. портр.: табл.; 23 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч. імен: с. 458—474. — (В опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00382] п оф УДК 340(477)(091)(082)

ББК 65.02(4УКР)я43

В 48


6180. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Одес. нац. юрид. акад. — 5-те вид., переробл. і доповн. — К.: Істина, 2005. — 767, [1] с.; 21 см. — Бібліогр. в тексті та в під­рядк. прим. — ІSBN 966-7613-72-0 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00233] д оф УДК 340.12(1-87)(091)(075.8)

ББК 67.9(3)0я73

Г 54

6181. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: Навч. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. — 2-ге вид., переробл. — К.: Знан­ня, 2006. — 487 с.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-091-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00209] д оф УДК 340.115:174](075.8)ББК 67в7я73+87.75я73

Г 96


6182. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — 5-те вид., виправл. і доповн. — К.: КОО т-ва "Знання", 2006. — 437 с.; 21 см. — (Се­рія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-620-247-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00221] д оф УДК 340.15(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)400я73

М 89

6183. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України / О.Я. Рогач, Ю.М. Бисага. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 123 с.; 20 см. — (Серія "Дер­жава і право на землі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). — Бібліогр.: с. 114—123 (176 назв). — ІSBN 966-8266-21-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-01096] п оф УДК 340.134(477)ББК 67.0(4УКР)

Р 59


6184. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.-упоряд. Волинка К.Г. — К.: Магістр — XXI ст., 2006. — 111 с.; 20 см. — ІSBN 966-8817-16-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00850] п оф УДК 340.12(038)

ББК 67.0я2

Т 49

6185. Шевчук О.М. Засоби державного примусу у правовій системі Украї-ни: Навч посіб. для студ., магістрів, аспірантів, викладачів екон.-прав. ф-тів і юрид. вузів / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — О.: Астропринт, 2005. — 142 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 131—142 (199 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-318-366-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-01041] п оф УДК 340.116ББК 67.0

Ш 37


6186. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти] / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. — 4-те вид. — К.: Каравела, 2006. — 375 с.: іл., табл.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Біблі­огр.: с. 374—375 (42 назви) та в кінці розд. — ІSBN 966-8019-21-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00062] д оф УДК 340(075.8)

ББК 67.0я73

Ш 83

341 Міжнародне право

6187. Європейський Союз: Словник-довідник / [Ред.-упоряд. М. Марчен­ко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.: іл., табл.; 21 см. — ІSBN 966-8039-97-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00848] д оф УДК 341.1:061.1ЄС](035+038)

ББК 67.412(4)л.я21

Є 24


6188. Топалов В.П. Применение международных конвенций на борту суд­на / В.П. Топалов, В. Г. Торский; М-во образования и науки Украины, ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Отд-ние мор. ин-та Великобритании в Украине, Ассоц. мор. капитанов Одессы. — Одесса: Астропринт, 2005. — 206 с.: ил., табл.; 20 см. — (Библиотека мо­ряка; Вып. 4). — Текст: рус., англ. — Библиогр.: с. 205—206. — Изд. на средства авт. — ІSBN 966-318-418-3: Б.ц., 100 экз. — [2006-01040] п оф УДК 341.225

ББК 67.412.21

Т 58

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

6189. Кодекс адміністративного судочинства України: За станом на 1 жовт. 2005 р. — К.: Школа: НКП, 2006. — 127 с.; 20 см. — ІSBN 966-661-477-4 (Школа). — ISBN 966-339-289-4 (НКП) : Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00898] п оф УДК 342.9.03(094.4)

ББК 67.9(4УКР)401-3

К 57


6190. Коломоєць Т.О. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. / Т.О. Ко­ломоєць, Г.Ю. Гулєвська; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя: ЗНУ, 2006. — 139 с.; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — Б.ц., 100 пр. — [2006-00475] п УДК 342.9(075.8)

ББК 67.401я73

К 61

6191. Україна. Конституція (1996). Конституція України = Конституция Украины: [Із змін. та доповн.] за станом на груд 2004 р. — О.: Вид. центр "Сту­дія "Негоціант", 2005. — 20 см.[Ч. 1]. — 2005. — 95, [1] с. — Текст парал.: укр., рос. — ISBN 966-691-147-7: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00694] п оф УДК 342.4(477)

ББК 67.9(4УКР)400.1

У 45

6192. Україна. Конституція (1996). Конституція України = Конституция Украины: Із змін. та доповн., які набирають чинності з 2006 р. — О.: Вид. центр "Студія "Негоціант", 2005. — 20 см.[Ч. 1]. — 2005. — 95, [1] с. — Текст парал.: укр., рос. — Описано по обкл. — ISBN 966-691-147-7: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00695] п оф УДК 342.4(477)

ББК 67.9(4УКР)400.1

У 45

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

6193. Дудченко О.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч.-метод. посіб. / Дудченко О.С., Полулях В.В.; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Го­голя. — Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2005. — 210 с.: іл., табл.; 20 см. — Б.ц., 250 пр. — [2006-00480] п УДК 343(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)408я73

Д 81


6194. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: Тексти лекцій. — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2006. — 453 с.; 21 см. — На корінці: Укр. студії. — ІSBN 966-7596-65-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00981] п оф УДК 343.98(042.4)

ББК 67.52я7

К 57

6195. Мельник В.И. Судебно-психиатрические аспекты: клиника, судеб­но-психиатрическая оценка, профилактика. — К.: Наук. світ, 2005. — 343 с.; 20 см. — Текст: рус., укр. — Рез.: укр., рус., англ. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-675-380-4: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00607] п УДК 340.63+616.89ББК 56.14

М 48


6196. Мельник В.І. Організаційні і правові аспекти судово-психіатричної експертизи у кримінальному процесі: Посіб. для суд. психіатрів / В.І. Мельник, А.В. Мельник. — К.: Наук. світ, 2005. — 149 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 144—149 (81 назва). — ІSBN 966-675-379-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00606] п УДК 340.63:343

ББК 67.5+67.408

М 48

6197. Миколенко О.М. Теоретико-правовий аналіз шкоди, заподіяної зло­чином. — О.: Вид. центр "Студія "Негоціант", 2005. — 163 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 146—156 (161 назва). — ІSBN 966-691-159-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00698] п оф УДК 343(477)ББК 67.9(4УКР)408

М 59


6198. Пономарьов В.Т. Таємниці фальшивих грошей: учора, сьогодні, завтра / [Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 287 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-307-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00314] п оф УДК 343.51

ББК 67.408

П 68

346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки

6199. Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины / Донец. нац. ун-т. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 189 с.: ил.; 21 см. — Библиогр.: с. 171—189 (207 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-380-070-4 (в пер.): Б.ц., 100 экз. — [2006-00628] п УДК 346.545(477)

ББК 67.9 (4УКР)404

К 56


6200. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные право­отношения в Украине. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 307 с.: табл., портр.; 21 см. — Библиогр.: с. 295—307 (281 назв.). — ІSBN 966-691-148-5 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00701] п оф УДК 346.6(477)

ББК 67.9(4УКР)404

П 44

347 Цивільне право. Судовий устрій

6201. Доліненко Л.О. Цивільне право України: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. — К.: Кон­дор, 2006. — 354 с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-351-039-0 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00249] п оф УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404я73

Д 64


6202. Завальна Ж.В. Фінансування неприбуткових організацій (на прик­ладі юридичних клінік): [Метод. посіб.] / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 100 с.; 20 см. — Бібліогр. в прим. — ІSBN 966-680-218-Х: Б.ц., 200 пр. — [2006-00743] п оф УДК 347.471.8

ББК 67.404.2

З-13

6203. Зразки цивільно-правових документів: [Наук.-практ. посіб. / Кол. авт.: Виштак Ю.М., Климик А.В., Клімагіна І.І. та ін.]; Ред. В.О. Кузнєцов. — К.: Істина, 2006. — 712 с.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7613-71-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00235] п оф УДК 347(094)(07)ББК 67.404я7

З-89


6204. Мошак Г.Г. Германская модель частноправовой профилактики = Das deutsche Modell der privatrechtlichen Kriminalprävention / Одес. нац. мор. ун-т. — Одесса: Астропринт, 2005. — 213 с.: табл.; 20 см. — Надзаг., вых. дан. парал.: рус., нем. — Часть текста: англ., нем. — Библиогр. в прил.: с. 179—213 и в тексте. — ІSBN 966-318-379-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00807] п оф УДК 347(430)

ББК 67.9(4НІМ)404

М 87

6205. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства Украї­ни: [В 4 т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суд­дів України. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 21 см. — (Нормативні документи та коментарі). — ISBN 966-95773-4-9.[Т. 3]: Договірні зобов’язання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право. — 2006. — 927 с. — ІSBN 966-95773-8-1. — ISBN 966-319-100-7 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 5 000). — [2006-00023] п вс УДК 347(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)404

Н 34

6206. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 287, [1] с.; 20 см. — (Серія "Цивілістика"). — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-74-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00237] п оф УДК 347(477)(075.8)ББК 64.9(4УКР)404я73

Х 20


6207. Харитонов Є.О. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харито­нов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2005. — 773 с.; 21 см. — На опр. авт. не заз­начено. — Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-44-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00238] п оф УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404я7

Х 20

347.1 Загальна частина цивільного права

6208. Артеменко В.П. Лабіринти місцевої влади: реєстрація актів грома­дянського стану та прав власності на нерухоме майно / [Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: ТОВ "ІКЦ Леста", 2005. — 67 с.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: Знайомтесь: Влада України. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 66—67 (15 назв) та в тексті. — ІSBN 966-8312-25-2: Безкошт., 3 000 пр. — [2006-01086] п УДК 347.15/.22

ББК 67.9(4УКР)404

А 86


6209. Настільна книга працівника торговельного підприємства: Зб. систе­матизованого законодавства / [Уклад. О. Вітковська]. — Х.: Вид. дім "Фактор", 2006. — 447 с.: табл.; 30 см. — ІSBN 966-312-403-2 (в опр.): Б.ц., 8 000 пр. — [2006-00196] п оф УДК 347.12:658.6](477)

ББК 67.9(4УКР)404

Н 32

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства

6210. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 215 с.; 21 см. — (Серія "Цивілістика"). — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 213 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-77-1 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00234] п оф УДК 347.65/.68(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404.5я73

З-17


347.7 Комерційне (торговельне) право

6211. Кодекс торговельного мореплавства України = Кодекс торгового мореплавания Украины = The merchant shipping code of Ukraine / [Голов. ред. Штекель Л.І.]. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 134, [1] с.; 29 см. — Текст парал.: укр., рос., англ. — ІSBN 966-7423-10-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00766] п УДК 347.799.6(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)404.2-3

К 57


6212. Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша; Ред. А.І. Кре­­дісов; Міжгалуз. ін-т упр. — К.: Знання України, 2006. — 307 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 158—159, 298—303. — Предм. покажч.: с. 304—307. — ІSBN 966-316-094-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00246] п оф УДК 347.77(075.8)

ББК 67.404.3я73

Н 19

6213. Ніколаєва Л.В. Підприємницьке право: Навч. посіб. / [Ніколаєва Л.В., Старцев О.В.]; Ред. О.В. Старцев; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Істина, 2006. — 207 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-75-5 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00236] п оф УДК 347.7(075.8)ББК 67.404я73

Н 63


347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

6214. Кодекс адміністративного судочинства України: Текст відповідає офіц. станом на 1 січ. 2006 р. — К.: Магістр — ХХІ сторіччя, 2006. — 159 с.; 20 см. — (Законодавство і право України). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8817-04-4: Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00497] п оф УДК 347.9(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)71

К 57


6215. Медвідь Ф.М. Нотаріальний процес в Україні: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф. Медвідь, В. Усенко, Я. Медвідь. — К.: Атіка, 2006. — 322, [1] с.: табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 316—319 (59 назв). — ІSBN 966-326-150-1 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00051] п оф УДК 347.961(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)410 я73

М 42

6216. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін.]; Заг. ред. С.С. Бичкова. — К.: Атіка, 2006. — 383, [1] с.; 21 см. — Аавт. зазначено на зво­роті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-326-145-5 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00053] п оф УДК 347.9(477)(075.8)ББК 67.9(УКР)410я73

Ц 58


6217. Цивільний процесуальний кодекс України: [Станом на 1 жовт. 2005 р.]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 159 с.; 20 см. — ІSBN 966-661-478-2 (Школа). — ISBN 966-339-290-8 (НКП): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00923] п оф УДК 347.91/.95(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)410-3

У 45

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

6218. Землекористування: сучасність та перспективи / [Авт.-упоряд. Артеменко В.П., Врублевський О.С.; Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т гро-мадян. сусп-ва: ТОВ "ІКЦ "Леста", 2005. — 251 с.: табл.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). — Бібліогр. в кінці глав. — ІSBN 966-8312-24-4: Безкошт., 2 500 пр. — [2006-01087] п УДК 349.41(477)

ББК 67.9(4УКР)407

З-52


35 Державне адміністративне управління. Військова справа

351/354 Державне адміністративне управління

6219. Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансфор­мацій: Методологія дослідж. та забезп.: Монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Константа, 2006. — 438 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 345—382 (662 назви). — ІSBN 966-342-079-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00125] п оф

УДК 351.746.1

ББК 66.2


Д 43

6220. Колесніков Б.П. Кадрові служби органів державної влади та міс­цевого самоврядування в Україні / Б.П. Колесніков, І.Г. Батраченко; Донец. держ. ун-т упр., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 135 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 115—125 (194 назв.). — ІSBN 966-380-071-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00629] п УДК 35.084(477)

ББК 67.9 (4УКР)401

К 60


6221. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та по­няттях / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан, О.О. Яковенко. — К.: Текст, 2006. — 255 с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 250—255 (108 назв). — ІSBN 966-8974-01-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00770] п УДК 351.746.1(477+100)

ББК 67.9(4УКР)401.212

Л 61

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

6222. Вагман И.Я. 100 знаменитых полководцев: [Биогр. очерки] / И. Вагман, В. Мац, А. Зиолковская. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3241-6 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00989] п оф УДК 929:355+355.48(100)(092)

ББК 63.3(0)-8

В 12


6223. Ильченко А.П. 50 знаменитых операций спецслужб / А.П. Ильчен­ко, И.Я. Вагман, В.В. Голодюк. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3455-9 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-01074] п вс УДК 94(100):351.746

ББК 63.3(0)+67.9(0)401.212

И 48

6224. Організація та ведення розвідки із спостережних пунктів: [Навч. посіб.] / Ю.І. Свідлов, О.П. Мєшков, С.П. Латін та ін.; М-во оборони України, Військ. ін-т ракет. військ і артилерії Сум. держ. ун-ту. — Суми: СумДУ, 2006. — 128 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 128 (12 назв). — ІSBN 966-657-070-Х: Б.ц., 300 пр. — [2006-00393] п УДК 356.251(075)ББК 68.514

О-64


36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

6225. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи: Навч. посіб. — Т.: Астон, 2004. — 173 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-308-085-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00563] п оф УДК 364-78(091)

ББК 65.272г

Г 69


6226. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів / [Авт. кол.: Бондар В.І., Вавіна Л.С., Засенко В.В. та ін.]; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К.: Наук. світ, 2005. — 164 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначе­но на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 159—162 (57 назв). — ІSBN 966-645-389-4: Б.ц., 400 пр. — [2006-00614] п оф УДК 364-787.2:376.2/.3-056.317

ББК 65.272

С69

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів

6227. Закон Украины “О защите прав потребителей”. — Х.: Изд. дом “Фак­тор”, 2006. — 61 с.; 20 см. — (Библиотека законодательства, ISBN 966-8262-08-5). — На обл.: В новой редакции. — ІSBN 966-312-417-2: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00189] п оф УДК 366.5(477)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)404-3

З-19


37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

6228. Коротяев Б.И. Избранные педагогические сочинения: [В 3 т.] / Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченка. — Луганск: Альма-матер, 2006. — 21 см.

Т. 2. — 2006. — 575 с.: табл. — ІSBN 966-617-196-1 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00013] п оф УДК 37(477)(081.2)

ББК 74.00(4УКР)я44

К68

6229. Плавич В.П. Становлення нової освітньої парадигми ХХІ ст. / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О.: Астропринт, 2005. — 118, [1] с.; 20 см. — Біблі-огр.: с. 113—119 (86 назв) та в кінці розд. — ІSBN 966-318-383-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-00814] п оф УДК 37(477:4)ББК 74.04(4УКР)

П 37


37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. Навчальні плани, програми, предмети

6230. Даценко О.А. Асоціація дитячих творчих колективів у створенні культурного середовища Полтавщини: [Навч.-метод. посіб.]. — Полтава: АСМІ, 2006. — 81 с.: іл., табл., портр.; 29 см. — Бібліогр. в кінці тем. — Б.ц., 300 пр. — [2006-01031] п оф УДК 37.036

ББК 74.200.58

Д 21


6231. Казаков В.Н. Дистанционное обучение в медицине / В.Н. Казаков, В. Г. Климовицкий, А. В. Владзимирский. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 78, [1] с.: ил., портр.; 21 см. — В надзаг.: К 75-летию Донец. гос. мед. ун-та им. М.Горь­кого. — Библиогр.: с. 77—78 (39 назв.). — ІSBN 966-380-034-8 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00626] п УДК 37.018.432:61

ББК 74.202+5

К 14

6232. Коляда М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов что делать, если... — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 445, [1] с.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-852-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 3 000). — [2006-00345] п вс УДК 37.018.1ББК 74.9

К 62


6233. Коротяев Б.И. Избранные педагогические сочинения: [В 3 т.] / Лу­ган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — [Испр. изд.]. — Луганск: Альма-матер, 2006. — 20 см. — ISBN 966-617-196-1.

Т. 1. — 2006. — 479 с.: ил., табл., портр. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. — (В пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00933] п оф УДК 37(477)

ББК 74.03(4УКР)

К 68


6234. Коротяев Б.И. Избранные педагогические сочинения: [В 3 т.] / Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — [Испр. изд.]. — Луганск: Альма-матер, 2006. — 20 см. — ISBN 966-617-196-1.

Т. 3. — 2006. — 375 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 199—200, 370—374 и в тексте. — (В пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00934] п оф УДК 37(477)

ББК 74.03(4УКР)

К 68


6235. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. — К.: Знання, 2006. — 324 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). — Бібліогр.: с. 317—324 (140 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-054-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00215] п оф УДК 37.013(076)

ББК 74.00я73

К 89

6236. Кучерук О.А. Основи естетичного виховання в шкільному курсі ук­раїнської мови: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2006. — 199 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 190—194 (97 назв). — Предм. покажч.: с. 195—199. — ІSBN 966-8456-56-4: Б.ц., 300 пр. — [2006-00472] п УДК 37.036(075.8)ББК 74.200.54я73

К 95


6237. Людина починається з добра: Вихов. години для учнів 5—9-х кл.: [Посіб­ник / Уклад. Г.С. Грай]. — Т.: Астон, 2004. — 175, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966308-083-3: Б.ц., Б.т. — [2006-00567] п оф УДК 37.032

ББК 74.200.5

Л 93

6238. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 174 с.: табл.; 20 см. — Біблі­огр. в кінці тем. — ІSBN 966-680-198-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00745] п офУДК 37.013.44:39](=161.2)(075.8)

ББК 74(4УКР)я73

М 81

6239. Тушева В.В. Основи науково-педагогічних досліджень: (Навч.-ме­тод. посіб.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х.: Нове слово, 2006. — 219 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 205—219 (265 назв) та в кінці розд. — ІSBN 966-8430-69-7: Б.ц., 350 пр. — [2006-00890] п УДК 37.017.91ББК 74.04

Т 92


6240. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-ге вид., виправл., доповн. — К.: Академвидав, 2006. — 559 с.: іл., табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8226-21-6: Б.ц., Б.т. — [2006-01022] д оф УДК 37(075.8)

ББК 74.00я73

Ф 66

6241. Щокін Г.В. В обороні української освіти / Міжрегіон. акад. упр. персона­лом. — К.: МАУП, 2005. — 38 с.: портр. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — ІSBN 966-608-523-2: Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00502] п оф УДК 37(477)(091)ББК 74.03(4УКР)

Щ 92


6242. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: [Навч. посіб.] / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2006. — 284 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8456-57-2 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00474] п УДК 37.013(075.8)

ББК 74.58я73

Я 48

Див. 6006


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка