Державна наукова установаСторінка4/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

6108. Пик С.М. США — Велика Британія: "особливі відносини" / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — К.: Знання, 2006. — 283 с.: портр.; 20 см. — Частина тексту: англ. — Бібліогр.: с. 234—251 (150 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-111-Х (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-01144] п оф УДК 327(73+410)

ББК 66.4(7СПО)+66.4(4ВЕЛ)

П 32


6109. Сенченко Н.И. Латентные структуры мировой политики: Очерки по конспирологии. — К.: Аратта, 2006. — 321 с.: портр.; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8475-14-3: Б.ц., Б.т. — [2006-00014] п УДК 327

ББК 66.4(0)

С 31

329 Політичні партії та рухи

6110. Політичні партії в Україні: Інформ.-довід. вид. / [Редкол.: Я.В. Дави­дович (голова) та ін.]; Центр. виборча коміс. — 2-ге вид., доповн. — К.: Атіка, 2005. — 438 с.: табл.; 29 см. — ІSBN 966-326-122-6 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2006-00953] д оф УДК 329(477)(035)

ББК 66.9(4УКР)я2

П 50


6111. Сонник ХХІ века / [Сост.] Д. Таболкин. — Х.: Кн. клуб "Клуб се­мейн. досуга", 2006. — 493, [2] с.; 20 см. — Сост. указан на тит. л. — ІSBN 966-343-023-0 (в пер.): Б.ц., 20 000 экз. — [2006-00107] п вс УДК 398.7

ББК 82


С 62

6112. Щокін Г.В. Організатори більшовизму: національно-персональний склад. — К.: МАУП, 2005. — 50, [2] с.: портр. — (Бібліотека журналу "Персо­нал"). — Бібліогр.: с. 50—51 (22 назви). — ІSBN 966-608-517-8: Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00503] п оф УДК 329.15(47+57)(091)

ББК 66.61(2)-8

Щ 92


329(477) Політичні партії та рухи в Україні

6113. Сенченко М.І. Український консерватизм: світогляд, ідеологія, на­ціоналізм / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2006. — 95 с.: портр.; 20 см. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-537-2: Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00501] п оф УДК 329.11(477)

ББК 66.63(4УКР)

С 31


33 Економіка. Економічні науки

6114. Нариси з воєнної історії Давньої України: [Зб. ст.] / М-во оборони України, Н.-д. центр гуманіт. пробл. Збройн. Сил України; [Редкол.: Уткін О.І. (голова) та ін.]. — К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2005. — 348 с.: іл.; 21 см. — Бібліогр. в кін­ці ст. — (В опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00869] п оф УДК 335.48(477)“.../14”

ББК 68(4УКР)г

Н 28


330 Економічні науки в цілому. Політична економія

6115. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / В. Базилевич, К. Бази­левич, Л. Баластрик; Ред. В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., виправл. — К.: Знання, 2006. — 622, [1] с.: іл., табл.; 17 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-062-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00203] д оф УДК 330.101.541(075.8)

ББК 65.05я73

Б 17


6116. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Л.О. Ба­ластрик. — 2-ге вид., доповн. — К.: Атіка, 2006. — 366, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — Предм. покажч.: с. 354—363. — ІSBN 966-326-138-2 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00049] д оф УДК 330.101.541(075.8)

ББК 65.012.2 я73

Б 17

6117. Базилевич В.Д. Природні монополії / В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк. — К.: Знан­ня, 2006. — 367 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 350—367 (228 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-055-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-01143] п оф УДК 330.1ББК 65.011

Б 17


6118. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник / М-во освіти і науки Ук­раїни, Нац. банк України, Львів. банків. ін-т. — 2-ге вид, стер. — К.: Знання; Львів: Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. — 415 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 355—358 (82 назви) та в кінці розд. — ІSBN 966-346-090-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00204] д оф УДК 330.322(477)(072)

ББК 65.9(4УКР)-56я7

Б 24

6119. Башнянин Г.І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів. — Л.: Новий Світ - 2000, 2005. — 1082, [1] с., [1] арк. портр.: іл., табл., портр.; 25 см. — Бібліогр.: с. 1019—1075 (937 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7827-88-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00621] п оф УДК 330. 43ББК 65в6

Б 33


6120. Бєлєнький П.Ю. Інвестиційно-інноваційне забезпечення конкуренто­спроможності регіону / П.Ю. Бєлєнький, В.І. Шевченко-Марсель, О.О. Другов; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л.: Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 2006 . — 129 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 117—129 (155 назв). — ІSBN 966-02-3794-4: Б.ц., 500 пр. — [2006-00379] п оф УДК 330.322+330.341]:339.137:332.1

ББК 65.32-5

Б 43

6121. Богун Л.А. Вхождение в Европейский Союз: опыт для Украины. — Одесса: Астропринт, 2005. — 38 с.: табл.; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-318-396-9: Б.ц., 300 экз. — [2006-00795] п оф УДК 330.9(477)ББК 65.9(4УКР)8

Б 73


6122. Вовчак О.Д. Банківська інвестиційна діяльність в Україні: Монографія. — Л.: Львів. комерц. акад., 2005. — 541 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 457—481. — ІSBN 966-8561-45-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-01099] п УДК 330.322:336.71](477)

ББК 65.9(4УКР)622

В 61

6123. Гончаров А.Б. Інвестування: Навч. посіб. / Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 227 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 223. — ІSBN 966-676-127-0 (в опр.): Б.ц., 400 пр. — [2006-00878] п УДК 330.322ББК 65.01

Г 65


6124. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / [В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. Базилевич та ін.]; Ред. В.Д. Базилевич. — 5-те вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2006. — 614, [1] с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Серія "Вища освіта XXI століття"). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці глав. — ІSBN 966-311-026-0 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00241] д оф УДК 330.1(075.8)

ББК 65.01я73

Е 40

6125. Задоя А.А. Макроэкономика: Учебник / А.А. Задоя, Ю. Е. Петруня. — 2-е изд., стер. — К.: КОО о-во "Знання", 2006. — 368 с.: ил., табл.; 22 см. — (Серия "Высшее образование ХХІ века"). — ІSBN 966-620-236-0 (в пер.): Б.ц., Б.т. — [2006-00213] д оф УДК 330.101.541(075.8)ББК 65.05я73

З-15


6126. Клияненко Б.Т. Управление инвестиционным потенциалом пред­приятий / Клияненко Б.Т., Маслова Г.Н., Шевцова Я.А.; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исслед., Луган. фил. — Луганск: Знание, 2005. — 166 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 156—165 (139 назв.). — ІSBN 966-8151-26-7 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-01141] п УДК 330.322

ББК 65.29-56

К 49

6127. Куриленко Т.П. Проектне фінансування: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Київ. ун-т ринк. відносин, Міжнар. ун-т фінансів. — К.: Кондор, 2006. — 206 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-351-004-8 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00250] п оф УДК 330.322:336.774(075.8)ББК 65.261я73

К 93


6128. Мазурок П.П. Історія економічних учень у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 477 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-346-088-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00218] д оф УДК 330.8(075.8)

ББК 65.02я73

М 13

6129. Матросова Л.М. Макроекономіка: Тексти лекцій для студ. економ. спец. ден. та заоч. форми навчання / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — 21 см.Ч. 2. — 2005. — 110 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 109—110 (22 назви). — Б.ц., 100 пр. — [2006-01028] п УДК 330.101.541(042.4)

ББК 65.012.2я7

М 34

6130. Основи стійкого розвитку: Навч. посіб.[для вищ. навч. закл. / Л.Г. Мель­ник, О.Г. Білявський, С.М. Бобильов та ін.]; Ред. Л.Г. Мельник. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 654 с.: іл., табл.; 20 см. — (Бібліотека "Екологічна освіта". Серія "Стійкий розвиток"). — Авт. зазначено на 14-й с. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 641—650 (208 назв). — ІSBN 966-680-168-Х (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00747] п оф УДК 330.34+316.42](075.8)ББК 65.013я73

О-75


6131. Основи стійкого розвитку: Практикум / [Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева, М.К. Шапочка та ін.]; Ред. Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 350 с.: іл., табл.; 21 см. — (Бібліотека "Екологічна освіта". Серія "Стійкий розвиток"). — Авт. зазначено на 8-й с. — Парал. тит. арк.: англ. — ІSBN 966-680-225-2: Б.ц., 500 пр. — [2006-00749] п оф УДК 330.34+316.42](075.8)

ББК 65.013я73

О-75

6132. Основи стійкого розвитку: Посіб. для перепідготов. фахівців / [ Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа, Е. Бун та ін.]; Заг. ред. Л.Г. Мельник. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2006. — 325 с.: іл., табл.; 21 см. — (Бібліотека "Екологічна освіта". Серія "Стійкий розвиток"). — Авт. зазначено на 8—9-й с. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр.: с. 314—316 (38 назв). — ІSBN 966-680-250-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00748] п оф УДК 330.34+316.42](075.8)ББК 65.013я73

О-75


6133. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у тран­зитивній економіці: Монографія / [Кол. авт.: Ілляшенко С.М. (кер.), Прокопенко О.В., Мельник Л.Г. та ін.]; Заг. ред. С.М. Ілляшенко. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 582 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено на 10-й с. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-680-206-6 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-01110] п оф УДК 330.341.1

ББК 65.30-5

П 78

6134. Соколовська З.М. Експертні системи в економічних дослідженнях. — О.: Астропринт, 2005. — 238 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 232—236 (62 назви). — ІSBN 966-318-376-4 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00820] п оф УДК 330.46:004.891ББК 65.050+32.813

С 59


6135. Черемісін М.М. Економічні розрахунки в інженерній діяльності (на прикладах задач електроенергетики): Навч. посіб. / М.М. Черемісін, В.І. Роман­ченко; М-во освіти і науки України. — Х.: Факт, 2006. — 167 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 162—166 (78 назв). — ІSBN 966-637-414-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00257] п оф УДК 330.131:621.31](075.8)

ББК 65.01я73+31.19я73

Ч-46

Див. 6328331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

6136. Батлук В.А. Охорона праці: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі, Р.А. Яцюк; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 329 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Дистанційне навчання"; № 32). — Бібліогр.: с. 326—327 (44 назви). — ІSBN 966-553-469-6: Б.ц., 700 пр. — [2006-00967] п оф УДК 331.45(075.8)

ББК 65.247я73

Б 28


6137. Батлук В.А. Охорона праці у будівельній галузі: Навч. посіб. / В.А. Базилевич, Г.Г. Гогіташвілі. — К.: Знання, 2006. — 550 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 545—550 (106 назв). — ІSBN 966-346-050-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00205] п оф УДК 331.45:69](075)

ББК 66.72я7+38я7

Б 20

6138. Беззубко Л.В. Коллективные договора и трудовые конфликты: конфлик­тологический практикум / Беззубко Л.В., Шемяков А.Д.; Донбас. нац. акад. стр-ва и архи­тектуры, Донец. обл. орг. профсоюза работников радиоэлектроники и машинострое­ния Украины. — Донецк: Б.и., 2006. — 129 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 128—129 (26 назв.). — (В пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00365] п УДК 331.106.24+331.109ББК 65.24

Б 39


6139. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навч. посіб. / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. — К.: Знання, 2006. — 215 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 213—215 (30 назв). — ІSBN 966-8148-87-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00206] п оф УДК 331.45(075)

ББК 66.72я7

Б 97

6140. Витковская О. Взносы и сборы в Пенсионный фонд: от А до Я. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2006. — 324 с.: ил., табл.; 20 см. — (Серия "Налоги от А до Я", ISBN 966-312-405-9). — ІSBN 966-312-401-6: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00186] п оф УДК 331.212:364.35ББК 65.272

В 54


6141. Жилін О.І. Мотивація персоналу: Конспект лекцій [для студ. спец. 8.050109 усіх форм навчання] / Харк. нац. екон. ун-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 131 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 128—129. — Б.ц., 200 пр. — [2006-00879] п УДК 331.101.3(076.6)

ББК 65.245я73

Ж 72

6142. Мота Я.В. Основи охорони праці: [Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання] / Я.В. Мота, О.Є. Федевич; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 199 с.: іл., табл.; 21 см. — (Серія "Дистанційне навчання"; № 36). — ІSBN 966-553-488-2: Б.ц., 700 пр. — [2006-00255] п оф УДК 331.45(075.8)ББК 65.247я73

М 85


6143. Охорона праці у галузі: [Довід. для студ. електротехн. спец. / Уклад. О.В. Кобилянський]; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 138 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 138 (19 назв). — Б.ц., 100 пр. — [2006-00465] п УДК 331.45(031)

ББК 65.247я2

О-92

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

6144. Арапова В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.І. Арапова, О.М. Кузьміна, Л.Б. Рябі­на; Вінниц. фін.-екон. ун-т. — Вінниця: Тезис, 2005. — 158 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 157—158 (49 назв) та в тексті. — ІSBN 966-8317-61-0: Б.ц., 500 пр. — [2006-00973] п УДК 330.111.4:332.12](477)(075.8)

ББК 65.9(4УКР)-4я73

А 79


6145. Беззубко Л.В. Роль органов самоорганизации населения в решении проблем города Макеевки / Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. — Донецк: Б.и., 2005. — 20 см. — В надзаг.: Проект "Голос громадськості".

Ч. 1: Анализ, проблемы и перспективы развития современного города. — 2005. — 123 с.: ил., табл. — Надзаг.: укр. — Библиогр.: с. 123 (26 назв.). — Б.ц., 120 экз. — [2006-00366] п УДК 332.14(477.62-22)

ББК 65.9(4УКР-4ДОН)

Б 39


6146. Беззубко Л.В. Роль органов самоорганизации населения в решении проблем города Макеевки / Беззубко Л.В., Кольцова Д.В.. — Донецк: Б.и., 2005. — 20 см. — В надзаг.: Проект "Голос громадськості".

Ч. 2: Направления улучшения качества предоставляемых населению жи­лищно-коммунальных услуг. — 2006. — 82 с.: ил., табл. — Надзаг.: укр. — Библиогр.: с. 72—73 (22 назв.). — Б.ц., 300 экз. — [2006-00367] п УДК 332.14(477.62-22)

ББК 65.9(4УКР-4ДОН)

Б 39


6147. Соколов Н.А. Прогнозирование показателей социально-экономичес­кого развития региона. — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2005. — 79 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 77—79 (26 назв.). — ІSBN 966-680-221-Х: Б.ц., 300 экз. — [2006-01112] п оф УДК 332.1:338.27

ББК 65.04+65.23

С 59

334 Форми організації та співробітництва в економіці

6148. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Еко­номіко-правовий аспект: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2005. — 431 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 427—431. — ІSBN 966-326-106-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-01042] п оф УДК 334.012.23:351.863

ББК 65.291-98

К 18


6149. Ляшенко В.И. Поддержка субъектов малого предпринимательства в России, Украине и других странах СНГ: Учеб. пособие / В.И. Ляшенко, В.В. Ха­хулин, С.В. Ляшенко; М-во образования и науки Украины, НАН Украины, Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т экономики пром-сти. — Луганск: Альма-матер, 2005. — 488, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 471—489 (359 назв.). — ІSBN 966-617-199-6: Б.ц., 150 экз. — [2006-01027] п оф УДК 334.012.64(4)

ББК 65.292

Л 99

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

6150. Андрєєв М.В. Лекції з фінансової статистики: Оптимал. стратегія інвестування — купівля-продаж акцій і облігацій та обмін валют / Київ. ін-т біз­несу та технологій. — К.: КІБіТ, 2005. — 215 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці лекцій. — ІSBN 966-8948-00-9: Б.ц., 300 пр. — [2006-00859] п оф УДК 336.76

ББК 65.262.2

А 65


6151. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. / О.В. Васюренко, К.О. Волохата. — К.: Знання, 2006. — 463 с.: іл., табл.; 25 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр.: с. 455—463 (174 назви). — ІSBN 966-346-079-2 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00208] п оф УДК 336.71:005.642.4(075.8)

ББК 65.262.1я73

В 20

6152. Войтенко Т. Как заполнить декларацию по налогу на прибыль пред­приятия / Т. Войтенко, Ю. Цыганок. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2006. — 228 с.: табл.; 20 см. — (Серия "Как заполнить...", ISBN 966-312-407-5). — ІSBN 966-312-404-0: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00188] п оф УДК 336.225.611:336.226.12ББК 65.261.4

В 65


6153. Войтенко Т. Як заповнити декларацію з податку на прибуток під­приємства / Т. Войтенко, Ю. Циганок. — Х.: Вид. дім "Фактор", 2006. — 225 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Як заповнити...", ISBN 966-312-407-5). — ІSBN 966-312-411-3: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00187] п оф УДК 336.225.611:336.226.12

ББК 65.261.4

В 65

6154. Калашнікова Т.В. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для практ. занять самост. роботи студ. спец. 7.050106 — Облік і аудит / М-во аграр. політи­ки України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х.: ХНАУ, 2005. — 78 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 44—46 (51 назва). — ІSBN 966-8457-34-Х: Б.ц., 300 пр. — [2006-00881] п оф УДК 336.717(075.8)ББК 65.262.1я73

К 17


6155. Киселева Т.К. Методическое пособие по расчету показателей фи­нансового плана, формирование бюджета: Метод. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Запорожье: ЦНТЭИ, 2005. — 72 с.: ил., табл.; 29 см. — Библиогр.: с. 71 (27 назв.). — ІSBN 966-8425-27-8: Б.ц., 50 экз. — [2006-00374] п УДК 336.144

ББК 65.290-23

К 44

6156. Коментарии к Закону Украины "О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фонда­ми / [ Ю. Рудяк, О. Соловей, С. Кирилов и др.]. — Х.: ИД "Фактор", 2006. — 328 с.: ил., табл.; 20 см. — (Серия "Комментарии к законам", ISBN 966-312-415-6). — Авт. указан на обороте тит. л. — ІSBN 966-312-412-1: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00192] п оф УДК 336.225.642(477)(094.58)ББК 67.9(4УКР)402

К 63


6157. Коментарі до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" / [ Ю. Ру­дяк, О. Соловей, С. Кирилов та ін.]. — Х: Вид. дім "Фактор", 2006. — 307 с.: іл., табл.; 20 см. — (Серія "Коментарі до законів", ISBN 966-312-415-6). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-312-414-8: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00191] п оф

УДК 336.225.642(477)(094.58)

ББК 67.9(4УКР)402

К 63


6158. Марецька Е. Моделі дискретних фінансових процесів на основі принципу еквівалентності капіталу / Держ. НДІ інформ. інфраструктури, Акад. інформатики та упр. м. Бєльско-Бяла. — Л.: ДНДІІІ; Бєльско-Бяла: Акад. інфор­матики та упр., 2005. — 284 с.: іл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 259—283 (439 назв). — Б.ц., 500 пр. — [2006-00384] п УДК 336.77.01

ББК 65.26

М 25

6159. 100 ответов на актуальные вопросы по учету и налогообложению / [Билова Н., Бойцова М., Верхова Е. и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2006. — 216 с.: табл., схемы; 20 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ІSBN 966-312-421-0: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00201] д оф УДК 336.226(477)ББК 65.9(4УКР)261.4

С 81


6160. Фінанси: Навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. — К.: Знання, 2006. — 247 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 243—247 (64 назви). — ІSBN 966-346-013-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00229] п оф

УДК 336.1(477)(075.4)

ББК 65.9(4УКР)26я7

Ф 59


6161. Чернякова Т.М. Податкова система України та оподаткування під­приємств: [Навч. посіб.] / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Лу­ганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2006. — 583 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 580—583 (81 назва) та в кінці тем. — ІSBN 966-590-544-9: Б.ц., 100 пр. — [2006-00477] п оф УДК 336.221.4(477)(075.8)

ББК 65.9(4УКР)261.4я73

Ч-49

6162. Чернякова Т.М. Практичний посібник з податкової системи України та опо­даткування підприємств: [Навч. посіб.] / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ: СНУ ім. Володимира Даля, 2005. — 298 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-590-541-4: Б.ц., 100 пр. — [2006-00478] п оф УДК 336.221.4(477)(076)ББК 65.9(4УКР)261.4я73

Ч-49


6163. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 311 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 213—215. — ІSBN 966-346-039-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00231] п оф УДК 336.71(075.8)

ББК 65.262.1я73

Щ 74

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

6164. Виробнича економіка: [Навч. посіб. для підготов. фахівців у аграр. вищ. навч. закл. / В.П. Галушко, Г. Штрьобель, Г. Віллєке та ін.]; За ред. В.П. Га­лушко, Г. Штрьобель. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 392 с.: іл., табл.; 25 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-8609-34-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00732] п оф УДК 338.43(075.8)

ББК 65.32я73

В 52


6165. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — 3-тє вид., виправл. — К.: Знання, 2006. — 262 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 257—262 (77 назв). — ІSBN 966-346-063-6: Б.ц., Б.т. — [2006-00224] д оф УДК 338.242.4(075.8)

ББК 65.050(УКР)я73

С 79

6166. Терёшкина Н.Е. Формирование стратегии развития малых транс­портных предприятий. — К.: Наук. світ, 2005. — 160 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 139—148 (174 назв.). — ІSBN 966-675-385-5: Б.ц., 310 экз. — [2006-00616] п УДК 338.47ББК 65.37

Т 35


6167. Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 339 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 334—339 (75 назв). — ІSBN 966-8148-86-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00230] п оф УДК 338.436(075)

ББК 65.05я7

Ч-46

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

6168. Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 402 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8148-69-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00220] п оф УДК 339(075.8)

ББК 65.42я73

М 29


339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

6169. Богун Л.А. Подходы к разработке малого бизнеса. — Одесса: Астро­принт, 2005. — 31 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 31. — ІSBN 966-318-350-0: Б.ц., Б.т. — [2006-00796] п УДК 339.138

ББК 65.42

Б 73


6170. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 4-те вид., доповн. — К.: Лібра, 2006. — 717 с.: іл., табл.; 24 см. — Біблі­огр.: с. 714—717 (112 назв). — Предм. покажч.: с. 710—713. — ІSBN 966-7035-75-1 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2006-00960] д оф УДК 339.138(075.8)

ББК 65.290-2я73

Г 20

6171. Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та тех­нології: Монографія / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. — О.: Астропринт, 2005. — 231 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 226—230 (97 назв). — ІSBN 966-318-347-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00810] п оф УДК 339.138(477)ББК 65.9(4УКР)422-2

О-50


6172. Фактори і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіо­ну: Наук. доп. / [Авт. кол.: Бєлєнький П.Ю. (наук. кер.), Мікула Н.А., Гомольсь­ка Н.І. та ін.]; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л.: Ін-т регіон. дослідж., 2005. — 145 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 142—145 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-02-3665-4: Б.ц., 100 пр. — [2006-00386] п оф УДК 339.137:332.1

ББК 65.42

Ф 18

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка