Державна наукова установаСторінка16/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

82/821.0 Теорія та вивчення літератури

821.0 Література окремими мовами

7000. Зарубіжні письменники: Енциклопед. довід.: У 2 т. / Ред. Н. Ми­хальська, Б. Щавурський. — Т.: Навч. кн. — Богдан, 2006. — 27 см.

Т. 2: Л—Я. — 2006. — 863 с.: портр. — Бібліогр.: с. 849—855 та в тексті. — ІSBN 966-692-744-6 (в опр.): Б.ц., [5 000] пр. — [2006-00597] п УДК 82.09(1-87)(031)

ББК 83(0)-8я2

З-35

Див. 7025821.161.2.0 Українська література

7001. Жулинський М.Г. Слово і доля: Навч. посіб. — К.: А.С.К., 2006. — 640 с.: іл., портр.; 25 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-539-441-Х (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00043] п оф УДК 821.161.2.09

ББК 83.34УКР

Ж 87


7002. Сапфо = ΣAΠΦΩ: Зб. ст. / [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Центр гуманіт. дослідж.; Упоряд. О. Галета, Є. Гулевич]. — Л.: Літопис: Центр гума­ніт. дослідж. Львів. нац. ун-т, 2005. — 317 с.: іл., портр.; 21 см. — (Соло три­ває... нові голоси). — На тит. арк. та обкл.: Лекція-2003 на пошану Соломії Пав­личко. — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч.: с. 287—313. — ІSBN 966-7007-47-2: Б.ц., Б.т. — [2006-01098] п оф УДК 821.161.2.09

ББК 83.34УКР

С 19

Див. 6300, 6314-159 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки

7003. Археологія та історія Північно-Східного Лівобережжя (І — початку ІІ тис.): Зб. наук. пр. / Ін-т археології НАН України, Упр. культури Сум. облдержадмін., Глухів. держ. пед. ун-т; [Редкол.: Латишева Л.С. (голова) та ін.]. — Суми: Б.в.: Глухів (Сум. обл.): ГДПУ, 2003. — 158 с.: іл.; 20 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-02-3134-2: Б.ц., 250 пр. — [2006-00392] п УДК 904(477.5)(082)

ББК 63.3(4УКР)я43

А 87


908 Краєзнавство

7004. Бровари: вчора, сьогодні, завтра / [Ред.-упоряд. Кияниця О.А. та ін.]. — К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. — 102, [1] с.: іл., табл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-7769-49-6: Б.ц., 6 000 пр. — [2006-01126] п УДК 908(477.41-21)

ББК 26.89(4УКР-4КИЇ)

Б 88


7005. Геологические и геоэкологические маршруты по Украине: Справ.-метод. пособие / Авт.-сост. В.О. Соловьев и др.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н.Кара­зина, Междунар. славян. ун-т, Харьк. обл. ст. юных туристов (ОблСЮТУР). — Х.: Курсор, 2006. — 87 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 81—86. — ІSBN 966-8944-01-1: Б.ц., 100 экз. — [2006-00678] п УДК 908(477)

ББК 26.89(4УКР)

Г 36

7006. Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років XX — початку XXI ст.: від репресій, занепаду — до відродження, розквіту / Ін-т історії України НАН України, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, Центр дос-лідж. історії Поділля. — Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 599 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці підрозд. — Імен. покажч.: с. 569—595. — ІSBN 966-363-041-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-00929] п оф УДК 908(477.4)“19”ББК 26.89г(4УКРЗ)

П 80


91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

911 Загальна географія. Окремі галузі географії. Теоретична географія

7007. Андерсен К. Світова географія з економічним ухилом: Для серед. шк. / К. Андерсен, Б.Т. Месзарос, М.Л. Рейзер; [Пер. з англ. В. Алексашин]. — К.: Амадей, 2005. — 220 с.: іл., табл., карти; 24 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-7689-40-9: Б.ц., 3 000 пр. — [2006-01029] п оф УДК 911.3:33

ББК 65.04

А 65


7008. Маринич О.М. Фізична географія України: Підручник / О.М. Мари-нич, П.Г. Шищенко. — 3-тє вид., стер. — К.: КОО т-ва "Знання", 2006. — 511 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-620-248-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00219] д оф УДК 911.2(477)(075.8)

ББК 26.82(4УКР)я73

М 26

7009. Мартинюк В.О. Політична географія та геополітика: Словник-довідник / В.О. Мартинюк, С.С. Троян; Рівнен. ін-т слов’янознав. Київ. славіст. ун-ту. — К.: НМЦ ВО, 2005. — 222, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 218—222 (69 назв). — Предм. покажч.: с. 207—217. — Б.ц., 200 пр. — [2006-00868] п УДК 911.3:32(03)ББК 66.0я2

М 29


7010. Пушкар С.Р. Таємниці Нового Світу, або Про що розповідають географічні назви: Кн. для читання з географії материків: [Посіб. для вчителя]. — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2006. — 152 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 142—143 (41 назва). — Імен. покажч.: с. 145—146. — Покажч. геогр. назв, які мають пояснення: с. 147—150. — ІSBN 966-7696-69-9: Б.ц., Б.т. — [2006-00983] п оф УДК 911(07)

ББК 26.8я7

П 91

7011. Самойленко В.М. Геоінформаційне моделювання екомережі / В.М. Са­мойленко, Н.П. Корогода. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 223 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 182—191 (149 назв). — ІSBN 966-521-378-4 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00709] п УДК 911.9:502.2ББК 26.8

С 17


7012. Тімець О.В. Основи рекреаційної географії: Природа, ресурс. потен­ціал регіонів: Навч. посіб. для студентів-географів пед. ун-тів / О.В. Тімець, С.В. Совгіра. — К.: Наук. світ, 2005. — 253 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 250—253 (50 назв). — ІSBN 966-675-386-3: Б.ц., 300 пр. — [2006-00729] п

УДК 911.3:330.15]:379.8](075.8)

ББК 26.8я73+65.433я73

Т 41


Див. 6274

929 Біографічні та подібні дослідження

7013. Арсенич П.І. Рід Шухевичів / Наук.-ред. від. "Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франків. обл.". — [2-ге вид., доповн.]. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005. — 263, [1] с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 256—261 та в тексті. — ІSBN 966-8265-68-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00714] д оф

УДК 929.52Шухевичі(477)

ББК 63.2(4УКР)-8

А 85

7014. Висіцька Т.Ф. Із плеяди науковців Закарпаття: Біобібліогр. довід. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 615, [1] с.: портр.; 24 см. — ІSBN 966-8266-16-1: Б.ц., 300 пр. — [2006-01090] п оф УДК 929:001](477.87)(035)ББК 72д(4УКР-4ЗАК)я2

В 53


7015. Гнатюк М.М. Юрій Яновський: текст і авантекст. — К.: Б.в.; Ніжин (Черніг. обл.): Аспект-Поліграф, 2006. — 328 с.; 20 см. — Бібліогр. в кінці під­розд. — ІSBN 966-340-141-9: Б.ц., 300 пр. — [2006-00951] п оф

УДК 929Яновський+821.161.2.09

ББК 83.3(4УКР)

Г 56


7016. Грейнер Р.Н. Каролина Собаньская: [История взаимоотношений Пушкина, Мицкевича и графини Собаньской]. — Одесса: Астропринт, 2005. — 74 с.: ил., портр., карта; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-318-345-4: Б.ц., 500 экз. — [2006-00800] п УДК 929.732Собаньская+94(477.74)“1816/1848”(092)

ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)-8

Г 79

7017. Карамушка Людмила Миколаївна: життєвий та науково-професій-ний шлях: [Д-р психол. наук] / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Лаб. організац. психології, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці; [Зайчикова Т.В., Філь О.А., Креденцер О.В. та ін.]. — К.: Міленіум, 2006. — 88 с., [4] арк. іл.: портр.; 21 см. — (Організаційна психологія в персоналіях). — ІSBN 966-8063-31-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00506] п оф УДК 929Карамушка+159.9(477)(092)ББК 88г(4УКР)

К 21


7018. Лущик С.З. Одесские "Салоны Издебского" и их создатель. — Одес-са: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 351 с.: ил., портр.; 21 см. — Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. — Имен. указ.: с. 339—347. — Изд. на средства семьи авт. — ІSBN 966-691-149-3: Б.ц., 300 экз. — [2006-00697] п оф

УДК 929Издебский+75.03(477.74-25)

ББК 85.103(4УКР-4ОДЕ)-8

Л 87


7019. Очкурова О.Ю. 50 гениев, которые изменили мир / О. Очкурова, Г. Щер­бак, Т. Иовлева. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — На корешке: 50 знаменитых. — ІSBN 966-03-3432-Х (в пер.): Б.ц., 2 900 экз. — [2006-01056] п оф УДК 929(100)-056.45

ББК 63.3(0)-8

О-95

7020. 50 знаменитых пиратов и разбойников / В. Скляренко, Я. Батий, А. Ильченко, Т. Иовлева. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-3190-8 (в пер.): Б.ц., 2 000 экз. — [2006-01062] п вс УДК 929(100)-058.55ББК 63.3(0)-8

П 99


7021. 50 знаменитых телезвезд / В.М. Скляренко, Я.А. Батий, О. Ю. Очку­рова, М. Г. Щербак. — Х.: Фолио, 2006. — 508, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-2987-3 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01063] п оф УДК 929(100):654.197-051

ББК 63.3(0)-8

П 99

7022. Скляренко В.М. 100 знаменитых актеров: [Крат. жизнеописания] / В. Скляренко, Т. Таболкина. — Х: Фолио, 2006. — 509, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3430-3 (в пер.): Б.ц., 1 900 экз. — [2006-01066] п оф УДК 929(100):791(092)ББК 63.3(0)-8

С 43


7023. Скляренко В.М. 100 знаменитых художников ХIХ—ХХ вв. / В. Скля-ренко, Т. Иовлева, И. Рудычева. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с., [8] л. ил.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3368-4 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-01067] п оф УДК 929:7.071.1

ББК 85.14(0)г+63.3(0)-8

С 43

7024. Сурилов А.А. Твой гражданин, Одесса: [Жизнен. путь академика-патофизиолога, предпринимателя, писателя и историка В.Р.Файтельберга-Блан­ка]. — Одесса: Астропринт, 2005. — 511 с.: ил., портр.; 20 см. — Хронол. указ. опубл. работ: с. 465—510. — ІSBN 966-318-381-0 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00821] п оф УДК 929Файтельберг-Бланк+94(477.74)(092)ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)6-8

С 90


7025. Усі зарубіжні письменники: [Стислі відомості про авт., твори яких вивчають в 5—11-х кл. / Упоряд. Ю.А. Ващенко та ін.; Заг. ред. О.Д. Міхільов]. — Х.: Торсінг, 2006. — 383 с.: портр.; 20 см. — У надзаг.: Іду на урок. — Бібліогр. в кінці ст. — ІSBN 966-670-420-Х: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00978] п вс УДК 929:82(100)](035)

ББК 83.3(0)я2

У 74

7026. Щербак М.Г. 50 знаменитых звездных пар / М. Щербак, Н. Костро­мина. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 знамени­тых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3367-6 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-01084] п оф УДК 929(100)-055.52ББК 63.3(0)-8

Щ 61


93/94 Історія

94 Всесвітня історія

7027. Алексєєв Ю.М. Всесвітня історія: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Казаков О.О. — К.: Каравела, 2006. — 239 с.: іл., портр. 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 239 (35 назв). — ІSBN 966-8019-54-7 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2006-00054] п оф

УДК 94(100)(075.8)

ББК 63.3(0) я73

А 47

7028. Гончарук Т.Г. Одеське порто-франко. Історія, 1819—1859 рр. — О.: Астропринт, 2005. — 308 с.; 20 см. — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в прим.: с. 275—308 (763 назви). — ІSBN 966-318-378-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00801] п офУДК 94+339.546.624](477.74)“1819/1959”

ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)+65.9(4УКР-4ОДЕ)428

Г 65

7029. Губарев В.К. Всесвітня історія: Довід. школяра і студ. / [Пер. з рос. Губарева Б.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 493, [1] с.; 21 см. — Авт. заз­начено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-915-1 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00400] п вс УДК 94(100)(035)ББК 63.3(0)я721

Г 93


7030. Довідник зі всесвітньої історії для випускників історико-юридич­ного факультету / Уклад. Давиденко Ю.М. та ін.; Заг. ред. О.Г. Самойленко; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. — 282 с.; 20 см. — Назва обкл.: Всесвітня історія: Довідник. — Б.ц., 400 пр. — [2006-00479] п УДК 94(100)(035)

ББК 63.3(0)я2

Д 58

7031. Пристинский В.Л. 100 знаменитых изобретений. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указан. — ІSBN 966-03-3271-8 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01059] п оф УДК 94(100):001.894ББК 63.3(0)+72.3

П 77


7032. 50 знаменитых городов мира / В. Скляренко, Я. Батий, Т. Иовлева, О. Исаенко. — Х.: Фолио, 2006. — 508, [1] с., [8] л. ил.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-3429-Х (в пер.): Б.ц., 5 100 экз. — [2006-01060] п вс УДК 94(100):711.4

ББК 85.118(0)

П 99

7033. 50 знаменитых городов мира / В. Скляренко, Я. Батий, Т. Иовлева, О. Исаенко. — Х.: Фолио, 2006. — 508, [1] с., [8] л. ил.; 20 см. — (Серия "100 зна­менитых"). — ІSBN 966-03-3428-1 (в пер.): Б.ц., 1 900 экз. — [2006-01061] п всУДК 94(100):711.4

ББК 85.118(0)

П 99

7034. 100 знаменитых евреев / В. Скляренко, Т. Иовлева, А. Ильченко, И. Руды­чева. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знамени­тых"). — ІSBN 966-03-3312-9 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01071] п офУДК 94(100)(=411.16)

ББК 63.3(0)-8

С 79

7035. 100 знаменитых загадок истории / М. Панкова, И. Романенко, И. Ваг­ман, О. Кузьменко. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с., [4] л. ил.; 21 см. — (Серия "100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-3434-6 (в пер.): Б.ц., 20 100 экз. — [2006-01072] п вс УДК 94(100)ББК 63.3(0)

С 81


7036. 100 знаменитых катастроф / [В.М. Скляренко, Г.В. Щербак, А.П. Ильчен­ко и др.]. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с., [4] л. ил.; 20 см. — (Серия "100 зна­менитых"). — Авт. указаны на обороте тит. л. — ІSBN 966-03-3130-4 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01075] п оф УДК 94(100):504.4

ББК 63.3(0)+20.1

С 81

7037. 100 знаменитостей мира моды / В.М. Скляренко, Н. И. Вологжина, О.Я. Исаенко, И. А. Колозинская. — Х.: Фолио, 2006. — 508, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — ІSBN 966-03-3310-2 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-01076] п оф УДК 94(100):687.016ББК 63.3(0)-8

С 79


Див. 6223

94(1-87) Історія зарубіжних країн

7038. Самуил Христианович Контениус об иностранной колонизации Южной России: Сб. док., 1801—1829 гг. / Сост. и ред. О.В. Айсфельд; Ин-т куль­туры и истории немцев Сев.-Вост. Европы, Люнебург-Гёттинген. — Одесса: Астропринт, 2003. — 370 с., [1] л. портр.: ил.; 25 см. — Часть текста: нем. — Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. — Имен. указ.: с. 326—341. — Этно-геогр. указ.: с. 342—354. — ІSBN 966-318-183-4 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00818] п оф УДК 94(470+571)“1801/1829”

ББК 63.3(2)47

С 17


94(477) Історія України

7039. Александров Р. Право на имя / Междунар. обществ. орг. "Евр. общин. центр "Мигдаль". — Одесса: ООО "Студия "Негоциант", 2005. — 67 с.: ил., портр.; 20 см. — (Еврейская Одесса; Вып. 5). — ІSBN 966-691-141-8: Б.ц., 500 экз. — [2006-00759] п УДК 94(477.74-25)(=411.16)(092)

ББК 63.3(4УКР-ОДЕ=ЄВР)

А 46


7040. Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — 3-тє вид., виправл., доповн. — К.: Академвидав, 2006. — 687 с.: табл.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 686—687 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8226-28-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00032] д оф УДК 94(477)(075.8)

ББК 63.3(4УКР)я73

Б 77

7041. Букавин І.Я. Історія Тернопілля: Наш край з найдавніших часів до наших днів: [Навч. посіб. для 5-х, 7—11-х кл.]. — Т.: Астон, 2004. — 103 с.: іл., табл., портр., карти; 28 см. — Бібліогр.: с. 99—101. — ІSBN 966-308-086-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00559] п оф УДК 373.5:94(477.84)+94(477.84)](075.3)ББК 63.3(4УКР-4ТЕР)я721

Б 90


7042. Голобородько И. Национальность: Грек. Виновен! / Ист.-просветит., правозащит. и благотворит. о-во "Одес. Мемориал", Одес. обл. община греков. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 399 с., [66] л. ил.: ил., портр.; 21 см. — (Серия общества "Одесский Мемориал"). — ІSBN 966-691-064-0 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00763] п оф УДК 94(477.74)(=14)“1920/1958”

ББК 63.3(4УКР-ОДЕ=ГРЕ)6

Г 61

7043. Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины: С прил. и доп. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 765, [1] с.: ил., портр.; 21 см. — В кн. так-же: Украина под игом тоталитаризма и после его падения / В.Верстюк; Хресто­матия документальных материалов по истории Украины. — ІSBN 966-548-571-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00404] п вс УДК 94(477)(075)ББК 63.3(4УКР)я7

Г 91


7044. Губарев В.К. История Украины: Конспект лекций для студентов и пре­подавателей. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 381 с.; 20 см. — ІSBN 966-548-777-9: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00401] п вс УДК 94(477)(075)

ББК 63.3(4УКР)я7

Г 93

7045. Губарь О. "Весы и меры" старой Одессы / Междунар. обществ. орг. "Евр. общин. центр "Мигдаль". — Одесса: ООО "Студия "Негоциант", 2005. — 97, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — (Одесса и евреи; Вып. 2). — ІSBN 966-691-150-7: Б.ц., 200 экз. — [2006-00764] п УДК 94(477.74-25)(=411.16)ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ=ЄВР)

Г 93


7046. Євсеєнко С.А. Горлівка в грудні 1905 року: Погляд із відстані у 100 років. — К.: МАУП, 2005. — 46 с.: іл., портр.; 20 см + [1] арк. схем. см. — Бібліогр.: с. 41—44 (64 назви). — ІSBN 966-608-513-5: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00500] п УДК 94(477.6-21)“1905”

ББК 63.3(4УКР-4ДОН)522

Є 25

7047. Зленко Г.Д. Лицарі досвітніх вогнів: Тридцять три портр. діячів одес. "Просвіти" 1905—1909 рр. — О.: Астропринт, 2005. — 249, [1] с.: портр.; 14 см. — На обкл.: 100-ліття "Просвіти". — ІSBN 966-318-380-2: Б.ц., 300 пр. — [2006-00803] п оф УДК 94(477.74)“1905/1909”ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)6-7

З-67


7048. Канигін Ю.М. Віхи священної історії: Русь-Україна. — К.: А.С.К., 2006. — 414, [1] с.; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-539-418-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 4 000). — [2006-00019] п вс УДК 94(477)

ББК 63.3(4УКР)

К 19

7049. Коритко Р.Ф. Данильче — село Опільської землі: [Іст.-краєзн. нарис]. — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2005. — 418, [5] с., [60] арк. іл.: іл., портр.; 21 см. — ІSBN 966-7596-55-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00786] п офУДК 94(477.86-22)

ББК 63.3(4УКР-4ІВА)

К 66

7050. Коритко Р.Ф. Чесники — давнє село Опільського краю: [Іст.-краєзн. нарис] / Р. Коритко, Д. Белей. — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2005. — 384, [1] с., [48] арк. іл.: портр.; 21 см. — ІSBN 966-7596-61-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00787] п оф УДК 94(477.86-22)ББК 63.3(4УКР-4ІВА)

К 66


7051. Кормич Л.І. Історія України: Підручник / Л.І. Кормич, В.В. Багаць­кий; М-во освіти і науки України. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Алерта, 2006. — 412 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-8533-33-Х (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00038] д оф УДК 94(477)(075)

ББК 63.3(4УКР)я7

К 66

7052. Лановик Б.Д. Історія України: Навч. посіб. / Б.Д. Лановик, М.В. Ла­зарович. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — К.: Знання-Прес, 2006. — 598 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 589—598 (256 назв). — ІSBN 966-311-027-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00243] д оф УДК 94(477)(075.8)ББК 63.3(4УКР)я73

Л 22


7053. Литвинов Ф.П. Герои и подвиги: [Воспоминания о героичес. подвигах фронтовиков]. — Одесса: Астропринт, 2000. — 21 см.

[Кн. 4]. — 2005. — 348, [1] с.: ил., портр. — Часть текста: укр. — ІSBN 966-318-369-1 (в пер.): Б.ц., 700 экз. — [2006-00805] п оф

УДК 94(477)“1941/1945”+821.161.1(477)-94

ББК 63.3(2)622.78

Л 64

7054. Лук’яненко Л.Г. Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні. — 4-те вид. — К.: ДП "Нора-Друк", 2005. — 47, [1] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 47 (16 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8321-19-7: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00623] д оф УДК 94(477)ББК 63.3(4УКР)62

Л 84


7055. Міляєва В.Ф. Сторінки історії Таромського. Від козацького займи­ща — до житлового масиву м. Дніпропетровська: [Іст.-краєзн. нарис] / В.Ф. Мі­ляєва, М.М. Головіна. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — Д.: Арт-прес, 2006. — 63 с.: іл., портр., карта; 29 см. — Частина тексту: рос. — Бібліогр.: с. 63 (4 назви). — ІSBN 966-348-053-Х: Б.ц., 1 100 пр. — [2006-00944] д оф УДК 94(477.63)

ББК 63.3(4УКР-4ДНІ)

М 60

7056. Морозюк В.К. Пом’яник - 2: [Зб. публіцист. ст.]. — Івано-Фран­ківськ: ВПП "Тіповіт", 2006. — 192 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8098-41-2: Б.ц., 150 пр. — [2006-00774] п оф УДК 94(477)(092)ББК 63.3(4УКР)

М 80


7057. "Одесса и еврейская цивилизация", международная науч. конф. (3; 2004; Одесса). ІІІ Международная научная конференция "Одесса и еврейская цивилизация", 8—10 нояб. 2004 г.: Сб. материалов конф. к 100-летию со дня рождения Исаака Бабеля и 210-летию основания Одессы. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 215, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — В надзаг.: Междунар. обществ. орг. "Еврейс. общин. центр "Мигдаль". — Часть текста: англ., укр. — Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-691-133-7: Б.ц., 150 экз. — [2006-00699] п оф УДК 94(477)(=411.16)(063)

ББК 63.3(4УКР=ЄВР)я431

О-41

7058. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. / Київ. екон. ін-т менедж. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Знання-Прес, 2006. — 422 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 422 (14 назв), в кінці тем та в підрядк. прим. — ІSBN 966-311-039-2 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00245] д оф УДК 94(477)(075.8)ББК 63.3(4УКР)я73

О-76


7059. Романцов В.М. Становлення козацької держави у добу Національ­но-визвольної війни (проблема в українській історіографії 40-х років ХІХ — початку ХХ ст.). — Донецьк: ДонНУ, 2005. — 284 с.; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-639-222-4: Б.ц., 300 пр. — [2006-00369] п оф УДК 94(477)“18/19”

ББК 63.3(4УКР)46

Р 69

7060. Таскин А.А. Юзефград — Балта: [Ист. очерки]. — Балта (Одес. обл.): Б.и.; Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 24 с., [8] л. ил.; 29 см. — Библиогр. в примеч.: с. 22—24 (51 назв.). — ІSBN 966-691-150-7: Б.ц., 150 экз. — [2006-00702] п оф УДК 94(477.74-21)ББК 63.3(4УКР-4ОДЕ)

Т 23


7061. Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнсь­ких землях напередодні і в роки Другої світової війни (1937—1945 рр.). — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс": ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 89 с., [4] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 88—89 (21 назва). — ІSBN 966-7596-67-2: Б.ц., Б.т. — [2006-00792] п оф УДК 94(477.8)“1937/1945”

ББК 63.3(4УКРЗ)6

Т 47

7062. Тютюниченко Д.М. Ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: [Стихи, воспоминания] / Дмитрий Тютюниченко. — Хмельниць­кий: ТОВ НВП "Евріка", 2006. — 130, [1] с.: портр.; 20 см. — ISBN 966-8907-06-Х: Б.ц., 100 экз. — [2006-01121] п УДК 94(477)(092)ББК 63.3(4УКР)622-8

Т 98


7063. Юсип Д. Виклик долі: Політ. профіль в’язня сумління. — Івано-Фран­ківськ: Нова Зоря, 2005. — 149, [2] с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ISBN 966-8265-70-Х: Б.ц., Б.т. — [2006-00724] п оф УДК 94(477)

ББК 63.3(4УКР)63

Ю 89

7064. Яворницький Д.І. (1855—1940). Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / [Підготов. тексту С.В. Абросимов, Н.Є. Василенко; Заг. ред. Капустіна Н.І.]. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — Д.: Арт-прес, 2005. — 21 см. — ISBN 966-348-041-6.Ч. 1. — 2005. — 264 с., [24] арк. іл.: іл., карта. — Текст: укр., рос. — Біблі­огр.: с. 20—22 (18 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-348-040-8 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00946] д оф УДК 94(477.63/.64)

ББК 63.3(4УКР)5

Я 25

7065. Яворницький Д.І. (1855—1940). Запорожжя в залишках старовини і переказах народу / [Підготов. тексту С.В. Абросимов, Н.Є. Василенко; Заг. ред. Капустіна Н.І.]. — 3-тє вид., виправл. і доповн. — Д.: Арт-прес, 2005. — 21 см. — ISBN 966-348-041-6.Ч. 2. — 2005. — 401 с., [50] арк. іл.: іл., карти. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в комент.: с. 290—304 та в підрядк. прим. — Указ. малорос. слів: с. 218—227. — Геогр. покажч.: с. 306—350. — Імен. анот. покажч.: с. 351—399. — ІSBN 966-348-042-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00947] д оф УДК 94(477.63/.64)

ББК 63.3(4УКР)5

Я 22

Див. 7016, 7024


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка