Державна наукова установаСторінка1/19
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС КНИГ


Державний бібліографічний

покажчик України

№ 6
Червень 2006


(5918—7065)
Виходить раз на місяць

Видається з 1924 року

Київ • 2006

STATE SCIENTIFIC INSTITUTION

"IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE"

National

Bibliography of Ukraine

CHRONICLE

OF BOOKS

State Bibliographic

Index of Ukraine

№ 6
June, 2006
(5918—7065)
Appears monthly

Published from 1924

Kyiv • 2006

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Бібліографи-укладачі: Л.В. Дименко, Л.О.Мангова


Редагування М.І. Давиденко

Коректура В.О.Кочупалова

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96


Підп. до друку 04.07.2006 р. Формат 60х84/16. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 11,40. Обл.-вид. арк. 11,43.

Тираж 259 пр. Зам. № 76.

Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 552-30-11.

З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.

© Книжкова палата України, 2006

ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 11

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 12

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії,

словники тощо 13

  1. Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 13

087.5 Пізнавальна література для дітей та юнацтва 14
1 Філософські науки. Психологія 17

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 22

3 Суспільні науки. 27

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 28
316 Соціологія 29
32 Політика. Політологія 30
33 Економіка. Економічні науки 32
34 Право. Юриспруденція 41
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 48

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 49

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 49

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 65

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 74


51 Математика 75
53 Фізика 77
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 78
55 Геологія. Науки про Землю 78
57 Біологічні науки 79

  1. Ботаніка 80

  2. Зоологія 81

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 81

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 81
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 92

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 98

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 104

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 117

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 118  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 119

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія.

Музика. Театр. Ігри. Спорт 119

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 123

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 123

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 123

82 Художня література. Літературознавство 133


9 Географія. Біографії. Історія 166
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 166
908 Краєзнавство 166

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 167
929 Біографічні та подібні дослідження 168

93/94 Історія 170

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 176

Іменний покажчик 177

Предметний покажчик 187

Покажчик назв 194

Географічний покажчик 195

Передмова — див. № 5 “Літопису книг”

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

5918. Коляда М.Г. Человек: рекорды, увлечения, достижения. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-340-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00348] п вс УДК 001.12

ББК 72

К 62


5919. Коляда М.Г. Человек: уникальные возможности, удивительные фак­ты. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 303 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-339-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00349] п оф УДК 001.12

ББК 72


К 62

Див. 7014, 7031004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

5920. Березюк Б.М. Системи і мережі передавання даних: [Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 198 , [1] с.: іл., табл.; 21 см. — (Серія "Дистанційне навчання"; № 34). — Бібліогр.: с. 198—199 (15 назв). — ІSBN 966-553-484-Х: Б.ц., 400 пр. — [2006-00253] п оф УДК 004.71(075.8)

ББК 32.973.202я73

Б 48


5921. Білоус Л.Ф. Інформаційні мережі: Навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Логос, 2005. — 139, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 127—128 (27 назв). — ІSBN 966-581-686-1: Б.ц., 200 пр. — [2006-00964] п УДК 004.7(075.8)

ББК 32.973.202

Б 61

5922. Глонь О.В. Комп’ютеризовані системи керування: [Навч. посіб. для студ. напряму підготов. 0914 — "Комп’ютериз. системи, автоматика і упр." всіх спец.] / О.В. Глонь, В.М. Дубовой, Ю.І. Мітюшкін; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 156 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — Б.ц., 75 пр. — [2006-00462] п УДК 004.4(075.8)ББК 32.973.202-018.2я73

Г 54


5923. Глушаков С.В. Домашний ПК / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный, Т.С. Хачиров. — Х.: Фолио, 2006. — 318 с.: ил., табл.; 21 см. — (Домашняя коллек­ция). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3298-Х (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00177] п оф УДК 004.382.7:004.4(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я7

Г 55

5924. Глушаков С.В. Домашний ПК / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный, Т.С. Хачиров. — Х.: Фолио, 2006. — 318 с.: ил., табл.; 21 см. — (Домашняя коллек­ция). — На пер. авт. не указаны. — На пер.: Кн. клуб "Единственная". — ІSBN 966-03-3293-9 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00178] п оф УДК 004.382.7:004.4(075.8)ББК 32.973.26-018.2я7

Г 55


5925. Глушаков С.В. Секреты хакера. Защита и атака / С.В. Глушаков, Т.С. Хачиров, Р.О. Соболев; [Харьк. ин-т информ. технологий]. — Х.: Фолио, 2006. — 414 с.: ил., табл.; 21 см. — (Учебный курс). — ІSBN 966-03-3315-3 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-00173] п оф УДК 004.4.056.53

ББК 32.973

Г 55

5926. Глушаков С.В. Microsoft Excel XP / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный. — Х.: Фолио, 2006. — 509 с.: ил., табл.; 21 см. — (Учебный курс). — ІSBN 966-03-3260-2 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00174] п оф УДК 004.31(075.8)ББК 32.973-04я73

Г 55


5927. Гонтовий С.В. Алгоритми, структури даних та технології програму­вання: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В. Гонтовий, К.А. Чуріков; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДонДТУ, 2006. — 386 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 386 (13 назв). — ІSBN 966-310-128-8: Б.ц., 90 пр. — [2006-00956] п УДК 004.42(075.8)

ББК 32.973.202-018.2

Г 65

5928. Домоводство: [Полез. советы / Авт.-сост. М.П. Згурская]. — Х.: Фо­лио, 2006. — 317, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — (Домашняя коллекция). — ІSBN 966-03-3350-1 (в пер.): Б.ц., 3 500 экз. — [2006-00179] п оф УДК 64.01ББК 37.279

Д 66


5929. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Авт. кол.: М.Є. Рогоза, В.І. Клименко, Л.Ф. Крещенко, О.І. Корх]; Ред. М.Є. Рогоза. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 367 с.: іл., табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 364. — ІSBN 966-580-203-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01023] п оф УДК 004(075)

ББК 32.97я7

І 87

5930. Ковтанюк Ю.С. Установка, обновление, настройка и восстановле­ние Windows. — К.: МК-Пресс, 2006. — 303 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-8806-10-7: Б.ц., 4 000 экз. — [2006-00508] п оф УДК 004.451.9WindowsББК 32.973.26-018.2

К 56


5931. Нові інформаційні технології в навчальному процесі: П’ята Міжнар. наук.-практ. конф. (29 черв. — 2 лип. 2005 р.), [Одеса: Зб. пр.]. — О.: Астро­принт, 2005. — 191 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-318-360-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-00809] п оф УДК 004:371.213.8](063)

ББК 32.973я43+74.202.5я43

Н 73

5932. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Делявський М.В., Жмуркевич А.Є., Одре­хівський М.В., Чаповська Р.Б.; Заг. ред. Чаповська Р.Б. — Чернівці: Б.в.; Сторожинець (Чернів. обл.): Книги-XXI, 2006. — 428 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 419 (8 назв). — ІSBN 966-8653-37-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00252] п УДК 004.42(075.8)ББК 32.973.26-018.2я73

О-75


5933. Практикум з програмування (Turbo Pascal, Object Pascal — Delphi): [Навч. посіб. для підготов. студ. вищ. навч. закл. напряму 0501 "Економіка та підприємництво"] / П.І. Каленюк, А.Ф. Обшта, Н.Ф. Клочко та ін.; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 175 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 168 (10 назв). — ІSBN 966-553-491-2: Б.ц., 300 пр. — [2006-00971] п оф УДК 004.42(072)

ББК 32.973.26-018.1

П 69

5934. Савченко Н.В. Сборник тестов по курсу "Основы информационных технологий и программирование": Учеб.-метод. пособие для студентов физ.-техн. специальностей / Н.В. Савченко, В. Н. Кухаренко; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 75 с.: ил., табл.; 20 см. — Библи­огр.: с. 73—75 (32 назв.). — Б.ц., 50 экз. — [2006-00886] п УДК 004(075.4)ББК 32.973.26-018.2я73

С 13


5935. Системи оброблення та передавання інформації: Рос.-укр. тлумач. слов.: [У 2 т.] / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников, Л.М. Артюшин та ін. — Л.: УАД, 2005. — 25 см.

Т. 1: А—П. — 2005. — 420 с.: портр. — Парал. тит. арк.: рос. — ІSBN 966-322-050-3. — ISBN 966-322-032-5 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00858] п оф

УДК 004+621.39](038)=161.1=161.2

ББК 32.81я2+73я2

С 40

5936. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяль­ності / [Кер. авт. кол.: Швець М.Я.]; Ред. Дурдинець В.В. та ін.; Апарат Верхов­ної Ради України, Упр. комп’ютериз. систем, Акад. прав. наук України, Н.-д. центр прав. інформатики. — К.: ТОВ "Навч. кн.", 2005. — 638, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-329-048-Х (в опр.): Б.ц., 3 050 пр. — [2006-00596] п оф УДК 004.9:340ББК 32.973.202-018.2+67.0

С 40


5937. Трамперт В. AVR-RISC микроконтроллеры: Архитектура, аппарат. ресурсы, система команд, программирование, применение / Пер. с нем. В.П. Ре­пало и др. — К.: МК-Пресс, 2006. — 459 с.: ил., табл.; 24 см. — На пер. в надзаг.: Практика инженер. электроники. — Предм. указ.: с. 451—459. — С CD-ROM. — ІSBN 966-8806-07-7 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00509] п оф УДК 004.31

ББК 32.973.26-018.2

N 65

5938. Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Він­ниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 161 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 152—161 (123 назви). — ІSBN 966-641-159-8: Б.ц., 100 пр. — [2006-01118] п УДК 004.93’1ББК 32.973.26-018.2

Ф 52


5939. Ярин А. На "ты" с персональным компьютером: [Кн. продвинутого пользователя]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 543 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-337-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00557] п оф УДК 004.45

ББК 32.943.26-018.2

Я 73

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

5940. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менедж­менту підприємств: Монографія / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 230 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — (Школа маркетингового менеджмен­ту). — Бібліогр.: с. 207—216 (149 назв). — ІSBN 966-385-016-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00363] п УДК 005.214/.216

ББК 65.290-2

Б 20


5941. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспромож­ністю підприємств: стратегічний підхід / Л.В. Балабанова, В.В. Холод; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 294 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — (Школа маркетингового менеджменту). — Бібліогр.: с. 273—285 (196 назв). — ІSBN 966-385-014-0: Б.ц., 500 пр. — [2006-00364] п УДК 005.7:658.821

ББК 65.290-2

Б 20

5942. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менедж­менті: Монографія / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Бара­новського. — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. — 195 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 178—195 (238 назв). — ІSBN 966-385-018-3: Б.ц., 500 пр. — [2006-00368] п УДК 005.7ББК 65.290-2

В 49


5943. Гусарова Л.В. Управління витратами: загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання витрат: Конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менедж. орг." ден. та заоч. форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2006. — 43 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 41 (8 назв). — Б.ц., 50 пр. — [2006-00864] п УДК 005.932(076.6)

ББК 65.290-5я73

Г 96

5944. Ищенко С.М. Оптимизация структуры активов организации — одно из условий эффективного финансового менеджмента на предприятии / ГОУ ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т". — К.: Наук. світ, 2005. — 34 с.: табл., схемы; 20 см. — Библиогр.: с. 29—33 (77 назв.). — ІSBN 966-675-387-1: Б.ц., 300 экз. — [2006-00603] п УДК 005.915ББК 65.290-93

И 98


5945. Кавторева Я. Служебные командировки: проверено практикой / Я. Кавторева, М. Пустовит. — 5-е изд. перераб. и доп. — Х.: Изд. дом “Фактор”, 2006. — 240 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-312-418-0: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00190] п оф УДК 005.963.3

ББК 65.290-2л8

К 12

5946. Киселева Т.К. Бюджетирование — механизм управления финанса­ми предприятия: Учеб. изд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Запорожье: ЦНТЭИ, 2005. — 196 с.: ил., табл.; 29 см. — Библиогр.: с. 193—194 (52 назв.). — ІSBN 966-8425-24-3: Б.ц., 60 экз. — [2006-00372] д УДК 005.915(075)ББК 65.290я7

К 44


5947. Комова М.В. Діловодство: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2006. — 217 с.: табл.; 20 см. — На корінці: Укр. студії. — Бібліогр.: с. 178—186. — ІSBN 966-7696-66-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00982] п оф УДК 005.912(075)

ББК 65.050.2я7

К 63

5948. Маниліч М.І. Менеджмент: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Маниліч, В.А. Григорьєв, Д.В. Григорьєв. — Чернівці: Вид. дім "Букрек", 2005. — 263 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 257—263 (124 назви) та в тексті. — ІSBN 966-8510-59-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00232] п оф УДК 005(075.8)ББК 65.290-2я73

М 23


5949. Мартиненко В.П. Стратегія життєздатності промислових підприємств: Монографія / М-во економіки України, Н.-д. екон. ін-т. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 324 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 311—322 (139 назв). — ІSBN 966-364-220-3: Б.ц., 500 пр. — [2006-01001] п оф УДК 005.21:334.716

ББК 65.290-2

М 29

5950. Отенко И.П. Организационно-экономический механизм реструкту­ризации предприятия: Науч. изд. / Отенко И.П., Москаленко Н.А. — Х.: ХНЭУ, 2005. — 215 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 156—164 (170 назв.). — ІSBN 966-676-11-1 (ошибоч.) (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00685] п УДК 005.591.4ББК 65.290

О-82


5951. Романов А.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Х.: Центр "Консульт", 2006. — 122 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 122 (4 назв.). — ІSBN 966-8423-42-9: Б.ц., 300 экз. — [2006-00126] п оф УДК 005.52:005.93

ББК 65.05

Р 69

5952. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйствен­ной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — (2-е изд., стер.). — К.: Алерта, 2006. — 455 с.: табл., схемы; 21 см. — Библиогр.: с. 225 (27 назв.). — ІSBN 966-8533-34-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00039] д оф УДК 005.511(083.92)(075)ББК 65.290-2я7

С 47


5953. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. — К.: Академвидав, 2006. — 463 с.: іл., табл.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 441—447. — ІSBN 966-8226-29-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00034] п оф УДК 005.591.6(075.8)

ББК 65.290-2я73

С 75

5954. Тарасюк Г.М. Управління проектами: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-ге вид. — К.: Каравела, 2006. — 319 с.: іл., табл.; 21 см. — (Ви­ща освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 318—319 (40 назв). — ІSBN 966-8019-56-3 (в опр.): Б.ц., 700 пр. — [2006-00061] д оф УДК 005.8(075.8)ББК 65.290-2я73

Т 19


5955. Швець Н.Г. Раціоналізація трудової діяльності: Навч. посіб. / Між­регіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 93 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 88—92 (84 назви). — ІSBN 966-608-427-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00594] п оф УДК 005.95(075.8)

ББК 65.240-2я73

Ш 35

006 Стандартизація та стандарти

5956. Корнилов Э.В. Международные стандарты обозначения элементов технических схем: [Учеб. пособие] / Э.В. Корнилов, Ю. И. Теплов; Ассоц. мор. инженеров-механиков. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 206 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 206 (4 назв.). — Текст: рус., англ. — ІSBN 966-691-146-9: Б.ц., 300 экз. — [2006-00741] п оф УДК 006.032:629.5](075.8)

ББК 39.42-04я73

К 67


008 Цивілізація. Культура. Прогрес

5957. Культурологія: Навч. посіб. / [ Білик Н.І., Стрішенець М.М., Со­вінська Н.В. та ін.]; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Астон, 2004. — 148 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-308-109-0: Б.ц., Б.т. — [2006-00566] п оф УДК 008(075.8)

ББК 71я7

К 90


5958. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / [М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.]; Ред. М.М. Закович. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 567 с.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-346-053-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00216] д оф УДК 008(477+(1-87))(075.8)

ББК 71(4УКР)я73+71(0)я73

К 90

5959. Пащенко Н.І. Культура ХХ століття. Місце та роль культури у жит-ті суспільства: історія і сучасність: Конспект лекцій для студ. усіх спец. / Н.І. Пащенко, І.П. Чілачава; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2005. — 115 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 114—115 (35 назв). — Б.ц., 100 пр. — [2006-00870] п УДК 008“19”(076.6)ББК 71я73

П 22


5960. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посіб. [для студ. техн. вузів]. — 6-те вид., стер. — К.: КОО т-ва "Знання", 2006. — 359 с.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці лекцій. — ІSBN 966-620-244-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00222] д оф УДК 008(100)(091)(075.8)

ББК 71.0(0)я73

П 50

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

5961. Борис Ілліч Олійник: [Відомий укр. поет]: Біобібліогр. покажч. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом; [Уклад. Устіннікова О.М. та ін.]. — К.: МАУП, 2005. — 440, [1] с.; 21 см. — ІSBN 966-608-496-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00499] п оф УДК 012Олійник+016:[929Олійник+821.161.2.09(477)(092)

ББК 91.9:83+83.3УКР-8

О-54


5962. Віталій Дмитрович Походенко : Біобібліографія: [Вчений в галузі фіз. і фіз. орган. хімії] / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського; [Уклад. М.Ф. Губа, Н.В. Конощук]. — К.: Вид. дім "Академперіодика", 2006. — 174, [1] с., [1] арк. портр.; 20 см. — Текст парал.: укр., рос., англ. — ІSBN 966-360-036-5: Б.ц., 500 пр. — [2006-00012] п оф УДК 012Походенко+016:[929+544(477)(092)

ББК 91.9:2+24.5г(4УКР)

П64

5963. Иван Петрович Кондрахин: [Д-р ветеринар. наук]: Биобиблиогр. указ. лит. за 1963—2005 г. / Юж. фил. "Крым. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-та, Науч. б-ка; Сост. Бондаренко И.Г.; Ред. Бугаёва В.П. — Симферополь: Б.и., 2005. — 66 с.: портр.; 20 см. — (Биобиблиография учёных Украины). — Б.ц., 75 экз. — [2006-00391] п УДК 012Кондрахин+016:[929Кондрахин+636.09(477)(092)ББК 91.9:48+48г(4УКР)

К 64


5964. Михайло Миколайович Братичак: Біобібліогр. покажч.: [Д-р хім. наук] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т хімії та хім. технологій, Каф. хім. тех­нології переробки нафти та газу; [Уклад. Н.М. Бакланова та ін.]. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006. — 79 с.: портр.; 14х20 см. — ІSBN 966-553-503-Х: Б.ц., 250 пр. — [2006-01102] п оф УДК 012Братичак+016:[929+54(477)(092)

ББК 91.9:2+24д(4УКР)я1

Б 87

5965. Н.О. Вірченко: Бібліогр. праці [укр. математика / Відп. ред. М.І. Дробноход]. — К.: Задруга, 2005. — 59 с.; 20 см. — Екз. деф.: відсутні с. 57—58. — ІSBN 966-7944-82-4: Б.ц., 500 пр. — [2006-01137] п УДК 012Вірченко+016:[929Вірченко+51(477)ББК 91.9:2+22.1д(4УКР)

В 52


5966. Палієнко М. "Кіевская старина" (1882 —1906): Системат. покажч. змісту журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Темпора, 2005. — 606, [1] с.; 24 см. — Авт. зазначено на обкл. — ІSBN 966-8201-10-8. — ISBN 966-8201-13-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00771] п оф УДК 016:94(477)“1882/1906”(051)

ББК 91.9:63.3(4УКР)52я1+63.3(4УКР)52я1

П 14

5967. Палієнко М. "Кіевская старина" (1882 —1906): Хронолог. покажч. змісту журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Темпора, 2005. — 477, [2] с.; 24 см. — Авт. зазначено на обкл. — ІSBN 966-8201-10-8. — ISBN 966-8201-12-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00773] п оф УДК 016:94(477)“1882/1906”(051)ББК 91.9:63.3(4УКР)52+63.3(4УКР)52я1

П 14


5968. Шудря М.А. Жодного дня — без рядка: Бібліогр. публікацій за пів­століття (1954—2004). — К.: Центр інновацій та розв., 2005. — 123 с.: портр.; 21 см. — Б.ц., Б.т. — [2006-00997] п УДК 016:821.161.2.09“1954/2004”

ББК 91.9:83+83.34УКРя1

Ш 95

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка