Цюра Вадим Васильович доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцент Воєводін Богдан Володимирович асистент кафедри цивільного права робоча програмаСторінка1/8
Дата конвертації26.05.2017
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Частина перша

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»


КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право. Частина перша» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».
12 червня 2013 року - 86 с.
Розробники:

Майданик Роман Андрійович

професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професорКохановська Олена Велеонінівна

професор кафедри цивільного права, доктор юридичних наук, професорРябоконь Євген Олександрович

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцентЦюра Вадим Васильович

доцент кафедри цивільного права, кандидат юридичних наук, доцентВоєводін Богдан Володимирович

асистент кафедри цивільного права


Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне право. Частина перша» затверджена на засіданні кафедри цивільного права
Протокол № 14 від 21 червня 2013 року
Завідувач кафедри цивільного права ____________ Майданик Р.А.

« 21 » червня 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №1/01 від 18 вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«18 » вересня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року


© Майданик Р.А., 2013

© Кохановська О.В., 2013

© Рябоконь Є.О., 2013

© Цюра В.В., 2013

© Воєводін Б.В., 2013 рік
вступ
Навчальна нормативна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Дана дисципліна нормативна за спеціальністю «Правознавство». Викладається у першому та другому семестрах другого курсу в обсязі – 288 год. ( 4.0 кредитів ЕСТS), зокрема: лекції - 68 год., семінарські заняття - 68 год., самостійна робота - 152 год. У курсі передбачено 6 змістовних модулів та 6 модульних контрольних робіт. Завершується дисципліна – заліком у першому семестрі та іспитом у другому.
Мета дисципліни. Навчальна нормативна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” присвячена вивченню загальних положень цивільного права та цивільного законодавства (предмет, метод, функції, система, джерела, правовідносини), питань співвідношення цивільного права з іншими галузями та правовими інститутами, правового статусу суб’єктів цивільних правовідносин, правочинів, представництва, особистих немайнових прав, речового права та інтелектуальної власності. Опанування курсу ставить за мету підготувати студентів до вивчення інститутів особливої частини цивільного права та ряду спеціальних цивілістичних дисциплін.
Завдання- засвоєння магістрами глибоких знань у сфері інформаційних правовідносин і набуття навичок наукового аналізу, вміння вести наукову дискусію і викладати свої знання в усній формі, у формі реферату під час участі у семінарських заняттях, при підготовці залікових і магістерських письмових робіт.
Структура курсу – дисципліна “Цивільне право. Частина перша” складається з 6 модулів, при вивченні яких студенти отримують комплексні знання з курсу цивільного права.

1 модуль – 1-4 теми . Загальний обсяг викладання - 37 годин. з них лекцій – 9 годин, практичних занять - 8 годин, самостійної роботи - 20 годин.

2 модуль – 5-9 теми. Загальний обсяг викладання - 30 годин. з них лекцій – 14 годин, практичних занять - 16 годин, самостійної роботи - 28 годин.

3 модуль – 10-14 теми. Загальний обсяг викладання - 49 годин. з них лекцій – 11 годин, практичних занять - 10 годин, самостійної роботи - 28 годин.


Після третього модулю здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі заліку.
4 модуль – 15-17. Загальний обсяг викладання - 32 годин. з них лекцій – 8 годин, практичних занять - 6 годин, самостійної роботи - 18 годин.

5 модуль – 18-25. Загальний обсяг викладання - 68 годин. з них лекцій – 18 годин, практичних занять - 16 годин, самостійної роботи - 34 годин.

6 модуль – 26-29. Загальний обсяг викладання - 44 годин. з них лекцій – 8 годин, практичних занять - 12 годин, самостійної роботи - 24 годин.

Після шостого модулю здійснюється підсумковий семестровий контроль у формі іспиту.


В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати - основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути загальної частини цивільного права, особистих немайнових прав, речового права та права інтелектуальної власності, специфіку правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленню та майновій самостійності їх учасників відносин, особливості вирішення основних конструкційно-догматичних проблем цивільного права, які зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного праворозуміння.
вміти: правильно визначати предмет, метод цивільного права та проводити чітку класифікацію правовідносин; правильно інтерпретувати зміст цивльно-правових норм національного, міжнародного. у тому числі європейського законодавства.
Місце дисципліни. Навчальна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» галузі знань «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальності 12.00.03 на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна “Цивільне право. Частина перша” тісно пов’язана з іншими фундаментальними дисциплінами спеціальності «Правознавство», у тому числі:

з дисциплінами, що вивчають матеріалне право, зокрема: «Конституційне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Фінансове право» тощо;

з дисциплінами, що вивчають процесуальне право. зокрема: «Цивільно-процесуальне право», «Господарсько-процесуальне право».
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовний модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-4, у змістовний модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-9, у змістовний модуль 3 (ЗМ3) – теми 10-14, у змістовний модуль 4 (ЗМ4) – теми 15-17, у змістовний модуль 5 (ЗМ5) – теми 18-25, у змістовний модуль 6 (ЗМ6) – теми 26-29.Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

ЗМ6

Min.-_ балів

Max.-_ балів

Min.-_ балів

Max.-_ балів

Min.-_ балів

Max.-_ балів

Min.-_ балів

Max.-_ балів

Min.-_ балів

Max.-_ балів

Усна відповідь

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Доповнення

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

Модульна контрольна робота 1

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Модульна контрольна робота 2

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Модульна контрольна робота 3

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Модульна контрольна робота 5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Модульна контрольна робота 6

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

Студенти, що за результатами роботи на семінарських заняттях набрали менше 10 балів не допускаються до підсумкової контрольної у формі заліку або іспиту

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 1 бал, для одержання заліку обов’язково слід за вказівкою викладача підготувати реферат на нову тему і захистити його.

У випадку відсутності студента на семінарському занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.При простому розрахунку отримаємо:
Перший семестр:
Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

0

0

0

0

0

Максимум

10

15

15

60

100


Другий семестр:
Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Екзамен

Підсумкова оцінка

Мінімум

0

0

0

0

0

Максимум

10

15

15

60

100


При цьому, кількість балів:

  • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

  • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

  • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

  • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

  • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

  • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».Шкала відповідності (за умови іспиту) Шкала відповідності (за умови заліку)


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зарахованоЗа 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Тема 1. Цивільне право в системі права України (14 год.)

Співвідношення публічного та приватного права. Цивільне право, як приватне право. Місце цивільного права в системі галузей права.

Предмет цивільно-правового регулювання. Майнові відносини, які регулюються цивільним правом. Особисті немайнові відносини, які регулюються цивільним правом.

Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Основні принципи цивільного права. Визначення цивільного права. Відмежування цивільного права від інших галузей права.

Система цивільного права як галузі права.
Тема 2. Цивільне законодавство (10 год.)

Поняття цивільного законодавства. Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства.

Система цивільного законодавства. Закони. Конституція України (статті 13, 14, 41, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 47). Цивільний кодекс України. Інші кодифікаційні акти цивільного законодавства. Спеціальні цивільні закони. Підзаконні нормативні акти: укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств і інших органів виконавчої влади (відомчі нормативно-правові акти).

Порядок і значення офіційного опублікування нормативних актів.

Роль звичаїв ділового обороту в регулюванні цивільних правовідносин.

Юридичне значення рішень і висновків Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України і Вищого Господарського Суду.

Кодифікація та інші форми систематизації цивільного законодавства.

Дія цивільного законодавства у часі. Зворотня сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства у просторі та по колу осіб. Застосування цивільного законодавства. Диспозитивні і імперативні норми цивільного права. Тлумачення цивільно-правових норм. Застосування цивільного законодавства по аналогії.

Взаємозв'язок і диференціація цивільного та господарського законодавства.
Тема 3. Наука цивільного права (6 год.)

Поняття і предмет науки цивільного права. Функції науки цивільного права. Завдання науки цивільного права на сучасному етапі. Методи дослідження цивільно-правових інститутів.

Взаємодія науки цивільного права з іншими галузями юридичної науки. Наука цивільного права та інші суспільні науки.

Наукові персоналії. Українська радянська цивілістична школа. Сучасні тенденції розвитку цивільно-правової науки в Україні.


Тема 4. Загальна характеристика цивільного і торгового права зарубіжних країн (7 год.)

Значення вивчення зарубіжного цивільного (приватного) права.

Предмет і система цивільного та торгового права зарубіжних країн. Монізм та дуалізм у регулюванні приватно-правових відносин.

Джерела цивільного права зарубіжних країн. Джерела країн континентальної та англо-американської системи права.

Основні інститути цивільного права зарубіжних країн. Правове положення фізичних осіб. Правове положення юридичних осіб. Право власності та інші речові права. Зобов’язальне право. Спадкове право.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Тема 5. Цивільні правовідносини (14 год.)

Поняття цивільних правовідносин. Елементи та структурні особливості цивільних правовідносин.

Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст та види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст та види суб'єктивних обов'язків.

Склад учасників (суб'єктів) цивільних правовідносин. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Об'єкти цивільних правовідносин.

Класифікація (види) цивільних правовідносин.

Підстави виникнення та припинення цивільних правовідносин.


Тема 6. Фізичні особи як суб`єкти цивільних правовідносин (12 год.)

Особистість (людина) та цивільна правосуб'єктність. Фізична особа (громадянин) як індивідуальний суб'єкт цивільного права.

Правоздатність фізичних осіб. Виникнення та припинення правоздатності. Зміст правоздатності фізичних осіб. Рівність та невід'ємність правоздатності. Співвідношення правоздатності та суб'єктивного права. Правоздатність іноземних громадян та осіб без громадянства.

Дієздатність фізичних осіб. Повна дієздатність. Обсяг дієздатності малолітніх віком до 14 років. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років. Випадки набуття повної цивільної дієздатності неповнолітніми при досягненні ними 16 років. Обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.

Особливості правового положення фізичних осіб-підприємців.

Місцепроживання фізичної особи та його юридичне значення.

Порядок, умови та правові наслідки визнання особи безвісно відсутньою та оголошення померлою.
Тема 7. Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин (14 год.)

Поняття та ознаки юридичної особи. Розвиток вчення про юридичні особи в науці цивільного права.

Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб. Органи юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення.

Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи.

Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення.

Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації.

Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського кодексів. Підприємства. Господарські товариства. Кооперативи. Об'єднання юридичних осіб. Товариства. Установи. Об'єднання громадян. Профспілкові організації. Благодійні організації. Релігійні організації.
Тема 8. Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин (8 год.)

Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Випадки участі держави в цивільних правовідносинах.

Україна та інші держави як суб'єкти права загальнодержавної власності. Україна та інші держави як учасники цивільних правовідносин.

Інші публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин.


Тема 9. Об`єкти цивільних правовідносин (10 год.)

Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об'єктів цивільних правовідносин. Речі як об'єкти цивільних правовідносин.

Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна.

Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно-правового режиму валютних цінностей.

Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та основні види цінних паперів.

Єдиний майновий комплекс підприємства як об’єкт правовідносин.

Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.

Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин. Твори науки, літератури, мистецтва як об'єкти цивільних правовідносин. Винаходи, промислові зразки, корисні моделі як об'єкти цивільних правовідносин. Інформація як об'єкт цивільних правовідносин.

Особисті немайнові блага. Ім'я, честь, гідність, ділова репутація громадянина, найменування юридичної особи як об'єкти цивільних правовідносин.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка